Pagina:Sistema Naturae (1758).pdf/369

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

Mola:- fus. Mímas. In car, INSECTA COLEOPTERÂ. Scarabz:us› 347 Høßímø in AM. _ Símílis S, :mfi:mn` /ëd dupf/› major, unu: mplrù é/x~ fi nav nmprejfi jìd døpnfiu, Lnlzia büídß 12.. S, thorace ínermí rcxufo, capite lunaxo unícorní mar- gine ímcglro . clylris lmvibus. III, L. U. Habitat in ndìa, Oßbnl'. Pg/fire rr/zjfiør, funlde giábur H ai/ø1i~ntu›xd.zmr. 13. S. thomcc ínermi rctufo nngulaxo, capire obí`ul:(e bi- corni, cìylrís inaumís flrinrãs. M. L. M .Mangn Émƒì 147. jj 1? ›/:d mímn. /flwfi j?amb_ 1, p. zo. t. 13. fi 1. flnúiw in Amcrìcm mfrìdwnaìi. ñvzáéfimur Iarercm pøwdnuƒum ma?/el ig' amlfin, II ivrgr. 14. S. xhomce ìnermì, capite ohíhlcte bícorni zmxìcc trilo- bo: intermedia quadridemnzo, xhuracis nmgíníbus fubcrenulmìa. Ilølnmz in lfigypto, Mauritania. Cvrmzum rudfmenm in mn: dr/`m1t_ 7'b.›m.-if /,mm margin: nbƒblnø zrumlam ig” ulmm, fìmvm yqhm dan øbmfl natura, Hi: in :øhvmnir umiquix Rome ex/ìulpnn al/ /Egyliír. dídymus.15'. S. thoracc ínermí foífula exxxrato, capite trícufpídí , e- valgus. nuchi- curnis. lyrrìs Hrìzrìs. ` Høhim in America. Szxzu aim- murømm pnwum lmlm in :urina rhum, 16. S. morxce mutíco, capite cornuto, fémoríbus f¢c\mdí paris rcmotís. M. L. U Pu. gaz. L 1.7.ƒZ 8. 1-tøbimr rn America. E/yrra årn-ia. Dgixí magi: lzíúti, quam In fdignír. Smxrllum nulla/n. 17. 5. thorace ínermì, occìpìxe (pina ercüfi armaxo. Fn. fun. ;§4_ Ir. goth 4x. Scqfabçus capua rraorace- que saro opaco, elyxris Cìncrevâ mgro nehulnirs. mp ;~f pur. ›. A. f 4. Haàixm in Europa, Fmzinu tmuum a tfrgø zanzara. fâ. S