Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 2.djvu/635

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


EFTERSKRIFT.

��Første Bind af dette Værk blev efter mine Optegnelser trykt i Tiden 31. Juli 1916 til 14. December 1917. Trykningen af andet Binds første Hæfte, som optog hele den sidste Halvdel af Texten, varede ved gennem Aarene 1918 og 1919, og Hæftet udkom i Begyndelsen af 1920. Der manglede endnu Indices; men allerede dengang var Trykningsomkostningerne stegne svært, og skønt jeg ved Velvilje fra det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab erholdt endogsaa meget betydelige Bidrag til at afholde dem, og alt, hvad jeg modtog, blev anvendt dertil, maatte jeg dog, da Forholdene stadig blev værre og værre, gaa langsomt frem med Afslutningen af mit Arbejde og for en lang Tid helt holde inde med Trykningen. Manuskriptet til Indices paa- begyndte jeg sidst i Oktober 1920, og det laa helt færdigt fra min Haand d. 7. Maj 1921; men først i April 1922, da For- holdene havde bedret sig noget, kunde Trykningen af det be- gynde, og nu er det endelig lykkedes mig at faa Værket fuldendt.

Der var endnu adskillige af de middelalderlige Kildeskrifter til Danmarks Historie, som jeg kunde ønske at behandle paa lignende Maade som dem, jeg har udgivet i det nu afsluttede Værk, særlig de Skrifter, der omhandler Retsstridighederne mellem Kongerne og Kirken. Men Tidsomstændighederne for- byder næsten enhver Forfattervirksomhed af denne Art, og det er ikke meget sandsynligt, at der yderligere vil fremkomme noget i den Retning fra mig. Det maa overlades til en Efterfølger i bedre Tider, naar saadanne forhaabentlig engang kommer.

Til den Tak for Understøttelse til mit Arbejde, som jeg i Fortalen til første Bind har rettet til Regeringen og Under- visningsministeriet saavel som til Carlsbergfondet, har jeg da nu her til Slutning at tilføje en hge saa hjertelig Tak til Viden- skabernes Selskab.

København d. 15. August 1922.

M. CL Gertz.

�� �