Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 2.djvu/463

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


DE PROFECTIONE DANORVM IN HIEROSOLYMAM 453

dertil. Endelig findes paa 7^/2 Blad en Række udførligere, særlig historiske Noter til Theodoricus, men intet tilsvarende til De profectione. Dette Apparatus er dog ikke den eneste Kilde til Noterne i K; thi det kan af Haandskriftet A tydeligt ses, at Joh. Kirchraann i den Afskrift af Texten, som ligger til Grund for A, i Randen havde anbragt en Mængde udførligere Noter, hvoraf mange ved Afskriverens Mangel paa Forstaaelse af, hvad han skrev, paa klodset Maade er blevne indføjede af ham i selve Texten, medens for det meste de længste af dem ogsaa staar i Randen af A, skrevne med noget miadre Bogstaver, men dog vistnok af samme Haand, som har skrevet Texten ^); ogsaa i disse Noter har Afskriveren begaaet mange Fejl. Derimod har M, den Afskrift, der blev overgivet til Trykkeriet, ikke indeholdt saadanne Noter i stort Omfang, og de faa, der findes i Randen, har Udgiveren siden udslettet. Men Joh. K. maa rimeligvis have udarbejdet et vidtløftigere Noteapparat paa særlige Blade, som nu er tabte. Det er disse Hjælpemidler fra Joh. Kirchmanns Haand, som Sønne- sønnen har haft til sin Raadighed ved Udarbejdelsen af det Note- apparat, som nu findes i hans Udgave. Bedstefaderens Noter har han her regelmæssigt, dog ikke helt konsekvent, anbragt saaledes, at de indesluttedes i Parenthestegn; hvad der for øvrigt findes af Noter, i Reglen kun ganske korte Indholdsangivelser til Texten, har han vistnok udarbejdet selv^). Derimod er jeg (i Modsætning til G. Storm) ganske overbevist om, at han ikke har haft nogen Noter af Stephaniiis til sin Raadighed, og jeg tvivler i det hele om, at saadanne har existeret. I sin ovenfor (S. 450) omtalte Skrivelse af 1642 til Joh. Kirchmann havde Stephanius jo nok sagt, at han, efter at han havde faaet fat paa de formodede nyfundne danske Haandskrifter, havde besluttet at udarbejde Noter til begge Skrifter, som kunde forbindes med de Noter, han haabede at Kirchmann selv havde udarbejdet; men Forudsætningen for Stephanius's Ud- arbejdelse af saadanne Noter var aabenbart den, at Kirchmanns

��^) Kålunds Katalog angiver, at Noterne er af en anden Haand, samtidig med den, der har skrevet Texten; med Hensyn til enkelte af dem kan der være Tvivl, men Flertallet, tror jeg dog sikkert, er fra samme Haand.

'^) Hans Bemærkning om Noteapparatet i K lyder i Præfatio saaledes: »Non diffiteor, notas avl mel, et quas promiserat Stephanius, desidera- turum intentum lectorem. Adiecimus tamen breviculas illas, ex schediasmatis plerasque avi mel; quædam tamen obscuriora in opere, ad quæ etiam avus hæsit, intentata relicta sunt.« 

�� �