Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 2.djvu/86

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


76 SCRIPTORES HISTORIÆ DANICÆ MINORES


�FORORD.


�lil Afslutning paa den forudgaaende Række Skrifter, som jo væsentlig handler om de danske Kongers Historie, kunde det vel være passende her at anbringe de Meddelelser, vi har overleverede om deres Begravelse, og Gravindskrifterne og Gravversene over dem, dog naturligvis kun for saa vidt de er skrevne paa Latin og virkelig er af middelalderlig Oprindelse. Men om mange findes slet ingen Monumenta af denne Slags; andre, særlig de fra Sorø, hører snarest hjemme i en anden Sammenhæng; Mindeskrifterne om Knud den Hellige har jeg allerede udgivet i Vitæ Sanctorum Danonim, og sammesteds er ogsaa Epitaphiet over Ericus Sanctus (Plovpenning) fremkommet. Tilbage bliver da her kun Monumenta Ringstadiensia, som er følgende.

I. Tabula Ri ngst adiensis. I den hellige Jomfru Marias Kirke i Ringsted, tit ogsaa kaldet S. Bents Kirke, fordi den hørte til det gamle Benediktinerkloster dér, blev først af den danske Kongeslægt den hellige Knud Hertug bisat; og efter ham fandt de fra ham nedstammende danske Konger, fra Valdemar den Første til Erik Menved, dog med Undtagelse af Abel, Christoffer den Første og Erik Klipping, deres Hvilested dér tillige med de fleste af deres Dronninger og enkelte andre Medlemmer af Kongefamilien. Paa en Murpille i Choret hang der, formodentlig lige fra det 14. eller Begyndelsen af det 15. Aarh. indtil Kirkens Brand 1806, et gammelt Egetræsskab, som indeholdt et Pergamenlblad, der meddelte, hvilke kongelige Personer der laa begravne i Kirken, deres Dødsaar og Dødsdag, og hvor deres Grav var beliggende. Skabet og Bladet undgik Hdens Ødelæggelse 1806, og efter at være omtumlet paa forskellig Maade (hvorom se Beretningen i Skriftet: »Kongegravene i Ringsted Kirke«, Kbhvn. 1858, S. 45 f.) hænger Bladet nu igen i et nj't Skab paa en anden Murpille i Choret. Skriften er stor gotisk Minuskel, meget smuk; Bladet kunde godt