Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 2.djvu/455

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


DE PROFECTIONE DANORVM IN HIEROSOLYMAM 445

han allerede tidligere havde meddelt ham, existerede i Danmark, enten i Haandskrifter eller som allerede udgivne. Busse skrev videre derom til Holger Rosenkrantz; og til denne sendte Kirch- mann et Par Maaneder senere et Brev med Meddelelse om sit Fund og Tilkendegivelse af, at han, hvis R. fandt det Umagen værd, agtede at udgive Skrifterne. R.'s Svar kendes ikke, men sandsyn- ligvis har han opmuntret K. til Udgivelsen; og denne har ogsaa begyndt at træffe Forberedelser dertil, men det er kun gaael lang- somt. Da senere hen Kongens Kansler Christian Friis til Kragerup 1629 var i Lubeck (i Anledning af Fredsforhandlingerne med Kejseren), traf K. sammen med ham, viste ham de fundne Skrifter (enten i Originalen eller vel snarere i en Afskrift i)) og har sikkert bestræbt sig for at faa ham til at skaffe sig Kongens Understøttelse til deres Udgivelse; af Brudstykket af et Brev, som han i Maj 1629 skrev til Friis, ser man, at han da havde tænkt paa at dedicere det paatænkte Skrift til ham. Men Udgaven kom alligevel ikke, skønt baade Meursius, med hvem K. var kommen i Forbindelse 1633, og Steph. Joh. Stephanius, som gentagne Gange har vekslet Breve med K. om Sagen (1634 og 1642 og vistnok oftere), ivrigt tilskyndede ham til at lade den komme frem. Joh. K. døde i Marts 1643, og hans Søn af samme Navn, som var »consul civitatis Slesvicensis«, fik heller ikke Tid til at udgive Skrifterne, skønt Stephanius ogsaa opfordrede ham dertil. Det blev først Sønne- sønnen, Bernhard Caspar Kirchmann, der kom til at levere den første Udgave af Skrifterne i Amsterdam 1684 med Titlen:

��') I sit ovennævnte Brev til Meursius af 29. Okt. 1633 (J. Meursii Opera, XI, p. 568, Florentiæ 1762) skriver Joli. K. saaledes: Reperi manuscriptum Josephum Latinum, in cuius calce additi erant duo tractatus (saa angives deres Titler); quos cum 111. D. Cancell. Chr. Friis ante paucos annos, cum hic pacificationi inter Gæsarem et Regem interesset, apud me vidisset perlegissetque, non indignos eos editione iudicavit meque ad illos luce donandos hortatus est . . Pervelim soire, utrum liuius argument! tractatus apud vos adhuc manuscripti exstent. 111. D. Cancel- larius negabat sibi de hac re constare. — Allerede tidligere (13. Aug. 1633) havde K. i et Brev til M. (ibd. p. 562) skrevet, at han af en Mand havde faaet den Meddelelse: pronuper editum esse Hafniæ libellum anonymi scriptoris De prof. Dan. ad t. s.; cuius argumentl librum nun- quam editum et in bibliotheca nostra publica repertum ante paucos annos cum 111. D. Gane. Ghr. Friis communicabam; og han beder ham om at skaffe sig denne Udgave. M. har derefter sikkert meddelt ham, at Efterretningen om en saadan Udgave var falsk; og i Dec. 1633 skriver han til ham, at man i Danmark ikke kendte de to Skrifter, og opfordrer ham til at udgive dem.

�� �