Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 2.djvu/439

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


DE ESKILLO ET PATRVIS EIVS 429

Textvarianter, der var hentede fra en »melioris notæ mslo. codice chartaceo, anno 1473 exarato ae Narratio Cisterciensis Ordinis inscripto«, som han havde fundet »in Bibliotheca Serenissimi Electoris Brandenburgensis«. Han har imidlertid overset, at Slut- ningen af Fortællingen om Esliil, som Chronil<forfatteren ogsaa havde excerperet (se ovfr. S. 52, 4 ff), først findes i Slutningen af Cap. XXVI, og derfor har han ikke faaet den med i sin Udgave.

Cap. XXVI, som handler om Eskils to Farbrødre, Sven Thrundsens Sønner, Krigeren Eskil, der tjente Erik Emune som Flaadeanfører, og Viborgbispen Sven, og skildrer deres Pilgrimsrejse til det hellige Land og Død dér (i Tiden o. 1150), er efter et eller andet Haand- skrift, om hvilket intet vides, først bleven udgivet af Angelo Manrique i hans Annales Cistercienses, i hvilket Værk han meget ofte citerer Exordium Magnum, men bemærker, at han ikke kender dette Værks Forfatter. I Folioudgaven af disse Annales, som ud- kom Lugduni 1642, findes Stykket i Tom. II. p. 152 sq. under Aaret 1150; men Manrique har aabenbart behandlet Texten noget frit. Efter Manriques Udgave er Stykket optrykt i S. R. D. Tom. IV, p. 421 — 24 med Overskriften: Iter H ier osoly mitanum Sveno- nis Episcopi Viburgensis et fratris eius Eskilli 1150.

Til Udgaven her havde jeg oprindelig ingen andre Hjælpe- midler end de ovenfor nævnte tre trykte Bøger (thi Aftrykkene i S. R. D. betyder naturligvis intet); men saa gjorde min trofaste Hjælper, Frk. Dr. phil. Ellen Jørgensen, mig opmærksom paa, at der i det Kgl. Bibliothek i Kbhvn., i Gammel Kongelig Samling, findes to Foliohaandskrifter af Exordium Magnum, og dem har jeg da draget mig til Nytte. Det er ganske vist unge Haand- skrifter, tidligst fra Slutningen af XIV. Aarh., men snarere lidt senere; det ene af dem har tilmed det Parti af Værket, hvorom det her gælder, skrevet til med en endnu yngre Haand og i Excerptform ; men de hidrører dog fra Middelalderen selv og har den middelalderlige Orthografi, som i de trykte Bøger er frit normaliseret af Udgiverne.

Vigtigst er Haandskriftet A = Codex 175 Fol. i GL Kgl. Smig.- det indeholder Exordium Magnum paa Fol. 95 — 219 med Over- skriften Liber de illustribus viris, men efter det Register over hele Skriftets Indhold, hvormed der begyndes, og en derpaa følgende Prologus i Hexametre, findes der paa Fol. 97^, hvor vi har det første Kapitel af Skriftet, denne Overskrift: Incipit narratio de initio Cysterciensis ordinis etc. De Stykker, der her vedkommer os, findes paa Fol. 153^ — 156^ Det synes i det hele at være et

�� �