Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 2.djvu/454

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


444 SCRIPTORES HISTORIÆ DANICÆ MINORES

��FORTALE.

��O.

��'m Maaden, hvorpaa dette Skrift er blevet fremdraget og gjort bekendt, er der i Korlhed at berette følgende^).

Rektor Jo han n Kirchmann, som var beskikket til Bibliothekar ved Stadtbibliothek i Liibeck, fandt dér engang i Tiden 1620 — 25 et middelalderligt Pergamenthaandskrift, som (efter hvad han har meddelt i et Brev til Meursius af 29. Okt. 1633) foruden en latinsk Oversættelse af Josephus indeholdt to Smaaskrifter vedrørende Norges og Danmarks Historie. Det første havde Titlen: Historia Theodrici monachi de antiquitate regum Norwagien- sium; det andet: Historia de profectione Danorum in Hierosolymara^). Kirchmann henvendte sig først (i Maj 1626^)) til Theodor Busse, den danske Konges Kansler i Hertugdømmerne, med Bøn om at skaffe ham at vide, om disse Skrifter, hvis Fund

��') Hovedkilden er den Præfatio, som findes indsat midt i B. C. Kirch- mann s nedenfor omtalte Udgave, umiddelbart foran Skriftet De Profec- tione Danorum. Til den støtter sig de Meddelelser, der (med forskellige Tilføjelser) er givne af 1) Snhm i S. R. D. Tom. V, p. 311 sq.; 341 sq

2) Gustav Storm i Christiania Vidensk. Selskabs Forhandlinger 1875, S. 49 ff., og i sammes Fortale til hans Udgave af Theodrici Monachi Historia i Monumenta Historica Norvegiæ (Kristiania 1880), S. I— XIV

3) Kr. Kål und i Afhandlingen »Kan Hist. de prof. Danorum etc. regnes til Danmarks Litteratur?« i Aarb. f. Nord. Oldk. og Hist. 1896, S. 79— 96.

  • ) Saaledes lyder Titlerne, naar man holder sig til de Vidnesbyrd derom,

der foreligger i Afskrifterne af det tabte Originalhaandskrift. Afvigelserne herfra, som findes i Udgaverne og for det første Skrifts Vedkommende ogsaa 1 Haandskrifterne MA, skyldes vilkaarlige Ændringer af Kirch- mann.

^) 1625 staar der i Præfatio til Udgaven og ligeledes i det Manuskript, hvorefter denne er trykt; men Busses Brev til Holger Rosenkrantz i Anledning af Kirchmanns Henvendelse er efter Rørdam (Kirkehist. Smig., HI. R., VI. Bd. p. 319) skrevet i Maj 1626 (og et Tillæg dertil, ibd. p. 323 f., formodentlig i Juni 1626); altsaa maa vel 1625 være en Skrive- eller Huskefejl af B. C. Kirchmann.

�� �