Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 2.djvu/457

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


DE PROFECTIONE DANORVM IN HIEROSOLYMAM 447

p. 481,8 {^Sueino): 484,8 præterqiiam), dels afgjort urigtige, som p. 462,10- 11 (sanctam); 4.^9,8 t iiingebanliir . .collaborabant; 470,9f. Nolim inter presentes occupationes; 470, 22 ff. et . . transmUlebant; 471,13 phiriiim; 471,22 fluuius aatein (hvor ogsaa inaaslce Joh. K. har gjort den urigtige Rettelse disiungens); 474,5 moram facere volebant; 474,25 aiitem; 475,1 siibdiicunt ; 478,29 posset; 479,11 Fjernelsen af et; 480,11 deus; 480,22 (illolis)-^ 484,2 {nauigans}; 484, 10 Oplabant^).

Hvem der er Ophavsmand til disse sidstnævnte, tvivlsomme eller unødvendige eller afgjort gale Rettelser, som K frembyder, er det umuligt at sige, da der i Udgaven selv ikke staar et Ord derom; men sikkert er det, at de ikke fandtes i det Manuskript, som i det mindste til Dels af Joh. K. var præpareret til Trykning, og som af hans Sønnesøn blev oversendt til Trykkeren i Amsterdam. Vi besidder nemlig endnu dette Manuskript (M), eller i det mindste en Del deraf^). Det er et Haandskrift, som findes paa det Store Kgl. Biblioihek i Kobenhavn som No. 154^1, ¥° i Thotts Samling^). Om dets Hovedtitelblad er talt ovenfor; desforuden indeholder det et særligt Titelblad for hvert af de to Smaaskrifter, ganske svarende til dem i K, og i alt Fald det sidste af dem er skrevet af Ud- giveren selv, men vistnok ogsaa det første, skønt maaske paa et andet Tidspunkt og med smukkere Skrift. Efter Titelbladet til Theod. Monach. findes som i K Dedicatio til den danske Kronprins Frederik (IV); den er skrevet paa nogle nu sammenfoldede Folio- blade, ikke af Udgiveren, men sikkert efter en Kladde af ham» og rettet, dateret og underskrevet af ham selv. Derefter følger Udgiverens Præfatio til hele Bogen, den, der i K meget uheldigt er anbragt paa et langt senere Sted, foran Texten til De profectione Danorum ; den er ligeledes skrevet paa Folioblade af en anden Haand efter Udgiverens Kladde. Saa kommer Texten til Theod. Mon., pagineret S. 1 — 132; den er ikke skrevet af Joh. K. selv men sagtens efter en af ham tagen Afskrift, og han har vist selv

��') Særdeles mærkelig er den Variant til p. 471,3, som findes i K: quod uniiis fiierint; skønt Periodens Konstruktion ved denne Læsemaade bliver daarligere, ser den dog lidt mere ægte middelalderlig ud end iiniiis fore, som vore tre øvrige Textkilder har. Alligevel har jeg her i min Udgave ment at burde følge disse, da hin Læsemaade nu ikke har nogen anden Autoritet for sig end den mistænkelige K.

'^) Manuskriptet til Udgavens Randnoter findes nemlig ikke i M.

") Smlgn. E. Gig as: Katalog over det St. Kgl. Bibliotheks Haandskrift er, 1. Bd., S. 134 f., Kbhvn. 1903; her angives, at M har tilhørt Andreas Hojer (1690-1739), efter hvem Thott har købt dot.

�� �