Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 2.djvu/394

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


384 SCRIPTORES HiSTORIÆ DANICÆ MINORES

Slutning, og al A hviler paa den første Udgave, P paa den anden; dette tror jeg ikke paa, for saa vidt det skulde være Pertz's Mening, at begge »Udgaver« skyldes samme Forfatter. — Det hele Excerpt er skrevet med ganske sraaa, fine, nydelige Bogstaver og let læseligt; Abbreviaturer .e er ganske simple og volder ingen Vanskeligheder. Men Texter er i det hele slet; der er en Vrimmel af mere eller mindre gro\ Fejlskrifter, hvoraf mange aabenbart beror paa, at Afskriveren ik^Æ har kunnet læse Skriften eller udtyde Abbreviaturerne i den Origl lal, han har afskrevet; og hvert Øjeblik har han oversprunget sna t enkelte Ord, snart fltre, underliden hele Linier. Dette Haands ift har derfor ikke synderlig Autoritet ved Siden af A ; kun paa >iOgle ganske faa Steder kan der være Anledning til at optage Læsemaader fra det. Jeg besidder en fuldstændig Kollation af det, som jeg tog i Januar 1914, da jeg havde faaet Haandskriftet sendt herop fra Paris til Benyttelse paa det kongelige Bibliothek; men i min kritiske Kommentar har jeg langtfra meddelt alle dets Afvigelser fra Texten i A, og navnlig har jeg udeladt en hel Del af de allergroveste, vitter ^ Fejl; maaske har jeg endda taget alt for meget med, men i alt Fald vil det meddelte vistnok fuldt ud kunne vise, hvor ringe Værdi dette Haandskrifl har, og hvor hensynsløst eller ligegyldigt Af- skrivere kan gaa frem, naar de skal udføre deres Arbejde.

Skriftet Gesta Gnu to nis er første Gang bleven udgivet af André Duchesne i hans Historiæ Normannorum Scriplores, Latet. Paris. M.DG.XIX, hvori det optager S. 163 — 177: han gav Jet Titlen: Emmæ, Anglorum Reginæ, Richardi 1. Ducis Nor- mannorum Filiæ, Encomium. Incerto Aiithore, sed coætaneo. Han har lagt A til Grund for sin Udgave, ikke en Afskrift af A, som Pértz synes at mene; jeg kan i alt Fald ikke forstaa hans Ord i Fortalen anderledes, end at han ved Medvirkning af Eng- lænderen William Camden og en med denne og med ham selv nær forbunden fransk Senator, Nicolaus Fabricius de Petrisco, har faaet Robert Cotton til at overlade sig selve Manuskriptet A til Benyttelse ved Udgaven. Han har, som det dengang var almindelig Skik, normaliseret Orthografien efter den da brugelige Skrivemaade og fjernet dens middelalderlige Præg, men ellers har han aaben- bart i det hele villet følge A; dog har han hist og her optaget falske eller tvivlsomme Læsemaader fra B og P, som han ogsaa maa have kendt og benyttet, og ikke sjældent har han over- sprunget Ord, ja stundom ogsaa ved Uagtsomhed indsat andre Ord, end Haandskrifterne har. Efter Duchesne udgav Langebek paa ny

�� �