Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 2.djvu/391

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


GESTA CNVTONIS REGIS 381

flere andre Personnavne paa kongelige Personer, om end ikke saa konsekvent gennemført.

En Del Fejl er rettede med samme Haand. som har skrevet Texten; saadanne Rettelser har jeg signeret med A^, og de vil vistnok overalt være at følge. Helt anderledes er det med de Rettelser, der skyldes de yngre Hænder A^, som vist er fra det 16., og A^, som er fra det 17. eller 18. Aarh.; de har ingen Autoritet i og for sig, selv om enkelte af dem kan bruges som Konjekturer. Foruden hvad der ovenfor er sagt om A^, kan det her mærkes, at denne Haand meget tit har ændret ved Interpunktionen, idet den har erstattet Interpunktionstegnet Punktum med Komma, og den har med Smaastreger betegnet Ordkløvningen ved Liniernes Ende og Begyndelse; ligeledes har den tit anbragt Parenthestegn om Indskud af parenthetisk Charaktér, som f. Eks. S. 386, 17 (ut precipis) o. 1. Tit har den i Randen tegnet en Haand, som peger hen paa Ord i Texten, hvortil der særlig skal lægges Mærke ; undertiden nøjes den ikke med at tegne en Haand alene, men tegner hele Overkroppen af en Mand med pegende Haand, saaledes som paa fol. 46 og fol. 5P. I øvrigt er det, der skyldes A^ og A^, væsentlig kun Randnoter, som kortelig angiver Indholdet af vedkommende Stykker af Texten; i Reglen har der ikke værel nogen Anledning til i den kritiske Kommentar at bemærke noget om disse Noter.

Om Haandskriftets Historie har jeg kun følgende at bemærke. Efterat det var kommet bort fra sit oprindelige Hjemsted i St. Augustinus's Bibliothek i Canterbury, har det en Tid lang været indlemmet i det berømte Cottonske Bibliothek; herfra havde André Duchesne det til Laan, da han leverede den første Udgave af Skriftet; paa den Tid maa det nu manglende Fol. (48) af Haand- skriftet endnu have været i Behold, da Duchesne i sin Text frem- byder flere Læsemaader, som han kun kan have haft fra dette Haandskrift. Cottons Bibliothek gik for en stor Del til Grunde ved en Ildebrand 1731; Resterne af det kom til British Museum i London; men det er muligt, at dette Haandskrift ved den Lejlig- hed er kommen i Hertugen af Hamiltons Besiddelse. I hans Bibliothek i Skotland genfandt G. H. Pertz det i 1862 og tog en Kollation af det, hvorpaa han har bygget sine nedenfor omtalte Udgaver. Senere er Hamiltons Bibliothek blevet opløst og bort- solgt, og ved den Lejlighed skal Haandskriftet være kommet til Tyskland; foran i det indbundne Exemplar er der et Papirsblad, hvorpaa der staar Nr. 33241 og nederst paa Bladet: »Purchased

�� �