Patrologia Latina Vol 18 Ulfilas - Evangelia

E Wikisource
Salire ad: navigationem, quaerere

EVANGELIA.[recensere]
AIVAGGELJO þAIRH MATþAIU.[recensere]

<a name=t735><a href=#n735>[735]</a> <a name=t736><a href=#n736>[736]</a> Aþþan ïk ïn vatin ïzvis daupja. ïþ sa afar mis gaggida svinþoza mis ïst. þizei ïk ni ïm vairþs ei <a name=t737><a href=#n737>[737]</a> <a name=t738><a href=#n738>[738]</a> anahneivands andbindau skaudaraip skohis ïs. sah. þan ïzvis daupeiþ ïn ahmin veihamma.---audagai. <a name=t739><a href=#n739>[739]</a> <a name=t740><a href=#n740>[740]</a> þai hrainjahairtans. unte þai guþ gasaiwand.--- . . . ak ana lukarnastaþan. jah liuteiþ allaim <a name=t741><a href=#n741>[741]</a> þaim ïn þamma razna. sva liuhtjai liuhaþ ïzvar ïn andvairþja manne. ei gasaiwaina ïzvara goda <a name=t742><a href=#n742>[742]</a> <a name=t743><a href=#n743>[743]</a> vaurstva jah hauhjaina attan ïzvarana þana ïn himinam. ni hugjaiþ ei ïk qemjau gatairan vitoþ aiþþau <a name=t744><a href=#n744>[744]</a> <a name=t745><a href=#n745>[745]</a> praufetuns. ni qam gatairan ak usfulljan. amen auk qiþa ïzvis. und þatei usleiþiþ himins jah <a name=t746><a href=#n746>[746]</a> <a name=t747><a href=#n747>[747]</a> airþa. jota ains aiþþau ains striks ni usleiþiþ af vitoda. unte allata vairþiþ. ïþ saei nu gatairiþ aina anabusne þizo minnistono jah laisjai sva mans. sah minnista haitada ïn þiudangardjai <a name=t748><a href=#n748>[748]</a> <a name=t749><a href=#n749>[749]</a> himine. ïþ saei taujiþ jah laisjai sva. sah mikils haitada ïn þiudangardjai himine. qipa auk ïzvis þatei nibai managizo vairþiþ ïzvaraizos garaihteins þau þize bokarje jah fareisaie. ni þau qimiþ <a name=0499> <a name=t750><a href=#n750>[750]</a> ïn þiudangardjai himine. hausideduþ þatei qiþan ïst þaim airizam. ni maurþrjais. ïth saei maurþreiþ. <a name=t751><a href=#n751>[751]</a> skula vairþiþ stauai. aþþan ik qiþa ïzvis þatei wazuh modags broþr seinamma svare skula vairþiþ stauai. ïþ saei qiþiþ broþr seinamma raka. skula vairþiþ gaqumþai. aþþan saei qiþiþ dvala. skula vairþiþ ïn <a name=t752><a href=#n752>[752]</a> <a name=t753><a href=#n753>[753]</a> gaiainnan funins. jabai nu bairais aibr þein du hunslastada jah jainar gamuneis þatei broþar þeins habaiþ <a name=t754><a href=#n754>[754]</a> <a name=t755><a href=#n755>[755]</a> wa bi þuk. aflet jainar þo giba þeina ïn andvairþja hunslastadis jah gagg faurþis gasibjon broþr þeinamma <a name=t756><a href=#n756>[756]</a> jah biþe atgaggands atbair þo giba þeina. sijais vaila hugjands andastauin þeinamma sprauto. und þatei ïs ïn viga miþ ïmma. ïbai wan atgibai þuk sa andastaua stauïn jah sa staua þuk atgibai <a name=t757><a href=#n757>[757]</a> <a name=t758><a href=#n758>[758]</a> andbahta. jah ïn karkara galagjaza. amen qiþa þus. ni usgaggis jainþro. unte usgibis þana minnistan <a name=t759><a href=#n759>[759]</a> <a name=t760><a href=#n760>[760]</a> kintu. hausideduþ þatei qiþan ïst. ni horinos. aþþan ïk qiþa ïzvis þatei wazuh saei saiwiþ qinon du <a name=t761><a href=#n761>[761]</a> <a name=t762><a href=#n762>[762]</a> luston ïzos. ju gahorinoda ïzai ïn hairtin seinamma. ïþ jabai augo þein þata taihsvo marzjai þuk. usstagg ïta jah vairp af þus. batizo ïst auk þus ei fraqistnai ains liþive þeinaize jah ni allata leik þein <a name=t763><a href=#n763>[763]</a> <a name=t764><a href=#n764>[764]</a> gadriusai ïn gaiainnan. jah jabai taihsvo þeina handus marzjai þuk. afmait þo jah vairp af þus. batizo <a name=t765><a href=#n765>[765]</a> <a name=t766><a href=#n766>[766]</a> ïst auk þus ei fraqistnai ains liþive þeinaize jah ni allata leik þein gadriusai in gaiainnan. qiþanuh <a name=t767><a href=#n767>[767]</a> <a name=t768><a href=#n768>[768]</a> þan ïst þatei wazuh saei afletai qen. gibai ïzai afstassais bokos. iþ ïk qiþa ïzvis þatei wazuh saei afletiþ qen seina inuh fairina kalkinassaus. taujiþ þo horinon. jah sa ïze afsatida liugaiþ. horinoþ. <a name=t769><a href=#n769>[769]</a> <a name=t770><a href=#n770>[770]</a> aftra hau ideduþ þatei qiþan ïst þaim airizam. ni ufarsvarais. ïþ usgibais fraujin aiþans þeinans. <a name=t771><a href=#n771>[771]</a> <a name=t772><a href=#n772>[772]</a> <a name=t773><a href=#n773>[773]</a> aþþan ïk qiþa ïzvis ni svaran allis. ni bi himina. unte stols ïst guþs. nih bi airþai. unte fotubaurd ïst <a name=t774><a href=#n774>[774]</a> fotive ïs. nih bi ïairusaulimai. unte baurgs ïst þis mikilins þiudanis. nih bi haubida þeinamma svarais. <a name=t775><a href=#n775>[775]</a> <a name=t776><a href=#n776>[776]</a> unte ni magt ain tagl weit aiþþau svart gataujan. sijaiþþan vaurd ïzvar. ja ja. ne ne. ïþ þata <a name=0501> <a name=t777><a href=#n777>[777]</a> managizo þaim us þamma ubilin ïst. hausideduþ þatei qiþan ïst. augo und augin jah tunþu und tunþau. <a name=t778><a href=#n778>[778]</a> <a name=t779><a href=#n779>[779]</a> ïþ ïk qiþa ïzvis ni andstandan allis þamma unseljin. ak jabai was þuk stautai bi taihsvon þeina kinnu. <a name=t780><a href=#n780>[780]</a> vandei ïmma jah þo anþara. jah þamma viljandin miþ þus staua jah paida þeina niman. aflet ïmma <a name=t781><a href=#n781>[781]</a> <a name=t782><a href=#n782>[782]</a> jah vastja. jah jabai was þuk ananauþjai rasta aína. gaggais miþ ïmma tvos. þamma bidjandin þuk <a name=t783><a href=#n783>[783]</a> gibais jah þamma viljandin af þus leiwan sis ni usvandjais. hausideduþ þatei qiþan ïst. frijos newundjan <a name=t784><a href=#n784>[784]</a> <a name=t785><a href=#n785>[785]</a> þeinana jah fiais fiand þeinana. aþþan ïk qiþa ïzvis. frijoþ fijands ïzvarans. þiuþjaiþ þans vrikandans <a name=t786><a href=#n786>[786]</a> ïzvis. vaila taujaiþ þaim hatjandam ïzvis jah bidjaiþ bi þans usþriutandans ïzvis. ei vairþaiþ sunjus attins ïzvaris þis ïn himinam. unte sunnon seina urranneiþ ana ubilans jah godans jah rigneiþ <a name=t787><a href=#n787>[787]</a> <a name=t788><a href=#n788>[788]</a> ana garaihtans jah ana ïnvindans. jabai auk frijoþ þans frijondans ïzvis ainans. wo mizdono habaiþ. <a name=t789><a href=#n789>[789]</a> <a name=t790><a href=#n790>[790]</a> niu jah þai þiudo þata samo taujand. jah jabai goleiþ þans frijonds ïzvarans þatainei. we managizo <a name=t791><a href=#n791>[791]</a> <a name=t792><a href=#n792>[792]</a> taujip. niu jah motarjos þata samo taujand. sijaiþ nu jus fullatojai svasve atra ïzvar sa ïn himinam <a name=t793><a href=#n793>[793]</a> <a name=t794><a href=#n794>[794]</a> fullatojis ïst. atsaiwiþ armaion ïzvara ni taujan ïn andvairþja manne du saiwan ïm. aiþþau laun ni <a name=t795><a href=#n795>[795]</a> <a name=t796><a href=#n796>[796]</a> habaiþ fram attin ïzvaramma þamma ïn himinam. þan nu taujais armaion. ni haurnjais faura þus svasve þai liutans taujand ïn gaqumþim jah ïn garunsim. ei hauhjaindau fram mannam. amen qiþa <a name=t797><a href=#n797>[797]</a> ïzvis. andnemun mizdon seina. ïþ þuk taujandan armaion ni viti hleidumei þeina. wa taujiþ taihsvo <a name=t798><a href=#n798>[798]</a> <a name=t799><a href=#n799>[799]</a> þeina. ei sijai so armahairtiþa þeina ïn fulhsnja jah atta þeins. saei saiwiþ ïn fulhsnja. usgibiþ þus ïn <a name=t800><a href=#n800>[800]</a> <a name=t801><a href=#n801>[801]</a> bairhtein. jah. þan bidjaiþ. ni sijaiþ svasve þai liutans. unte frijond ïn gaqumþim jah vaihstam plapjo <a name=t802><a href=#n802>[802]</a> <a name=t803><a href=#n803>[803]</a> standandans bidjan. ei gaumjaindau mannam. amen qiþa ïzvis þatei haband mizdon seina. ïþ þu þan bidjais. gagg ïn heþjon þeina jah galukands haurdai þeinai bidei du attin þeinamma þamma ïn <a name=0503A> <a name=t804><a href=#n804>[804]</a> fulhsnja jah atta þeins. saei saiwiþ in fulhsnja. usgibiþ þus ïn bairhtein. bidjandansuþ-þan ni filuvaurdjaiþ <a name=t805><a href=#n805>[805]</a> <a name=t806><a href=#n806>[806]</a> svasve þai þiudo. þugkeiþ ïm auk ei ïn filuvaurdein seinai andbausjaindau. ni galeikoþ nu maiþ. <a name=t807><a href=#n807>[807]</a> <a name=t808><a href=#n808>[808]</a> vait auk atta ïzvar. þizei jus þaurbuþ. faurþizei jus bidjaiþ ïna. sva nu bidjaiþ jus. atta unsar þu in <a name=t809><a href=#n809>[809]</a> himinam. veihnai namo þein. qimai piudinassus þeins. vairþai vilja þeins sve ïn himina jah ana <a name=t810><a href=#n810>[810]</a> <a name=t811><a href=#n811>[811]</a> <a name=t812><a href=#n812>[812]</a> airþai. hlaif unsarana þana sinteinan gif uns himma daga jah aflet uns þatei skulans sijaima svasve <a name=t813><a href=#n813>[813]</a> jah veis afletam þaim skulam unsaraim. jah ni briggais uns ïn fraistubnjai. ak lausei uns af þamma <a name=t814><a href=#n814>[814]</a> ubilin. unte þeina ïst þiudangardi jah mahts jah vulþus in aivins. amen. unte jabai afletiþ <a name=t815><a href=#n815>[815]</a> <a name=t816><a href=#n816>[816]</a> mannam missadedeins ïze. afletip jah ïzvis atta ïzvar sa ufar himinam. ïþ jabai ni afletip mannam <a name=t817><a href=#n817>[817]</a> <a name=t818><a href=#n818>[818]</a> missadedins ïze. ni þau atta ïzvar afletiþ missadedins ïsvaros. aþþan biþe faistaiþ. ni vairþaiþ svasve þai liutans gaurai. fravardjand auk andvairþja seina. ei gasaiwaindau mannam fastandans. <a name=t819><a href=#n819>[819]</a> amen qiþa ïzvis þatei andnemun mizdon seina. ïþ þu fastands salbo haubiþ þein jah <a name=t820><a href=#n820>[820]</a> ludja þeina þvah. ei ni gasaiwaizau mannam fastands ak attin þeinamma þamma ïn fulhsnja. jah <a name=t821><a href=#n821>[821]</a> atta þeins. saei saiwiþ ïn fulhsnja. usgibiþ þus. ni huzdjaiþ ïzvis huzda ana airþai. þarei malo jah <a name=t822><a href=#n822>[822]</a> nidva fravardeiþ jah þarei þiubos ufgraband jah hlifand. ïþ huzdjaiþ ïzvis huzda ïn himina. þarei <a name=t823><a href=#n823>[823]</a> nih malo nih nidva fravardeiþ jah þarei þiubos ni ufgraband nih stiland. þarei auk ïst huzd ïzvar. <a name=t824><a href=#n824>[824]</a> þaruh ïst jah hairto ïzvar. lukarn leikis ïst augo. jabai nu augo þein ainfalþ ïst. allata leik þein <a name=t825><a href=#n825>[825]</a> liuhadein vairþiþ. ïþ jabai augo þein unsel ïst. allata leik þein riqizein vairþiþ. jabai nu liuhaþ þata <a name=t826><a href=#n826>[826]</a> <a name=t827><a href=#n827>[827]</a> ïn þus rigiz ïst þata riqiz wan filu. ni manna mag tvaim fraujam skalkinon. unte jabai fijaiþ ainana. jah anþarana frijoþ. aiþþau ainamma ufhauseiþ. ïþ anþaramma frakann, ni maguþ guþa skalkinon jah <a name=t828><a href=#n828>[828]</a> mammonin. duþþe qiþa ïzvis. ni maurnaiþ saivalai ïzvarnai. wa matjaiþ jah wa drigkaiþ. nih leika <a name=t829><a href=#n829>[829]</a> <a name=t830><a href=#n830>[830]</a> ïzvaramma. we vasjaiþ. niu saivala mais ïst fodeinai jah leik vastjom. ïnsaiwiþ du fuglam himinis. þei ni saiand nih sneiþand nih lisand ïn banstins. jah atta ïzvar sa ufar himinam fodeiþ ïns. niu jus <a name=0505> <a name=t831><a href=#n831>[831]</a> <a name=t832><a href=#n832>[832]</a> maisve aþrizans sijuþ þaim. ïþ was ïzvara maurnands mag anaaukan ana vahstu seinana aleina <a name=t833><a href=#n833>[833]</a> aina. jah bi vastjos wa saurgaiþ. gakunnaiþ blomans haiþjos. waiva vahsjand. nih arbaidjand nih <a name=t834><a href=#n834>[834]</a> spinnand. qiþuh þan ïzvis þatei nih saulaumon ïn allamma vulþau seinamma gavasida sik sve ains <a name=t835><a href=#n835>[835]</a> <a name=t836><a href=#n836>[836]</a> þize. jah þande þata havi haiþjos himma daga visando jah gistradagis ïn auhn galagiþ guþ sva <a name=t837><a href=#n837>[837]</a> vasjiþ. waiva mais ïzvis leitil galaubjandans. ni maurnaiþ nu qiþandans. wa matjam aiþþau wa <a name=t838><a href=#n838>[838]</a> drigkam aiþþau we vasjaima. all auk þata þiudos sokjand. vaituh þan atta ïzvar sa ufar himinam <a name=t839><a href=#n839>[839]</a> þatei þaurbuþ---. . . jaina ïzvis mans. svah jah jus taujaiþ ïm. þata auk ïst vitoþ jah praufeteis. <a name=t840><a href=#n840>[840]</a> <a name=t841><a href=#n841>[841]</a> ïnngaggaiþ þairh aggvu. daur. unte braid daur jah rums vigs sa brigganda ïn fralustai jah managai <a name=t842><a href=#n842>[842]</a> sind þai ïnngaleiþandans þairh þata. wan aggvu þata daur jah þraihans vigs sa brigganda ïn libainai <a name=t843><a href=#n843>[843]</a> <a name=t844><a href=#n844>[844]</a> jah favai sind þai bigitandans þana. atsaiwiþ sveþauh faura liugnapraufetum þaim ïzei qimand <a name=t845><a href=#n845>[845]</a> at ïzvis ïn vastjom lambe. iþ ïnnaþro sind vulfos vilvandans. bi akranam ïze ufkunnaiþ ïns. ïbai <a name=t846><a href=#n846>[846]</a> lisanda af þaurnum veinabasja aiþþau af vigadeinom smakkans. sva all bagme godaize akrana <a name=t847><a href=#n847>[847]</a> goda gataujiþ. ïþ sa ubila bagms akrana ubila gataujiþ. ni mag bagms þiuþeigs akrana ubila gataujan <a name=t848><a href=#n848>[848]</a> nih bagms ubils akrana þiuþeiga gataujan. all bagme ni taujandane akran god usmaitada jah <a name=t849><a href=#n849>[849]</a> <a name=t850><a href=#n850>[850]</a> ïn fon atlagjada. þannu bi akranam ïze ufkunnaiþ ïns. ni wazuh saei qiþiþ mis. frauja frauja. <a name=t851><a href=#n851>[851]</a> ïnngaleiþiþ ïn þiudangardja himine ak sa taujands viljan attins meinis þis ïn himinam. managai qiþand mis ïn jainamma daga. frauja frauja. niu þeinamma namin þraufetidedum jah þeinamma <a name=t852><a href=#n852>[852]</a> <a name=t853><a href=#n853>[853]</a> namin unhulþons usvaurpum jah þeinamma namin mahtins mikilos gatavidedum. jah þan andhaita <a name=t854><a href=#n854>[854]</a> <a name=t855><a href=#n855>[855]</a> ïm þatei ni wanhun kunþa ïzvis. afleiþiþ fairra mis jus vaurkjandans unsibjana. wazuh nu saei hauseiþ vaurda meina jah taujiþ þo. galeiko ïna vaira frodamma. saei gatimrida razn sein ana <a name=t856><a href=#n856>[856]</a> staina. jah atïddja dalaþ rign jah qemun awos jah vaivoun vindos jah bistugqun bi þamma <a name=0507A> <a name=t857><a href=#n857>[857]</a> razna jainamma jah ni gadraus. unte gasuliþ vas ana staina. jah wazuh saei hauseiþ vaurda meina <a name=t858><a href=#n858>[858]</a> <a name=t859><a href=#n859>[859]</a> jah ni taujiþ þo. galeikoda mann dvalamma. saei gatimrida razn sein ana malmin. jah atïddja dalaþ rign jah qemun awos jah vaivoun vindos jah bistugqun bi jainamma razna jah gadraus jah vas drus <a name=t860><a href=#n860>[860]</a> <a name=t861><a href=#n861>[861]</a> <a name=t862><a href=#n862>[862]</a> ïs mikils, jah varþ þan ustauh ïesus þo vaurda. biabridedun manageins ana laiseinai ïs. vas auk <a name=t863><a href=#n863>[863]</a> <a name=t864><a href=#n864>[864]</a> laisjands ïns sve valdufri habands jah ni svasve bokarjos. dalaþ þan atgaggandin ïmma af fairgunja <a name=t865><a href=#n865>[865]</a> laistidedun afar ïmma ïumjons managos. jah sai. manna þrutsfill habands durinnands ïnvait ïna <a name=t866><a href=#n866>[866]</a> <a name=t867><a href=#n867>[867]</a> qiþands. frauja. jabai vileis. magt mik gahrainjan. jah ufrakjands handu attaitok ïmma qiþands. <a name=t868><a href=#n868>[868]</a> <a name=t869><a href=#n869>[869]</a> viljan. vairþ hrains. jah suns hrain varþ þata þrutsfill ïs. jah qaþ ïmma ïesus. saiw ei mann ni qiþais ak gagg. þuk silban ataugei gudjin jah atbair giba. þoei anabauþ moses du veitvodiþai ïm. <a name=t870><a href=#n870>[870]</a> <a name=t871><a href=#n871>[871]</a> afaruh þan þata ïnnatgaggandin ïmma ïn kafarnaum duatïddja ïmma hundafaþs bidjands ïna. jah <a name=t872><a href=#n872>[872]</a> qiþands. frauja. þiumagus meins ligiþ ïn garda usliþa harduba balviþs. jah qaþ du ïmma ïesus. ïk <a name=t873><a href=#n873>[873]</a> qimands gahailja ïna. jah andhafjands sa hundafaþs qaþ. frauja. ni ïm vairþs ei uf hrot mein ïnngaggais. <a name=t874><a href=#n874>[874]</a> <a name=t875><a href=#n875>[875]</a> ak þatainei qiþ vaurda jah gahailniþ sa þiumagus meins. jah auk ïk manna ïm habands uf valdufnja meinamma gadrauhtins. jah qiþa du þamma. gagg. jah gaggiþ. jah anþaramma. qim. jah <a name=t876><a href=#n876>[876]</a> qimiþ. jah du skalka meinamma. tavei þata. jah taujiþ. gahausjands þan ïesus sildaleikida jah qaþ du <a name=t877><a href=#n877>[877]</a> <a name=t878><a href=#n878>[878]</a> þaim afarlaistjandam. amen qiþa ïzvis. ni ïn ïsraela svalauda galaubein bigat. aþþan qiþa izvis þatei managai fram urrunsa jah saggqa qimand jah anakumbjand miþ abrahama jah ïsaka jah ïakoba in <a name=t879><a href=#n879>[879]</a> þiudangardjai himine. ïþ þai sunjus þiudangardjos usvairpanda ïn riqis þata hindumisto. jainar <a name=t880><a href=#n880>[880]</a> vairþiþ grets jah krusts tunþive. jah qaþ ïesus þamma hundafada. gagg jah svasve galaubides vairþai <a name=t881><a href=#n881>[881]</a> <a name=t882><a href=#n882>[882]</a> þus. jah gahailnoda sa þiumagus ïs ïn jainai weilai. jah qimands ïesus ïn garda paitraus jah gasaw <a name=t883><a href=#n883>[883]</a> svaihron ïs ligandein ïn heitom jah attaitok handau ïzos jah aflailot ïja so heito. jah urrais jah <a name=t884><a href=#n884>[884]</a> <a name=t885><a href=#n885>[885]</a> andbathida ïmma. at andanahtja þan vaurþanamma atberun du ïmma daimonarjans managans jah <a name=t886><a href=#n886>[886]</a> <a name=t887><a href=#n887>[887]</a> usvarp þans ahmans vaurda jah allans þans ubil habandans gahailida. ei usfullnodedi þata gamelido <a name=t888><a href=#n888>[888]</a> <a name=t889><a href=#n889>[889]</a> pairh esaïan praufetu qiþandan. sa unmahtins unsaros usnam jah sauhtins usbar. gasaiwands þan <a name=0509> <a name=t890><a href=#n890>[890]</a> ïesus managans hiuhmans bi sik haihait galeiþan siponjans hindar marein. jah duatgaggands ains <a name=t891><a href=#n891>[891]</a> <a name=t892><a href=#n892>[892]</a> bokareis qaþ du ïmma. laisari. laistja þuk piswaduh þadei gaggis. jah qaþ du ïmma ïesus. fauhons <a name=t893><a href=#n893>[893]</a> grobos aigun jah fuglos himinis sitlans. ïþ sunus mans ni habaiþ. war haubiþ sein anahnaivjai. <a name=t894><a href=#n894>[894]</a> anþaruh þan siponje ïs qaþ du ïmma frauja. uslaubei mis frumist galeiþan jah gafilhan attan <a name=t895><a href=#n895>[895]</a> meinana. ïþ ïesus qaþ du ïmma. laistei afar mis jah let þans dauþans filhan seinans dauþans. jah <a name=t896><a href=#n896>[896]</a> ïnnatgaggandin ïmma ïn skip afarïddjedun ïmma. siponjos ïs. jah sai. vegs mikils varþ ïn marein <a name=t897><a href=#n897>[897]</a> svasve þata skip gahuliþ vairþan fram vegim. ïþ ïs saislep. jah duatgaggandans siponjos ïs urraisidedun <a name=t898><a href=#n898>[898]</a> <a name=t899><a href=#n899>[899]</a> ïna qiþandans. frauja. nasei unsis. fraqistnam. jah qaþ du ïm ïesus. wa faurhteiþ. leitil <a name=t900><a href=#n900>[900]</a> galaubjandans. þanuh urreisands gasok vindam jah marein. jah varþ vis mikil. ïþ þai mans sildaleikidedun <a name=t901><a href=#n901>[901]</a> <a name=t902><a href=#n902>[902]</a> qiþandans. wileiks ïst sa ei jah vindos jah marei ufhausjand ïmma. jah qimandin ïmma hindar marein ïn gauja gairgaisaine gamotidedun ïmma tvai daimonarjos us hlaivasnom rinnandans sleidjai <a name=t903><a href=#n903>[903]</a> filu. svasve ni mahta manna usleiþan þairh þana vig jainana. jah sai. hropidedun qiþandans. wa uns <a name=t904><a href=#n904>[904]</a> <a name=t905><a href=#n905>[905]</a> jah þus. ïesu sunau guþs. qamt her faur mel balvjan unsis. vasuh þan fairra ïm hairda sveine <a name=t906><a href=#n906>[906]</a> <a name=t907><a href=#n907>[907]</a> managaize haldana. ïþ þo skohsla bedun ïna qiþandans. jabai usvairpis uns. uslaubei uns galeiþan ïn <a name=t908><a href=#n908>[908]</a> <a name=t909><a href=#n909>[909]</a> þo hairda sveine. jah qaþ du ïm. gaggiþ. ïþ eis usgaggandans galiþun ïn hairda sveine. jah sai. run <a name=t910><a href=#n910>[910]</a> <a name=t911><a href=#n911>[911]</a> gavaurhtedun sis alla so hairda and driuson ïn marein jah gadauþnodedun ïn vatnam. ïþ þai haldandans <a name=t912><a href=#n912>[912]</a> gaþlauhun jah galeiþandans gataihun ïn baurg all bi þans daimonarjans. jah sai. alla so <a name=t913><a href=#n913>[913]</a> baurgs usïddja viþra ïesu jah gasaiwandans ïna bedun ei usliþi hindar markos ïze. jah asteigans ïn <a name=t914><a href=#n914>[914]</a> <a name=t915><a href=#n915>[915]</a> skip ufarlaiþ jah qam ïn seinai baurg. þan usatberun du ïmma usliþan ana ligra ligandan. jah gasaiwands ïesus galaubein ïze qaþ du þamma usliþin. þrafstei þuk barnilo. afletanda þus fravaurhteis <a name=0511> <a name=t916><a href=#n916>[916]</a> <a name=t917><a href=#n917>[917]</a> <a name=t918><a href=#n918>[918]</a> þeinos. þaruh sumai þize bokarje qeþun ïn sis silbam. sa vajamereiþ. jah vitands ïesus þos mitonins <a name=t919><a href=#n919>[919]</a> <a name=t920><a href=#n920>[920]</a> ïze qaþ. duwe jus mitoþ ubila ïn hairtam ïzvaraim. waþar ïst raihtis azetizo qiþan. afletanda þus <a name=t921><a href=#n921>[921]</a> <a name=t922><a href=#n922>[922]</a> fravaurhteis. þau qiþan. urreis jah gagg. aþþan ei viteiþ þatei valdufni habaiþ sa sunus mans ana airþai afleitan fravaurhtins. þanuh qaþ du þamma usliþin. urreisands nim þana ligr þeinana jah gagg <a name=t923><a href=#n923>[923]</a> <a name=t924><a href=#n924>[924]</a> <a name=t925><a href=#n925>[925]</a> ïn gard þeinana. jah urreisands galaiþ ïn gard seinana. gasaiwandeins þan manageis ohtedun <a name=t926><a href=#n926>[926]</a> <a name=t927><a href=#n927>[927]</a> sildaleikjandans jah mikilidedun guþ. þana gibandan valdufni svaleikata mannam. jah þairhleiþands ïesus jainþro gasaw mannan sitandan at motai maþþaiu haitanana jah qaþ du ïmma. laistei afar mis. <a name=t928><a href=#n928>[928]</a> jah usstandands ïddja afar ïmma. jah varþ biþe ïs anakumbida ïn garda jah sai. managai motarjos <a name=t929><a href=#n929>[929]</a> jah fravaurhtai qimandans miþanakumbidedun ïesua jah siponjam ïs. jah gaumjandans fareisaieis qeþun du þaim siponjam ïs. duwe miþ motarjam jah fravaurhtaim matjiþ sa laisareis ïzvar. <a name=t930><a href=#n930>[930]</a> <a name=t931><a href=#n931>[931]</a> ïþ ïesus gahausjands qaþ du ïm. ni þaurbun hailai lekeis ak þai unhaili habandans. aþþan gaggaiþ ganimiþ wa sijai. armahairtiþa viljau jah ni hunsl. niþ-þan qam laþon usvaurhtans ak fravaurhtans. <a name=t932><a href=#n932>[932]</a> <a name=t933><a href=#n933>[933]</a> þanuh atïddjedun siponjos ïohannes qiþandans. duwe veis jah fareisaieis fastam filu. ïþ þai siponjos <a name=t934><a href=#n934>[934]</a> <a name=t935><a href=#n935>[935]</a> þeinai ni fastand. jah qaþ du ïm ïesus. ïbai magun sunjus bruþfadis qainon und þata weilos. þei miþ <a name=t936><a href=#n936>[936]</a> <a name=t937><a href=#n937>[937]</a> ïm ïst bruþfaþs. ïþ atgaggand dagos þan afnimada af ïm sa bruþfaþs jah þan fastand. aþþan ni washun lagjiþ du plata fanan þarihis ana snagan fairnjana. unte afnimiþ fullon af þamma snagin. jah vairsiza <a name=t938><a href=#n938>[938]</a> <a name=t939><a href=#n939>[939]</a> gataura vairþiþ. niþ-þan giutand vein niujata ïn balgins fairnjans. aiþþau distaurnand balgeis. biþeh þan jah vein usgutniþ jah balgeis fraqistnand. ak giutand vein juggata ïn balgins niujans. jah bajoþum <a name=t940><a href=#n940>[940]</a> <a name=t941><a href=#n941>[941]</a> gabairgada. miþþanei ïs rodida þata du ïm. þaruh reiks ains qimands ïnvait ïna qiþands þatei dauhtar <a name=0513> <a name=t942><a href=#n942>[942]</a> meina nu gasvalt. akei qimands atlagei handu þeina ana ïja jah libaiþ. jah urreisands ïesus iddja <a name=t943><a href=#n943>[943]</a> <a name=t944><a href=#n944>[944]</a> afar ïmma jah siponjos ïs. jah sai. qino bloþarinnandei ïb vintruns duatgaggandei aftaro attaitok <a name=t945><a href=#n945>[945]</a> <a name=t946><a href=#n946>[946]</a> skauta vastjos ïs. qaþuh auk ïn sik. jabai þatainei atteka vastjai ïs. ganisa. ïþ ïesus gavandjands sik <a name=t947><a href=#n947>[947]</a> jah gasaiwands þo qaþ. þrafstei þuk dauthar. galaubeins þeina ganasida þuk. jah ganas so qino fram <a name=t948><a href=#n948>[948]</a> <a name=t949><a href=#n949>[949]</a> þizai weilai jainai. jah qimands ïesus ïn garda þis reikis jah gasaiwands svigljans jah haurnjans <a name=t950><a href=#n950>[950]</a> <a name=t951><a href=#n951>[951]</a> haurnjandans jah managein auhjondein. qaþ du ïm. afleiþiþ. unte ni gasvalt so mavi ak slepiþ. <a name=t952><a href=#n952>[952]</a> <a name=t953><a href=#n953>[953]</a> jah bihlohun ïna. þanuh þan usdribana varþ so managei. atgaggands ïnn habaida handu ïzos jah <a name=t954><a href=#n954>[954]</a> <a name=t955><a href=#n955>[955]</a> urrais so mavi. jah usïddja meriþa so and alla jaina airþa. jah warbondin ïesua jainþro laistidedun <a name=t956><a href=#n956>[956]</a> <a name=t957><a href=#n957>[957]</a> afar ïmma tvai blindans hropjandans jah qiþandans. armai uggkis. sunau daveidis. qimandin þan in garda duatïddjedun ïmma þai blindans jah qaþ ïm ïesus. gaulaubjats þatei magjau <a name=t958><a href=#n958>[958]</a> þata taujan. qeþun du ïmma. jai frauja. þanuh attaitok augam ïze qiþands. bi galaubeinai <a name=t959><a href=#n959>[959]</a> ïggqarai airþai ïggqis. jah usluknodedun ïm augona jah ïnagida ïns ïesus qiþands. saiwats ei manna <a name=t960><a href=#n960>[960]</a> <a name=t961><a href=#n961>[961]</a> <a name=t962><a href=#n962>[962]</a> ni viti. ïþ eis usgaggandans usmeridedun ïna ïn allai airþai. jainai. þanuh biþe ut usïddjedun <a name=t963><a href=#n963>[963]</a> <a name=t964><a href=#n964>[964]</a> eis. sai. atberun ïmma mannan baudana daimonari. jah biþe usdribans varþ unhulþo. <a name=t965><a href=#n965>[965]</a> rodida sa dumba. jah sildaleikidedun manageins qiþandans. ni aiv sva uskunþ vas ïn ïsraela. ïþ fareisaieis <a name=t966><a href=#n966>[966]</a> qeþun. ïn fauramaþlja unhulþono usdreibiþ unhulþons. jah bitauh ïesus baurgs allos jah haimos laisjands ïn gaqumþim ïze jah merjands aivaggeljon þiudangardjos jah hailjands allos sauhtins jah <a name=t967><a href=#n967>[967]</a> alla unhailja. gasaiwands þan þos manageins ïnfeinoda ïn ïze. unte vesun afdauidai jah fravaurpanai <a name=t968><a href=#n968>[968]</a> sve lamba ni habandona hairdeis. þanuh qaþ du siponjam seinaim. asans raihtis managa ïþ <a name=t969><a href=#n969>[969]</a> <a name=t970><a href=#n970>[970]</a> vaurstvjan favai. bidjiþ nu fraujans asanais ei ussandjai vaurstvjans ïn asan seina. jah athaitands <a name=0515> <a name=t971><a href=#n971>[971]</a> <a name=t972><a href=#n972>[972]</a> þans tvalif si..------þizai baurg. þliuhaiþ ïn anþara. amen auk qiþa ïzvis ei ni ustiuhiþ baurgs ïsraelis. <a name=t973><a href=#n973>[973]</a> <a name=t974><a href=#n974>[974]</a> <a name=t975><a href=#n975>[975]</a> unte qimiþ sa sunus mans. nist siponeis ufar laisarja nih skalks ufar fraujin seinamma. ganah siponi ei vairþai sve laisareis ïs jah skalks sve frauja ïs. jabai garda valdand baiailzaibul haihaitun. <a name=t976><a href=#n976>[976]</a> <a name=t977><a href=#n977>[977]</a> und wan filu mais þans ïnnakundans ïs. ni nunu ogeiþ ïzvis ïns. ni vaiht auk ïst gahuliþ. þatei ni <a name=t978><a href=#n978>[978]</a> andhuljaidau. jah fulgin. þatei ni ufkunnaidau. þatei qiþa ïzvis ïn riqiza. qiþaiþ ïn liuhada. jah <a name=t979><a href=#n979>[979]</a> <a name=t980><a href=#n980>[980]</a> þatei ïn auso gahauseiþ. marjaiþ ana hrotam. jah ni ogeiþ ïzvis þans usqimandans leika þatainei ïþ saivalai ni magandans usqimam. ïþ ogeiþ mais þana magandan jah saivalai jah leika fraqistjan ïn <a name=t981><a href=#n981>[981]</a> <a name=t982><a href=#n982>[982]</a> gaiainnan. niu tvai sparvans assarjau bugjanda. jah ains ïze ni gadriusiþ ana airþa ïnuh attins <a name=t983><a href=#n983>[983]</a> <a name=t984><a href=#n984>[984]</a> <a name=t985><a href=#n985>[985]</a> ïzvaris viljan. aþþan ïzvara jah tagla haubidis alla garaþana sind. ni nunu ogeiþ. managaim sparvam <a name=t986><a href=#n986>[986]</a> batizans sijuþ jus. sawazuh nu saei andhaitiþ mis ïn andvairþja manne. andhaita jah ïk ïmma <a name=t987><a href=#n987>[987]</a> ïn andvairþja attins meinis. saei ïn himinam ïst. ïþ þiswanoh saei afaikiþ mik ïn andvairþja manne. <a name=t988><a href=#n988>[988]</a> afaika jah ïk ïna ïn andvairþja attins meinis þis saei ïn himinam ïst. nih ahjaiþ þatei qemjau lagjan <a name=t989><a href=#n989>[989]</a> gavairþi ana airþa. ni qam lagjan gavairþi ak hairu. qam auk skaidan mannan viþra attan ïs jah <a name=t990><a href=#n990>[990]</a> <a name=t991><a href=#n991>[991]</a> dauhtar viþra aipein ïzos jah bruþ viþra svaihron ïzos. jah fijands mans innakundai ïs. saei frijoþ attan aiþþau aiþein ufar mik. nist meina vairþs. jah saei frijoþ sunu aiþþau dauhtar ufar mik. nist <a name=t992><a href=#n992>[992]</a> meina vairþs. jah saei ni nimiþ galgan seinana jah laistjai afar mis. nist meina vairþs. saei bigitiþ <a name=t993><a href=#n993>[993]</a> saivala seina. fraqisteiþ ïzai. jah saei fraqisteiþ saivalai seinai ïn meina. bigitiþ þo. sa andnimands <a name=t994><a href=#n994>[994]</a>. ïzvis mik andnimiþ jah sa mik andnimands andnimiþ þana sandjandan mik. sa andnimands praufetu ïn namin praufetaus mizdon praufetis nimiþ jah sa andnimans garaihtana ïn namin garaihtis mizdon <a name=t995><a href=#n995>[995]</a> <a name=t996><a href=#n996>[996]</a> garaihtis nimiþ. jah saei gadragkeiþ ainana þize minnistane stikla kaldis vatins þata nei ïn namin <a name=t997><a href=#n997>[997]</a> siponeis. amen qiþa ïzvis ei ni fraqisteiþ mizdon seinai. jah varþ. biþe usfullida ïesus anabiudands <a name=t998><a href=#n998>[998]</a> <a name=t999><a href=#n999>[999]</a> þaim tvalif siponjam senaim. ushof sik jainþro du laisjan jah merjan and baurgs ïze. ïþ ïohannes <a name=t1000><a href=#n1000>[1000]</a> gahausjands ïn karkarai vaurstva xristaus ïnsandjands bi siponjam seinaim qaþ du ïmma. þu ïs sa <a name=0517> <a name=t1001><a href=#n1001>[1001]</a> qimanda þau anþarizuh beidaima. jah andhafjands ïesus qaþ du ïm. gaggandans gateihiþ ïohanne <a name=t1002><a href=#n1002>[1002]</a> <a name=t1003><a href=#n1003>[1003]</a> þatei gahauseip jah gasaiwiþ. blindai ussaiwand jah haltai gaggand. þrutsfillai hrainjai vairþand <a name=t1004><a href=#n1004>[1004]</a> jah baudai gahausjand jah dauþai urreisand jah unledai vailamerjanda. jah audags ïst wazuh saei ni gamarzjada <a name=t1005><a href=#n1005>[1005]</a> <a name=t1006><a href=#n1006>[1006]</a> ïn mis. at þaim þan afgaggandam dugann ïesus qiþan þaim manageim bi ïohannen. wa <a name=t1007><a href=#n1007>[1007]</a> usïddjeduþ ana auþida saiwan. raus fram vinda vagidata. akei wa usïddjeduþ saiwan. mannan hnasqjaim <a name=t1008><a href=#n1008>[1008]</a> <a name=t1009><a href=#n1009>[1009]</a> vastjom gavasidana. sai. þaiei hnasqjaim vasidai sind. ïn gardim þiudane sind. akei wa usïddjeduþ <a name=t1010><a href=#n1010>[1010]</a> <a name=t1011><a href=#n1011>[1011]</a> saiwan. praufetu. jai qiþa ïzvis jah managizo praufetau. sa ïst auk. bi þanei gameliþ ïst. sai. ïk ïnsandja <a name=t1012><a href=#n1012>[1012]</a> aggilu meinana faura þus. saei gamanveiþ vig þeinana faura þus. amen qiþa ïzvis. ni urrais ïn baurim qinono maiza ïohanne þamma daupjandin. ïþ sa minniza ïn þiudangardjai himine maiza ïmma ïst. <a name=t1013><a href=#n1013>[1013]</a> framuh þan þaim dagam ïohannis þis dauþjandins und hita þiudangardi himine anamahtjada jah anamahtjandans <a name=t1014><a href=#n1014>[1014]</a> <a name=t1015><a href=#n1015>[1015]</a> fravilvand þo. allaï auk praufeteis jah vitoþ und ïohanne fauraqeþun. jah jabai vildedeiþ <a name=t1016><a href=#n1016>[1016]</a> <a name=t1017><a href=#n1017>[1017]</a> <a name=t1018><a href=#n1018>[1018]</a> <a name=t1019><a href=#n1019>[1019]</a> <a name=t1020><a href=#n1020>[1020]</a> miþniman. sa ïst helias. saei skulda qiman. saei habai ausona hausjandona gahausjai. wamma nu galeiko <a name=t1021><a href=#n1021>[1021]</a> <a name=t1022><a href=#n1022>[1022]</a> þata kuni. galeik ïst barnam sitandam ïn garunsai jah vopjandam anþarans. jah qiþandam. sviglodedum <a name=t1023><a href=#n1023>[1023]</a> ïzvis jah ni plinsideduþ. hufum jah ni qainodeduþ. quam raihtis ïohannes nih matjands nih drigkands <a name=t1024><a href=#n1024>[1024]</a> <a name=t1025><a href=#n1025>[1025]</a> jah qiþand. unhulþon habaiþ. qam sa sunus mans matjands jah drigkands jah qiþand. sai manna. afetja jah afdrugkja. motarje frijonds jah fravaurhtaize. jah usvaurhta gadomida varþ handugei <a name=t1026><a href=#n1026>[1026]</a> <a name=t1027><a href=#n1027>[1027]</a> fram barnam seinaim. þanuh dugann (Vide paginam sequentem.) <a name=0519> ïdveitjan baurgim. ïn þaimei vaurþun þos managistons mahteis ïs. þatei ni ïdreigodedun <a name=t1028><a href=#n1028>[1028]</a> <a name=t1029><a href=#n1029>[1029]</a> sik. vai þus kaurazein. vai þus beþsaidam. unte ïþ vaurþeina ïn tyre jah seidone landa mahteis <a name=t1030><a href=#n1030>[1030]</a> <a name=t1031><a href=#n1031>[1031]</a> þos vaurþanons ïn ïzvis. airis þau ïn sakkau jah azgon ïdreigodedeina. sveþauh qiþa ïzvis. <a name=t1032><a href=#n1032>[1032]</a> <a name=t1033><a href=#n1033>[1033]</a> tyrim jah seidonim sutizo vairþiþ ïn daga stauos þau ïzvis. jah þu kafarnaum. þu und himin ushauhida. dalaþ und halja galeiþis. unte jabai ïn saudaumjam vaurþeina mahteis þos <a name=t1034><a href=#n1034>[1034]</a> <a name=t1035><a href=#n1035>[1035]</a> vaurþanons ïn ïzvis. aiþþau eïs veseina und hina dag. sveþauh qiþa ïzvis þatei airþai saudaumje <a name=t1036><a href=#n1036>[1036]</a> <a name=t1037><a href=#n1037>[1037]</a> <a name=t1038><a href=#n1038>[1038]</a> sutizo vairþip ïn daga stauos þau þus. ïnuh jainamma mela andhaf..---wanuh þan þuk sewum <a name=t1039><a href=#n1039>[1039]</a> gast jah galaþodedum. aiþþau naqadana jah vasidedum. wanuh þan þuk sewum siukana aiþþau ïn <a name=t1040><a href=#n1040>[1040]</a> <a name=t1041><a href=#n1041>[1041]</a> karkarai jah atïddjedum du þus. jah andhafjands sa þiudans qiþiþ du ïm. amen qiþa ïzvis. jah <a name=t1042><a href=#n1042>[1042]</a> þan ei tavideduþ ainamma þize minnistane broþre meinaize. mis tavideduþ. þanuh qiþiþ jah þaim af hleidumein ferai. gaggiþ fairra mis jus fraqiþanans ïn fon þata aiveino þata manvido unhulþin jah <a name=t1043><a href=#n1043>[1043]</a> aggilum ïs. unte gredags vas janni gebuþ mis matjan. afþaursiþs vas jan-ni dragkideduþ mik. gasts jan-ni galaþodeduþ mik. naqaþs jan-ni vasideduþ mik. siuks jah ïn karkarai jan-ni gaveisodeduþ <a name=t1044><a href=#n1044>[1044]</a> meina. þanuh andhafjand jah þai qiþandans, frauja wan þuk sewum gredagana aiþþau afþaursidana <a name=t1045><a href=#n1045>[1045]</a> <a name=t1046><a href=#n1046>[1046]</a> aiþþau gast aiþþau naqadana aiþþau siukana aiþþau ïn karkarai jan-ni andbahtidedeima þus. þanuh andhafjiþ <a name=t1047><a href=#n1047>[1047]</a> ïm qiþands. amen qiþa ïzvis. jah þan ei ni tavideduþ ainamma þize leitilane. mis ni tavideduþ. <a name=t1048><a href=#n1048>[1048]</a> jah galeiþand þai ïn balvein aiveinon ïþ þai garaihtans ïn libain aiveinon. jah varþ. biþe ustauh ïesus <a name=t1049><a href=#n1049>[1049]</a> alla þo vaurda. qaþ siponjam seinaim. vituþ þatei afar tvans dagans paska vairþiþ jas-sa sunus <a name=t1050><a href=#n1050>[1050]</a> <a name=t1051><a href=#n1051>[1051]</a> <a name=t1052><a href=#n1052>[1052]</a> <a name=t1053><a href=#n1053>[1053]</a> mans atgibada du ushramjan. þanuh------þaurbum veitvode. sai. nu gahausideduþ þo vajamerei <a name=0521> <a name=t1054><a href=#n1054>[1054]</a> ïs. wa ïzvis þugkeiþ. ïþ eis andhafjandans qeþun. skula dauþaus ïist. þanuh spivum ana andavleizn <a name=t1055><a href=#n1055>[1055]</a> ïs jah kaupastedun ïna. sumaiþ-þan lofam slohun qiþandans. praufetei unsis xristu. was ïst sa <a name=t1056><a href=#n1056>[1056]</a> <a name=t1057><a href=#n1057>[1057]</a> slahands þuk. ïþ paitrus uta sat ana rohsnai jah duatïddja ïmma aina þivi qiþandei. jah þu vast <a name=t1058><a href=#n1058>[1058]</a> <a name=t1059><a href=#n1059>[1059]</a> <a name=t1060><a href=#n1060>[1060]</a> <a name=t1061><a href=#n1061>[1061]</a> miþ ïesua þamma galeilaiau. ïþ ïs laugnida faura þaim allaim qiþands. ni vait wa qiþis. usgaggandan þan ïna ïn daur gasaw ïna anþara jah qaþ du þaim jainar. jah sa vas miþ ïesua þamma nazoraiau. <a name=t1062><a href=#n1062>[1062]</a> <a name=t1063><a href=#n1063>[1063]</a> <a name=t1064><a href=#n1064>[1064]</a> <a name=t1065><a href=#n1065>[1065]</a> jah aftra afaiaik miþ aiþa svarands þatei ni kann þana mannan. afar leitil þan atgaggandans <a name=t1066><a href=#n1066>[1066]</a> þai standandans qeþun paitrau. bi sunjai jah þu þize ïs. jah auk razda þeina bandveiþ þuk. þanuh <a name=t1067><a href=#n1067>[1067]</a> <a name=t1068><a href=#n1068>[1068]</a> dugann afdomjan jah svaran þatei ni kann þana mannan. jah suns hana hrukida. jah gamunda paitrus vaurdis ïesuis qiþanis du sis þatei faur hanins hruk þrim simþam afaikis mik. jah usgaggands <a name=t1069><a href=#n1069>[1069]</a> <a name=t1070><a href=#n1070>[1070]</a> ut gaigrot baitraba. at maurgin þan vaurþanana runa nemum allai gudjans jah þai sinistans manageins <a name=t1071><a href=#n1071>[1071]</a> bi ïesu. ei afdauþidedeina ïna. jah gabindandans ïna gatauhun jah anafulhun ïna pauntiau peilatau <a name=t1072><a href=#n1072>[1072]</a> kindina. þanuh gasaiwands ïudas sa galevjands ïna þatei du stauai gatauhans varþ. ïdreigonds <a name=t1073><a href=#n1073>[1073]</a> <a name=t1074><a href=#n1074>[1074]</a> gavandida þans þrinstiguns silubrinaize gudjam jah sinistam qiþands. fravaurhta mis galevjands <a name=t1075><a href=#n1075>[1075]</a> <a name=t1076><a href=#n1076>[1076]</a> bloþ svikn. ïþ eis qeþun. wa kara unsis. þu viteis. jah atvairpands þaim silubram ïn alh aflaiþ jah <a name=t1077><a href=#n1077>[1077]</a> <a name=t1078><a href=#n1078>[1078]</a> galeiþands ushaihah sik. ïþ þai gudjans nimandans þans skattans qeþun. ni skuld ïst lagjan þans <a name=t1079><a href=#n1079>[1079]</a> <a name=t1080><a href=#n1080>[1080]</a> ïn kaurbanaun. unte andvairþi bloþis ïst. garuni þan nimandans usbauhtedun us þaim þana akr <a name=t1081><a href=#n1081>[1081]</a> <a name=t1082><a href=#n1082>[1082]</a> <a name=t1083><a href=#n1083>[1083]</a> kasjins du usfilham þaim gastim. duþþe haitans varþ akrs jains akrs bloþis und hina dag. þanuh usfullnoda þata qiþano þairh ïairaimian praufetu qiþandan. jah usnemun þrinstiguns silubreinaize <a name=t1084><a href=#n1084>[1084]</a> andvairþi þis vairþodins. þatei garahnidedun fram sunum ïsraelis. jah atgebun ïns und akra kasjins <a name=t1085><a href=#n1085>[1085]</a> <a name=t1086><a href=#n1086>[1086]</a> svasve anabauþ mis frauja. ïþ ïesus stoþ faura kindina jah frah ïna sa kindins qiþands. þu ïs þiudans ïudaie. <a name=0523> <a name=t1087><a href=#n1087>[1087]</a> <a name=t1088><a href=#n1088>[1088]</a> ïþ ïesus qaþ du ïmma. þu qiþis. jah miþþanei vrohiþs vas fram þaim gudjam jah sinistam. ni vaihta <a name=t1089><a href=#n1089>[1089]</a> andhof. þanuh qaþ du ïmma peilatus. niu hauseis. wan filu ana þuk veitvodjand. jah ni andhof ïmma <a name=t1090><a href=#n1090>[1090]</a> <a name=t1091><a href=#n1091>[1091]</a> viþra ni ainhun vaurde. svasve sildaleikida sa kindins filu. and dulþ þan warjanoh biuhts vas sa kindins <a name=t1092><a href=#n1092>[1092]</a> <a name=t1093><a href=#n1093>[1093]</a> fraletan ainana þizai managein bandjan. þanei vildedun. habaidedunuh þan bandjan gatarhidana <a name=t1094><a href=#n1094>[1094]</a> barabban. gaqumanaim þan ïm qaþ im peilatus. wana vileiþ ei fraletau ïzvis. barabban þau ïesu. saei haitada <a name=t1095><a href=#n1095>[1095]</a> xristus. vissa auk þatei ïn neiþis atgebun ïna. sitandin þan ïmma ana stauastola ïnsandida du ïmma <a name=t1096><a href=#n1096>[1096]</a> <a name=t1097><a href=#n1097>[1097]</a> qens ïs qiþandei. ni vaiht þus jah þamma garaihtin------ïsraelis ïst. atsteigadau nu af þamma galgin. <a name=t1098><a href=#n1098>[1098]</a> ei gasaiwaima jah galaubjam ïmma. trauaida du guþa lausjadau nu ïna. jabai vili ïna. qaþ auk <a name=t1099><a href=#n1099>[1099]</a> <a name=t1100><a href=#n1100>[1100]</a> þatei guþs ïm sunus. þatuh samo jah þai vaidedjans þai miþushramidans ïmma ïdveitidedun ïmma. <a name=t1101><a href=#n1101>[1101]</a> <a name=t1102><a href=#n1102>[1102]</a> <a name=t1103><a href=#n1103>[1103]</a> <a name=t1104><a href=#n1104>[1104]</a> fram saihston þan weilai varþ riqis ufar allai airþai und weila niundon. ïþ pan bi weila niundon ufhropida ïesus stibnai mikilai qiþands. helei helei. lima sabakþani. þatei ïst. guþ meins guþ meins. <a name=t1105><a href=#n1105>[1105]</a> <a name=t1106><a href=#n1106>[1106]</a> duwe mis bilaist. ïþ sumai þize jainar standandane gahausjandans qeþun þatei helian vopeiþ sa. jah <a name=t1107><a href=#n1107>[1107]</a> <a name=t1108><a href=#n1108>[1108]</a> suns þragida ains us ïm jah nam svamm fulljands akeitis jah lagjands ana raus draggkida ïna. ïþ þai <a name=t1109><a href=#n1109>[1109]</a> anþarai qeþun. let ei saiwam. qimaiu helia nasjan ïna. ïþ ïesus aftra hropjands stibnai mikilai aflailot <a name=t1110><a href=#n1110>[1110]</a> <a name=t1111><a href=#n1111>[1111]</a> ahman. jah þan faurhah alhs diskritnoda ïn tva ïupaþro und dalaþ jah airþa reiraida jah stainos <a name=t1112><a href=#n1112>[1112]</a> <a name=t1113><a href=#n1113>[1113]</a> <a name=t1114><a href=#n1114>[1114]</a> <a name=t1115><a href=#n1115>[1115]</a> disskritnodedun jah hlaivasnos usluknodedun jah managa leika þize ligandane veihaize urrisun jah usgaggandans us hlaivasnom afar urrist ïs ïnnatgaggandans ïn þo veihon baurg jah ataugidedun sik <a name=t1116><a href=#n1116>[1116]</a> <a name=t1117><a href=#n1117>[1117]</a> managaim. ïþ hundafaþs jah þai miþ ïmma vitandans ïesua gasaiwandans þo reiron jah þo vaurþanona <a name=t1118><a href=#n1118>[1118]</a> <a name=t1119><a href=#n1119>[1119]</a> ohtedun abraba qiþandans. bi sunjai guþs sunus ïst sa. vesunuh þan jainar qinons managos <a name=t1120><a href=#n1120>[1120]</a> <a name=t1121><a href=#n1121>[1121]</a> fairraþro saiwandeins. þozei laistidedun afar ïesua fram galeilaia andbahtjandeins ïmma. ïn þaimei <a name=t1122><a href=#n1122>[1122]</a> <a name=t1123><a href=#n1123>[1123]</a> vas marja so magdalene jah marja so ïakobis jah ïosez aiþei jah aiþei sunive zaibaidaiaus. ïþ þan <a name=0525> <a name=t1124><a href=#n1124>[1124]</a> <a name=t1125><a href=#n1125>[1125]</a> seiþu varþ. qam manna gabigs af areimaþaias. þizuh namo ïosef. saei jah silba siponida ïesua. sah <a name=t1126><a href=#n1126>[1126]</a> atgaggands du peilatau baþ þis leikis ïesuis. þanuh peilatus uslaubida giban þata leik. jah nimands <a name=t1127><a href=#n1127>[1127]</a> þata leik ïosef bivand ïta sabana hrainjamma jah galagida ïta ïn niujamma seinamma hlaiva. þatei <a name=t1128><a href=#n1128>[1128]</a> ushuloda ana staina jah faurvalvjands staina mikilamma daurons þis hlaivis galaiþ. vasuh þan jainar <a name=t1129><a href=#n1129>[1129]</a> <a name=t1130><a href=#n1130>[1130]</a> marja magdalene jah so anþara marja sitandeins andvairþis þamma hlaiva. ïftumin þan daga. saei <a name=t1131><a href=#n1131>[1131]</a> ïst afar paraskaivein. gaqemum auhumistans gudjans jah fareisaieis du peilatau qiþandans. frauja. gamundedum <a name=t1132><a href=#n1132>[1132]</a> <a name=t1133><a href=#n1133>[1133]</a> þatei jains airzjands qaþ nauh libands. afar þrins dagans urreisa. hait nu vitan þamma hlaiva und þana þridjan dag. ïbai ufto qimandans þai siponjos ïs binimaina ïmma jah qiþaina du <a name=t1134><a href=#n1134>[1134]</a> <a name=t1135><a href=#n1135>[1135]</a> managein. urrais us dauþaim. jah ïst so speidizei airzipa vairsizei þizai frumein. qaþ ïm peilatus. <a name=t1136><a href=#n1136>[1136]</a> habaiþ vardjans. gaggiþ vitaiduh svasve kunnuþ. ïþ eis gaggandans galukun þata hlaiv faursigljandans þana---
AIVAGGELJO þAIRH MARKU ANASTODEIþ. <a name=t1137><a href=#n1137>[1137]</a>[recensere]

<a name=0525>

<a name=t1138><a href=#n1138>[1138]</a> <a name=t1139><a href=#n1139>[1139]</a> Anastodeins aivanggeljons ïesuis xristaus sunaus guþs. sve gameliþ ïst ïn esaï ïn praufetau. sai. <a name=t1140><a href=#n1140>[1140]</a> ik ïnsandja aggilu meinana faura þus. saei gamanveiþ vig þeinana faura þus. stibna vopjandins <a name=t1141><a href=#n1141>[1141]</a> <a name=t1142><a href=#n1142>[1142]</a> ïn auþidai. manveiþ vig fraujins. raihtos vaurkeiþ staigos guþs unsaris. vas ïohannes daupjands <a name=t1143><a href=#n1143>[1143]</a> <a name=t1144><a href=#n1144>[1144]</a> ïn auþidai jah merjands daupein ïdreigos du aflageinai fravaurhte. jah usïddjedun du ïmma all ïudaialand jah ïairusaulymeis jah daupidai vesun allai ïn ïaurdane awai fram ïmma andhaitandans <a name=t1145><a href=#n1145>[1145]</a> <a name=t1146><a href=#n1146>[1146]</a> fravaurhtim seinaim. vasuþ-þan ïohannes gavasiþs taglam ulbandaus jah gairda filleina <a name=t1147><a href=#n1147>[1147]</a> <a name=t1148><a href=#n1148>[1148]</a> bi hup seinana jah matida þramsteins jah miliþ haiþvisk jah merida qiþands. qimiþ svinþoza <a name=t1149><a href=#n1149>[1149]</a> mis. sa afar mis þizei ïk ni ïm vairþs anahneivands andbindan skaudaraip skohe ïs. aþþan ïk <a name=0527> <a name=t1150><a href=#n1150>[1150]</a> daupja ïzvis ïn vatin. ïþ ïs daupeiþ ïzvis ïn ahmin veihamma. jah varþ ïn jainaim dagam. qam ïesus <a name=t1151><a href=#n1151>[1151]</a> <a name=t1152><a href=#n1152>[1152]</a> fram nazaraiþ galeilaias jah daupiþs vas fram ïohanne ïn ïaurdane. jah suns usgaggands us þamma <a name=t1153><a href=#n1153>[1153]</a> <a name=t1154><a href=#n1154>[1154]</a> vatin gasaw usluknans himinans jah ahman sve ahak atgaggandan ana ïna. jah stibna qam us himinam. <a name=t1155><a href=#n1155>[1155]</a> <a name=t1156><a href=#n1156>[1156]</a> þu ïs sunus meins sa liuba. ïn þuzei vaila galeikaida. jah suns sai. ahma ïna ustauh ïn auþida <a name=t1157><a href=#n1157>[1157]</a> <a name=t1158><a href=#n1158>[1158]</a> jah vas ïn þizai auþidai dage fidvoortiguns fraisans fram satanin jah vas miþ diuzam jah aggileis <a name=t1159><a href=#n1159>[1159]</a> andbahtidedun ïmma. ïþ afar þatei atgibans varþ ïohannes. qam ïesus ïn galeilaia merjands aivaggeljon <a name=t1160><a href=#n1160>[1160]</a> <a name=t1161><a href=#n1161>[1161]</a> þiudangardjos guþs qiþands þatei usfullnoda þata mel jah atnewida sik piudangardi guþs. <a name=t1162><a href=#n1162>[1162]</a> <a name=t1163><a href=#n1163>[1163]</a> ïdreigoþ jah galaubeiþ ïn aivaggeljon. jah warbonds faur marein galeilaias gasaw seimonu jah andraian <a name=t1164><a href=#n1164>[1164]</a> broþar ïs. þis seimonis. vairpandans nati ïn marein. vesun auk fiskjans. jah qaþ ïm ïesus <a name=t1165><a href=#n1165>[1165]</a> hirjats afar mis jah gatauja ïgqis vairþan nutans manne. jah suns afletandans þo natja seina laistidedun <a name=t1166><a href=#n1166>[1166]</a> <a name=t1167><a href=#n1167>[1167]</a> afar ïmma. jah jainþro ïnngaggands framis leitil gasaw ïakobu þana zaibaidaiaus jah ïohanne <a name=t1168><a href=#n1168>[1168]</a> broþar ïs jah þans ïn skipa manvjandans natja. jah suns haihait ïns jah afletandans attan seinana <a name=t1169><a href=#n1169>[1169]</a> zaibaidaiu ïn þamma skipa miþ asnjam galiþun afar ïmma jah galiþun ïn kafarnaum. jah suns sabbato <a name=t1170><a href=#n1170>[1170]</a> daga galeiþands ïn synagogen laisida ïns jah usfilmans vaurþun ana þizai laiseinai ïs. unte vas <a name=t1171><a href=#n1171>[1171]</a> laisjands ïns sve valdufni habands jah ni svasve þai bokarjos. jah vas ïn þizai synagogen ïze manna <a name=t1172><a href=#n1172>[1172]</a> <a name=t1173><a href=#n1173>[1173]</a> ïn unhrainjamma ahmin jah ufhropida qiþands. fralet. wa uns jah þus ïesu nazorenai. qamt fraqistjan <a name=t1174><a href=#n1174>[1174]</a> <a name=t1175><a href=#n1175>[1175]</a> uns. kann þuk was þu ïs. sa veiha guþs. jah andbait ïna ïesus qiþands. þahai jah usgagg ut <a name=t1176><a href=#n1176>[1176]</a> us pamma. ahma unhrainja. jah tahida ïna ahma sa unhrainja jah hropjands stibnai mikilai usïddja <a name=t1177><a href=#n1177>[1177]</a> <a name=t1178><a href=#n1178>[1178]</a> us ïmma. jah afslauþnodedun allai sildaleikjandans. svaei sokidedun miþ sis misso qiþandans. wa sijai þata. wo so laiseino (Vide paginam sequentem.) <a name=0529> so niujo. ei miþ valdufnja jah ahmam þaim unhrainjam anabiudiþ jah ufhausjand ïmma. usïddja <a name=t1179><a href=#n1179>[1179]</a> <a name=t1180><a href=#n1180>[1180]</a> þan meriþa ïs suns and allans bisitands galeilaias. jah suns us þizai synagogen usgaggandans qemun ïn garda seimonis jah andraïins miþ ïakobau jah ïohannen. ïþ svaihro seimonis <a name=t1181><a href=#n1181>[1181]</a> <a name=t1182><a href=#n1182>[1182]</a> lag ïn brinnon. jah suns qeþun ïmma bi ïja. jah duatgaggands urraisida þo undgreipands <a name=t1183><a href=#n1183>[1183]</a> <a name=t1184><a href=#n1184>[1184]</a> handu ïzos. jah aflailot þo so brinno suns jah andbahtida ïm. andanahtja þan vaurþanamma. þan <a name=t1185><a href=#n1185>[1185]</a> gasaggq sauïl. berun du ïmma allans þans ubil habandans jah unhulþons habandans. jah so baurgs <a name=t1186><a href=#n1186>[1186]</a> alla garunnana vas at daura. jah gahailida managans ubil habandans missaleikaim sauhtim jah <a name=t1187><a href=#n1187>[1187]</a> <a name=t1188><a href=#n1188>[1188]</a> unhulþons managos usvarp jah ni fralailot rodjan þos unhulþons. unte kunþedun ïna. jah air uhtvon <a name=t1189><a href=#n1189>[1189]</a> usstandands usïddja jah galaiþ ana auþjana staþ jah jainar baþ. jah galaistans vaurþun ïmma seimon <a name=t1190><a href=#n1190>[1190]</a> <a name=t1191><a href=#n1191>[1191]</a> <a name=t1192><a href=#n1192>[1192]</a> jah þai miþ ïmma. jah bigitandans ïna qeþun du ïmma þatei allai puk sokjand. jah qaþ du ïm. gaggam <a name=t1193><a href=#n1193>[1193]</a> <a name=t1194><a href=#n1194>[1194]</a> du þaim bisunjane haimom jah baurgim. ei jah jainar merjau. unte duþe qam. jah vas merjands <a name=t1195><a href=#n1195>[1195]</a> ïn synagogim ïze and alla galeilaian jah unhulþons usvairpands. jah qam at ïmma þrutsfill habands <a name=t1196><a href=#n1196>[1196]</a> <a name=t1197><a href=#n1197>[1197]</a> bidjands ïna jah knivam knussjands jah qiþands du ïmma þatei. jabai vileis. magt mik gahrainjan. ïþ <a name=t1198><a href=#n1198>[1198]</a> <a name=t1199><a href=#n1199>[1199]</a> ïesus ïnfeinands ufrakjands handu seina attaitok ïmma jah qaþ ïmma. viljau. vairþ hrains. jah <a name=t1200><a href=#n1200>[1200]</a> biþe qaþ þata ïesus. suns þata þrutsfill aflaiþ af ïmma jah hrains varþ. jah gawotjands ïmma suns <a name=t1201><a href=#n1201>[1201]</a> <a name=t1202><a href=#n1202>[1202]</a> ussandida ïna jah qaþ du ïmma. saiw ei mannhun ni qiþais vaiht ak gagg þuk silban ataugjan <a name=t1203><a href=#n1203>[1203]</a> gudjin jah atbair fram gahraineinai þeinai. þatei anabauþ moses du veitvodiþai ïm. iþ ïs usgaggands dugann merjan filujah usqiþan þata vaurd. svasve ïs juþan ni mahta andaugjo ïn baurg galeiþan ak uta <a name=t1204><a href=#n1204>[1204]</a> <a name=t1205><a href=#n1205>[1205]</a> ana auþjaim stadim vas. jah ïddjedun du ïmma allaþro. jah galaiþ aftra ïn kafarnaum afar dagans. jah <a name=t1206><a href=#n1206>[1206]</a> <a name=t1207><a href=#n1207>[1207]</a> gafrehun þatei ïn garda ïst. jah suns gaqemun managai. svasve juþan ni gamostedun nih at daura. <a name=0531> <a name=t1208><a href=#n1208>[1208]</a> <a name=t1209><a href=#n1209>[1209]</a> <a name=t1210><a href=#n1210>[1210]</a> jah rodida ïm vaurd. jah qemun at ïmma usliþan bairandans hafanana fram fidvorim jah ni magandans newa qiman ïmma faura manageim andhulidedun hrot. þarei vas ïesus. jah usgrabandans <a name=t1211><a href=#n1211>[1211]</a> <a name=t1212><a href=#n1212>[1212]</a> ïnsailidedun þata badi jah fralailotun. ana þammei lag sa usliþa. gasaiwands þan ïesus galaubein <a name=t1213><a href=#n1213>[1213]</a> ïze qaþ du þamma usliþin. barnilo. afletanda þus fravaurhteis þeinos. vesunuh þan sumai <a name=t1214><a href=#n1214>[1214]</a> þize bokarje jainar sitandans jah þagkjandans sis ïn hairtam seinaim. wa sa sva rodeiþ naiteinins. <a name=t1215><a href=#n1215>[1215]</a> was mag afletan fravaurhtins niba ains guþ. jah suns ufkunnands ïesus ahmin seinamma þatei sva <a name=t1216><a href=#n1216>[1216]</a> <a name=t1217><a href=#n1217>[1217]</a> þai mitodedun sis qaþ du ïm. duwe mitoþ þata ïn hairtam ïzvaraim. waþar ïst azetizo du qiþan þamma usliþin. afletanda þus fravaurhteis þeinos. þau qiþan. urreis jah nim þata badi þeinata jah <a name=t1218><a href=#n1218>[1218]</a> gagg. aþþan ei viteiþ þatei valdufni habaiþ sunus mans ana airþai afletan fravaurhtins. qaþ du <a name=t1219><a href=#n1219>[1219]</a> <a name=t1220><a href=#n1220>[1220]</a> <a name=t1221><a href=#n1221>[1221]</a> <a name=t1222><a href=#n1222>[1222]</a> þamma usliþin. þus qiþa. urreis nimuh þata badi þein jah gagg du garda þeinamma. jah urrais suns jah ushafjands badi usïddja faura andvairþja allaize. svasve usgeisnodedun allai jah hauhidedun <a name=t1223><a href=#n1223>[1223]</a> <a name=t1224><a href=#n1224>[1224]</a> mikiljandans guþ qiþandans þatei aiv sva ni gasewum. jah galaiþ aftra faur marein. jah all <a name=t1225><a href=#n1225>[1225]</a> <a name=t1226><a href=#n1226>[1226]</a> manageins ïddjedun du ïmma jah laisida ïns. jah warbonds gasaw laivvi þana alfaiaus sitandan at <a name=t1227><a href=#n1227>[1227]</a> <a name=t1228><a href=#n1228>[1228]</a> motai jah qaþ du ïmma. gagg afar mis. jah usstandands ïddja afar ïmma. jah varþ. biþe ïs anakumbida ïn garda ïs. jah managai motarjos jah fravaurhtai miþanakumbidedun ïesua jah siponjam ïs. <a name=t1229><a href=#n1229>[1229]</a> <a name=t1230><a href=#n1230>[1230]</a> vesun auk managai jah ïddjedun afar ïmma. jah þai bokarjos jah fareisaieis gasaiwandans ïna matjandan miþ þaim motarjam jah fravaurhtaim qeþun du þaim siponjam ïs. wa ïst þatei miþ motarjam <a name=t1231><a href=#n1231>[1231]</a> <a name=t1232><a href=#n1232>[1232]</a> jah fravaurhtaim matjiþ jah driggkiþ. jah gahausjands ïesus qaþ du ïm. ni þaurbun svinþai <a name=t1233><a href=#n1233>[1233]</a> <a name=t1234><a href=#n1234>[1234]</a> lekeis ak þai ubilaba habandans. ni qam laþon usvaurhtans ak fravaurhtans. jah vesun siponjos ïohannis jah fareisaieis fastandans. jah atïddjedun jah qeþun du ïmma. duwe siponjos ïohannis jah <a name=t1235><a href=#n1235>[1235]</a> <a name=t1236><a href=#n1236>[1236]</a> fareisaieis fastand ïþ þai þeinai siponjos ni fastand. jah qaþ ïm ïesus. ïbai magun sunjus bruþfadis. und þatei miþ ïm ïst bruþfaþs. fastan. sva lagga weila sve miþ sis haband bruþfad. ni magun fastan. <a name=t1237><a href=#n1237>[1237]</a> aþþan atgaggand dagos þan (Vide paginam sequentem.) <a name=0533> afnimada af im sa bruþfaþs. jah þan fastand ïn jainamma daga. ni manna plat fanins niujis <a name=t1238><a href=#n1238>[1238]</a> siujiþ ana snagan fairnjana. ïbai afnimai fullon af þamma sa niuja þamma fairnjin jah vairsiza <a name=t1239><a href=#n1239>[1239]</a> <a name=t1240><a href=#n1240>[1240]</a> gataura vairþiþ. ni manna giutiþ vein juggata ïn balgins fairnjans. ïbai aufto distairai vein þata niujo þans balgins jah vein usgutniþ jah þai balgeis fraqistnand. ak vein <a name=t1241><a href=#n1241>[1241]</a> <a name=t1242><a href=#n1242>[1242]</a> juggata ïn balgins niujans giutand. jah varþ þairhgaggan ïmma sabbato daga þairh atisk <a name=t1243><a href=#n1243>[1243]</a> jah dugunnun siponjos ïs skevjandans raupjan ahsa. jah fareisaieis qeþun du imma. sai. wa <a name=t1244><a href=#n1244>[1244]</a> taujand siponjos þeinai sabbatim. þatei ni skuld ïst. jah ïesus qaþ du ïm. niu ussuggvuþ <a name=t1245><a href=#n1245>[1245]</a> <a name=t1246><a href=#n1246>[1246]</a> aiv. wa gatavida daveid. þan þaurfta jah gredags vas. ïs jah þai miþ ïmma. waiva galaiþ ïn gard guþs uf abjaþara gudjin jah hlaibans faurlageinais matida. þanzei ni skuld ïst matjan niba ainaim <a name=t1247><a href=#n1247>[1247]</a> <a name=t1248><a href=#n1248>[1248]</a> gudjam. jah gaf jah þaim miþ sis visandam. jah qaþ ïm. sabbato ïn mans varþ gaskapans ni manna <a name=t1249><a href=#n1249>[1249]</a> <a name=t1250><a href=#n1250>[1250]</a> ïn sabbato dagis. svaei frauja ïst sa sunus mans jah þamma sabbato. jah galaiþ aftra ïn synagogen. <a name=t1251><a href=#n1251>[1251]</a> <a name=t1252><a href=#n1252>[1252]</a> jah vas jainar manna gaþaursana habands handu. jah vitaidedun ïmma. hailidedi sabbato daga. ei <a name=t1253><a href=#n1253>[1253]</a> vrohidedeina ïna. jah qaþ du þamma mann þamma gaþaursana habandin handu. urreis ïn midumai. <a name=t1254><a href=#n1254>[1254]</a> <a name=t1255><a href=#n1255>[1255]</a> jah qaþ du ïm. skuldu ïst ïn sabbatim þiuþ taujan aiþþau unþiuþ taujan. saivala nasjan aiþþau <a name=t1256><a href=#n1256>[1256]</a> <a name=t1257><a href=#n1257>[1257]</a> usqistjan. ïþ eis þahaidedun. jah ussaiwands ïns miþ moda gaurs ïn daubiþos hairtins ïze qaþ du <a name=t1258><a href=#n1258>[1258]</a> þamma mann. ufrakei þo handu þeina. jah ufrakida. jah gastoþ aftra so handus ïs. jah gaggandans <a name=t1259><a href=#n1259>[1259]</a> þan fareisaieis sunsaiv miþ þaim herodianum garuni gatavidedun bi ïna. ei ïmma usqemeina. jah ïesus aflaiþ miþ siponjam seinaim du marein. jah filu manageins us galeilaian laistidedun afar ïmma. <a name=t1260><a href=#n1260>[1260]</a> <a name=t1261><a href=#n1261>[1261]</a> jah us ïudaia jah us ïairusaulymim jah us ïdumaïa jah hindana ïaurdanaus. jah þai bi tyra jah <a name=t1262><a href=#n1262>[1262]</a> seidona manageins filu gahausjandans. wan filu ïs tavida. qemun at ïmma. jah qaþ þaim siponjam <a name=t1263><a href=#n1263>[1263]</a> seinaim ei skip habaiþ vesi at ïmma ïn þizos manageins. ei ni þraiheina ïna. managans auk gahailida. svasve drusun ana ïna. ei ïmma attaitokeina. jah sva managai sve habaidedun vundufnjos <a name=t1264><a href=#n1264>[1264]</a> jah ahmans unhrainjans. þaih þan ïna gasewun. drusun du ïmma jah hropidedun qiþandans <a name=t1265><a href=#n1265>[1265]</a> <a name=t1266><a href=#n1266>[1266]</a> <a name=t1267><a href=#n1267>[1267]</a> þatei þu ïs sunus guþs. jah filu andbait ïns ei ïna ni gasvikunþidedeina. jah ustaig ïn fairguni jah <a name=t1268><a href=#n1268>[1268]</a> athaihait þanzei vilda ïs jah galiþun du ïmma. jah gavaurhta tvalif du visan miþ sis jah ei ïnsandidedi <a name=0535> <a name=t1269><a href=#n1269>[1269]</a> <a name=t1270><a href=#n1270>[1270]</a> <a name=t1271><a href=#n1271>[1271]</a> ïns merjan jah haban valdufni du hailjan sauhtins jah usvairpan unhulþons. jah gasatida <a name=t1272><a href=#n1272>[1272]</a> <a name=t1273><a href=#n1273>[1273]</a> seimona namo paitrus. jah ïakobau þamma zaibaidaiaus jah ïohanne broþr ïakobaus. jah gasatida <a name=t1274><a href=#n1274>[1274]</a> <a name=t1275><a href=#n1275>[1275]</a> ïm namma bauanairgais. þatei ïst. sunjus þeiwons. jah andraian jah filippu jah barþaulaumaiu jah <a name=t1276><a href=#n1276>[1276]</a> matþaiu jah boman jah ïakobu þana alfaiaus jah þaddaiu jah seimona þana kananeiten jah ïudan <a name=t1277><a href=#n1277>[1277]</a> <a name=t1278><a href=#n1278>[1278]</a> ïskarioten. saei jah galevida ina. jah atïddjedun ïn gard. jah gaïddja sik managei. svasve ni mahtedun <a name=t1279><a href=#n1279>[1279]</a> <a name=t1280><a href=#n1280>[1280]</a> nih hlaif matjan. jah hausjandans fram ïmma bokarjos jah anþarai usïddjedun gahaban ïna. <a name=t1281><a href=#n1281>[1281]</a> qeþun auk þatei usgaisiþs ïst. jah bokarjos þai af ïairusaulymai qimandans qoþun þatei baiailzaibul <a name=t1282><a href=#n1282>[1282]</a> <a name=t1283><a href=#n1283>[1283]</a> habaiþ jah þatei ïn þamma reikistin unhulþono usvairpiþ þaim unhulþom. jah athaitands <a name=t1284><a href=#n1284>[1284]</a> ïns ïn gajukom qaþ du ïm. waiva mag satanas satanan usvairpan. jah jabai þiudangardi viþra sik <a name=t1285><a href=#n1285>[1285]</a> gadailjada. ni mag standan so þiudangardi jaina. jah jabai gards viþra sik gadailjada. ni mag standan <a name=t1286><a href=#n1286>[1286]</a> <a name=t1287><a href=#n1287>[1287]</a> sa gards jains. jah jabai satana usstoþ ana sik silban jah gadailiþs varþ. ni mag gastandan ak <a name=t1288><a href=#n1288>[1288]</a> <a name=t1289><a href=#n1289>[1289]</a> andi habaiþ. ni manna mag kasa svinþis galeiþands ïn gard ïs vilvan. niba faurþis þana svinþan <a name=t1290><a href=#n1290>[1290]</a> gabindiþ jah þana gard ïs disvilvai. amen qiþa ïzvis þatei allata afletada þata fravaurhte sunum <a name=t1291><a href=#n1291>[1291]</a> manne jah naiteinos sva managos svasve vajamerjand. aþþan saei vajamereiþ ahman veihana. ni <a name=t1292><a href=#n1292>[1292]</a> <a name=t1293><a href=#n1293>[1293]</a> habaiþ fralet aiv ak skula ïst aiveinaizos fravaurhtais. unte qeþun. ahman unhrainjana habaiþ. jah <a name=t1294><a href=#n1294>[1294]</a> <a name=t1295><a href=#n1295>[1295]</a> qemun þan aiþei ïs jah broþrjus ïs jah uta standandona ïnsandidedun du ïmma haitandona ïna. jah setun bi ïna managei. qeþun þan du ïmma. sai. aiþei þeina jah broþrjus þeinai jah svistrjus þeinos <a name=t1296><a href=#n1296>[1296]</a> <a name=t1297><a href=#n1297>[1297]</a> <a name=t1298><a href=#n1298>[1298]</a> uta sokjand þuk. jah andhof ïm qiþands. wo ïst so aiþei meina aiþþau þai broþrjus meinai. jah bisaiwands bisunjane þans. bi sik sitandans qaþ. sai. aiþei meina jah þai broþrjus meinai. <a name=t1299><a href=#n1299>[1299]</a> <a name=t1300><a href=#n1300>[1300]</a> <a name=t1301><a href=#n1301>[1301]</a> <a name=t1302><a href=#n1302>[1302]</a> saei allis vaurkeiþ viljan guþs. sa jah broþar meins jah svistar jah aiþei ïst. jah aftra ïesus dugann laisjan at marein. jah galesun sik du ïmma manageins filu. svasve ïna galeiþan ïn skip. <a name=t1303><a href=#n1303>[1303]</a> gasitan in marein. jah alla so managei viþra marein ana staþa vas. (Vide paginam sequentem.) <a name=0537> <a name=t1304><a href=#n1304>[1304]</a> <a name=t1305><a href=#n1305>[1305]</a> jah laisida ïns ïn gajukom manag. jah qaþ ïm ïn laiseinai seinai. hauseiþ. sai. urrann sa saiands du <a name=t1306><a href=#n1306>[1306]</a> saian fraiva seinamma. jah varþ. miþþanei saiso. sum raihtis gadraus faur vig. jah qemun fuglos <a name=t1307><a href=#n1307>[1307]</a> jah fretun þata. anþaruþ-þan gadraus ana stainahamma. þarei ni habaida airþa managa. jah suns <a name=t1308><a href=#n1308>[1308]</a> <a name=t1309><a href=#n1309>[1309]</a> urrann. ïn þizei ni habaida diuþaizos airþos. at sunnin þan urrinnandin ufbrann. jah unte ni habaida <a name=t1310><a href=#n1310>[1310]</a> <a name=t1311><a href=#n1311>[1311]</a> vaurtins. gaþaursnoda. jah sum gadraus ïn þaurnuns. jah ufarstigun þai þaurnjus jah afwaþidedun <a name=t1312><a href=#n1312>[1312]</a> þata. jah akran ni gaf. jah sum gadraus ïn airþa goda jah gaf akran urrinnando jah <a name=t1313><a href=#n1313>[1313]</a> <a name=t1314><a href=#n1314>[1314]</a> vahsjando. jah bar ain .l. jah ain .j. jah ain .r. jah qaþ. saei habai ausona hausjandona. gahausjai. <a name=t1315><a href=#n1315>[1315]</a> <a name=t1316><a href=#n1316>[1316]</a> <a name=t1317><a href=#n1317>[1317]</a> ïþ biþe varþ sundro. frehun ïna þai bi ïna miþ þaim tvalibim þizos gajukons. jah qaþ ïm. ïzvis atgiban ïst kunnan runa þiudangardjos guþs. ïþ jainaim þaim uta ïn gajukon allata vairþiþ. <a name=t1318><a href=#n1318>[1318]</a> <a name=t1319><a href=#n1319>[1319]</a> ei saiwandans saiwaina jah ni gaumjaina. jah hausjandans hausjaina jah ni fraþjaina. nibai wan gavandjaina <a name=t1320><a href=#n1320>[1320]</a> <a name=t1321><a href=#n1321>[1321]</a> sik jah afletaindau ïm fravaurþeis. jah qaþ du ïm. ni vituþ þo gajukon jah waiva allos <a name=t1322><a href=#n1322>[1322]</a> <a name=t1323><a href=#n1323>[1323]</a> <a name=t1324><a href=#n1324>[1324]</a> þos gajukons kunneiþ. sa saijands vaurd saijiþ. aþþan þai viþra vig. sind. þarei saiada þata vaurd. jah þan gahausjand unkarjans. suns qimiþ satanas jah usnimiþ vaurd þata ïnsaiano ïn hairtam ïze <a name=t1325><a href=#n1325>[1325]</a> <a name=t1326><a href=#n1326>[1326]</a> jah sind samaleiko þai ana stainahamma saianans. þaiei þan hausjand þata vaurd. suns miþ fahedai <a name=t1327><a href=#n1327>[1327]</a> <a name=t1328><a href=#n1328>[1328]</a> nimand ïta jah ni haband vaurtins ïn sis ak weilawairbai sind. þaþroh biþe qimiþ aglo aiþþau vrakja <a name=t1329><a href=#n1329>[1329]</a> <a name=t1330><a href=#n1330>[1330]</a> ïn þis vaurdis. suns gamarzjanda. jah þai sind þai ïn þaurnuns saianans þai vaurd hausjandans. <a name=t1331><a href=#n1331>[1331]</a> <a name=t1332><a href=#n1332>[1332]</a> jah saurgos þizos libainais jah afmarzeins gabeins jah þai bi þata anþar lustjus ïnnatgaggandans <a name=t1333><a href=#n1333>[1333]</a> afwapjand þata vaurd jah akranalaus vairþiþ. jah þai sind þai ana airþai þizai godon saianans. <a name=t1334><a href=#n1334>[1334]</a> þaiei hausjand þata vaurd jah andnimand jah akran bairand. ain .l. jah ain .j. jah ain .r. jah qaþ du ïm. ïbai lukarn qimiþ duþe ei uf melan satjaidau aiþþau undar ligr. niu ei ana lukarnastaþan <a name=t1335><a href=#n1335>[1335]</a> <a name=t1336><a href=#n1336>[1336]</a> satjaidau. nih allis ïst wa fulginis. þatei ni (Vide paginam sequentem.) <a name=0539> <a name=t1337><a href=#n1337>[1337]</a> <a name=t1338><a href=#n1338>[1338]</a> <a name=t1339><a href=#n1339>[1339]</a> gabairht jaidau. nih varþ analaugn. ak ei svikunþ vairþai. jabai was habai ausona hausjandona. gahausjai. <a name=t1340><a href=#n1340>[1340]</a> jah qaþ du ïm. saiwiþ wa hauseiþ. ïn þizaiei mitaþ mitiþ. mitada ïzvis jah biaukada ïzvis þaim <a name=t1341><a href=#n1341>[1341]</a> galaubjandam. unte þiswammeh saei habaiþ. gibada ïmma. jah saei ni habaiþ. jah þatei habaiþ. afnimada <a name=t1342><a href=#n1342>[1342]</a> ïmma. jah qaþ sva ïst þiudangardi guþs. svasve jabai manna vairpiþ fraiva ana airþa. jah slepiþ <a name=t1343><a href=#n1343>[1343]</a> jah urreisiþ naht jah daga. jah þata fraiv keiniþ jah liudiþ. sve ni vait ïs. silbo auk airþa akran bairiþ. <a name=t1344><a href=#n1344>[1344]</a> frumist gras þaþroh ahs þaþroh fulleiþ kaurnis ïn þamma ahsa. þanuh biþe atgibada akran. suns <a name=t1345><a href=#n1345>[1345]</a> ïnsandeiþ gilþa. unte atïst asans. jah qaþ. we galeikom þiudangardja guþs aiþþau ïn wileikai <a name=t1346><a href=#n1346>[1346]</a> <a name=t1347><a href=#n1347>[1347]</a> gajukon gabairam þo. sve kaurno sinapis. þatei þan saiada ana airþa. minnist allaize fraive <a name=t1348><a href=#n1348>[1348]</a> <a name=t1349><a href=#n1349>[1349]</a> ïst þize ana airþai. jah þan saiada. urrinniþ jah vairþiþ allaize grase maist jah gataujiþ <a name=t1350><a href=#n1350>[1350]</a> astans mikilans. svasve magun uf skadau ïs fuglos himinis gabauan. jah svaleikaim managaim gajukom <a name=t1351><a href=#n1351>[1351]</a> rodida du ïm þata vaurd. svasve mahtedun hausjon. ïþ ïnuh gajukon ni rodida ïm. ïþ sundro siponjam <a name=t1352><a href=#n1352>[1352]</a> <a name=t1353><a href=#n1353>[1353]</a> seinaim andband allata. jah qaþ du ïm ïn jainamma daga. at andanahtja þan vaurþanamma <a name=t1354><a href=#n1354>[1354]</a> usleipam jainis stadis. jah afletandans þo managein andnemun ïna sve vas ïn skipa. jah þan anþara <a name=t1355><a href=#n1355>[1355]</a> skipa vesun miþ ïmma. jah varþ skura vindis mikila jah vegos valtidedun ïn skip. svasve ïta juþan <a name=t1356><a href=#n1356>[1356]</a> <a name=t1357><a href=#n1357>[1357]</a> gafullnoda. jah. vas ïs ana notin ana vaggarja slepands. jah urraisidedun ïna jah qeþun du ïmma. <a name=t1358><a href=#n1358>[1358]</a> <a name=t1359><a href=#n1359>[1359]</a> laisari. niu kara þuk þizei fraqistnam. jah urreissands gasok vinda jah qaþ du marein. gaslavai. afdumbn. <a name=t1360><a href=#n1360>[1360]</a> <a name=t1361><a href=#n1361>[1361]</a> jah anasilaida sa vinds jah varþ vis mikil. jah qaþ du ïm. duwe faurhtai sijuþ sva. waiva ni <a name=t1362><a href=#n1362>[1362]</a> <a name=t1363><a href=#n1363>[1363]</a> nauh habaiþ galaubein. jah ohtedun sis agis mikil jah qeþun du sis misso. was þannu sa sijai. unte <a name=t1364><a href=#n1364>[1364]</a> <a name=t1365><a href=#n1365>[1365]</a> jah vinds jah marei ufhausjand ïmma. jah qemun hindar marein ïn landa gaddarene. jah usgaggandin <a name=t1366><a href=#n1366>[1366]</a> ïmma us skipa suns gamotida ïmma manna us aurahjom ïn ahmin unhrainjamma. saei bauain <a name=t1367><a href=#n1367>[1367]</a> <a name=t1368><a href=#n1368>[1368]</a> habaida ïn aurahjom. jah ni naudibandjom eisarneinaim manna mahta ïna gabindan. unte ïs ufta eisarnam bi fotuns gabuganaim jah naudibandjom eisarneinaim gabundans vas jah galausida af sis þos <a name=t1369><a href=#n1369>[1369]</a> naudibandjos jah þo ana fotum eisarna gabrak. jah. manna ni mahta ïna gatamjan jah sinteino nahtam <a name=0541> <a name=t1370><a href=#n1370>[1370]</a> <a name=t1371><a href=#n1371>[1371]</a> jah dagam ïn aurahjom jah in fairgunjam vas hropjands jah bliggvands sik stainam . . . saiwands <a name=t1372><a href=#n1372>[1372]</a> þan ïesu fairraþro rann jah ïnvait ïna. jah hropjands stibnai mikilai qaþ. wa mis jah þus. ïesu sunau <a name=t1373><a href=#n1373>[1373]</a> guþs þis hauhistins. bisvara þuk bi gupa. ni balvjais mis. unte qaþ ïmma. usgagg ahma unhrainja us <a name=t1374><a href=#n1374>[1374]</a> <a name=t1375><a href=#n1375>[1375]</a> pamma mann. jah frah ïna. wa namo þein. jah qaþ du ïmma. namo mein laigaion. unte managai <a name=t1376><a href=#n1376>[1376]</a> <a name=t1377><a href=#n1377>[1377]</a> <a name=t1378><a href=#n1378>[1378]</a> sijum. jah baþ ïna filu ei ni usdrebi ïm us landa. vasuh þan jainar hairda sveine haldana at þamma <a name=t1379><a href=#n1379>[1379]</a> fairgunja. jah bedun ïna allos þos unhulþons qiþandeins. ïnsandei unsis ïn þo sveina. ei ïn þo galeiþaima. <a name=t1380><a href=#n1380>[1380]</a> <a name=t1381><a href=#n1381>[1381]</a> jah. uslaubida ïm ïesus suns. jah usgaggandans ahmans þai unhrainjans galiþun ïn po sveina. jah rann so hairda and driuson ïn marein. vesunuþ-þan sve tvos þusundjos jah afwapnodedun <a name=t1382><a href=#n1382>[1382]</a> <a name=t1383><a href=#n1383>[1383]</a> ïn marein. jah. þai haldandans þo sveina gaþlauhun jah gataihun ïn baurg jah ïn haimom. jah qemun <a name=t1384><a href=#n1384>[1384]</a> saiwan. wa vesi þata vaurþano. jah atïddjedun du ïesua jah gasaiwand þana vodan sitandan <a name=t1385><a href=#n1385>[1385]</a> jah gavasidana jah fraþjandan þana saei habaida laigaion jah ohtedun. jah sþillodedun ïm þaiei gasewun. <a name=t1386><a href=#n1386>[1386]</a> waiva varþ bi þana vodan jah bi þo sveina. jah dugunnun bidjan ïna galeiþan hindar markos <a name=t1387><a href=#n1387>[1387]</a> <a name=t1388><a href=#n1388>[1388]</a> seinos. jah ïnngaggandan ïna ïn skip baþ ïna saei vas vods ei miþ ïmma vesi. jah ni lailot ïna ak qaþ du ïmma. gagg du garda þeinamma du þeinaim jah gateih ïm. wan filu þus frauja gatavida jah <a name=t1389><a href=#n1389>[1389]</a> gaarmaida þuk. jah galaiþ jah dugann merjan ïn daikapaulein. wan filu gatavida ïmma ïesus. jah <a name=t1390><a href=#n1390>[1390]</a> <a name=t1391><a href=#n1391>[1391]</a> allai sildaleikidedun. jah usleiþandin ïesua ïn skipa aftra hindar marein gaqemun sik manageins filu <a name=t1392><a href=#n1392>[1392]</a> du ïmma. jah vas faura marein. jah sai. qimiþ ains þize synagogafade namin jaeirus jah saiwands <a name=t1393><a href=#n1393>[1393]</a> ïna gadraus du fotum ïesuis. jah baþ ïna filu qiþands þatei dauhtar meina aftumist habaiþ. ei qimands <a name=t1394><a href=#n1394>[1394]</a> lagjais ana þo handuns. ei ganisai jah libai. jah galaiþ miþ ïmma jah ïddjedun afar ïmma manageins <a name=t1395><a href=#n1395>[1395]</a> <a name=t1396><a href=#n1396>[1396]</a> <a name=t1397><a href=#n1397>[1397]</a> filu jah þraihun ïna. jah qinono suma visandei ïn runa bloþis jera tvalif jah manag gaþulandei fram <a name=0543> managaim Iekjam jah fraqimandei allamma seinamma jah ni vaihtai botida ak mais vairs habaida. <a name=t1398><a href=#n1398>[1398]</a> gahausjandei bi ïesu atgaggandei ïn managein aftana attaitok vastjai ïs. unte qaþ þatei jabai vastjom <a name=t1399><a href=#n1399>[1399]</a> ïs atteka. ganisa. jah sunsaiv gaþaursnoda sa brunna blopis ïzos jah ufkunþa ana leika þatei gahailnoda <a name=t1400><a href=#n1400>[1400]</a> af þamma slaha. jah sunsaiv ïesus ufkunþa ïn sis silbin þo us sis maht usgaggandein. gavandjands <a name=t1401><a href=#n1401>[1401]</a> sik ïn managein qaþ. was mis taitok vastjom. jah qeþun du ïmma siponjos ïs. saiwis þo managein <a name=t1402><a href=#n1402>[1402]</a> <a name=t1403><a href=#n1403>[1403]</a> þreihandein þuk jah qiþis. was mis taitok. jah vlaitoda saiwan þo þata taujandein. iþ so qino ogandei jah reirandei. vitandei þatei varþ bi ïja qam jah draus du ïmma jah qaþ ïmma alla þo <a name=t1404><a href=#n1404>[1404]</a> sunja. ïþ ïs qaþ du ïzaï. dauhtar. galaubeins þeina ganasida þuk. gagg ïn gavairþi jah sijais haila af <a name=t1405><a href=#n1405>[1405]</a> þamma slaha þeinamma. nauhþanuh ïmma rodjandin qemun fram þamma synagogafada qiþandans <a name=t1406><a href=#n1406>[1406]</a> þatei dauhtar þeina gasvalt. wa þanamais draibeis þana laisari. ïþ ïesus sunsaiv gahausjands þata <a name=t1407><a href=#n1407>[1407]</a> <a name=t1408><a href=#n1408>[1408]</a> vaurd rodiþ qaþ du þamma synagogafada. ni faurhtei. þatainei galaubei. jah ni fralailot ainohun ïze <a name=t1409><a href=#n1409>[1409]</a> miþ sis afargaggan nibai paitru jah ïakobu jah ïohannen broþar ïakobis. jah galaiþ ïn gard þis synagogafadis <a name=t1410><a href=#n1410>[1410]</a> <a name=t1411><a href=#n1411>[1411]</a> jah gasaw auhjodu jah gretandans jah vaifairwjandans filu. jah ïnnatgaggands qaþ du ïm. <a name=t1412><a href=#n1412>[1412]</a> wa auhjoþ jah gretiþ. þata barn ni gadauþnoda ak slepiþ. jah bihlohun ïna. ïþ ïs usvairpands allaim <a name=t1413><a href=#n1413>[1413]</a> ganimiþ attan þis barnis jah aiþein jah þans miþ sis jah galaiþ ïnn. þarei vas þata barn ligando. jah fairgraip bi handau þata barn qaþuh du ïzai. taleiþa kumei. þatei ïst gaskeiriþ. mavilo. du þus qiþa. <a name=t1414><a href=#n1414>[1414]</a> <a name=t1415><a href=#n1415>[1415]</a> urreis. jah suns urrais so mavi jah ïddja. vas auk jere tvalibe. jah usgeisnodedun faurhtein mikilai. <a name=t1416><a href=#n1416>[1416]</a> <a name=t1417><a href=#n1417>[1417]</a> jah anabauþ ïm filu ei manna ni funþi þata jah haihait ïzai giban matjan. jah usstoþ jainþro jah qam <a name=t1418><a href=#n1418>[1418]</a> <a name=t1419><a href=#n1419>[1419]</a> ïn landa seinamma. jah laistidedun afar ïmma siponjos ïs. jah biþe varþ sabbato. dugann ïn synagoge laisjan. jah managai hausjandans sildaleikidedun qipandans. waþro þamma þata jah wo so handugeino <a name=t1420><a href=#n1420>[1420]</a> <a name=t1421><a href=#n1421>[1421]</a> so gibano ïmma ei mahteis svaleikos þairh handuns ïs vairþand. niu þata ïst sa timrja sa sunus marjins ïþ broþar ïakoba jah ïuse jah ïudins jah seimonis. jah niu sind svistrjus ïs her at unsis. jah <a name=t1422><a href=#n1422>[1422]</a> gamarzidai vaurþun ïn þamma. qaþ þan ïm ïesus þatei nist praufetus unsvers niba ïn gabaurþai seinai <a name=t1423><a href=#n1423>[1423]</a> jah ïn ganiþjam jah ïn garda seinamma. jah ni mahta jainar ainohun mahte gataujan niba favaim <a name=t1424><a href=#n1424>[1424]</a> siukaim handuns galagjands gahailida. jah sildaleikida (Vide paginam sequentem.) <a name=0545> ïn ungalaubeinais ïze jah bitauh veihsa bis-unjane laisjands. jah athaihait þans tvalif jah <a name=t1425><a href=#n1425>[1425]</a> <a name=t1426><a href=#n1426>[1426]</a> dugann ïns ïnsandjan tvans wanzuh jah gaf ïm valdufni ahmane unhrainjaize jah faurbauþ <a name=t1427><a href=#n1427>[1427]</a> ïm ei vaiht ni nemeina ïn vig niba hrugga aina. nih matibalg nih hlaif nih ïn gairdos aiz <a name=t1428><a href=#n1428>[1428]</a> <a name=t1429><a href=#n1429>[1429]</a> ak gaskohai suljom. jah ni vasjaiþ tvaim paidom. jah qaþ du ïm. þiswaduh þei gaggaiþ <a name=t1430><a href=#n1430>[1430]</a> <a name=t1431><a href=#n1431>[1431]</a> ïn gard. þar saljaiþ. unte usgaggaiþ jainþro. jah sva managai sve ni andnimaina ïzvis ni hausjaina ïzvis. usgaggandans jainþro ushrisjaiþ mulda þo undaro fotum ïzvaraim du veitvodiþai im <a name=t1432><a href=#n1432>[1432]</a> amen qiþa ïzvis. sutizo ïst saudaumjam aiþþau gaumaurjam ïn daga stauos þan þizai baurg jainai. jah <a name=t1433><a href=#n1433>[1433]</a> usgaggandans meridedun ei ïdreigodedeina. jah unhulþons managos usdribun jah gasalbodedun aleva <a name=t1434><a href=#n1434>[1434]</a> <a name=t1435><a href=#n1435>[1435]</a> managans siukans jah gahailidedun. jah gahausida þiudans herodes. svikunþ allis varþ namo ïs. jah <a name=t1436><a href=#n1436>[1436]</a> qaþ þatei ïohannis sa daupjands us dauþaim urrais. duþþe vaurkjand þos mahteis ïn ïmma. anþarai <a name=t1437><a href=#n1437>[1437]</a> <a name=t1438><a href=#n1438>[1438]</a> þan qeþun þatei helias ïst. anþarai þan qeþun þatei praufetes ïst sve ains þize praufete. gahausjands <a name=t1439><a href=#n1439>[1439]</a> <a name=t1440><a href=#n1440>[1440]</a> þan herodes qaþ þatei þammei ik haubiþ afmaimait ïohanne. sa ïst. sah urrais us dauþaim. sa auk raihtis herodes ïnsandjands gahabaida ïohannen jah gaband ïna ïn karkarai ïn hairodiadins qenais <a name=t1441><a href=#n1441>[1441]</a> filippaus broþrs seinis. unte þo galiugaida. qaþ auk ïohannes du heroda þatei ni skuld ïst þus haban <a name=t1442><a href=#n1442>[1442]</a> <a name=t1443><a href=#n1443>[1443]</a> qen broprs peinis. ïþ so herodianai svor ïmma jah vilda ïmma usqiman. jah ni mahta. unte herodis <a name=t1444><a href=#n1444>[1444]</a> ohta sis ïohannen kunnands ïna vair garaihtana jah veihana jah vitaida ïmma jah hausjands ïmma <a name=t1445><a href=#n1445>[1445]</a> manag gatavida jah gabaurjaba ïmma andhausida. jah vaurþans dags gatils. þan herodis mela gabaurpais seinaizos nahtamat vaurhta þaim maistam seinaize jah þusundifadim jah þaim frumistam <a name=t1446><a href=#n1446>[1446]</a> <a name=t1447><a href=#n1447>[1447]</a> galeilaias. jah atgaggandein ïnn dauhtar herodiadins jah plinsjandein jah galeikandein heroda jah þaim miþanakumbjandam qaþ þiudans du þizai maujai. bidei mik þiswizuh þei vileis jah giba þus. <a name=t1448><a href=#n1448>[1448]</a> <a name=t1449><a href=#n1449>[1449]</a> jah svor ïzai þatei þiswah þei bidjais mik. giba þus und halba þiudangardja meina. ïþ si usgaggandei <a name=t1450><a href=#n1450>[1450]</a> <a name=t1451><a href=#n1451>[1451]</a> qaþ du aiþein seinai. wis bidjau. ïþ si qaþ. haubidis ïohannis þis daupjandins. jah atgaggandei sunsaiv sniumundo du þamma þiudana baþ qiþandei. viljau ei mis gibais ana mesa haubiþ ïohannis <a name=0547> <a name=t1452><a href=#n1452>[1452]</a> þis daupjandins. jah gaurs vaurþans sa þiudans ïn þize aiþe jah ïn þize miþanakumbjandane ni <a name=t1453><a href=#n1453>[1453]</a> <a name=t1454><a href=#n1454>[1454]</a> <a name=t1455><a href=#n1455>[1455]</a> vilda ïzai ufbrikan. jah suns ïnsandjands sa þiudans spaikulatur anabauþ briggan haubiþ ïs. ïþ ïs galeiþands afmaimait ïmma haubiþ ïn karkarai jah atbar þata haubiþ ïs ana mesa jah atgaf ïta þizai maujai <a name=t1456><a href=#n1456>[1456]</a> jah so mavi atgaf ïta aiþein seinai. jah gahausjandans siponjos ïs qemun jah usnemun leik ïs jah <a name=t1457><a href=#n1457>[1457]</a> galagidedun ïta ïn hlaiva. jah gaïddjedun apaustauleis du ïesua jah gataihun ïmma allata jah sva filu <a name=t1458><a href=#n1458>[1458]</a> sve gatavidedun------jah duatsnivun. jah usgaggandam ïm us skipa sunsaiv ufkunnandans ïna. <a name=t1459><a href=#n1459>[1459]</a> <a name=t1460><a href=#n1460>[1460]</a> birinnandans all þata gavi dugunnun ana badjam þans ubil habandans bairan. þadei hausidedun ei ïs <a name=t1461><a href=#n1461>[1461]</a> <a name=t1462><a href=#n1462>[1462]</a> vesi. jah þiswaduh þadei ïddja ïn haimos aiþþau baurgs aiþþau ïn veihsa. ana gagga lagidedun siukans <a name=t1463><a href=#n1463>[1463]</a> jah bedun ïna ei þau skauta vastjos ïs attaitokeina. jah sva managai sve attaitokun ïmma. ganesun. jah <a name=t1464><a href=#n1464>[1464]</a> <a name=t1465><a href=#n1465>[1465]</a> gaqemun sik du ïmma fareisaieis jah sumai þize bokarje qimandans us ïairusaulymim. jah gasaiwandans sumans þize siponje ïs gamainjaim handum. þat-ïst unþvahanaim. matjandans hlaibans. <a name=t1466><a href=#n1466>[1466]</a> <a name=t1467><a href=#n1467>[1467]</a> ïþ fareisaieis jah allai ïudaieis niba ufta þvahand handuns ni matjand. habandans anafilh þize sinistane. <a name=t1468><a href=#n1468>[1468]</a> jah af maþla niba daupjand ni matjand. jah anþar ïst manag. þatei andnemun du haban. daupeinins <a name=t1469><a href=#n1469>[1469]</a> <a name=t1470><a href=#n1470>[1470]</a> stikle jah aurkje jah katile jah ligre. þaþroh þan frehun ïna þai fareisaieis jah þai bokarjos. duwe þai siponjos þeinai ni gaggand bi þammei anafulhun þai sinistans ak unþvahanaim handum matjand <a name=t1471><a href=#n1471>[1471]</a> hlaif. ïp ïs andhafjands qaþ du ïm þatei vaila praufetida esaïas bi ïzvis þans liutans. sve gameliþ <a name=t1472><a href=#n1472>[1472]</a> ïst. so managei vairilom mik sveraiþ. ïþ hairto ïze fairra habaiþ sik mis. ïp svare mik blotand laisjandans <a name=t1473><a href=#n1473>[1473]</a> <a name=t1474><a href=#n1474>[1474]</a> laiseinins. anabusnins manne. afletandans raihtis anabusn guþs habaiþ þatei anafulhun mannans. <a name=t1475><a href=#n1475>[1475]</a> daupeinins aurkje jah stikle jah anþar galeik svaleikata manag taujiþ. jah qaþ du ïm. vaila ïnvidiþ <a name=t1476><a href=#n1476>[1476]</a> <a name=t1477><a href=#n1477>[1477]</a> anabusn guþs. ei þata anafulhano ïzvar fastaiþ. moses auk raihtis qaþ. sverai attan þeinana jah <a name=t1478><a href=#n1478>[1478]</a> <a name=t1479><a href=#n1479>[1479]</a> aiþein þeina. jah saei ubil qiþai attin seinamma aiþþau aiþein seinai. dauþau afdauþjaidau. ïþ jus qiþiþ. jabai qiþai manna attin seinamma aiþþau aiþein. kaurban. þatei ïst maiþms þiswah þatei us <a name=t1480><a href=#n1480>[1480]</a> <a name=t1481><a href=#n1481>[1481]</a> <a name=t1482><a href=#n1482>[1482]</a> mis gabatnis. jah ni fraletiþ ïna ni vaiht taujan attin seinamma aiþþau aiþein seinai. blauþjandans vaurd guþs þizai anabusnai ïzvarai. þoei anafulhuþ. jah galeik svaleikata manag taujiþ. <a name=0549> <a name=t1483><a href=#n1483>[1483]</a> <a name=t1484><a href=#n1484>[1484]</a> <a name=t1485><a href=#n1485>[1485]</a> Jah athaitands alla þo managein qaþ ïm. hauseiþ mis allai jah fraþjaiþ. ni vaihts ïst utaþro mans ïnngaggando ïn ïna. þatei magi ïna gamainjan. ak þata utgaggando us mann þata ïst þata gamainjando mannan. <a name=t1486><a href=#n1486>[1486]</a> <a name=t1487><a href=#n1487>[1487]</a> <a name=t1488><a href=#n1488>[1488]</a> jabai was habai ausona hausjandona. gahausjai. jah þan galaiþ ïn gard us þizai managein. frehun <a name=t1489><a href=#n1489>[1489]</a> <a name=t1490><a href=#n1490>[1490]</a> ïna siponjos ïs bi þo gajukon. jah qaþ du ïm. sva jah jus unvitans sijuþ. ni fraþjiþ þammei all <a name=t1491><a href=#n1491>[1491]</a> <a name=t1492><a href=#n1492>[1492]</a> þata utapro ïnngaggando ïn mannan ni mag ïna gamainjan. unte ni galeiþiþ ïmma ïn hairto ak ïn <a name=t1493><a href=#n1493>[1493]</a> vamba jah ïn urrunsa usgaggiþ. gahreineiþ allans matins. qaþuþ-þan þatei þata us mann usgaggando <a name=t1494><a href=#n1494>[1494]</a> þata gamaineiþ mannan. ïnnaþro auk us hairtin manne mitoneis ubilos usgaggand. kalkinassjus <a name=t1495><a href=#n1495>[1495]</a> <a name=t1496><a href=#n1496>[1496]</a> horinassjus maurþra þiubja faihufrikeins unseleins liutei aglaitei augo unsel vajamereins hauhhairtei <a name=t1497><a href=#n1497>[1497]</a> unviti. þo alla ubilona ïnnaþro usgaggand jah gagamainjand mannan. jah jainþro usstandands <a name=t1498><a href=#n1498>[1498]</a> galaiþ ïn markos tyre jah seidone, jah galeiþands ïn gard ni vilda vitan mannan <a name=t1499><a href=#n1499>[1499]</a> <a name=t1500><a href=#n1500>[1500]</a> jah ni mahta galaugnjan. gahausjandei raihtis qino bi ïna. þizozei habaida dauhtar ahman unhrainjana. <a name=t1501><a href=#n1501>[1501]</a> <a name=t1502><a href=#n1502>[1502]</a> qimandei draus du fotum ïs. vasuþ þan so qino haiþno. saurinifynikiska gabaurþai. jah baþ ïna <a name=t1503><a href=#n1503>[1503]</a> ei þo unhulþon usvaurpi us dauhtr ïzos. ïþ ïesus qaþ du ïzai. let faurþis sada vairþan barna. unte ni <a name=t1504><a href=#n1504>[1504]</a> goþ ïst niman hlaib barne jah vairpan hundam. ïþ si andhof ïmma jah qaþ du ïmma. jai frauja. jah <a name=t1505><a href=#n1505>[1505]</a> auk hundos undaro biuda matjand af drauhsnom barne. jah qaþ du ïzai. ïn þis vaurdis gagg. usïddja <a name=t1506><a href=#n1506>[1506]</a> unhulþo us dauhtr þeinai. jah galeiþandei du garda seinamma bigat unhulþon usgaggana jah þo <a name=t1507><a href=#n1507>[1507]</a> <a name=t1508><a href=#n1508>[1508]</a> dauhtar ligandein ana ligra. jah aftra galeipands af markom tyre jah seidone qam at marein galeilaie <a name=t1509><a href=#n1509>[1509]</a> <a name=t1510><a href=#n1510>[1510]</a> miþ tveihnaim markom daikapaulaios. jah berun du ïmma baudana stammana jah bedun ïna ei <a name=0551> <a name=t1511><a href=#n1511>[1511]</a> <a name=t1512><a href=#n1512>[1512]</a> lagidedi ïmma handau. jah afnimands ïna af managein sundro lagida figgrans seinans ïn ausona ïmma <a name=t1513><a href=#n1513>[1513]</a> jah spevands attaitok tuggon ïs. jah ussaiwands du himina gasvogida jah qaþ du ïmma. aiffaþa. þatei <a name=t1514><a href=#n1514>[1514]</a> ïst uslukn. jah sunsaiv usluknodedun ïmma hliumans jah andbundnoda bandi tuggons ïs jah rodida <a name=t1515><a href=#n1515>[1515]</a> <a name=t1516><a href=#n1516>[1516]</a> raihtaba. jah anabauþ ïm ei mann ni qeþeina. wan filu ïs ïm anabauþ. mais þamma eis meridedun. <a name=t1517><a href=#n1517>[1517]</a> jah ufarassau sildaleikidedun qiþandans. vaila allata gatavida. jah baudans gataujiþ gahausjan jah <a name=t1518><a href=#n1518>[1518]</a> <a name=t1519><a href=#n1519>[1519]</a> unrodjandans rodjan. ïn jainaim þan dagam aftra at filu managai managein visandein jah ni habandam <a name=t1520><a href=#n1520>[1520]</a> <a name=t1521><a href=#n1521>[1521]</a> wa matidedeina. athaitands siponjans qaþuh du ïm. ïnfeinoda du þizai managein. unte ju dagans <a name=t1522><a href=#n1522>[1522]</a> þrins miþ mis vesun jah ni haband wa matjaina. jah jabai fraleta ïns lausqiþrans du garda ïze. ufligand <a name=t1523><a href=#n1523>[1523]</a> ana viga. sumai raihtis ïze fairraþro qemun. jah andhofun ïmma siponjos ïs. waþro þans mag <a name=t1524><a href=#n1524>[1524]</a> was gasoþjan hlaibam ana auþidai. jah frah ïns. wan managans habaiþ hlaibans. ïþ eis qeþun. sibun. <a name=t1525><a href=#n1525>[1525]</a> <a name=t1526><a href=#n1526>[1526]</a> jah anabauþ þizai managein anakumbjan ana airþai jah nimands þans sibun hlaibans jah aviliudonds <a name=t1527><a href=#n1527>[1527]</a> gabrak jah atgaf siponjam seinaim. ei atlagidedeina faur. jah atlagidedun faur þo managein. jah <a name=t1528><a href=#n1528>[1528]</a> habaidedun fiskans favans. jah þans gaþiuþjands qaþ ei atlagidedeina jah þans. gamatidedun þan jah <a name=t1529><a href=#n1529>[1529]</a> sadai vaurþun jah usnemun laibos gabruko sibun spyreidans. vesunuþ-þan þai matjandans sve fidvor <a name=t1530><a href=#n1530>[1530]</a> þusundjos. jah fralailot ïns. jah galaiþ sunsaiv ïn skip miþ siponjam seinaim jah qam ana fera magdalan. <a name=t1531><a href=#n1531>[1531]</a> jah urrunnun fareisaieis jah dugunnun miþsokjan ïmma sokjandans du ïmma taikn us himina <a name=t1532><a href=#n1532>[1532]</a> <a name=t1533><a href=#n1533>[1533]</a> fraisandans ïna. jah ufsvogjands ahmin seinamma qaþ. wa þafa kuni taikn sokeip. amen qiþa ïzvis. <a name=t1534><a href=#n1534>[1534]</a> jabai gibaidau kunja þamma taikne. jah afletands ïns galeipands aftra ïn skip uslaiþ hindar marein. <a name=t1535><a href=#n1535>[1535]</a> <a name=t1536><a href=#n1536>[1536]</a> jah ufarmunnodedun niman hlaibans jah niba ainana hlaif ni habaidedun miþ sis ïn skipa. jah anabauþ <a name=t1537><a href=#n1537>[1537]</a> ïm qiþands. saiwiþ ei atsaiwiþ ïzvis þis beistis fareisaie jah beistis herodis. jah þahtedun miþ <a name=t1538><a href=#n1538>[1538]</a> <a name=t1539><a href=#n1539>[1539]</a> sis misso qiþandans. unte hlaibans ni habam. jah fraþjands ïesus qaþ du ïm. wa þaggkeiþ. unte hlaibans <a name=t1540><a href=#n1540>[1540]</a> ni habaiþ. ni nauh fraþjiþ nih vituþ. unte daubata habaiþ hairto ïzvar. augona habandans ni gasaiwiþ <a name=t1541><a href=#n1541>[1541]</a> jah ausona habandans ni gahauseiþ. jah ni gamunuþ. þan þans fimf hlaibans gabrak fimf þusundjom. <a name=t1542><a href=#n1542>[1542]</a> <a name=t1543><a href=#n1543>[1543]</a> wan manajos tainjons fullos gabruko usnemuþ. qeþun du ïmma. tvalif. aþþan þan þans sibun hlaibans fidvor þusundjom. wan managans spyreidans fullans gabruko usnemuþ. ïþ eis qeþun sibun. <a name=t1544><a href=#n1544>[1544]</a> <a name=t1545><a href=#n1545>[1545]</a> <a name=t1546><a href=#n1546>[1546]</a> <a name=t1547><a href=#n1547>[1547]</a> jah qaþ du ïm. waiva ni nauh fraþjiþ. jah qemun ïn beþanïin (Vide paginam sequentem.) <a name=0553> <a name=t1548><a href=#n1548>[1548]</a> <a name=t1549><a href=#n1549>[1549]</a> jah berun du ïmma blindan jah bedun ïna ei ïmma attaitoki. jah fairgreipands handu þis <a name=t1550><a href=#n1550>[1550]</a> <a name=t1551><a href=#n1551>[1551]</a> blindins ustauh ïna utana veihsis jah speivands ïn augona ïs atlagjands ana handuns <a name=t1552><a href=#n1552>[1552]</a> <a name=t1553><a href=#n1553>[1553]</a> seinos frah ïna. gau wa sewi. jah ussaiwands qaþ. gasaiwa mans þatei sve bagmans gasaiwa <a name=t1554><a href=#n1554>[1554]</a> <a name=t1555><a href=#n1555>[1555]</a> gaggandans. þaþroh aftra galagida handuns ana þo augona ïs jah gatavida ïna ussaiwan. <a name=t1556><a href=#n1556>[1556]</a> jah aftra gasatiþs varþ jah gasaw bairhtaba allans. jah ïnsandida ïna du garda ïs qiþands. ni in þata veihs gaggais. ni mannhun qiþais ïn þamma vehsa. jah usïddja ïesus jah siponjos ïs ïn vehsa kaisarias þizos filippaus jah ana viga frah siponjans seinans qiþands du ïm. wana mik qiþand <a name=t1557><a href=#n1557>[1557]</a> mans visan. ïþ eis andhofun. ïohannen þana daupjand. jah anþarai helian. sumaih þan ainana praufete. <a name=t1558><a href=#n1558>[1558]</a> jah ïs qaþ du ïm. aþþan jus wana mik qiþiþ visan. andhafjands þan paitrus qaþ du ïmma þu ïs <a name=t1559><a href=#n1559>[1559]</a> <a name=t1560><a href=#n1560>[1560]</a> <a name=t1561><a href=#n1561>[1561]</a> xristus. jah faurbauþ ïm ei mannhun ni qeþeina bi ïna. jah dugann laisjan ïns. þatei skal sunus mans filu vinnan jah uskiusan skulds ïst fram þaim sinistam jah þaim auhumistam gudjam jah bokarjam <a name=t1562><a href=#n1562>[1562]</a> jah usqiman jah afar þrins dagans usstandan. jah svikunþaba þata vaurd rodida. jah aftiuhands ïna <a name=t1563><a href=#n1563>[1563]</a> paitrus dugann andbeitan ïna. ïþ ïs gavandjands sik jah gasaiwands þans siponjans seinans andbait <a name=t1564><a href=#n1564>[1564]</a> paitrau qiþands. gagg hindar mik satana. unte ni fraþjis þaim guþs ak þaim manne. jah athaitands þo managein miþ siponjam seinaim qaþ du ïm. saei vili afar mis laistjan ïnvidai sik silban jah nimai galgan <a name=t1565><a href=#n1565>[1565]</a> <a name=t1566><a href=#n1566>[1566]</a> seinana jah laistjai mik. saei allis vili saivala seina ganasjan. fraqisteiþ ïzai. ïþ saei fraqisteiþ <a name=t1567><a href=#n1567>[1567]</a> <a name=t1568><a href=#n1568>[1568]</a> saivalai seinai ïn meina jah ïn þizos aivaggeljons. ganasjiþ þo. wa auk boteiþ mannan. jabai gageigaiþ <a name=t1569><a href=#n1569>[1569]</a> þana fairwu allana jah gasleiþeiþ sik saivalai seinai. aiþþau wa gibiþ manna ïnmaidein saivalos <a name=t1570><a href=#n1570>[1570]</a> <a name=t1571><a href=#n1571>[1571]</a> seinaizos. unte saei skamaiþ sik meina jah vaurde meinaize ïn gabaurþai þizai horinondein jah fravaurhton. jah sunus mans skamaiþ sik ïs. þan qimiþ ïn vulþau attins seinis miþ aggilum þaim veiham. <a name=t1572><a href=#n1572>[1572]</a> jah qaþ du ïm. amen qiþa ïzvis þatei sind sumai þize her standandane. þai ïze ni kausjand dauþaus. <a name=t1573><a href=#n1573>[1573]</a> unte gasaiwand þiudinassu guþs qumanana ïn mahtai. jah afar dagans saihs ganam ïesus paitru jah ïakobu jah ïohannen jah ustauh ïns ana fairguni hauh sundro ainans jah ïnmaidida sik ïn andvairþja <a name=t1574><a href=#n1574>[1574]</a> <a name=t1575><a href=#n1575>[1575]</a> ïze. jah vastjos ïs vaurþun glitmunjandeins weitos sve snaivs. svaleikos sve vullareis ana airþai ni <a name=t1576><a href=#n1576>[1576]</a> <a name=t1577><a href=#n1577>[1577]</a> mag gaweitjan. jah ataugiþs varþ ïm helias miþ mose. jah vesun rodjandans miþ ïesua. jah andhafjands paitrus qaþ du ïesua. rabbei goþ ist unsis her visan. jah gavaurkjam hlijans þrins. þus ainana <a name=0555> <a name=t1578><a href=#n1578>[1578]</a> <a name=t1579><a href=#n1579>[1579]</a> jah mose ainana jah ainana helijin. ni auk vissa wa rodidedi. vesun auk usagidai. jah varþ milhma ufarskadvjands ïm. jah qam stibna us þamma milhmin. sa ïst sunus meins sa liuba. þamma hausjaip. <a name=t1580><a href=#n1580>[1580]</a> <a name=t1581><a href=#n1581>[1581]</a> <a name=t1582><a href=#n1582>[1582]</a> <a name=t1583><a href=#n1583>[1583]</a> jah anaks ïnsaiwandans ni þanaseiþs ainohun gasewun alja ïesu ainana miþ sis. dalaþ þan atgaggandam ïm af þamma fairgunja anabauþ ïm ei mannhun ni spillodedeina. þatei gasewun. niba biþe sunus <a name=t1584><a href=#n1584>[1584]</a> mans us dauþaim usstoþi. jah þata vaurd habaidedun du sis misso sokjandans. wa ïst þata us dauþaim <a name=t1585><a href=#n1585>[1585]</a> <a name=t1586><a href=#n1586>[1586]</a> <a name=t1587><a href=#n1587>[1587]</a> usstandan. jah frehun ïna qiþandans. unte qiþand þai bokarjos þatei helias skuli qiman faurþis. ïþ ïs andhafjands qaþ du ïm. helias sveþauh qimands faurþis aftra gaboteiþalla. jah waivagameliþ ïst bisunu mans <a name=t1588><a href=#n1588>[1588]</a> eimanag vinnai jah frakunþs vairþai. akei qiþa ïzvis. þatei ju helias qam jah gatavidedun ïmma sva filu sve <a name=t1589><a href=#n1589>[1589]</a> vildedun. svasve gameliþ ïst bi ïna. jah qimands at siponjam gasaw filu manageins bi ïns jah bokarjans <a name=t1590><a href=#n1590>[1590]</a> <a name=t1591><a href=#n1591>[1591]</a> sokjandans miþ ïm. jah sunsaiv alla managei gasaiwandans ïna usgeisnodedun jah durinnandans ïnvitun <a name=t1592><a href=#n1592>[1592]</a> <a name=t1593><a href=#n1593>[1593]</a> ïna. jah frah þans bokarjans. wa sokeiþ miþ þaim. jah andhafjands ains us þizai managein qaþ. <a name=t1594><a href=#n1594>[1594]</a> <a name=t1595><a href=#n1595>[1595]</a> laisari brahta sunu meinana du þus habandan ahman unrodjandan. jah þiswaruh þei ïna gafahiþ. gavairpiþ ïna jah waþjiþ jah kriustiþ tunþuns seinans jah gastaurkniþ. jah qaþ siponjam þeinaim ei <a name=t1596><a href=#n1596>[1596]</a> <a name=t1597><a href=#n1597>[1597]</a> usdreibeina ïna. jah ni mahtedun. ïþ ïs andhafjands ïm. qaþ. o kuni ungalaubjando. und wa at <a name=t1598><a href=#n1598>[1598]</a> <a name=t1599><a href=#n1599>[1599]</a> ïzvis sijau. und wa þulau ïzvis. bairiþ ïna du mis. jah brahtedun ïna at ïmma. jah gasaiwands ïna <a name=t1600><a href=#n1600>[1600]</a> sunsaiv sa ahma tahida ïna jah driusands ana airþa valvnoda waþjands. jah frah þana attan is. wan lagg <a name=t1601><a href=#n1601>[1601]</a> mel ïst ei þata varþ ïmma. ïþ ïs qaþ. us barniskja. jah ufta ïna jah ïn fon atvarþ jah ïn vato. ei <a name=t1602><a href=#n1602>[1602]</a> usqistidedi ïmma. akei jabai mageis. hilp unsara gableiþjands unsis. ïþ ïesus qaþ du ïmma þata <a name=t1603><a href=#n1603>[1603]</a> jabai mageis galaubjan. allata mahteig þamma galaubjandin. jah sunsaiv ufhropjands sa atta þis barnis <a name=t1604><a href=#n1604>[1604]</a> <a name=t1605><a href=#n1605>[1605]</a> miþ tagram qaþ. galaubja. hilþ meinaizos ungalaubeinais. gasaiwands þan ïesus þatei samaþ rann managei. gawotida ahmin þamma undhrainjin qiþands du ïmma. þu ahma þu unrodjands jah bauþs. <a name=t1606><a href=#n1606>[1606]</a> ïk þus anabiuda. usgagg us þamma jah þanaseiþs ni galeiþais ïn ïna. jah hropjands jah filu tahjands ïna <a name=0557A> <a name=t1607><a href=#n1607>[1607]</a> usïddja. jah varþ sve dauþs. svasve managai qeþun þatei gasvalt. ïþ ïesus undgreipands ïna bi handau <a name=t1608><a href=#n1608>[1608]</a> <a name=t1609><a href=#n1609>[1609]</a> urraisida ïna. jah usstoþ. jah galeiþandan ïna ïn gard siponjos ïs frehun ïna sundro. duwe veis ni <a name=t1610><a href=#n1610>[1610]</a> mahtedum usdreiban þana. jah qaþ du ïm. þata kuni ïn vaihtai ni mag usgaggan niba ïn bidai jah <a name=t1611><a href=#n1611>[1611]</a> <a name=t1612><a href=#n1612>[1612]</a> fastubnja. jah jainþro usgaggandans ïddjedun þairh galeilaian. jah ni vilda ei wass vissedi. unte laisida siponjans seinans jah qaþ du ïm þatei sunus mans atgibada ïn handuns manne jah usqimand ïmma jah <a name=t1613><a href=#n1613>[1613]</a> <a name=t1614><a href=#n1614>[1614]</a> usqistiþs bridjin daga usstandiþ. ïþ eis ni froþun þamma vaurda jah ohtedun ïna fraihnan. jah qam ïn <a name=t1615><a href=#n1615>[1615]</a> <a name=t1616><a href=#n1616>[1616]</a> kafarnaum jah ïn garda qumans frah ïns. wa ïn viga miþ ïzvis misso mitodeduþ. ïþ eis slavaidedun. du <a name=t1617><a href=#n1617>[1617]</a> sis misso andrunnun. warjis maists vesi. jah sitands atvopida þans tvalif jah qaþ du ïm. jabai was vili <a name=t1618><a href=#n1618>[1618]</a> frumists visan. sijai allaize aftumists jah allaim andbahts. jah nimands barn gasatida ïta ïn midjaim <a name=t1619><a href=#n1619>[1619]</a> <a name=t1620><a href=#n1620>[1620]</a> ïm jah ana armins nimands ïta qaþ du ïm. saei ain þize svaleikaize barne andnimiþ ana namin meinamma. mik andnimiþ jah sawazuh saei mik andnimiþ. ni mik andnimiþ ak þana sandjandan mik. <a name=t1621><a href=#n1621>[1621]</a> <a name=t1622><a href=#n1622>[1622]</a> andhof þan ïmma ïohannes qiþands. laisari. sewum sumana in þeinamma namin usdreibandan unhulþons. <a name=t1623><a href=#n1623>[1623]</a> saei ni laisteiþ unsis. jah varidedum ïmma. unte ni laisteiþ unsis. ïþ ïesus qaþ. ni varjip ïmma. ni mannahun auk ïst. saei taujiþ maht ïn namin meinamma. jah magi sprauto ubil vaurdjan <a name=t1624><a href=#n1624>[1624]</a> <a name=t1625><a href=#n1625>[1625]</a> <a name=t1626><a href=#n1626>[1626]</a> mis. unte saei nist viþra ïzvis. faur ïzvis ïst. saei auk allis gadragkjai ïzvis stikla vatins ïn namin <a name=t1627><a href=#n1627>[1627]</a> <a name=t1628><a href=#n1628>[1628]</a> meinamma. unte xristaus sijuþ. amen qiþa ïzvis ei ni fraqisteiþ mizdon seinai. jah sawazuh saei gamarzjai ainana þize leitilane þize galaubjandane du mis. goþ ïst ïmma mais ei galagjaidau asiluqairnus <a name=t1629><a href=#n1629>[1629]</a> <a name=t1630><a href=#n1630>[1630]</a> ana balsaggan ïs jah fravaurpans vesi ïn marein. jah jabai marzjai þuk handus þei na. afmait þo. goþ þus ïst hanfamma ïn libain galeiþan þau tvos handuns habandin galeiþan ïn gaiainnan ïn <a name=t1631><a href=#n1631>[1631]</a> <a name=t1632><a href=#n1632>[1632]</a> <a name=t1633><a href=#n1633>[1633]</a> fon þata unwapnando. þarei maþa ïze ni gasviltiþ jah fon ni afwapniþ. jah jabai fotus þeins marzjai þuk. afmait ïna. goþ þus ïst galeiþan ïn libain haltamma þau tvans fotuns habandin gavairpan ïn <a name=t1634><a href=#n1634>[1634]</a> <a name=t1635><a href=#n1635>[1635]</a> gaiainnan ïn fon þata unwapnando. þarei maþa ïze ni gasviltiþ jah fon ni afwapniþ. jah jabai augo þein marzjai þuk. usvairp ïmma. goþ þus ïst haihamma galeiþan ïn þiudangardja guþs þau tva augona <a name=0559> <a name=t1636><a href=#n1636>[1636]</a> habandin atvairpan ïn gaiainnan funins. þarei maþa ïze ni gadauþniþ jah fon ni afwapniþ. <a name=t1637><a href=#n1637>[1637]</a> <a name=t1638><a href=#n1638>[1638]</a> <a name=t1639><a href=#n1639>[1639]</a> wazuh auk funin saltada jah warjatoh hunsle salta saltada. goþ salt. ïþ jabai salt unsaltan vairþiþ. <a name=t1640><a href=#n1640>[1640]</a> <a name=t1641><a href=#n1641>[1641]</a> we supuda. habaiþ ïn ïzvis salt jah gavairþeigai sijaiþ miþ ïzvis misso. jah jainþro usstandands qam ïn markom ïudaias hindar ïaurdanau. jah gaqemun sik aftra manageins du ïmma jah sve biuhts aftra <a name=t1642><a href=#n1642>[1642]</a> laisida ïns. jah duatgaggandans fareisaieis frehun ïna. skuldu sijai mann qen afsatjan. fraisandans <a name=t1643><a href=#n1643>[1643]</a> <a name=t1644><a href=#n1644>[1644]</a> <a name=t1645><a href=#n1645>[1645]</a> ïna. ïþ ïs andhafjands qaþ. wa ïzvis anabauþ moses. ïþ eis qeþun. moses uslaubida unsis bokos <a name=t1646><a href=#n1646>[1646]</a> <a name=t1647><a href=#n1647>[1647]</a> afsateinais meljan jah afletan. jah andhafjands ïesus qaþ du ïm. viþra harduhairtein ïzvara gamelida <a name=t1648><a href=#n1648>[1648]</a> <a name=t1649><a href=#n1649>[1649]</a> <a name=t1650><a href=#n1650>[1650]</a> ïzvis þo anabusn. ïþ af anastodeinai gaskaftais gumein jah qinein gatavida guþ. ïnuh þis bileiþai <a name=t1651><a href=#n1651>[1651]</a> <a name=t1652><a href=#n1652>[1652]</a> manna attin seinamma jah aiþein seinai jah sijaina þo tva du leika samin. svasve þanaseiþs ni sind <a name=t1653><a href=#n1653>[1653]</a> <a name=t1654><a href=#n1654>[1654]</a> tva ak leik ain. þatei nu guþ gavaþ. manna þamma ni skaidai. jah ïn garda aftra siponjos <a name=t1655><a href=#n1655>[1655]</a> ïs bi þata samo frehun ïna. jah qaþ du ïm. sawazuh saei afletiþ qen seina jah liugaiþ anþara. <a name=t1656><a href=#n1656>[1656]</a> <a name=t1657><a href=#n1657>[1657]</a> <a name=t1658><a href=#n1658>[1658]</a> horinoþ du þizai. jah jabai qino afletiþ aban seinana jah liugada anþaramma. horinoþ. þanuh atberun <a name=t1659><a href=#n1659>[1659]</a> <a name=t1660><a href=#n1660>[1660]</a> du ïmma barna ei attaitoki ïm. ïþ þai siponjos ïs sokun þaim bairandam. dugasaiwands þan ïesus unverida jah qaþ du ïm. letiþ þo barna gaggan du mis jah ni varjiþ þo. unte þize ïst þiudangardi guþs. <a name=t1661><a href=#n1661>[1661]</a> <a name=t1662><a href=#n1662>[1662]</a> amen qiþa ïzvis. saei ni andnimiþ þiudangardja guþs sve barn. ni þauh qimiþ ïn ïzai. jah gaþlaihands <a name=t1663><a href=#n1663>[1663]</a> <a name=t1664><a href=#n1664>[1664]</a> ïm. lagjands handuns ana po þiuþida ïm. jah usgaggandin ïmma ïn vig duatrinnands ains jah knussjands <a name=t1665><a href=#n1665>[1665]</a> baþ ïna qiþands. laisari þiuþeiga. wa taujau ei libainais aiveinons arbja vairþau. ïþ ïesus qaþ du <a name=t1666><a href=#n1666>[1666]</a> ïmma. wa mik qiþis þiuþeigana. ni washun þiuþeigs alja ains guþ. þos anabusnins kant. ni horinos ni maurþrjais ni hlifais ni sijais galiugaveitvods ni anamahtjais. sverai attan þeinana jah aiþein þeina. <a name=0561> <a name=t1667><a href=#n1667>[1667]</a> <a name=t1668><a href=#n1668>[1668]</a> <a name=t1669><a href=#n1669>[1669]</a> þaruh andhafjands qaþ du ïmma. laisari. þo alla gafastaida us jundai meinai. ïþ ïesus ïnsaiwands du ïmma frijoda ïna jah qaþ du ïmma. ainis þus van ïst. gagg. sva filu sve habais frabugei <a name=t1670><a href=#n1670>[1670]</a> <a name=t1671><a href=#n1671>[1671]</a> jah gif þarbam jah habais huzd ïn himinam. jah hiri laistjan mik nimands galgan. ïþ ïs ganipnands <a name=t1672><a href=#n1672>[1672]</a> <a name=t1673><a href=#n1673>[1673]</a> ïn þis vaurdis galaiþ gaurs. vas auk habands faihu manag. jah bisaiwands ïesus qaþ siponjam seinaim. <a name=t1674><a href=#n1674>[1674]</a> <a name=t1675><a href=#n1675>[1675]</a> sai. waiva agluba þai faiho gahabandans ïn þiudangardja guþs galeiþand. ïþ þai siponjos afslauþnodedun ïn vaurde ïs. þaruh ïesus aftra andhafjands qaþ ïm. barnilona. waiva aglu ïst þaim <a name=t1676><a href=#n1676>[1676]</a> <a name=t1677><a href=#n1677>[1677]</a> hunjandam afar faihau ïn þiudangardja guþs galeiþan. azitizo ïst ulbandau þairh þairko neþlos galeiþan <a name=t1678><a href=#n1678>[1678]</a> þau gabigamma ïn þiudangardja guþs galeiþan. ïþ eis mais usgeisnodedun qiþandans du sis <a name=t1679><a href=#n1679>[1679]</a> <a name=t1680><a href=#n1680>[1680]</a> misso. jah was mag ganisan. ïnsaiwands du ïm ïesus qaþ. akei fram mannam unmahteig ïst ni fram <a name=t1681><a href=#n1681>[1681]</a> guþa. allata auk mahteig ïst fram guþa. dugann þan paitrus qiþan du ïmma. sai. veis aflailotum alla <a name=t1682><a href=#n1682>[1682]</a> <a name=t1683><a href=#n1683>[1683]</a> jah laistidedum þuk. andhafjands ïm ïesus qaþ. amen qiþa ïzvis. ni washun ïst saei aflaitoti gard aiþþau broþruns aiþþau aiþein aiþþau attan aiþþau qen aiþþau barna aiþþau haimoþlja ïn meina jah ïn <a name=t1684><a href=#n1684>[1684]</a> <a name=t1685><a href=#n1685>[1685]</a> þizos aivaggeljons. saei ni andnimai ·r· falþ nu ïn þamma mela gardins jah broþruns jah svistruns jah attan jah aiþein jah barna jah haimoþlja miþ vakrom jah ïn aiva þamma anavairþin libain aiveinon. <a name=t1686><a href=#n1686>[1686]</a> <a name=t1687><a href=#n1687>[1687]</a> <a name=t1688><a href=#n1688>[1688]</a> aþþan managai vairþand frumans aftumans jah aftumans frumans. vesunuþ-þan ana viga gaggandans du ïairusaulymai jah faurbigaggands ïns ïesus. jah sildaleikidedun jah afarlaistjandans faurhtai vaurþun. <a name=t1689><a href=#n1689>[1689]</a> <a name=t1690><a href=#n1690>[1690]</a> jah andnimands aftra þans tvalif dugann ïm qiþan. þoei habaidedun ïna gadaban. þatei sai. usgaggam ïn <a name=t1691><a href=#n1691>[1691]</a> ïairusaulyma jah sunus mans atgibada þaim ufargudjam jah bokarjam. jah gavargjand ïna dauþau jah <a name=t1692><a href=#n1692>[1692]</a> bilaikand ïna jah bliggvand ïna jah speivand ana ïna jah usqimand ïmma jah þridjin daga usstandiþ. jah <a name=0563> athabaidedun sik du ïmma ïakobus jah ïohannes sunjus zaibaidaiaus qiþandans. laisari. vileima ei þatei <a name=t1693><a href=#n1693>[1693]</a> <a name=t1694><a href=#n1694>[1694]</a> <a name=t1695><a href=#n1695>[1695]</a> þuk bidjos. taujais uggkis. ïþ ïs qaþ ïm. wa vileits taujan mik igqis. ïþ eis qeþun du ïmma. fragif ugkis ei <a name=t1696><a href=#n1696>[1696]</a> <a name=t1697><a href=#n1697>[1697]</a> ains af taihsvon þeinai jah ains af hleidumein þeinai sitaiva ïn vulþau þeinamma. ïþ ïesus qaþuh du ïm. ni vituts. wis bidjats. magutsu driggkan stikl. þanei ïk driggka. jah daupeinai. þizaiei ïk daupjada. ei <a name=t1698><a href=#n1698>[1698]</a> <a name=t1699><a href=#n1699>[1699]</a> daupjaindau. ïþ eis qeþun du ïmma. magu. ïþ ïesus qaþuh du ïm. sveþauh þana stikl. þanei ïk driggka. <a name=t1700><a href=#n1700>[1700]</a> driggkats jah þizai daupeinai. þizaiei ïk daupjada. ïþ þata du sitan af taihsvon meinai aiþþau af hleidumein <a name=t1701><a href=#n1701>[1701]</a> nist mein du giban alja þaimei manviþ vas. jah gahausjandans þai taihun dugunnun unverjan bi <a name=t1702><a href=#n1702>[1702]</a> <a name=t1703><a href=#n1703>[1703]</a> ïakobu jah ïohannen. ïþ ïesus aþaitands ïns qaþ du ïm. vituþ þatei þuggkjand reikinon þiudom. gafraujinond <a name=t1704><a href=#n1704>[1704]</a> ïm. ïþ þai mikilans ïze gavaldand ïm. ïþ ni sva sijai ïn ïzvis. ak sawazuh saei vili vairþan mikils ïn <a name=t1705><a href=#n1705>[1705]</a> <a name=t1706><a href=#n1706>[1706]</a> <a name=t1707><a href=#n1707>[1707]</a> <a name=t1708><a href=#n1708>[1708]</a> ïzvis. sijai ïzvar andbahts. jah saei vili ïzvara vairþan frumists. sijai allaim skalks. jah auk sunus <a name=t1709><a href=#n1709>[1709]</a> <a name=t1710><a href=#n1710>[1710]</a> mans ni qam at andbahtjam ak andbahtjan jah giban saivala seina faur managans saun. jah qemun ïn ïairikon. jah usgaggandin ïmma jainþro miþ siponjam seinaim jah managein ganohai sunus teimaiaus <a name=t1711><a href=#n1711>[1711]</a> barteimaiaus blinda sat faur vig du aihtron. jah gahausjands þatei ïesus sa nazoraius ïst dugann <a name=t1712><a href=#n1712>[1712]</a> hropjan jah qiþan. sunau daveidis ïesu. armai mik. jah wotidedun ïmma managai ei gaþahaidedi. ïþ <a name=t1713><a href=#n1713>[1713]</a> <a name=t1714><a href=#n1714>[1714]</a> ïs filu mais hropida. sunau daveidis. armai mik. jah gastandands ïesus haihait atvopjan ïna. jah vopidedun <a name=t1715><a href=#n1715>[1715]</a> <a name=t1716><a href=#n1716>[1716]</a> þana blindan qiþandans du ïmma þrafstei þuk. urreis. vopeiþ þuk. ïþ ïs afvairpands vastjai <a name=t1717><a href=#n1717>[1717]</a> seinai ushlaupands qam at ïesu. jah andhafjands qaþ du ïmma ïesus. wa vileis ei taujau þus. ïþ sa <a name=t1718><a href=#n1718>[1718]</a> blinda qaþ du ïmma. rabbaunei. ei ussaiwau. ïþ ïesus qaþ du ïmma. gagg. galaubeins þeina ganasida <a name=t1719><a href=#n1719>[1719]</a> <a name=t1720><a href=#n1720>[1720]</a> þuk. jah sunsaiv ussaw jah laistida ïn viga ïesu. jah biþe newa vesun ïairusalem ïn beþsfagein <a name=0565> <a name=t1721><a href=#n1721>[1721]</a> <a name=t1722><a href=#n1722>[1722]</a> jah biþaniïn at fairgunja alevjin. ïnsandida tvans siponje seinaize jah qaþ du ïm. gaggats ïn haim þo viþravairþon ïggqis jah sunsaiv ïnngaggandans ïn þo baurg bigitats fulan gabundanana. ana þammei <a name=t1723><a href=#n1723>[1723]</a> nauh ainshun manne ni sat. andbindandans ïna attiuhits. jah jabai was ïggqis qiþai. duwe þata taujats. <a name=t1724><a href=#n1724>[1724]</a> qiþaits þatei frauja þis gairneiþ. jah sunsaiv ïna ïnsandeiþ hidre. galiþun þan jah bigetun fulan gabundanana <a name=t1725><a href=#n1725>[1725]</a> at daura uta ana gagga jah andbundun ïna. jah sumai þize jainar standandane qeþun <a name=t1726><a href=#n1726>[1726]</a> du ïm. wa taujats andbindandans þana fulan. ïþ eis qeþun du ïm. svasve anabauþ ïm ïesus. jah <a name=t1727><a href=#n1727>[1727]</a> <a name=t1728><a href=#n1728>[1728]</a> lailotun ïns. jah brahtedun þana fulan at ïesua jah galagidedun ana vastjos seinos. jah gasat ana <a name=t1729><a href=#n1729>[1729]</a> ïna. managai þan vastjom seinaim stravidedun ana viga. sumai astans maimaitun us bagmam jah <a name=t1730><a href=#n1730>[1730]</a> <a name=t1731><a href=#n1731>[1731]</a> stravidedun ana viga. jah þai fauragaggandans hropidedun qiþandans. osanna þiuþida sa qimanda <a name=t1732><a href=#n1732>[1732]</a> ïn namin fraujins. þiuþido so qimandei þiudangardi ïn namin attins unsaris daveidis. osanna in <a name=t1733><a href=#n1733>[1733]</a> hauhistjam. jah galaiþ ïn ïairusaulyma ïesus jah ïn alh jah bisaiwands alla at andanahtja juþan visandin <a name=t1734><a href=#n1734>[1734]</a> <a name=t1735><a href=#n1735>[1735]</a> weilai usïddja ïn beþanian miþ þaim tvalibim. jah ïftumin daga usstandandam ïm us beþaniïn <a name=t1736><a href=#n1736>[1736]</a> gredags vas. jah gasaiwands smakkabagm fairraþro habandan lauf atïddja. ei aufto bigeti wa <a name=t1737><a href=#n1737>[1737]</a> ana ïmma. jah qimands at ïmma ni vaiht bigat ana ïmma niba lauf. ni auk vas mel smakkane. jah usbairands qaþ du ïmma. ni þanaseiþs us þus aiv manna akran matjai. jah gahausidedun þai siponjos <a name=t1738><a href=#n1738>[1738]</a> ïs. jah ïddjedun du ïairusaulymai. jah atgaggands ïesus ïn alh dugann usvairpan þans frabugjandans <a name=t1739><a href=#n1739>[1739]</a> jah bugjandans ïn alh jah mesa skattjane jah sitlans þize frabugjandane ahakim usvaltida. jah <a name=t1740><a href=#n1740>[1740]</a> <a name=t1741><a href=#n1741>[1741]</a> ni lailot ei was þairhberi kas þairh þo alh. jah laisida qiþands du ïm. niu gameliþ ïst þatei razn mein <a name=t1742><a href=#n1742>[1742]</a> razn bido haitada allaim þiudom. ïþ jus gatavideduþ ïta du filigrja vaidedjane. jah gahausidedun þai bokarjos jah gudjane auhumistans jah sokidedun. waiva ïmma usqistidedeina. ohtedun auk ïna. <a name=t1743><a href=#n1743>[1743]</a> unte alla managei sildaleikidedun ïn laiseinais ïs. jah biþe andanahti varþ. usïddja ut us þizai <a name=t1744><a href=#n1744>[1744]</a> <a name=t1745><a href=#n1745>[1745]</a> baurg. jah ïn maurgin laurgaggandans gasewun þana smakkabagm þaursjana us vaurtim. jah gamunands <a name=t1746><a href=#n1746>[1746]</a> paitrus qaþ du ïmma. rabbei sai. smakkabagms þanei fraqast. gaþaursnoda. jah andhafjands <a name=t1747><a href=#n1747>[1747]</a> <a name=t1748><a href=#n1748>[1748]</a> ïesus qaþ du ïm. habaiþ galaubein guþs. amen auk qiþa ïzvis. þiswazuh ei qiþai du þamma fairgunja. ushafei þuk jah vairp þus ïn marein. jah ni tuzverjai ïn hairtin seinamma ak galaupjai þata. <a name=0567> <a name=t1749><a href=#n1749>[1749]</a> ei þatei qiþiþ. gagaggiþ. vairþiþ ïmma þiswah þei qiþiþ. duþþe qiþa ïzvis. allata þiswah þei <a name=t1750><a href=#n1750>[1750]</a> bidjandans sokeiþ. galaubeiþ þatei nimiþ. jah vairþiþ ïzvis. jah þan standaiþ bidjandans. afletaiþ. <a name=t1751><a href=#n1751>[1751]</a> jabai wa habaiþ viþra wana. ei jah atta ïzvar sa ïn himinam afletai ïzvis missadedins ïzvaros. ïþ <a name=t1752><a href=#n1752>[1752]</a> jabai jus ni afletiþ. ni þau atta ïzvar sa ïn himinam afletiþ ïzvis missadedins ïzvaros. jah ïddjedun aftra du ïairusaulymai, jah ïn alh warbondin ïmma atiddjedun du ïmma þai auhumistans gudjans jah bokarjos <a name=t1753><a href=#n1753>[1753]</a> jah sinistans jah qeþun du ïmma. ïn wamma valdufnje þata taujis. jah was þus þata valdufni <a name=t1754><a href=#n1754>[1754]</a> atgaf ei þata taujis. ïþ ïesus andhafjands qaþ du ïm. frahna jah ïk ïzvis ainis vaurdis jah andhafjiþ <a name=t1755><a href=#n1755>[1755]</a> <a name=t1756><a href=#n1756>[1756]</a> mis. jah qiþa ïzvis ïn wamma valdufnje taþa tauja. daupeins ïohannis uzuh himina vas þau <a name=t1757><a href=#n1757>[1757]</a> <a name=t1758><a href=#n1758>[1758]</a> uzuh mannam. andhafeiþ mis. jah þahtedun du sis misso qiþandans. jabai qiþam. us himina. qiþiþ. <a name=t1759><a href=#n1759>[1759]</a> <a name=t1760><a href=#n1760>[1760]</a> aþþan duwe ni galaubideduþ ïmma. ak qiþam. us mannam. uhtedun þo managein. allai auk alakjo <a name=t1761><a href=#n1761>[1761]</a> <a name=t1762><a href=#n1762>[1762]</a> habaidedun ïohannen þatei bi sunjai praufetes vas. jah andhafjandans qeþun du ïesua. ni vitum. jah <a name=t1763><a href=#n1763>[1763]</a> <a name=t1764><a href=#n1764>[1764]</a> andhafjands ïesus qaþ du ïm. nih ïk ïzvis qiþa. ïn wamma valdufnje þata tauja. jah dugann ïm ïn gajukom qiþan. veinagard ussatida manna jah bisatida ïna faþom jah usgrof dal uf mesa jah gatimrida <a name=t1765><a href=#n1765>[1765]</a> kelikn jah anafalh ïna vaurstvjam jah aflaiþ aljaþ. jah ïnsandida du þaim vaurstvjam at mel skalk <a name=t1766><a href=#n1766>[1766]</a> ei at þaim vaurstvjam nemi akranis þis veinagardis. ïþ eis nimandans ïna usbluggvun jah ïnsandidedun <a name=t1767><a href=#n1767>[1767]</a> <a name=t1768><a href=#n1768>[1768]</a> laushandjan. jah aftra ïnsandida du ïm anþarana skalk. jah þana stainam vairpandans gaaiviskodedun <a name=t1769><a href=#n1769>[1769]</a> <a name=t1770><a href=#n1770>[1770]</a> jah haubiþ vundan brahtedun jah ïnsandidedun ganaitidana. jah aftra ïnsandida anþarana. jah <a name=t1771><a href=#n1771>[1771]</a> jainana afslohun jah managans anþarans. sumans usbliggvandans. sumansuh þan usqimandans. þanuh nauhþanuh ainana sunu aigands liubana sis ïnsandida jah þana du ïm spedistana qiþands þatei gaaistand <a name=t1772><a href=#n1772>[1772]</a> sunu meinana. ïþ jainai þai vaurtsvjans qeþun du sis misso. þatei sa ïst sa arbinumja. hirjiþ. <a name=t1773><a href=#n1773>[1773]</a> <a name=t1774><a href=#n1774>[1774]</a> usqimam ïmma jah unsar vairþiþ þata arbi. jah undgreipandans ïna usqemun jah usvaurpun ïmma <a name=t1775><a href=#n1775>[1775]</a> ut us þamma veinagarda. wa nuh taujai (Vide paginam sequentem.) <a name=0569> frauja þis veinagardis. qimiþ jah usqisteiþ þans vaurstvjans jah gibiþ þana veinagard anþaraim. <a name=t1776><a href=#n1776>[1776]</a> <a name=t1777><a href=#n1777>[1777]</a> nih þata gamelido ussuggvuþ. stains þammei usvaurpun þai timrjans. sah varþ du <a name=t1778><a href=#n1778>[1778]</a> haubida vaihstins. fram fraujin varþ sa jah ïst sildaleiks ïn augam unsaraim. jah sokidedun <a name=t1779><a href=#n1779>[1779]</a> ïna undgreipan jah ohtedun þo managein. froþun auk þatei du ïm þo gajukon qaþ. jah <a name=t1780><a href=#n1780>[1780]</a> afletandans ïna galiþun. jah ïnsandidedun du ïmma sumai þize fareisaie jah herodiane. ei ïna ganuteina <a name=t1781><a href=#n1781>[1781]</a> <a name=t1782><a href=#n1782>[1782]</a> vaurda. ïþ eis qimandans qeþun du ïmma. laisari. vitum þatei sunjeins ïs jah ni kara þuk manshun. ni auk saiwis ïn andvairþja manne ak bi sunjai vig guþs laiseis. skuldu ïst kaisaragild giban <a name=t1783><a href=#n1783>[1783]</a> <a name=t1784><a href=#n1784>[1784]</a> kaisara þau niu gibaima. ïþ ïesus gasaiwands ïze liutein qaþ du ïm. wa mik fraisiþ. atbairiþ <a name=t1785><a href=#n1785>[1785]</a> <a name=t1786><a href=#n1786>[1786]</a> mis skatt. ei gasaiwau. ïþ eis atberun jah qaþ du ïm. wis ïst sa manleika jah so ufarmeleins. ïþ eis <a name=t1787><a href=#n1787>[1787]</a> qeþun du ïmma. kaisaris. jah andhafjands ïesus qaþ du ïm. usgibiþ þo kaisaris kaisara jah þo guþs <a name=t1788><a href=#n1788>[1788]</a> guþa. jah sildaleikidedun ana þamma. jah atïddjedun saddukaieis du ïmma. þaiei qiþand usstass ni <a name=t1789><a href=#n1789>[1789]</a> visan. jah frehun ïna qiþandans. laisari. moses gamelida unsis þatei jabai wis broþar gadauþnai jah bileiþai qenai jah barne ni bileiþai. ei nimai broþar ïs þo qen ïs jah ussatjai barna broþr seinamma. <a name=t1790><a href=#n1790>[1790]</a> <a name=t1791><a href=#n1791>[1791]</a> sibun broþrahans vesun jah sa frumista nam qen jah gasviltands ni bilaiþ fraiva. jah anþar nam þo <a name=t1792><a href=#n1792>[1792]</a> jah gadauþnoda jah ni sa bilaiþ fraiva. jah þridja samaleiko. jah nemun þo samaleiko þai sibun jah <a name=t1793><a href=#n1793>[1793]</a> ni biliþun fraiva. spedumista allaize gasvalt jah so qens. ïn þizai usstassai. þan usstandand. warjamma <a name=t1794><a href=#n1794>[1794]</a> <a name=t1795><a href=#n1795>[1795]</a> ïze vairþiþ qens. þai auk sibun aihtedun þo du qenai. jah andhafjands ïesus qaþ du ïm. niu <a name=t1796><a href=#n1796>[1796]</a> <a name=t1797><a href=#n1797>[1797]</a> duþe airzjai sijuþ. ni kunnandans mela nih maht guþs. allis þan usstandand us dauþaim. ni liugand. <a name=t1798><a href=#n1798>[1798]</a> <a name=t1799><a href=#n1799>[1799]</a> ni liuganda. ak sind sve aggiljus þai ïn himinam. aþþan bi dauþans þatei urreisand. niu gakunnaideduþ ana bokom mosezis ana aiwatundjai. waiva ïmma qaþ guþ qiþands. ïk ïm guþ abrahamis jah <a name=t1800><a href=#n1800>[1800]</a> <a name=t1801><a href=#n1801>[1801]</a> <a name=t1802><a href=#n1802>[1802]</a> guþ ïsakis jah ïakobis. nist guþ dauþaize ak qivaize. aþþan jus filu airzjai sijuþ. jah duatgaggands ains þize bokarje gahausjands ïns samana sokjandans. gasaiwands þatei vaila ïm andhof frah <a name=t1803><a href=#n1803>[1803]</a> ïna. warja ïst allaizo anabusne frumista. ïþ ïesus andhof ïmma þatei frumista allaizo anabusns <a name=t1804><a href=#n1804>[1804]</a> hausei ïsrael. frauja guþ unsar frauja ains ïst. jah frijos fraujan guþ þeinana us allamma hairtin þeinamma jah us allai saivalai þeinai jah us allai gahugdai þeinai jah us allai mahtai <a name=0571> <a name=t1805><a href=#n1805>[1805]</a> þeinai. so frumista anabusns. jah anþara galeika þizai. frijos newundjan þeinana sve þuk silban. maizei <a name=t1806><a href=#n1806>[1806]</a> þaim anþara anabusns nist. jah qaþ du ïmma sa bokareis. vaila laisari. bi sunjai qast þatei ains ïst jah <a name=t1807><a href=#n1807>[1807]</a> nist anþar alja ïmma. jah þata du frijon ïna us allamma hairtin jah us allamma frapja jah us allai saivalai jah us allai mahtai. jah þata du frijon newundjan sve sik silban managizo ïst allaim þaim <a name=t1808><a href=#n1808>[1808]</a> allbrunstim jah saudim. jah ïesus gasaiwands ïna þatei frodaba andhof qaþ du ïmma. ni fairra ïs <a name=t1809><a href=#n1809>[1809]</a> þiudangardjai guþs. jah ainshun þanaseiþs ni gadaursta ïna fraihnan. jah andhafjands ïesus qaþ <a name=t1810><a href=#n1810>[1810]</a> <a name=t1811><a href=#n1811>[1811]</a> laisjands ïn alh. waiva qiþand þai bokarjos þatei xristus sunus ïst daveidis. silba auk daveid qaþ ïn ahmin veihamma. qiþiþ frauja du fraujin meinamma. sit af taihsvon meinai. unte ïk galagja fijands <a name=t1812><a href=#n1812>[1812]</a> <a name=t1813><a href=#n1813>[1813]</a> <a name=t1814><a href=#n1814>[1814]</a> þeinans fotubaurd fotive þeinaize. silba raihtis daveid qiþiþ ïna fraujan. jah waþro ïmma sunus ïst. <a name=t1815><a href=#n1815>[1815]</a> jah alla so managei hausidedun ïmma gabaurjaba. jah qaþ du ïm ïn laiseinai seinai. saiwiþ faura------vastja <a name=t1816><a href=#n1816>[1816]</a> <a name=t1817><a href=#n1817>[1817]</a> seina. aþþan vai þaim qiþuhaftom jah daddjandeim ïn jainaim dagam. aþþan bidjaiþ ei ni <a name=t1818><a href=#n1818>[1818]</a> vairþai sa þlauhs ïzvar vintrau. vairþand auk þai dagos jainai aglo svaleika sve ni vas svaleika fram <a name=t1819><a href=#n1819>[1819]</a> <a name=t1820><a href=#n1820>[1820]</a> anastodeinai gaskaftais. þoei gaskoþ guþ. und hita jah ni vairþiþ. jah ni frauja gamaurgidedi þans dagans. ni þauh ganesi ainhun leike. akei ïn þize gavalidane. þanzei gavalida. gamaurgida þans dagans. <a name=t1821><a href=#n1821>[1821]</a> <a name=t1822><a href=#n1822>[1822]</a> <a name=t1823><a href=#n1823>[1823]</a> jah þan jabai was ïzvis qiþai. sai her xristus aiþþau sai jainar. ni galaubjaiþ. unte urreisand galiugaxristjeis jah galiugapraufeteis jah giband taiknins jah fauratanja du afairzjan. jabai mahteig <a name=t1824><a href=#n1824>[1824]</a> <a name=t1825><a href=#n1825>[1825]</a> <a name=t1826><a href=#n1826>[1826]</a> sijai. jah þans gavalidans. ïþ jus saiwiþ. sai. fauragataih ïzvis allata, akei ïn jainans dagans afar þo <a name=t1827><a href=#n1827>[1827]</a> <a name=t1828><a href=#n1828>[1828]</a> aglon jaina sauïl riqizeiþ jah mena ni gibiþ liuhaþ sein jah stairnons himinis vairþand diursandeins <a name=t1829><a href=#n1829>[1829]</a> jah mahteis þos ïn himinam gavagjanda. jah þan gasaiwand sunu mans qimandan ïn milhmam miþ <a name=t1830><a href=#n1830>[1830]</a> mahtai managai jah vulþau. jah þan ïnsandeiþ aggiluns seinans jah galisiþ þans gavalidans seinans <a name=t1831><a href=#n1831>[1831]</a> af fidvor vindam fram andjam airþos und andi himinis. aþþan af smakkabagma ganimiþ þo gajukon. <a name=t1832><a href=#n1832>[1832]</a> <a name=t1833><a href=#n1833>[1833]</a> þan þis juþan asts þlaqus vairþiþ jah uskeinand laubos. kunnuþ þatei newa ïst asans. svah jah <a name=t1834><a href=#n1834>[1834]</a> <a name=t1835><a href=#n1835>[1835]</a>jus. þan gasaiwiþ þata vairþan. kunneiþ þatei newa siju þan------..teins þis balsanis varþ. <a name=0573> <a name=t1836><a href=#n1836>[1836]</a> maht vesi auk þata balsan frabugjan ïn managizo þau þrijahunda skatte jah giban unledaim. jah andstaurraidedun <a name=t1837><a href=#n1837>[1837]</a> <a name=t1838><a href=#n1838>[1838]</a> <a name=t1839><a href=#n1839>[1839]</a> þo. ïþ ïesus qaþ. letiþ þo. duwe ïzai usþriutiþ. þannu goþ vaurstv vaurhta bi mis. sinteino auk þans unledans habaiþ miþ ïzvis jah þan vileiþ. maguþ ïm vaila taujan. ïþ mik ni sinteino habaiþ. <a name=t1840><a href=#n1840>[1840]</a> <a name=t1841><a href=#n1841>[1841]</a> patei habaida so. gatavida. faursnau salbon mein leik du usfilha. amen qiþa ïzvis. þiswaruh þei merjada <a name=t1842><a href=#n1842>[1842]</a> so aivaggeljo and alla manaseþ. jah þatei gatavida so. rodjada du gamundai ïzos. jah ïudas <a name=t1843><a href=#n1843>[1843]</a> ïskarioteis ains þize tvalibe galaiþ du þaim gudjam. ei galevidedi ïna ïm. ïþ eis gahausjandans faginodedun <a name=t1844><a href=#n1844>[1844]</a> jah gahaihaitun ïmma faihu giban. jah sokida. waiva gatilaba ïna galevidedi. jah þamma frumistin daga azyme. þan paska salidedun. qeþun du ïmma þai siponjos ïs. war vileis ei galeipandans <a name=t1845><a href=#n1845>[1845]</a> manvjaima. ei matjais paska. jah ïnsandida tvans siponje seinaize qaþuh du ïm. gaggats ïn þo baurg. <a name=t1846><a href=#n1846>[1846]</a> jah gamoteiþ ïgqis manna kas vatins bairands. gaggats afar þamma. jah þadei ïnngaleiþai. qiþaits þamma heivafraujin þatei laisareis qiþiþ. war sind saliþvos. þarei paska miþ siponjam meinaim <a name=t1847><a href=#n1847>[1847]</a> <a name=t1848><a href=#n1848>[1848]</a> matjau. jah sa ïzvis taikneiþ kelikn mikilata gastraviþ manvjata. jah jainar manvjaiþ unsis. jah usiddjedun <a name=t1849><a href=#n1849>[1849]</a> þai sipon..------sai. galevjada sunus mans ïn handuns fravaurhtaize. urreisiþ gaggam. sai. sa <a name=t1850><a href=#n1850>[1850]</a> <a name=t1851><a href=#n1851>[1851]</a> levjands mik atnewida. jah sunsaiv nauhþanuh at ïmma rodjandin qam ïudas sums þize tvalibe jah miþ ïmma managei miþ hairum jah trivam fram þaim auhumistam gudjam jah bokarjam jah sinistam. <a name=t1852><a href=#n1852>[1852]</a> <a name=t1853><a href=#n1853>[1853]</a> atuh þan gaf sa levjands ïm bandvon qiþands. þammei kukjau. sa ïst. greipiþ þana jah tiuhiþ arniba. <a name=t1854><a href=#n1854>[1854]</a> <a name=t1855><a href=#n1855>[1855]</a> jah qimands sunsaiv atgaggands du ïmma qaþ. rabbei rabbei. jah kukida ïmma. ïþ eis uslagidedun <a name=t1856><a href=#n1856>[1856]</a> <a name=t1857><a href=#n1857>[1857]</a> handuns ana ïna jah undgripun ïna. ïþ ains sums þize atstandandane ïmma uslukands hairu sloh <a name=t1858><a href=#n1858>[1858]</a> skalk auhumistins gudjins jah afsloh ïmma auso þata taihsvo. jah andhafjands ïesus qaþ du ïm. sve <a name=t1859><a href=#n1859>[1859]</a> du vaidedjin urrunnuþ miþ hairum jah trivam greipan mik. daga wammeh vas at ïzvis ïn alh laisjands <a name=t1860><a href=#n1860>[1860]</a> <a name=t1861><a href=#n1861>[1861]</a> jah ni gripuþ mik. ak ei usfullnodedeina bokos. jah afletandans ïna gaþlauhun allai. jah ains <a name=t1862><a href=#n1862>[1862]</a> sums juggalauþs laistida afar ïmma bivaibiþs leina ana naqadana. jah gripun ïs þai juggalaudeis. ïþ <a name=t1863><a href=#n1863>[1863]</a> ïs bileiþands þamma leina naqaþs gaþlauh faura ïm. jah gatauhun ïesu du auhumistin gudjin jah <a name=0575> <a name=t1864><a href=#n1864>[1864]</a> <a name=t1865><a href=#n1865>[1865]</a> garunnun miþ ïmma auhumistans gudjans allai jah þai sinistans jah bokarjos. jah paitrus fairraþro laistida afar ïmma. unte qam ïn garda þis auhumistins gudjins jah vas sitands miþ andbahtam jah <a name=t1866><a href=#n1866>[1866]</a> varmjands sik at liuhada. ïþ þai auhumistans gudjans jah alla so gafaurds sokidedun ana ïesu veitvodiþa <a name=t1867><a href=#n1867>[1867]</a> <a name=t1868><a href=#n1868>[1868]</a> du afdauþjan ïna jah ni bigetun. managai auk galiug veitvodidedun ana ïna. jah samaleikos <a name=t1869><a href=#n1869>[1869]</a> <a name=t1870><a href=#n1870>[1870]</a> <a name=t1871><a href=#n1871>[1871]</a> þos veitvodiþos ni vesun. jah sumai usstandandans galiug veitvodidedun ana ïna qiþandans. þatei veis gahausidedum qiþandan ïna. þatei ïk gataira alh þo handuvaurhton jah bi prins dagans anþara <a name=t1872><a href=#n1872>[1872]</a> <a name=t1873><a href=#n1873>[1873]</a> unhanduvaurhta gatimrja. jah ni sva samaleika vas veitvodiþa ïze. jah usstandands sa auhumista <a name=t1874><a href=#n1874>[1874]</a> gudja ïn midjaim frah ïesu qiþands. niu andhafjis vaiht. wa þai ana þuk veitvodjand. ïþ ïs þahaida jah vaiht ni andhof. aftra sa auhumista gudja frah ïna jah qaþ du ïmma. þu ïs xristus sa sunus þis <a name=t1875><a href=#n1875>[1875]</a> þiuþeigins. ïþ ïesus qaþuh. ïk ïm. jah gasaiwiþ þana sunu mans af taihsvon sitandan mahtais jah <a name=t1876><a href=#n1876>[1876]</a> qimandan miþ milhmam himinis. ïþ sa auhumista gudja disskreitands vastjos seinos qaþ. wa þanamais <a name=t1877><a href=#n1877>[1877]</a> þaurbum veis veitvode. hausideduþ þo vajamerein ïs. wa ïzvis þugkeiþ. þaruh eis allai gadomidedun <a name=t1878><a href=#n1878>[1878]</a> <a name=t1879><a href=#n1879>[1879]</a> ïna skulan visan dauþau. jah dugunnun sumai speivan ana vlit ïs jah huljan andvairþi ïs jah <a name=t1880><a href=#n1880>[1880]</a> <a name=t1881><a href=#n1881>[1881]</a> kaupatjan ïna jah qeþun du ïmma. praufetei. jah andbahtos gabaurjaba lofam slohum ïna. jah visandin <a name=t1882><a href=#n1882>[1882]</a> <a name=t1883><a href=#n1883>[1883]</a> paitrau ïn rohsnai dalaþa. jah atïddja aina þiujo þis auhumistins gudjins. jah gasaiwandei paitru <a name=t1884><a href=#n1884>[1884]</a> <a name=t1885><a href=#n1885>[1885]</a> varmjandan sik ïnsaiwandei du ïmma qaþ. jah þu miþ ïesua þamma nazoreinau vast. ïþ ïs afaiaik <a name=t1886><a href=#n1886>[1886]</a> qiþands. ni vait. ni kann. wa þu qiþis. jah galaiþ faur gard. jah hana vopida. jah þivi gasaiwandei <a name=t1887><a href=#n1887>[1887]</a> <a name=t1888><a href=#n1888>[1888]</a> ïna aftra dugann qiþan þaim faurastandandam þatei sa þizei ïst. ïþ ïs aftra laugnida. jah afar leitil <a name=t1889><a href=#n1889>[1889]</a> <a name=t1890><a href=#n1890>[1890]</a> aftra þai atstandandans qeþun du paitrau. bi sunjai þizei ïs. jah auk razda þeina galeika ïst. ïþ ïs dugann <a name=t1891><a href=#n1891>[1891]</a> <a name=t1892><a href=#n1892>[1892]</a> afaikan jah svaran þatei ni kann þana mannan. þanei qiþiþ. jah anþaramma sinþa hana vopida. jah gamunda paitrus þata vaurd. sve qaþ ïmma ïesus þatei faurþize hana hrukjai tvaim sinþam. <a name=t1893><a href=#n1893>[1893]</a> <a name=t1894><a href=#n1894>[1894]</a> ïnvidis mik þrim sinþam. jah dugann greitan. jah sunsaiv ïn maurgin garuni taujandans þai auhumistans gudjans miþ þaim sinistam jah bokarjam. jah alla so gafaurds gabindandans ïesu brahtedun <a name=0577> <a name=t1895><a href=#n1895>[1895]</a> ïna at peilatau. jah frah ïna peilatus. þu ïs þiudans ïudaie. ïþ ïs andhafjands qaþ du ïmma. þu qiþis. <a name=t1896><a href=#n1896>[1896]</a> <a name=t1897><a href=#n1897>[1897]</a> jah vrohidedun ïna þai auhumistans gudjans filu. ïþ peilatus aftra frah ïna qiþands. niu andhafjis ni <a name=t1898><a href=#n1898>[1898]</a> vaiht. sai. wan filu ana þuk veitvodjand. ïþ ïesus þanamais ni andhof. svasve sildaleikida peilatus. <a name=t1899><a href=#n1899>[1899]</a> <a name=t1900><a href=#n1900>[1900]</a> <a name=t1901><a href=#n1901>[1901]</a> ïþ and dulþ warjoh fralailot ïm ainana bandjan. þanei bedun. vasuh þan sa haitana barabbas miþ <a name=t1902><a href=#n1902>[1902]</a> <a name=t1903><a href=#n1903>[1903]</a> þaim miþ ïmma drobjandam gabundans. þaiei ïn auhjodau maurþr gatavidedun. jah usgaggandei alla <a name=t1904><a href=#n1904>[1904]</a> <a name=t1905><a href=#n1905>[1905]</a> managei dugunnun bidjan. svasve sinteino tavida ïm. ïþ peilatus andhof ïm qiþands. vileidu fraleitan <a name=t1906><a href=#n1906>[1906]</a> <a name=t1907><a href=#n1907>[1907]</a> ïzvis þana þiudan ïudaie. vissa auk þatei ïn neiþis atgebun ïna þai auhumistans gudjans. ïþ þai auhumistans <a name=t1908><a href=#n1908>[1908]</a> gudjans ïnvagidedun þo managein. ei mais barabban fralailoti ïm. ïþ peilatus aftra andhafjands <a name=t1909><a href=#n1909>[1909]</a> qaþ du ïm. wa nu vileiþ ei taujau þammei qiþiþ þiudan ïudaie. ïþ eis aftra hropidedun. <a name=t1910><a href=#n1910>[1910]</a> ushramei ïna. ïþ peilatus qaþ du ïm. wa allis ubilis gatavida. ïþ eis mais hropidedun. ushramei ïna. <a name=t1911><a href=#n1911>[1911]</a> <a name=t1912><a href=#n1912>[1912]</a> ïþ peilatus viljands þizai managein fullafahjan fralai;lot ïm þana barabban ïþ ïesu atgaf usbliggvands. <a name=t1913><a href=#n1913>[1913]</a> <a name=t1914><a href=#n1914>[1914]</a> ei ushramiþs vesi. ïþ gadrauhteis gatauhun ïna ïnnana gardis. þatei ïst praitoriaun. jah gahaihaitun <a name=t1915><a href=#n1915>[1915]</a> <a name=t1916><a href=#n1916>[1916]</a> <a name=t1917><a href=#n1917>[1917]</a> alla hansa jah gavasidedun ïna paurpurai jah atlagidedun ana ïna þaurneina vipja usvindandans jah <a name=t1918><a href=#n1918>[1918]</a> dugunnun goljan ïna. hails piudan ïudaie. jah slohun ïs haubiþ rausa jah bispivun ïna jah lagjandans <a name=t1919><a href=#n1919>[1919]</a> kniva ïnvitun ïna. jah biþe bilailaikun ïna. andvasidedun ïna þizai paurpurai jah gavasidedun <a name=t1920><a href=#n1920>[1920]</a> <a name=t1921><a href=#n1921>[1921]</a> ïna vastjom svesaim jah ustauhun ïna ei ushramidedeina ïna. jah undgripun sumana manne seimona <a name=t1922><a href=#n1922>[1922]</a> <a name=t1923><a href=#n1923>[1923]</a> kyreinaiu qimandan af akra attan alaiksandraus jah rufaus. ei nemi galgan ïs. jah attauhun ïna ana <a name=0579> <a name=t1924><a href=#n1924>[1924]</a> gaulgauþa staþ. þatei ïst gaskeiriþ wairneins staþs. jah gebun ïmma drigkan vein miþ smyrna. ïþ ïs <a name=t1925><a href=#n1925>[1925]</a> <a name=t1926><a href=#n1926>[1926]</a> ni nam. jah ushramjandans ïna disdailjandans vastjos ïs vairpandans hlauta ana þos. warjizuh wa <a name=t1927><a href=#n1927>[1927]</a> <a name=t1928><a href=#n1928>[1928]</a> nemi. vasuh þan weila þridjo. jah ushramidedun ïna. jah vas ufarmeli fairinos ïs ufarmeliþ. sa þiudans <a name=t1929><a href=#n1929>[1929]</a> ïudaie. jah miþ ïmma ushramidedun tvans vaidedjans. ainana af taihsvon jah ainana af hleidumein <a name=t1930><a href=#n1930>[1930]</a> <a name=t1931><a href=#n1931>[1931]</a> <a name=t1932><a href=#n1932>[1932]</a> <a name=t1933><a href=#n1933>[1933]</a> ïs. jah usfullnoda þata gamelido þata qiþano. jah miþ unsibjaim rahniþs. vas. jah þai fauragaggandans vajameridedun ïna viþondans haubida seina jah qiþandans. o sa gatairands þo alh jah bi <a name=t1934><a href=#n1934>[1934]</a> <a name=t1935><a href=#n1935>[1935]</a> <a name=t1936><a href=#n1936>[1936]</a> þrins dagans gatimrjands þo. nasei þuk silban jah atsteig af þamma galgin. samaleiko jah þai auhumistans gudjans bilaikandans ïna miþ sis misso miþ þaim bokarjam qeþun. anþarans ganasida ïþ <a name=t1937><a href=#n1937>[1937]</a> sik silban ni mag ganasjan. sa xristus sa þiudans ïsraelis atsteigadau nu af þamma galgin. ei gasaiwaima <a name=t1938><a href=#n1938>[1938]</a> jah galaubjaima. jah þai miþushramidans ïmma ïdveitidedun ïmma. jah biþe varþ weila <a name=t1939><a href=#n1939>[1939]</a> <a name=t1940><a href=#n1940>[1940]</a> saihsto. riqis varþ ana allai airþai und weila niundon. jah niundon weilai vopida ïesus stibnai mikilai qiþands. ailoe ailoe. lima sibakþanei. þatei ïst gaskeiriþ. guþ meins guþ meins. duwe mis <a name=t1941><a href=#n1941>[1941]</a> <a name=t1942><a href=#n1942>[1942]</a> <a name=t1943><a href=#n1943>[1943]</a> bilaist. jah sumai þize atstandandane gahausjandans qeþun. sai. helian vopeiþ. þragjands þan ains jah gafulljands svam akeitis galagjands ana raus dragkida ïna qiþands. let ei saiwam qimaiu helias <a name=t1944><a href=#n1944>[1944]</a> <a name=t1945><a href=#n1945>[1945]</a> <a name=t1946><a href=#n1946>[1946]</a> athafjan ïna ïþ ïesus aftra letands stibna mikila uzon. jah faurahah alhs disskritnoda ïn tva ïupaþro <a name=t1947><a href=#n1947>[1947]</a> und dalaþ. gasaiwands þan sa hundafaþs sa atstandands ïn andvairþja ïs þatei sva hropjands uzon. <a name=t1948><a href=#n1948>[1948]</a> <a name=t1949><a href=#n1949>[1949]</a> qaþ. bi sunjai sa manna sa sunus vas guþs. vesunuþ-þan qinons fairraþro saiwandeins. ïn paimei <a name=t1950><a href=#n1950>[1950]</a> <a name=t1951><a href=#n1951>[1951]</a> vas marja so magdalene jah marja ïakobis þis minnizins jah ïosezis aiþei jah salome. jah þan vas ïn galeilaia. jah laistidedun ïna jah andbahtidedun ïmma. jah anþaros managos. þozei miþiddjedun <a name=t1952><a href=#n1952>[1952]</a> <a name=t1953><a href=#n1953>[1953]</a> ïmma ïn ïairusalem. jah juþan at andanahtja vaurþanamma. unte vas paraskaive. saei ïst fruma <a name=t1954><a href=#n1954>[1954]</a> <a name=t1955><a href=#n1955>[1955]</a> sabbato. qimands ïosef af areimaþaias gaguds ragineis. saei vas silba beidands þiudangardjos guþs. <a name=0581> <a name=t1956><a href=#n1956>[1956]</a> <a name=t1957><a href=#n1957>[1957]</a> anananþjands galaiþ ïnn du peilatau jah baþ þis leikis ïesuis. ïþ peilatus sildaleikida ei ïs juþan <a name=t1958><a href=#n1958>[1958]</a> <a name=t1959><a href=#n1959>[1959]</a> gasvalt jah athaitands þan hundafaþ frah ïna. ei juþan gadauþnodedi. jah finþands at þamma <a name=t1960><a href=#n1960>[1960]</a> <a name=t1961><a href=#n1961>[1961]</a> hundafada fragaf þata leik ïosefa. jah usbugjands lein jah usnimands ïta bivand þamma leina jah <a name=t1962><a href=#n1962>[1962]</a> galagida ïta ïn hlaiva. þatei vas gadraban us staina. jah atvalvida stain du daura þis hlaivis. ïþ marja <a name=t1963><a href=#n1963>[1963]</a> <a name=t1964><a href=#n1964>[1964]</a> so magdalene jah marja ïosezis sewun. war galagiþs vesi. jah ïnvisandins sabbate dagis marja so magdalene jah marja so ïakobis jah salome usbauhtedun aromata. ei atgaggandeins gasalbodedeina <a name=t1965><a href=#n1965>[1965]</a> <a name=t1966><a href=#n1966>[1966]</a> <a name=t1967><a href=#n1967>[1967]</a> ïna. jah filu air þis dagis afar sabbate atïddjedun du þamma hlaiva at urrinnandin sunnin. jah qeþun <a name=t1968><a href=#n1968>[1968]</a> du sis misso. was afvalvjai unsis þana stain af daurom þis hlaivis. jah ïnsaiwandeins gaumidedun. <a name=t1969><a href=#n1969>[1969]</a> þammei afvalviþs ïst sa stains. vas auk mikils abraba. jah atgaggandeins ïn þata hlaiv gasewun <a name=t1970><a href=#n1970>[1970]</a> <a name=t1971><a href=#n1971>[1971]</a> juggalauþ sitandan ïn taihsvai bivaibidana vastjai weitai jah usgeisnodedun. þaruh qaþ du ïm. ni faurhteiþ ïsvis. ïesu sokeiþ nazoraiu þana ushramidan. nist her. urrais. sai þaua staþ. þarei galagidedun <a name=t1972><a href=#n1972>[1972]</a> <a name=t1973><a href=#n1973>[1973]</a> ïna. akei gaggiþ qiþiduh du siponjam ïs jah du paitrau ei faurbigaggiþ ïzvis ïn galeilaian. <a name=t1974><a href=#n1974>[1974]</a> <a name=t1975><a href=#n1975>[1975]</a> þaruh ïna gasaiwiþ. svasve qaþ du ïzvis. jah usgaggandeins af þamma hlaiva gaþlauhun. dizuh þan <a name=t1976><a href=#n1976>[1976]</a> <a name=t1977><a href=#n1977>[1977]</a> sat ïjos reiro jah usfilmei jah ni qeþun mannhun vaiht. ohtedun sis auk. usstandands þan ïn maurgin <a name=t1978><a href=#n1978>[1978]</a> <a name=t1979><a href=#n1979>[1979]</a> frumin sabbato ataugida frumist marjin þizai magdalene. af þizaiei usvarp sibun unhulþons. soh <a name=t1980><a href=#n1980>[1980]</a> <a name=t1981><a href=#n1981>[1981]</a> gaggandei gataih þaim miþ ïmma visandam qainondam jah gretandam. jah eis hausjandans þatei <a name=t1982><a href=#n1982>[1982]</a> libaiþ jah gasaiwans varþ fram ïzai ni galaubidedun. afaruh þan þata.
===AIVAGGELJO þAIRH LUKAN ANASTODEIþ. <a name=t1983><a href=#n1983>[1983]</a>===

<a name=0583>

<a name=t1984><a href=#n1984>[1984]</a> <a name=t1985><a href=#n1985>[1985]</a> Unte raihtis managai dugunnun meljan ïnsaht bi þos gafullaveisidons ïn uns vaihtins. svasve <a name=t1986><a href=#n1986>[1986]</a> <a name=t1987><a href=#n1987>[1987]</a> anafulhun unsis. þaiei fram frumistin silbasiunjos jah andbahtos vesun þis vaurdis. galeikaida jah mis jah ahmin veihamma fram anastodeinai allaim glaggvuba afarlaistjandin gahahjo þus meljan. batista <a name=t1988><a href=#n1988>[1988]</a> <a name=t1989><a href=#n1989>[1989]</a> <a name=t1990><a href=#n1990>[1990]</a> þaiaufeilu ei gakunnais þize bi þoei galaisiþs ïs vaurde astaþ. vas ïn dagam herodes þiudanis ïudaias gudja namin zakarias us afar abijins jah qeins ïs us dauhtrum aharons jah namo ïzos aileisabaiþ. <a name=t1991><a href=#n1991>[1991]</a> vesunuh þan garaihta ba ïn andvairþja guþs gaggandona ïn allaim anabusnim jah garaihteim fraujins <a name=t1992><a href=#n1992>[1992]</a> unvaha. jah ni vas ïm barne. unte vas aileisabaiþ stairo jah ba framaldra dage seinaize vesun. <a name=t1993><a href=#n1993>[1993]</a> <a name=t1994><a href=#n1994>[1994]</a> varþ þan miþþanei gudjinoda ïs ïn vikon kunjis seinis ïn andvairþja guþs bi biuhtja gudjinassaus <a name=t1995><a href=#n1995>[1995]</a> <a name=t1996><a href=#n1996>[1996]</a> hlauts ïmma urrann du saljan atgaggands ïn alh fraujins. jah alls hiuhma vas manageins beidandans <a name=t1997><a href=#n1997>[1997]</a> uta weilai þimiamins. varþ þan ïmma ïn siunai aggilus fraujins standands af tailhsvon hunslatadis <a name=t1998><a href=#n1998>[1998]</a> <a name=t1999><a href=#n1999>[1999]</a> pymiamins. jah gadrobnoda zakarias gasaiwands jah agis disdraus ïna. qaþ þan du ïmma sa aggilus. ni ogs þus zakaria. duþe ei andhausida ïst bida þeina. jah qens þeina aileisabaiþ gabairid sunu þus <a name=t2000><a href=#n2000>[2000]</a> jah haitais namo ïs ïohannem. jah vairþiþ þus faheds jah svegniþa jah managai ïn gabaurþai ïs <a name=t2001><a href=#n2001>[2001]</a> faginond. vairþiþ auk mikils ïn andvairþja fraujins jah vein jah leiþu ni drigkid jah ahmins veihis <a name=t2002><a href=#n2002>[2002]</a> gafulljada nauhþan ïn vambai aiþeins seinaizos. jah managans sunive ïsraelis gavandeiþ du fraujin <a name=t2003><a href=#n2003>[2003]</a> guþa ïze. jah silba fauraqimid ïn andvairþja ïs ïn ahmin jah mathai haileiïns gavandjan hairtona attane <a name=t2004><a href=#n2004>[2004]</a> du barnam jah untalans ïn frodein garaihtaize manvjan fraujin managein gafahrida. jah qaþ zakarias du þamma aggilau. bi we kunnum þata. ïk raihtis ïm sineigs jah qens meina framaldrozei ïn dagam <a name=t2005><a href=#n2005>[2005]</a> seinaim. jah andhafjands sa aggilus qaþ du ïmma. ïk ïm gabriel sa standands ïn andvairþja guþs jah <a name=t2006><a href=#n2006>[2006]</a> <a name=t2007><a href=#n2007>[2007]</a> ïnsandiþs ïm rodjan du þus jah vailamerjan þus þata. jah sijais þahands jah ni magands rodjan und þana dag ei vairþai (Vide paginam sequentem.) <a name=0585> þata. duþe ei ni galaubides vaurdam meinaim. þoei usfulljamda ïn mein seinamma. jah vas <a name=t2008><a href=#n2008>[2008]</a> <a name=t2009><a href=#n2009>[2009]</a> managei beidandans zakariïns. jah sildaleikidedun. wa latidedi ïna ïn þizai alh, usgaggands þan ni mahta du ïm rodjan. jah froþun þammei siun gasaw ïn alh. jah silba vas bandvjands ïm jah <a name=t2010><a href=#n2010>[2010]</a> <a name=t2011><a href=#n2011>[2011]</a> <a name=t2012><a href=#n2012>[2012]</a> <a name=t2013><a href=#n2013>[2013]</a> vas dumbs. jah varþ biþe usfullnodedun dagos andbahteis ïs. galaiþ du garda seinamma. afaruh þan <a name=t2014><a href=#n2014>[2014]</a> <a name=t2015><a href=#n2015>[2015]</a> þans dagans ïnkilpo varþ aileisabaiþ qens ïs jah galaugnida sik menoþs fimf qiþandei. þatei sva mis <a name=t2016><a href=#n2016>[2016]</a> gatavida frauja ïn dagam þaimei ïnsaw afniman ïdveit mein ïn mannam. þanuh þan ïn menoþ saihstin <a name=t2017><a href=#n2017>[2017]</a> ïnsandiþs vas aggilus gabriel fram guþa ïn baurg galeilaias. sei haitada nazaraiþ. du magaþai ïn <a name=t2018><a href=#n2018>[2018]</a> fragibtim abin. þizei namo ïosef us garda daveidis. jah namo þizos magaþais mariam. jah galeiþands <a name=t2019><a href=#n2019>[2019]</a> <a name=t2020><a href=#n2020>[2020]</a> ïnn sa aggilus du ïzai qaþ. fagino anstai audahafta frauja miþ þus. þiuþido þu ïn qinom. ïþ si gasaiwandei gaþlahsnoda bi ïnnagahtai ïs ja þatha sis. weleika vesi so goleins. þatei sva þiuþida ïzai. <a name=t2021><a href=#n2021>[2021]</a> <a name=t2022><a href=#n2022>[2022]</a> jah qaþ aggilus du ïzai. ni ogs þus mariam. bigast auk anst fram guþa. jah sai. ganimis ïn kilþein <a name=t2023><a href=#n2023>[2023]</a> <a name=t2024><a href=#n2024>[2024]</a> jah gabairis sunu jah haitais namo ïs ïesu. sah vairþiþ mikils jah sunus hauhistins haitada jah gibid <a name=t2025><a href=#n2025>[2025]</a> <a name=t2026><a href=#n2026>[2026]</a> ïmma frauja guþ stol daveidis attins ïs. jah þiudanoþ ufar garda ïakobis ïn ajukduþ jah þiudinassaus <a name=t2027><a href=#n2027>[2027]</a> ïs ni vairþiþ andeis. qaþ þan mariam du þamma aggilau. waiva sijai þata. þandei aban ni kann. <a name=t2028><a href=#n2028>[2028]</a> <a name=t2029><a href=#n2029>[2029]</a> jah andhafjands sa aggilus qaþ du ïzai. ahma veihs atgaggiþ ana þuk jah mahts hauhistins ufarskadveid <a name=t2030><a href=#n2030>[2030]</a> <a name=t2031><a href=#n2031>[2031]</a> þus. duþe ei saei gabairada veihs. haitada sunus guþs. jah sai. aileisabaiþ niþjo þeina jah so <a name=t2032><a href=#n2032>[2032]</a> <a name=t2033><a href=#n2033>[2033]</a> ïnkilþo sunau ïn aldomin seinamma jah sa menoþs saihsta ïst ïzai. sei haitada stairo. unte nist unmahteig <a name=t2034><a href=#n2034>[2034]</a> guþa ainhun vaurde. qaþ þan mariam. sai þivi fraujins. vairþai mis bi vaurda þeinamma. <a name=t2035><a href=#n2035>[2035]</a> jah galaiþ fairra ïzai sa aggilus. usstandandei þan mariam ïn þaim dagam ïddja ïn bairgahein sniumundo <a name=t2036><a href=#n2036>[2036]</a> <a name=t2037><a href=#n2037>[2037]</a> ïn baurg ïudins. jah galaiþ ïn gard zakariïns jah golida aileisabaiþ. jah varþ sve hausida <a name=t2038><a href=#n2038>[2038]</a> aileisabaiþ golein mariïns. lailaik barn ïn qiþau ïzos jah gafullnoda ahmins veihis aileisabaiþ. jah <a name=t2039><a href=#n2039>[2039]</a> ufvopida stibnai mikilai jah qaþ. þiuþido þu ïn qinom jah þiuþido akran qiþaus þeinis. jah waþro mis <a name=t2040><a href=#n2040>[2040]</a> þata ei qemi aiþei fraujins meinis at mis. sai allis. sunsei varþ stibna goleinais þeinaizos ïn ausam <a name=0587> <a name=t2041><a href=#n2041>[2041]</a> meinaim lailaik þata barn ïn svigniþai ïn vambai meinai. jah audaga so galaubjandei þatei vairþiþ <a name=t2042><a href=#n2042>[2042]</a> <a name=t2043><a href=#n2043>[2043]</a> ustauhts þize rodidane ïzai fram fraujin. jah qaþ mariam. mikileid saivala meina fraujan jah <a name=t2044><a href=#n2044>[2044]</a> svegneid ahma meins du guþa nasjand meinamma. unte ïnsaw du hnaiveinai þiujos seinaizos. sai <a name=t2045><a href=#n2045>[2045]</a> allis fram himma nu audagjand mik alla kunja. unte gatavida mis mikilein sa mahteiga. jah veih <a name=t2046><a href=#n2046>[2046]</a> <a name=t2047><a href=#n2047>[2047]</a> namo ïs. jah armahairtei ïs ïn aldins alde þaim ogandam ïna. gatavida svinþein ïn arma seinamma. <a name=t2048><a href=#n2048>[2048]</a> distaida mikilþuthans gahugdai hairtins seinis. gadrausida mahteigans af stolam jah ushauhida <a name=t2049><a href=#n2049>[2049]</a> <a name=t2050><a href=#n2050>[2050]</a> gahnaividans. gredagans gasoþida þiuþe jah gabignandans ïnsandida lausans. hleibida ïsraela þiumagu <a name=t2051><a href=#n2051>[2051]</a> <a name=t2052><a href=#n2052>[2052]</a> seinamma gamunands armahairteins. svasve rodida du attam unsaraim abrahama jah fraiv ïs <a name=t2053><a href=#n2053>[2053]</a> <a name=t2054><a href=#n2054>[2054]</a> und aiv. gastoþ þan mariam miþ ïzai sve menoþs þrins jah gavandida sik du garda seinamma. aileisabaiþ <a name=t2055><a href=#n2055>[2055]</a> usfullnoda mel du bairan jah gabar sunu. jah hausidedun bisitands jah ganiþjos ïzos. unte gamikilida <a name=t2056><a href=#n2056>[2056]</a> frauja armahairtein seina bi ïzai. jah miþfaginodedun ïzai. jah varþ ïn daga ahtudin. qemun <a name=t2057><a href=#n2057>[2057]</a> bimaitan þata barn jah haihaitun ïna afar namin attins ïs zakarian. jah andhafjandei so aiþei ïs qaþ. ne. ak <a name=t2058><a href=#n2058>[2058]</a> haitaidau ïohannes. jah qeþun du ïzai þatei ni ainshun ïst ïn kunja þeinamma. saei haitaidau þamma <a name=t2059><a href=#n2059>[2059]</a> <a name=t2060><a href=#n2060>[2060]</a> <a name=t2061><a href=#n2061>[2061]</a> namin. gabandvidedun þan attin ïs þata waiva vildedi haitan ïna. ïþ ïs sokjands spilda nam jah <a name=t2062><a href=#n2062>[2062]</a> melida qiþands. ïohannes ïst namo ïs. jah sildaleikidedun allai. usluknoda þan munþs ïs suns jah <a name=t2063><a href=#n2063>[2063]</a> <a name=t2064><a href=#n2064>[2064]</a> tuggo ïs jah rodida þiuþjands guþ. jah varþ ana allaim agis þaim bisitandam ïna. jah ïn allai bairgahein <a name=t2065><a href=#n2065>[2065]</a> <a name=t2066><a href=#n2066>[2066]</a> ïudaias merida vesun alla þo vaurda. jah galagidedun allai þai hausjandans ïn hairtin seinamma <a name=t2067><a href=#n2067>[2067]</a> qiþandans. wa skuli þata barn vairþan. jah þan handus fraujins vas miþ ïmma. jah zakarias <a name=t2068><a href=#n2068>[2068]</a> atta ïs gafullnoda ahmins veihis jah praufetida jah qaþ. þiuþeigs frauja guþ ïsraelis. unte gaveisoda <a name=t2069><a href=#n2069>[2069]</a> jah gavaurhta uslausein managein seinai. jah urraisida haurn naseinais unsis ïn garda daveidis þiumagaus <a name=t2070><a href=#n2070>[2070]</a> <a name=t2071><a href=#n2071>[2071]</a> <a name=t2072><a href=#n2072>[2072]</a> <a name=t2073><a href=#n2073>[2073]</a> seinis. svasve rodida þairh munþ veihaize þize fram anastodeinai aivis praufete seinaize. giban <a name=t2074><a href=#n2074>[2074]</a> nasein us fijandam unsaraim jah us handau allaize þize hatandane unsis. taujan armahairtiþa bi attam <a name=t2075><a href=#n2075>[2075]</a> <a name=t2076><a href=#n2076>[2076]</a> unsaraim jah gamunan triggvos veihaizos seinaizos. aiþis þanei svor viþra abrahama attan unsarana <a name=t2077><a href=#n2077>[2077]</a> <a name=t2078><a href=#n2078>[2078]</a> ei gebi unsis unagein us handau fijande unsaraize galausidaim skalkinon ïmma ïn sunjai jah garaihtein <a name=0589> <a name=t2079><a href=#n2079>[2079]</a> ïn andvairþja ïs allans dagans unsarans. jah þu barnilo praufetus hauhistins haitaza fauragaggis <a name=t2080><a href=#n2080>[2080]</a> auk faura andvairþja fraujins manvjan vigans ïmma du giban kunþi naseinais managein ïs ïn <a name=t2081><a href=#n2081>[2081]</a> <a name=t2082><a href=#n2082>[2082]</a> afleta fravaurhte ïze þairh ïnfeinandein armahairtein guþs unsaris. ïn þammei gaveisoþ unsara <a name=t2083><a href=#n2083>[2083]</a> urruns us hauhiþai gabairhtjan þaim ïn riqiza jah skadau dauþus sitandam du garaihtjan fotuns <a name=t2084><a href=#n2084>[2084]</a> unsarans ïn vig gavairþjis. ïþ þata barn vohs jah svinþnoda ahmin jah vas ana auþidom und dag <a name=t2085><a href=#n2085>[2085]</a> <a name=t2086><a href=#n2086>[2086]</a> ustaikneinais seinaizos du ïsraela. varþ þan ïn dagans jainans. urrann gagrefts fram <a name=t2087><a href=#n2087>[2087]</a> <a name=t2088><a href=#n2088>[2088]</a> kaisara agustau gameljan allana midjungard. soh þan gilstrameleins frumista varþ at visandin <a name=t2089><a href=#n2089>[2089]</a> <a name=t2090><a href=#n2090>[2090]</a> kindina syriais raginondin saurim kyreinaiau. jah ïddjedun allai ei melidai veseina warjizuh ïn <a name=t2091><a href=#n2091>[2091]</a> <a name=t2092><a href=#n2092>[2092]</a> seinai baurg. urrann þan jah ïosef us galeilaia us baurg nazaraiþ ïn ïudaian ïn baurg daveidis. sei <a name=t2093><a href=#n2093>[2093]</a> haitada beþlahaim. duþe ei vas us garda fadreinais daveidis. anameljan miþ marïin. sei ïn fragiftim <a name=t2094><a href=#n2094>[2094]</a> vas ïmma qeins. visandein ïnkilþon. varþ þan miþþanei þo vesun jainar. usfullnodedun dagos du <a name=t2095><a href=#n2095>[2095]</a> <a name=t2096><a href=#n2096>[2096]</a> bairan ïzai. jah gabar sunu seinana þana frumabaur jah bivand ïna jah galagida ïna ïn uzetin. unte <a name=t2097><a href=#n2097>[2097]</a> ni vas ïm rumis ïn stada þamma. jah hairdjos vesun ïn þamma samin landa þairhvakandans jah <a name=t2098><a href=#n2098>[2098]</a> vitandans vahtvom nahts ufaro hairdai seinai. ïþ aggilus fraujins anaqam ïns jah vulþus fraujins <a name=t2099><a href=#n2099>[2099]</a> biskain ïns. jah ohtedun agisa mikilamma. jah qaþ du ïm sa aggilus. ni ogeiþ. unte sai. spillo ïzvis <a name=t2100><a href=#n2100>[2100]</a> faheid mikila. sei vairþiþ allai managein. þatei gabaurans ïst ïzvis himma daga nasjands. saei ïst <a name=t2101><a href=#n2101>[2101]</a> xristus frauja ïn baurg daveidis. jah þata ïzvis taikns. bigitid barn bivundan jah galagid ïn uzetin. <a name=t2102><a href=#n2102>[2102]</a> jah anaks varþ miþ þamma aggilau managei harjis himinakundis hazjandane guþ jah qiþandane. <a name=t2103><a href=#n2103>[2103]</a> <a name=t2104><a href=#n2104>[2104]</a> <a name=t2105><a href=#n2105>[2105]</a> vulþus ïn hauhistjam guþa jah ana airþai gavairþi ïn mannam godis viljins. jah varþ biþe galiþun fairra ïm ïn himin þai aggiljus. jah þai mans þai hairdjos qeþun du sis misso. þairhgaggaima ju und <a name=0591> <a name=t2106><a href=#n2106>[2106]</a> <a name=t2107><a href=#n2107>[2107]</a> beþlahaim jah sa waima vaurd þata vaurþano. þatei frauja gakannida unsis. jah qemun sniumjandans <a name=t2108><a href=#n2108>[2108]</a> jah bigetun marian jah ïosef jah þata barn ligando ïn uzetin. gasaiwandans þan gakannidedun <a name=t2109><a href=#n2109>[2109]</a> bi þata vaurd. þatei rodiþ vas du ïm bi þata barn. jah allai þai gahausjandans sildaleikidedun bi þo <a name=t2110><a href=#n2110>[2110]</a> rodidona fram þaim hairdjam du ïm. ïþ maria alla gafastaida þo vaurda þagkjandei ïn hairtin seinamma. <a name=t2111><a href=#n2111>[2111]</a> <a name=t2112><a href=#n2112>[2112]</a> jah gavandidedun sis þai hairdjos mikiljandans jah hazjandans guþ ïn allaize. þizeei gahausidedun <a name=t2113><a href=#n2113>[2113]</a> <a name=t2114><a href=#n2114>[2114]</a> jah gasewun. svasve rodiþ vas du ïm. jah biþe usfulnodedun dagos ahtau du bimaitan ïna. <a name=t2115><a href=#n2115>[2115]</a> <a name=t2116><a href=#n2116>[2116]</a> jah haitan vas namo ïs ïesus. þata qiþano fram aggilau faurþizei ganumans vesi ïn vamba. jah biþe usfulnodedun dagos hraineinais ïze bi vitoda mosezis. brahtedun ïna ïn ïairusalem atsatjan faura <a name=t2117><a href=#n2117>[2117]</a> fraujin. svasve gamelid ïst ïn vitoda fraujins. þatei wazuh gumakundaize uslukands qiþu veihs <a name=t2118><a href=#n2118>[2118]</a> <a name=t2119><a href=#n2119>[2119]</a> fraujins haitada. jah ei gebeina fram ïmma hunsl. svasve qiþan ïst ïn vitoda fraujins. gajuk hraivadubono <a name=t2120><a href=#n2120>[2120]</a> <a name=t2121><a href=#n2121>[2121]</a> aiþþau tvos juggons ahake. þaruh vas manna ïn ïairusalem. þizei namo symaion. jah sa <a name=t2122><a href=#n2122>[2122]</a> manna vas garaiths jah gudafaurhts beidands laþonais ïsraelis. jah ahma veihs vas ana ïmma. jah <a name=t2123><a href=#n2123>[2123]</a> vas ïmma gataihan fram ahmin þamma veihin ni saiwan dauþu. faurþize sewi xristu fraujins. jah qam ïn ahmin ïn þizai alh. jah miþþanei ïnnattauhun berusjos þata barn ïesu. ei tavidedeina bi <a name=t2124><a href=#n2124>[2124]</a> <a name=t2125><a href=#n2125>[2125]</a> <a name=t2126><a href=#n2126>[2126]</a> <a name=t2127><a href=#n2127>[2127]</a> biuhtja vitodis bi ïna. jah ïs andnam ïna ana armins seinans jah þiuþida guþa jah qaþ. nu fraleitais <a name=t2128><a href=#n2128>[2128]</a> skalk þeinana. fraujinond frauja. bi vaurda þeinamma ïn gavairþja. þande sewun augona meina <a name=t2129><a href=#n2129>[2129]</a> <a name=t2130><a href=#n2130>[2130]</a> nasein þeina. þoei manvides ïn andvairþja allaizo manageino. liuhaþ du andhuleinai þiudom jah <a name=t2131><a href=#n2131>[2131]</a> <a name=t2132><a href=#n2132>[2132]</a> vulþu managein þeinai ïsraela. jah vas ïosef jah aiþei ïs sildaleikjandona ana þaim. þoei rodida <a name=t2133><a href=#n2133>[2133]</a> <a name=t2134><a href=#n2134>[2134]</a> vesun bi ïna. jah þiuþida ïna symaion jah qaþ du mariïn aiþein ïs. sai. sa ligiþ du drusa jah usstassai <a name=0593> <a name=t2135><a href=#n2135>[2135]</a> managaize ïn ïsraela jah du taiknai andsakanai. jah þan þeina silbons saivala þairhgaggiþ hairus. <a name=t2136><a href=#n2136>[2136]</a> <a name=t2137><a href=#n2137>[2137]</a>ei andhuljaindau us managaim hairtam mitoneis. jah vas anna praufeteis dauhtar fanuelis us kunja <a name=t2138><a href=#n2138>[2138]</a> <a name=t2139><a href=#n2139>[2139]</a>aseris. soh framaldra dage managaize libandei miþ abin jera sibun fram magaþein seinai. soh þan viduvo jere ahtautehund jah fidvor. soh ni afïddja fairra alh fastubnjam jah bidom blotande fraujan <a name=t2140><a href=#n2140>[2140]</a> <a name=t2141><a href=#n2141>[2141]</a>nahtam jah dagam. soh þizai weilai atstandandei andhaihait fraujin jah rodida bi ïna ïn allaim þaim <a name=t2142><a href=#n2142>[2142]</a> <a name=t2143><a href=#n2143>[2143]</a>usbeidandam laþon ïairusaulymos. jah biþe ustauhun allata bi vitoda fraujins gavandidedun sik ïn <a name=t2144><a href=#n2144>[2144]</a> <a name=t2145><a href=#n2145>[2145]</a>galeilaian ïn baurg seina nazaraiþ. ïþ þata barn vohs jah svinþnoda ahmins fullnands jah handugeins. <a name=t2146><a href=#n2146>[2146]</a> jah ansts guþs vas ana ïmma. jah vratodedun þai birusjos ïs jera wammeh ïn ïairusalem at dulþ <a name=t2147><a href=#n2147>[2147]</a> <a name=t2148><a href=#n2148>[2148]</a> <a name=t2149><a href=#n2149>[2149]</a> <a name=t2150><a href=#n2150>[2150]</a>þaska. jah biþe varþ tvalib vintruns. usgaggandam þan ïm ïn ïairusaulyma bi biuhtja dulþais jah ustiuhandam þans dagans. miþþane gavandidedun sik aftra. gastoþ ïesus sa magus ïn ïairusalem. jah ni <a name=t2151><a href=#n2151>[2151]</a> <a name=t2152><a href=#n2152>[2152]</a> vissedun ïosef jah aiþei ïs. hugjandona ïn gasinþjam ïna visan qemun dagis vig jah sokidedun ïna ïn <a name=t2153><a href=#n2153>[2153]</a> <a name=t2154><a href=#n2154>[2154]</a> ganiþjam jah ïn kunþam jah ni bigitandona ïna gavandidedun sik ïn ïairusalem sokjandona ïna. jah varþ afar dagans þrins. bigetun ïna ïn alh sitandan ïn midjaim laisarjam jah hausjandan ïm jah fraihnandan <a name=t2155><a href=#n2155>[2155]</a> <a name=t2156><a href=#n2156>[2156]</a> ïns. usgeinodedun þan allai þai hausjandans ïs ana frodein jah andavaurdjam ïs. jah gasaiwandans ïna sildaleikidedun. jah qaþ du ïmma so aiþei ïs. magau wa gatavides uns sva. sai. sa atta þeins jah ïk <a name=t2157><a href=#n2157>[2157]</a> vinnandona sokidedum þuk. jah qaþ du ïm. wa þatei sokideduþ mik. niu visseduþ þatei ïn þaim attins <a name=t2158><a href=#n2158>[2158]</a> <a name=t2159><a href=#n2159>[2159]</a> meinis skulda visan. jah ïja ni froþun þamma vaurda. þatei rodida du ïm. jah ïddja miþ ïm jah qam <a name=t2160><a href=#n2160>[2160]</a> ïn nazaraiþ jah vas ufhausjands ïm jah aiþei ïs gafastaida þo vaurda alla ïn hairtin seinamma. jah <a name=t2161><a href=#n2161>[2161]</a> <a name=t2162><a href=#n2162>[2162]</a> ïesus þaih frodein jah vahstau jah anstai at guþa jah mannam. ïn jera þan fimftataihundin þiudinassaus teibairiaus kaisaris. raginondin puntiau peilatau ïudaia jah fidurraginja þis galeilaias herodeis. <a name=0595> filippauzuh þan broþrs ïs fidurraginja þis ïturaias jah trakauneitidaus landis jah lysaniaus abeileni fidurraginja. <a name=t2163><a href=#n2163>[2163]</a> <a name=t2164><a href=#n2164>[2164]</a> at auhmistam gudjam annin jah kajafin varþ vaurd guþs at ïohannen zaxariïns sunau ïn <a name=t2165><a href=#n2165>[2165]</a> <a name=t2166><a href=#n2166>[2166]</a> auþidai. jah qam and allans gaujans ïaurdanaus merjands daupein ïdreigos du fraleta fravaurhte. svasve gamelid ïst ïn bokom vaurde esaeiïns praufetaus qiþandins. stibna vopjandins ïn auþidai. manveid <a name=t2167><a href=#n2167>[2167]</a> <a name=t2168><a href=#n2168>[2168]</a> vig fraujins. raihtos vaurkeiþ staigos ïs. all dalei usfulljada jah all fairgunje jah hlaine gahnaivjada <a name=t2169><a href=#n2169>[2169]</a> jah vairþiþ þata vraiqo du raihtamma jah usdrusteis du vigam slaihtaim. jah gasaiwiþ all leike <a name=t2170><a href=#n2170>[2170]</a> nasein guþs. qaþ þan du þaim atgaggandeim manageim daupjan fram sis. kuni nadre. was gataiknida <a name=t2171><a href=#n2171>[2171]</a> ïzvis þliuhan faura þamma anavairþin hatiza. vaurkjaiþ nu akran vairþata ïdreigos jah ni duginnaiþ qiþan ïn ïzvis. attan aigum abraham. qiþa auk ïzvis. þatei mag guþ us stainam þaim urraisjan barna <a name=t2172><a href=#n2172>[2172]</a> abrahama. aþþan ju so aqizi at vaurtim bagme ligiþ. all nu bagme unbairandane akran god usmaitada <a name=t2173><a href=#n2173>[2173]</a> <a name=t2174><a href=#n2174>[2174]</a> <a name=t2175><a href=#n2175>[2175]</a> <a name=t2176><a href=#n2176>[2176]</a> jah ïn fon galagjada. jah frehun ïna manageins qiþandans. an wa taujaima. andhafjands þan <a name=t2177><a href=#n2177>[2177]</a> qaþ. sa habands tvos paidos. gibai þamma unhabandin. jah saei habai matins. samaleiko taujai. qemun <a name=t2178><a href=#n2178>[2178]</a> þan motarjos daupjan jah qeþun du ïmma. laisari wa taujaima. þaruh qaþ di ïm. ni vaiht ufar <a name=t2179><a href=#n2179>[2179]</a> <a name=t2180><a href=#n2180>[2180]</a> þatei garaid sijai ïzvis lausjaiþ. frehun þan ïna jah þai militondans qiþandans. jah veis wa taujaima. <a name=t2181><a href=#n2181>[2181]</a> <a name=t2182><a href=#n2182>[2182]</a> jah qaþ du ïm. ni mannanhun holoþ. ni mannanhun anamahtjaid jah valdaiþ annom ïzvaraim. at venjandein þan allai managein jah þagkjandam allaim ïn hairtam seinaim bi ïohannein. niu aufto sa vesi <a name=t2183><a href=#n2183>[2183]</a> <a name=t2184><a href=#n2184>[2184]</a> xristus. andhof þan ïohannes allaim qiþands. ïk allis ïzvis vatin daupja. ïþ gaggiþ svinþoza mis. þizei <a name=0597> <a name=t2185><a href=#n2185>[2185]</a> <a name=t2186><a href=#n2186>[2186]</a> ïk ni ïm vairþs andbindan skaudaraip skohis ïs. sah ïzvis daupeiþ ïn ahmiu veihamma jah funin. habands vinþiskauron ïn handau seinai jah gahraineiþ gaþrask sein jah briggiþ kaurn ïn bansta seinamma. <a name=t2187><a href=#n2187>[2187]</a> <a name=t2188><a href=#n2188>[2188]</a> ïþ ahana ïntandeiþ funin unwapnandin. managuþ-þan jah anþar þrafstjands þiuþspilloda managein. <a name=t2189><a href=#n2189>[2189]</a> ïþ herodes sa taitrarkes gasakans fram ïmma bi herodiadein qen broþrs ïs jah bi alla. þoei <a name=t2190><a href=#n2190>[2190]</a> <a name=t2191><a href=#n2191>[2191]</a> <a name=t2192><a href=#n2192>[2192]</a> gavaurhta ubila herodes. anaaiauk jah þata ana alla jah galauk ïohannen ïn karkarai. varþ þau biþe <a name=t2193><a href=#n2193>[2193]</a> daupida alla managein. jah at ïesu ufdaupidamma jah bidjandin usluknoda himins. jah atïddja ahma sa veiha leikis suinai sve ahaks ana ïna jah stibna us himina varþ qiþandei. þu ïs sunus meins sa <a name=t2194><a href=#n2194>[2194]</a> <a name=t2195><a href=#n2195>[2195]</a> liuba. ïn þuzei vaila galeikaida. jah silba vas ïesus sve jere þrijetigive uf gakunþai. svaei sunus <a name=t2196><a href=#n2196>[2196]</a> <a name=t2197><a href=#n2197>[2197]</a> munds vas ïosefis. sunaus heleis. sunaus matþatis. sunaus laivveis. sunaus mailkeis. sunaus jannins. <a name=t2198><a href=#n2198>[2198]</a> sunaus ïosefis. sunaus mattaþivis. sunaus ammons. sunaus naumis. sunaus aizleimis. sunaus naggais. <a name=t2199><a href=#n2199>[2199]</a> <a name=t2200><a href=#n2200>[2200]</a> <a name=t2201><a href=#n2201>[2201]</a> sunaus mahaþis. sunaus mattaþiaus. sunaus saimaieinis. sunaus ïosefis. sunaus ïodins sunaus <a name=t2202><a href=#n2202>[2202]</a> ïohannins. sunaus resins. sunaus zauraubabilis. sunaus salaþielis. sunaus nerins. sunaus mailkeins. <a name=t2203><a href=#n2203>[2203]</a> sunaus addeins. sunaus kosamis. sunaus airmodamis. sunaus heris. sunaus ïosezis. sunaus <a name=t2204><a href=#n2204>[2204]</a> aileiaizairis sunaus ïoreimis. sunaus mattaþanis. sunaus laivveis. sunaus symaions. sunaus ïudins. <a name=t2205><a href=#n2205>[2205]</a> <a name=t2206><a href=#n2206>[2206]</a> sunaus ïosefis. sunaus ïohannins. sunaus aileiakeimis. sunaus mailaianis. sunaus maeinanis. sunaus <a name=t2207><a href=#n2207>[2207]</a> mattaþanis. sunaus naþanis. sunaus daveidis. sunaus ïaissaizis. sunaus obeidis. sunaus <a name=t2208><a href=#n2208>[2208]</a> bauauzis. sunaus salmonis. sunaus nahassonis. sunaus ameinadabis. sunaus aramis. sunaus <a name=t2209><a href=#n2209>[2209]</a> aizoris. sunaus faraizis. sunaus ïudins. sunaus ïakobis. sunaus ïsakis. sunaus abrahamis. sunaus <a name=t2210><a href=#n2210>[2210]</a> <a name=t2211><a href=#n2211>[2211]</a> þarins. sunaus nakoris. sunaus sairokis. sunaus ragavis. sunaus falaigis. sunaus aibairis. sunaus salamis. <a name=t2212><a href=#n2212>[2212]</a> <a name=t2213><a href=#n2213>[2213]</a> sunaus kaeinanis. sunaus arfaksadis. sunaus semis. sunaus nauelis. sunaus lamaikis. sunaus <a name=t2214><a href=#n2214>[2214]</a> maþusalis. sunaus ainokis. sunaus ïaredis. sunaus maleilaielis. sunaus kaeinanis. sunaus ainosis. <a name=t2215><a href=#n2215>[2215]</a> <a name=t2216><a href=#n2216>[2216]</a> sunaus sedis. sunaus adamis. sunaus guþs. ïþ ïesus ahmins veihis fulls gavandida sik fram ïaurdanau <a name=t2217><a href=#n2217>[2217]</a> <a name=t2218><a href=#n2218>[2218]</a> jah tauhans vas ïn ahmin ïn auþidai dage fidvortiguns fraisans fram diabulau. jah ni matida vaiht ïn <a name=0599> <a name=t2219><a href=#n2219>[2219]</a> <a name=t2220><a href=#n2220>[2220]</a> dagam jainaim jah at ustauhanaim þaim dagam biþe gredags varþ. jah qaþ du ïmma diabulus. jabai <a name=t2221><a href=#n2221>[2221]</a> sunaus sijais guþs. qiþ þamma staina ei vairþai hlaibs. jah andhof ïesus viþra ïna qiþands. gamelid <a name=t2222><a href=#n2222>[2222]</a> <a name=t2223><a href=#n2223>[2223]</a> ïst þatei ni bi hlaib ainana libaid manna ak bi all vaurde guþs. jah ustiuhands ïna diabulaus ana <a name=t2224><a href=#n2224>[2224]</a> <a name=t2225><a href=#n2225>[2225]</a> fairguni hauhata ataugida ïmma allans þiudinassuns þis midjungardis ïn stika melis. jah qaþ du ïmma sa diabulus. þus giba þata valdulfni þize allata jah vulþu ïze. unte mis atgiban ïst jah þiswammeh <a name=t2226><a href=#n2226>[2226]</a> <a name=t2227><a href=#n2227>[2227]</a> þei viljau giba þata. þu nu jabai ïnveitis mik ïn andvairþja meinamma. vairþiþ þein all. <a name=t2228><a href=#n2228>[2228]</a> <a name=t2229><a href=#n2229>[2229]</a> jah andhafjands ïmma ïesus qaþ. gamelid ïst. fraujan guþ þeinana ïnveitais jah ïmma ainamma fullafahjais. <a name=t2230><a href=#n2230>[2230]</a> þaþroh gatauh ïna ïn ïairusalem jah gasatida ïna ana giblin alhs jah qaþ du ïmma. jabai <a name=t2231><a href=#n2231>[2231]</a> sunus sijais gups. vairp þuk þaþro dalaþ. gamelid ïst auk þatei aggilum seinaim anabiudiþ bi þuk <a name=t2232><a href=#n2232>[2232]</a> <a name=t2233><a href=#n2233>[2233]</a> du gafastan þuk. jah þatei ana handum þuk ufhaband. ei wan ni gastagqjais bi staina fotu peinana. <a name=t2234><a href=#n2234>[2234]</a> <a name=t2235><a href=#n2235>[2235]</a> <a name=t2236><a href=#n2236>[2236]</a> jah andhafjands qaþ ïmma ïesus. þatei qiþan ïst. ni fraisais fraujan guþ þeinana. jah ustiuhands all <a name=t2237><a href=#n2237>[2237]</a> fraistobnjo diabulus afstoþ fairra ïmma und mel. jah gavandida sik ïesus ïn mathai ahmins ïn galeilaian. <a name=t2238><a href=#n2238>[2238]</a> jah meriþa urrann and all gavi bisitande bi ïna. jah ïs laisida ïn gaqumþim ïze mikilids fram <a name=t2239><a href=#n2239>[2239]</a> <a name=t2240><a href=#n2240>[2240]</a> allaim. jam qam ïn nazaraiþ. þarei vas fodiþs. jah galaiþ ïnn bi biuhtja seinamma ïn daga sabbato <a name=t2241><a href=#n2241>[2241]</a> ïn synagogein jah usstoþ siggvan bokos. jah atgibanos vesun ïmma bokos eisaeiïns praufetus jah <a name=t2242><a href=#n2242>[2242]</a> <a name=t2243><a href=#n2243>[2243]</a> uslukands þos bokos bigat stad. þarei vas gamelid. ahma fraujins ana mis. ïn þizei gasalboda mik <a name=t2244><a href=#n2244>[2244]</a> <a name=t2245><a href=#n2245>[2245]</a> du vailamerjan unledaim. ïnsandida mik du ganasjan þans gamalvidans hairtin. merjan frahunþanaim <a name=t2246><a href=#n2246>[2246]</a> <a name=t2247><a href=#n2247>[2247]</a> fralet jah blindaim siun. fraletan gamaidans ïn gaþrafstein. merjan jer fraujins andanem. jah faifalþ þos bokos jah usgibands andbahta gasat. jah allaim ïn þizai synagogein vesun augona fairveitjandona <a name=t2248><a href=#n2248>[2248]</a> <a name=t2249><a href=#n2249>[2249]</a> du ïmma. dugann þan rodjan du ïm þatei himma daga usfullnodedun mela þo ïn ausam <a name=t2250><a href=#n2250>[2250]</a> ïzvaraim. jah allai alakjo veitvodidedun ïmma jah sildaleilkidedun bi þo vaurda anstais þo usgaggandona <a name=0601> <a name=t2251><a href=#n2251>[2251]</a> <a name=t2252><a href=#n2252>[2252]</a> us munþa ïs jah qeþun. niu sa ïst sunus ïosefis. jah qaþ du ïm. aufto qiþiþ mis þo gajukon. þu leiki hailei þuk silban. wan filu hausidedum vaurþan ïn kafarnaum. tavei jah her ïn gabaurþai. <a name=t2253><a href=#n2253>[2253]</a> <a name=t2254><a href=#n2254>[2254]</a> <a name=t2255><a href=#n2255>[2255]</a> þeinai. qaþ þan. amen ïzvis qiþa þatei ni ainshun praufete andanems ïst ïn gabaurþai seinai. aþþan bi sunjai qiþa ïzvis þatei managos viduvons vesun ïn dagam heleiïns ïn ïsraela. þan galuknoda himins du <a name=t2256><a href=#n2256>[2256]</a> jeram þrim jah menoþs saihs. sve varþ huhrus mikils and alla airþa. jah ni du ainaihun þizo ïnsandiþs <a name=t2257><a href=#n2257>[2257]</a> <a name=t2258><a href=#n2258>[2258]</a> vas helias alja ïn saraipta seidonais du qinon viduvon. jah managai þrutsfillai vesun uf haileisaiu <a name=t2259><a href=#n2259>[2259]</a> praufetau ïn ïsraela. jah ni ainshun ïze gahrainids vas alja naiman sa saur. jah fullai vaurþun <a name=t2260><a href=#n2260>[2260]</a> <a name=t2261><a href=#n2261>[2261]</a> allai modis ïn þizai synagogein hausjandans þata. jah usstandandans uskusun ïmma ut us baurg jah brahtedun ïna und auhmisto þis fairgunjis. ana þammei so baurgs ïze gatimrida vas. du afdrausjan <a name=t2262><a href=#n2262>[2262]</a> <a name=t2263><a href=#n2263>[2263]</a> ïna þaþro. ïþ ïs þairhleiþands þairh midjans ïns ïddja. jah galaiþ ïn kafarnaum baurg galeilaias jah <a name=t2264><a href=#n2264>[2264]</a> <a name=t2265><a href=#n2265>[2265]</a> vas laisjands ïns ïn sabbatim. jah sildaleikidedun bi þo laisein ïs. unte ïn valdufnja vas vaurd ïs. jah <a name=t2266><a href=#n2266>[2266]</a> ïn þizai synagogein vas manna habands ahman unhulþons unhrainjana jah ufhropida qiþands. let. wa <a name=t2267><a href=#n2267>[2267]</a> uns jah þus ïesu nazorenu. qamt fraqistjan unsis. kann þuk was ïs. sa veiha guþs. jah gawotida ïmma ïesus qiþands. afdobn jah usgagg us þamma. jah gavairpands ïna sa unhulþa ïn midjaim urrann af <a name=t2268><a href=#n2268>[2268]</a> ïmma ni vaihtai gaskaþjands ïmma. jah varþ afslauþnan allans jah rodidedun du sis misso qiþandans. wa vaurde þata. þatei miþ valdufnja jah mahtai anabiudiþ þaim unhrainjam ahmam jah usgaggand. <a name=t2269><a href=#n2269>[2269]</a> <a name=t2270><a href=#n2270>[2270]</a> jah usïddja meriþa fram ïmma and allans stadins þis bisunjane landis. usstandands þan us þizai synagogai galaiþ ïn gard seimonis. svaihro þan þis seimonis vas anahabaida brinnon mikilai. jah bedun <a name=t2271><a href=#n2271>[2271]</a> ïna bi þo. jah atstandands ufar ïja gasok þizai brinnon. jah aflailot ïja. sunsaiv þan usstandandei <a name=t2272><a href=#n2272>[2272]</a> <a name=t2273><a href=#n2273>[2273]</a> andbahtida ïm. miþþanei þan sagq sunno. allai sva managai sve habaidedun siukans sauhtim missaleikaim <a name=t2274><a href=#n2274>[2274]</a> <a name=t2275><a href=#n2275>[2275]</a> brahtedun ïns at ïmma. ïþ ïs ainwarjammeh ïze handuns analagjands gahailida ïns. usïddjedun þan jah unhulþons af managaim hropjandeins jah qiþandeins þatei þu ïs xristus sunus guþs. <a name=t2276><a href=#n2276>[2276]</a> jah gasakands ïm ni lailot þos rodjan. unte vissedun silban xristu ïna visan. biþeh þan varþ dags. usgaggands galaiþ ana auþjana stad. jah manageins sokidedun ïna jah qemun und ïna jah gahabaidedun <a name=t2277><a href=#n2277>[2277]</a> ïna. ei ni afliþi fairra ïm. þaruh ïs qaþ du ïm. þatei jah þaim anþaraim baurgim vailamerjan ïk skal <a name=0603> <a name=t2278><a href=#n2278>[2278]</a> bi þiudangardja guþs. unte duþe mik ïnsandida. jah vas merjands ïn synagogim galeilaias. jah varþ miþþanei managei anatramp ïna du hausjan vaurd guþs. jah ïs silba vas standands newa saiva <a name=t2279><a href=#n2279>[2279]</a> gainnesaraiþ jah gasaw tva skipa standandona at þamma saiva. ïþ fiskjans afgaggandans af ïm usþvohun <a name=t2280><a href=#n2280>[2280]</a> <a name=t2281><a href=#n2281>[2281]</a> natja. galaiþ þan ïn ain þize skipe. þatei vas seimonis. haihait ïna aftiuhan fairra staþa leitil <a name=t2282><a href=#n2282>[2282]</a> <a name=t2283><a href=#n2283>[2283]</a> jah gasitands laisida us þamma skipa manageins. biþeh þan gananþida rodjands qaþ du seimonau. <a name=t2284><a href=#n2284>[2284]</a> <a name=t2285><a href=#n2285>[2285]</a> brigg ana diupiþa jah athahid þo natja ïzvara du fiskon. jah andhafjands seimon qaþ du ïmma. talzjand. <a name=t2286><a href=#n2286>[2286]</a> <a name=t2287><a href=#n2287>[2287]</a> alla naht þairharbaidjandans vaiht ni nemum. ïþ afar vaurda þeinamma vairpam natja. jah <a name=t2288><a href=#n2288>[2288]</a> <a name=t2289><a href=#n2289>[2289]</a> þata taujandans galukun managein fiske filu sve natja dishnaupnodedun ïze. jah bandvidedun gamanam. þoei vesun ïn anþaramma skipa. ei atïddjedeina hilpan ïze. jah qemun jah gafullidedun ba þo <a name=t2290><a href=#n2290>[2290]</a> skipa sve sugqun. gaumjands þan seimon paitrus draus du knivam ïesuis qiþands. bidja þuk. usgagg <a name=t2291><a href=#n2291>[2291]</a> <a name=t2292><a href=#n2292>[2292]</a> fairra mis. unte manna fravaurhts ïm. frauja. sildaleik auk dishabaida ïna jah allans þans miþ ïmma <a name=t2293><a href=#n2293>[2293]</a> <a name=t2294><a href=#n2294>[2294]</a> ïn gafahis þize fiske. þanzei ganutun. samaleikoh þan jah ïakobau jah ïohannen sununs zaibaidaiaus. þaiei vesun gadailans seimona. jah qaþ du seimona ïesus. ni ogs þus. fram himma nu manne siud <a name=t2295><a href=#n2295>[2295]</a> <a name=t2296><a href=#n2296>[2296]</a> nutans. gatiuhandans þo skipa ana airþa afleiþandans allata laistidedun afar ïmma. jah varþ miþþanei vas ïs ïn ainai baurge. jah sai. manna fulls þrutsfillis jah gasaiwands ïesu driusands ana andvairþi <a name=t2297><a href=#n2297>[2297]</a> bad ïna qiþands. frauja. jabai vileis. magt mik gahrainjan. jah ufrakjands handu attaitok ïmma <a name=t2298><a href=#n2298>[2298]</a> <a name=t2299><a href=#n2299>[2299]</a> qiþands. viljau. vairþ hrains. jah suns þata þrutsfill aflaiþ af ïmma. jah ïs faurbaud ïmma ei mann ni qeþi. ak gagg jah ataugei þuk silban gudjin jah atbair ïmma fram þizai gahraineinai þeinai. þatei <a name=t2300><a href=#n2300>[2300]</a> <a name=t2301><a href=#n2301>[2301]</a> anabaud moses du veitvodiþai ïm. usmernoda þan þata vaurd mais bi ïna. jah garunnun hiuhmans <a name=t2302><a href=#n2302>[2302]</a> managai hausjon jah leikinon fram ïmma sauhte seinaizo. ïþ ïs vas afleiþands ana auþidos jah bidjands. <a name=t2303><a href=#n2303>[2303]</a> <a name=t2304><a href=#n2304>[2304]</a> jah varþ ïn ainamma dage jah ïs vas laisjands. jah vesun sitandans fareisaieis jah vitodalaisarjos. þaiei vesun gaqumanai us allamma haimo galeilaias jah ïudaias jah ïairusaulymon. jah mahts <a name=0605> <a name=t2305><a href=#n2305>[2305]</a> <a name=t2306><a href=#n2306>[2306]</a> fraujins vas du hailjan ïns. jah sai. mans bairandans ana ligra mannan. saei vas usliþa. jah sokidedun. <a name=t2307><a href=#n2307>[2307]</a> <a name=t2308><a href=#n2308>[2308]</a> waiva ïna ïnnatbereina jah galagidideina ïn andvairþja ïs. jah ni bigitandans. waiva ïnnatbereina ïna ïn manageins. ussteigandans ana hrot and skaljos gasatidedun ïna miþ þamma badja ïn midjaim <a name=t2309><a href=#n2309>[2309]</a> <a name=t2310><a href=#n2310>[2310]</a> faura ïesua. jah gasaiwands galaubein ïze qaþ du þamma usliþin. manna. afleitanda þus fravaurhteis <a name=t2311><a href=#n2311>[2311]</a> <a name=t2312><a href=#n2312>[2312]</a> þeinos. jah dugunnun þagkjan þai bokarjos jah fareisaieis qiþandans. was ïst sa saei rodeiþ <a name=t2313><a href=#n2313>[2313]</a> naiteinins. was mag afletan fravaurhtins alja ains guþ. ufkunnands þan ïesus mitonins ïze andhafjands <a name=t2314><a href=#n2314>[2314]</a> <a name=t2315><a href=#n2315>[2315]</a> qaþ du ïm. wa biþagkeiþ ïn hairtam ïzvaraim. waþar ïst azetizo qiþan. afletanda þus fravaurhteis <a name=t2316><a href=#n2316>[2316]</a> <a name=t2317><a href=#n2317>[2317]</a> þau qiþan. urreis jah gagg. ïþ þan ei viteid þatei valdufni habaid sa sunus mans ana airþai afletan fravaurhtins. qaþ du þamma usliþin. du þus qiþa. urreis jah ushafjands þata badi þeinata <a name=t2318><a href=#n2318>[2318]</a> gagg ïn gard þeinana. jah sunsaiv usstandands ïn andvairþja ïze ushafjands. ana þammei lag. galaiþ <a name=t2319><a href=#n2319>[2319]</a> ïn gard seinana mikiljands guþ. jah usfilmei dissat allans jah mikilidedun guþ jah fullai vaurþun <a name=t2320><a href=#n2320>[2320]</a> agisis qiþandans. þatei gasaiwam vulþaga himma daga. jah afar þata usïddja jah gasaw motari namin <a name=t2321><a href=#n2321>[2321]</a> laivvi sitandan ana motastada jah qaþ du ïmma. laistei afar mis. jah bileiþands allaim usstandands <a name=t2322><a href=#n2322>[2322]</a> ïddja afar ïmma. jah gavaurhta dauht mikila laivveis ïmma ïn garda seinamma. jah vas managei <a name=t2323><a href=#n2323>[2323]</a> <a name=t2324><a href=#n2324>[2324]</a> motarje mikila jah anþaraize. þaiei vesun miþ ïm anakumbjandans jah birodidedun bokarjos ïze jah fareisaieis du siponjam ïs qiþandans. duwe miþ þaim motarjam jah fravaurhtaim matjid <a name=t2325><a href=#n2325>[2325]</a> jah drigkid. jah andhafjands ïesus qaþ du ïm. ni þaurbun hailai leikeis ak þai unhailans. ni qam <a name=t2326><a href=#n2326>[2326]</a> <a name=t2327><a href=#n2327>[2327]</a> laþon garaihtans ak fravaurhtans ïn ïdreiga. ïþ eis qeþun du ïmma. duwe siponjos ïohannes fastand ufta jah bidos taujand samaleiko jah fareisaiei. ïþ þai þeinai siponjos matjand jah <a name=t2328><a href=#n2328>[2328]</a> <a name=t2329><a href=#n2329>[2329]</a> drigkand. þaruh ïs qaþ du ïm. ni magud sununs bruþfadis. unte sa bruþfads miþ ïm ïst. gataujan <a name=t2330><a href=#n2330>[2330]</a> <a name=t2331><a href=#n2331>[2331]</a> fastan. aþþan qimand dagos. jah þan afnimada af ïm sa bruþfads jah þan fastand ïn <a name=t2332><a href=#n2332>[2332]</a> <a name=t2333><a href=#n2333>[2333]</a> jainaim dagam. qaþuh þan jah gajukon du ïm. þatei ainshun plat snagins niujis ni lagjid <a name=0607> ana snagan fairnjana. aiþþau jah sa niuja aftaurnid jah þamma fairnjin ni gatimid þata af <a name=t2334><a href=#n2334>[2334]</a> þamma niujin. jah ainshun ni giutid vein niujata ïn balgins fairnjans. aiþþau distairid þata <a name=t2335><a href=#n2335>[2335]</a> <a name=t2336><a href=#n2336>[2336]</a> niujo vein þans balgins jah silbo usgutniþ jah þai balgeis fraqistnand. ak vein juggata ïn balgins <a name=t2337><a href=#n2337>[2337]</a> <a name=t2338><a href=#n2338>[2338]</a> niujans giutand jah bajoþs gafastanda. jah ainshun driggandane fairni. ni suns vili jugg. qiþiþ auk. þata <a name=t2339><a href=#n2339>[2339]</a> fairnjo batizo ïst. jah varþ ïn sabbato anþaramma frumin gaggan ïmma þairh atisk. jah raupidedun <a name=t2340><a href=#n2340>[2340]</a> <a name=t2341><a href=#n2341>[2341]</a> ahsa siponjos ïs jah matidedun bnauandans handum. ïþ sumai fareisaie qeþun du ïm. wa taujid. <a name=t2342><a href=#n2342>[2342]</a> þatei ni skuld ïst taujan ïn sabbato dagam. jah andhafjands viþra ïns ïesus qaþ. ni þata ussuggvud. <a name=t2343><a href=#n2343>[2343]</a> <a name=t2344><a href=#n2344>[2344]</a> þatei gatavida daveid. þan gredags vas. silba jah þaiei miþ ïmma vesun. waiva ïnngalaiþ ïn gard guþs jah hlaibans faurlageinais usnam jah matida jah gaf þaim miþ sis visandam. þanzei ni skuld ïst <a name=t2345><a href=#n2345>[2345]</a> matjan nibai ainaim gudjam. jah qaþ du ïm. þatei frauja ïst sa sunus mans jah þamma sabbato daga. <a name=t2346><a href=#n2346>[2346]</a> jah varþ þan ïn anþaramma daga sabbato galeiþan ïmma ïn synagogein jah laisjan. jah vas jainar <a name=t2347><a href=#n2347>[2347]</a> <a name=t2348><a href=#n2348>[2348]</a> manna. jah handus ïs so taihsvo vas þaursus. vitaidedunuh þan þai bokarjos jah fareisaieis. jau ïn <a name=t2349><a href=#n2349>[2349]</a> sabbato daga leikinodedi. ei bigeteina til du vrohjan ïna. ïþ ïs vissuh mitonins ïze jah qaþ du þamma mann þamma þaursja habandin handu. urreis jah stand ïn midjaim. þaruh ïs urreisands gastoþ. <a name=t2350><a href=#n2350>[2350]</a> qaþ þan ïesus du ïm. fraihna ïzvis. wa skuld ïst sabbato dagam. þiuþ taujan þau unþiuþ taujan. saivala <a name=t2351><a href=#n2351>[2351]</a> ganasjan þau usqistjan. jah ussaiwands allans ïns qaþ du ïmma. ufrakei þo handu þeina. þaruh <a name=t2352><a href=#n2352>[2352]</a> <a name=t2353><a href=#n2353>[2353]</a> ïs ufrakida. jah gastoþ so handus ïs svasve so anþara. ïþ eis fullai vaurþun unfrodeins jah rodidedun <a name=t2354><a href=#n2354>[2354]</a> <a name=t2355><a href=#n2355>[2355]</a> du sis misso. wa tavidideina þamma ïesua. jah varþ ïn dagam þaim ei usïddja ïesus ïn fairguni bidjan <a name=t2356><a href=#n2356>[2356]</a> jah vas naht þairhvakands ïn bidai guþs. jah biþe varþ dags atvopida siponjans seinans jah gavaljands <a name=t2357><a href=#n2357>[2357]</a> us ïm tvalib. þanzei jah apaustuluns namnida. seimon. þanei jah namnida paitru. jah andraian <a name=t2358><a href=#n2358>[2358]</a> broþar ïs. ïakobu jah ïohannen. filippu jah barþulomaiu. maþþaiu jah þoman. ïakobu þana alfaius <a name=t2359><a href=#n2359>[2359]</a> jah seimon þana haitanan zeloten. ïudan ïakobaus jah ïudan ïskarioten. saei jah varþ galevjands <a name=t2360><a href=#n2360>[2360]</a> <a name=t2361><a href=#n2361>[2361]</a> ïna. jah atgaggands dalaþ miþ ïm gastoþ ana stada ïbnamma jah hiuma siponje ïs jah hansa mikila manageins af allamma ïudaias jah ïairusalem. jah þize faur marein tyre jah seidone jah anþaraizo <a name=0609> <a name=t2362><a href=#n2362>[2362]</a> baurge. þaiei qemun hausjan ïmma jah hailjan sik sauhte seinaizo. jah þai anahabaidans fram ahmam <a name=t2363><a href=#n2363>[2363]</a> unhrainjaim jah gahailidai vaurþun. jah alla managei sokidedun attekan ïmma. unte mahts af ïmma <a name=t2364><a href=#n2364>[2364]</a> <a name=t2365><a href=#n2365>[2365]</a> usïddja jah ganasida allans. jah ïs ushafjands augona seina du siponjam seinaim qaþ. audagai jus <a name=t2366><a href=#n2366>[2366]</a> <a name=t2367><a href=#n2367>[2367]</a> unledans ahmin. unte ïzvara ïst þiudangardi himine. audagai jus gredagans nu. unte sadai vairþiþ. <a name=t2368><a href=#n2368>[2368]</a> <a name=t2369><a href=#n2369>[2369]</a> audagai jus gretandans nu. unte ufhlohjanda. audagai sijuþ. þan fijand ïzvis mans jah afskaidand <a name=t2370><a href=#n2370>[2370]</a> <a name=t2371><a href=#n2371>[2371]</a> ïzvis jah ïdveitjand jah usvairpand namin ïzvaramma sve ubilamma ïn sunaus mans. faginod ïn jainamma daga jah laikid. unte sai. mizdo ïzvara managa ïn himinam. bi þamma auk tavidedun praufetum <a name=t2372><a href=#n2372>[2372]</a> <a name=t2373><a href=#n2373>[2373]</a> <a name=t2374><a href=#n2374>[2374]</a> <a name=t2375><a href=#n2375>[2375]</a> attans ïze. aþþan vai ïzvis þaim gabeigam. unte ju habaid gaþlaiht ïzvara. vai ïzvis jus sadans <a name=t2376><a href=#n2376>[2376]</a> nu. unte gredagai vairþiþ. vai ïzvis jus hlahjandans nu. unte gaunon jah gretan duginnid. vai þan <a name=t2377><a href=#n2377>[2377]</a> <a name=t2378><a href=#n2378>[2378]</a> vaila ïzvis qiþand allai mans. samaleiko allis tavidedun galiugapraufetum attans ïze. akei ïzvis qiþa <a name=t2379><a href=#n2379>[2379]</a> þaim hausjandam. frijod þans hatandans ïzvis. vaila taujaid þaim fijandam ïzvis. þiuþjaiþ þans fraqiþandans <a name=t2380><a href=#n2380>[2380]</a> ïzvis. bidjaid fram þaim anamahtjandam ïzvis. þamma stautandin þuk bi kinnu galevei <a name=t2381><a href=#n2381>[2381]</a> ïmma jah anþara. jah þamma nimandin af þus vastja jah paida ni varjais. wammeh þan bidjandane <a name=t2382><a href=#n2382>[2382]</a> þuk gif jah af þamma nimandin þein ni lausei. jah svasve vileid ei taujaina ïzvis mans jah jus taujaid <a name=t2383><a href=#n2383>[2383]</a> ïm samaleiko. aþþan jabai frijod þans frijondans ïzvis. wa ïzvis laune ïst. jah auk þai fravaurhtans þans <a name=t2384><a href=#n2384>[2384]</a> frijondans sik frijond. jah jabai þiuþ taujaid þaim þiuþ taujandam ïzvis. wa ïzvis laune ïst. jah auk <a name=t2385><a href=#n2385>[2385]</a> þai fravaurhtans þata samo taujand. jah jabai leiwid. fram þaimei veneid andniman. wa ïzvis laune <a name=t2386><a href=#n2386>[2386]</a> <a name=t2387><a href=#n2387>[2387]</a> ïst. jah auk fravaurhtai fravaurhtaim leiwand. ei andnimaina samalaud. sveþauh frijod þans fijands ïzvarans. þiuþ taujaid jah leiwaid ni vaihtais usvenans. jah vairþiþ mizdo ïzvara managa jah vairþiþ <a name=t2388><a href=#n2388>[2388]</a> <a name=t2389><a href=#n2389>[2389]</a> sunjus hauhistins. unte ïs gods ïst þaim unfagram jah unseljam. vairþaid bleiþjandans svasve jah <a name=0611> <a name=t2390><a href=#n2390>[2390]</a> atta ïzvar bleiþs ïst. jah ni stojid. ei ni stojaindau. ni afdomjaid jah ni afdomjanda. fraletaid jah fraletanda. <a name=t2391><a href=#n2391>[2391]</a> <a name=t2392><a href=#n2392>[2392]</a> gibaid jah gibada ïzvis. mitads goda jah ufarfulla jah gavigana jah ufargutana gibada ïn barm <a name=t2393><a href=#n2393>[2393]</a> <a name=t2394><a href=#n2394>[2394]</a> ïzvarana. þizai auk samon mitadjon. þizaiei mitid. mitada ïzvis. qaþuh þan gajukon ïm. ïbai <a name=t2395><a href=#n2395>[2395]</a> <a name=t2396><a href=#n2396>[2396]</a> mag blinds blindana tiuhan. niu bai ïn dal gadriusand. nist siponeis ufar laisari seinana. ïþ gamanvids <a name=t2397><a href=#n2397>[2397]</a> warjizuh vairþai sve laisaris ïs. aþþan wa gaumeis gramsta ïn augin broþrs þeinis. ïp anza ïn <a name=t2398><a href=#n2398>[2398]</a> þeinamma augin ni gaumeis. aiþþau waiva magt qiþan du broþr þeinamma. broþar let. ïk usvairþa gramsta þamma ïn augin þeinamma. silba ïn augin þeinamma anza ni gaumjands. liuta. usvairp faurþis þamma anza us augin þeinamma. jah þan gaumjais usvairpan gramsta þamma ïn augin broþrs <a name=t2399><a href=#n2399>[2399]</a> <a name=t2400><a href=#n2400>[2400]</a> <a name=t2401><a href=#n2401>[2401]</a> þeinis. ni auk ïst bagms gods taujands akran ubil. nih þan bagms ubils taujands akran god. warjizuh raihtis bagme us svesamma akrana uskunþs ïst. ni auk us þaurnum lisanda smakkans. nihþan us <a name=t2402><a href=#n2402>[2402]</a> aiwatundjai trudanda veinabasja. þiuþeigs manna us þiuþeigamma huzda hairtins seinis usbairid þiuþ. jah ubils manna us ubilamma huzda hairtins seinis usbairid ubil. uzuh allis ufarfullein hairtins <a name=t2403><a href=#n2403>[2403]</a> <a name=t2404><a href=#n2404>[2404]</a> <a name=t2405><a href=#n2405>[2405]</a> rodeid munþs ïs. aþþan wa mik haitid. frauja frauja. jah ni taujid. þatei qiþa. wazuh sa gaggands <a name=t2406><a href=#n2406>[2406]</a> <a name=t2407><a href=#n2407>[2407]</a> du mis jah hausjands vaurda meina jah taujands þo. ataugja ïzvis. wamma galeiks ïst. galeiks ïst mann timrjandin razn. saei grob jah gadiupida jah gasatida grunduvaddjau ana staina. at garunjon þan vaurþanai bistagq awa bi jainamma razna jah ni mahta gavagjan ïta. gasulid auk vas ana þamma staina <a name=t2408><a href=#n2408>[2408]</a> <a name=t2409><a href=#n2409>[2409]</a> ïþ sa hausjands jah ni taujands galeiks ïst mann timrjandin razu ana airþai ïnuh grunduvaddju. þatei <a name=t2410><a href=#n2410>[2410]</a> bistagq flodus jah suns gadraus. jah varþ so usvalteins þis raznis mikila. biþe þan usfullida alla þo vaurda <a name=t2411><a href=#n2411>[2411]</a> <a name=t2412><a href=#n2412>[2412]</a> seina ïn hliumans manageins. galaiþ ïn kafarnaum. hundafade þan sumis skalks siukands svultavairþja. <a name=0613> <a name=t2413><a href=#n2413>[2413]</a> <a name=t2414><a href=#n2414>[2414]</a> saei vas ïmma svers. gahausjands þan bi ïesu ïnsandida du ïmma sinistans ïudaie bidjands <a name=t2415><a href=#n2415>[2415]</a> ïna. ei qimi jah ganasidedi þana skalk ïs. ïþ eis qimandans at ïesua bedun ïna usdaudo <a name=t2416><a href=#n2416>[2416]</a> qiþandans. þatei vairþs ïst þammei fragibis þata. unte frijoþ þiuda unsara jah synagogein ïs gatimrida <a name=t2417><a href=#n2417>[2417]</a> <a name=t2418><a href=#n2418>[2418]</a> unsis ïþ ïesus ïddjuh miþ ïm jah juþan ni fairra visandin ïmma þamma garda ïnsandida du ïmma. sa hundafads frijonds qiþands du ïmma. frauja. ni draibei þuk. unte ni ïm vairþs ei uf hrot mein <a name=t2419><a href=#n2419>[2419]</a> ïnngaggais. duþei ni mik silban vairþana rahnida at þus qiman. ak qiþ vaurda jah gahailnid sa <a name=t2420><a href=#n2420>[2420]</a> <a name=t2421><a href=#n2421>[2421]</a> þiumagus meins. jah þan auk ïk manna ïm uf valdufnja gasatids. habands uf mis silbin gadrauhtins. jah qiþa du þamma. gagg. jah gaggid. jah anþaramma. qim her. jah qimid. jah du skalka meinamma. <a name=t2422><a href=#n2422>[2422]</a> tavei þata. jah taujid. gahausjands þan þata ïesus sildaleikida ïna jah vandjands sik du þizai afarlaistjandein sis managein qaþ. amen qiþa ïzvis. ni ïn ïsraela svalauda galaubein bigat. <a name=t2423><a href=#n2423>[2423]</a> <a name=t2424><a href=#n2424>[2424]</a> <a name=t2425><a href=#n2425>[2425]</a> jah gavandjandans sik þai ïnsandidans du garda bigetun þana siukan skalk hailana. jah varþ ïn þamma afar daga. ïddja ïn baurg namnida naen. jah midïddjedun ïmma siponjos ïs ganohai jah <a name=t2426><a href=#n2426>[2426]</a> <a name=t2427><a href=#n2427>[2427]</a> manageins filu. biþeh þan newa vas daura þizos baurgs. þaruh sai. utbaurans vas naus. sunus ainaha <a name=t2428><a href=#n2428>[2428]</a> <a name=t2429><a href=#n2429>[2429]</a> aiþein seinai. jah si silbo vidovo. jah managei þizos baurgs ganoha mïþ ïzai. jah gasaiwands <a name=t2430><a href=#n2430>[2430]</a> þo frauja ïesus ïnfeinoda du ïzai jah qaþ du ïzai. ni gret. jah duatgaggands attaitok wilftrjom. <a name=t2431><a href=#n2431>[2431]</a> ïþ þai bairandans gastoþun jah qaþ. juggalaud du þus qiþa. urreis. jah ussat sa naus jah dugann <a name=t2432><a href=#n2432>[2432]</a> <a name=t2433><a href=#n2433>[2433]</a> rodjan, jah atgaf ïna aiþein ïs. dissat þan allans agis. jah mikilidedun guþ qiþandans. þatei praufetus <a name=t2434><a href=#n2434>[2434]</a> mikils urrais ïn unsis jah þatei gaveisoda guþ manageins seinaizos. jah usïddja þata vaurd <a name=t2435><a href=#n2435>[2435]</a> <a name=t2436><a href=#n2436>[2436]</a> <a name=t2437><a href=#n2437>[2437]</a> and alla ïudaia bi ïna jah and allans bisitands. jah gataihun ïohannen siponjos ïs bi alla þo. jah athaitands tvans siponje seinaize ïohannes ïnsandida ïns du ïesua qiþands. þu ïs sa qimanda þau <a name=t2438><a href=#n2438>[2438]</a> anþaranu venjaima. qimandans þan at ïmma þai vairos qeþun. ïohannes sa daupjands ïnsandida <a name=t2439><a href=#n2439>[2439]</a> <a name=t2440><a href=#n2440>[2440]</a> ugkis du þus qiþands. þu ïs sa qimanda þau anþaranu venjaima. ïnu þan þizai weilai gahailida <a name=t2441><a href=#n2441>[2441]</a> managans af sauhtim jah slahim jah ahmane ubilaize jah blindaim managaim fragaf siun. jah andhafjands ïesus qaþ du ïm. gaggandans gateihats ïohannen. þatei gasewuts jah gahausideduts. <a name=0615> þatei blindai ussaiwand. haltai gaggand. þrutsfillai gahrainjanda. baudai gahausjand. naveis urreisand. <a name=t2442><a href=#n2442>[2442]</a> <a name=t2443><a href=#n2443>[2443]</a> unledai vailamerjanda. jah audags ïst sawazuh saei ni gamarzjada ïn mis. at galeiþandam þan þaim airum ïohannes dugann rodjan du managein bi ïohannen. wa usïddjeduþ ïn auþida saiwan. raus fram <a name=t2444><a href=#n2444>[2444]</a> <a name=t2445><a href=#n2445>[2445]</a> vinda vagid. akei wa usïddjeduþ saiwan. mannan ïn hnasqjaim vastjom gavasidana. sai. þai ïn <a name=t2446><a href=#n2446>[2446]</a> <a name=t2447><a href=#n2447>[2447]</a> vastjom vulþagaim jah fodeinai visandans ïn þiudangardjom sind. akei wa usïddjeduþ saiwan. <a name=t2448><a href=#n2448>[2448]</a> praufetu. jai qiþa ïzvis. jah mais praufetu. sa ïst bi þanei gamelid ïst. sai. ïk ïnsandja aggilu meinana <a name=t2449><a href=#n2449>[2449]</a> <a name=t2450><a href=#n2450>[2450]</a> faura andvairþja þeinamma. saei gamanveid vig þeinana faura þus. qiþa allis ïzvis. maiza ïn baurim qinono praufetus ïohanne þamma daupjandin ainshun nist. ïþ sa minniza ïmma ïn þiudangardjai <a name=t2451><a href=#n2451>[2451]</a> <a name=t2452><a href=#n2452>[2452]</a> guþs maiza ïmma ïst. jah alla managei gahausjandei jah motarjos garaihtana domidedun guþ ufdaupidai <a name=t2453><a href=#n2453>[2453]</a> <a name=t2454><a href=#n2454>[2454]</a> daupeinai ïohannis. ïþ fareisaieis jah vitodafastjos runa guþs fraqeþun ana sik ni daupidai <a name=t2455><a href=#n2455>[2455]</a> <a name=t2456><a href=#n2456>[2456]</a> <a name=t2457><a href=#n2457>[2457]</a> <a name=t2458><a href=#n2458>[2458]</a> fram ïmma. we nu galeiko þans mans þis kunjis jah we sijaina galeikai. galeikai sind barnam þaim ïn garunsai sitandam jah vopjandam seina misso jah qiþandam. sviglodedum ïzvis jah ni plinsideduþ. <a name=t2459><a href=#n2459>[2459]</a> gaunodedum ïzvis jah ni gaigrotuþ. urrann raihtis ïohannes sa daupjands nih hlaif matjands nih vein <a name=t2460><a href=#n2460>[2460]</a> drigkands. jah qiþiþ. unhulþon habaiþ urrann sunus mans matjands jah drigkands. jah qiþiþ. sai. <a name=t2461><a href=#n2461>[2461]</a> manna afetja jah veindrugkja. frijonds motarje jah fravaurhtaize. jah gasunjoda varþ handugei fram <a name=t2462><a href=#n2462>[2462]</a> barnam seinaim allaim. baþ þan ïna sums fareisaie ei matidedi miþ ïmma. jah atgaggands ïn gard <a name=t2463><a href=#n2463>[2463]</a> <a name=t2464><a href=#n2464>[2464]</a> þis fareisaiaus anakumbida. þaruh sai. qino ïn þizai baurg. sei vas fravaurhta jah ufkunnandei. þatei <a name=t2465><a href=#n2465>[2465]</a> <a name=t2466><a href=#n2466>[2466]</a> anakumbida ïn razna þis fareisaiaus. briggandei alabalstraun balsanis. jah standandei faura fotum ïs aftaro greitandei dugann natjan fotuns ïs tagram jah skufta haubidis seinis bisvarb jah kukida fotum <a name=t2467><a href=#n2467>[2467]</a> <a name=t2468><a href=#n2468>[2468]</a> ïs jah gasalboda þamma balsana. gasaiwands þan sa fareisaius. saei haihait ïna. rodida sis ains <a name=0617> qiþands. sa ïþ vesi praufetus. ufkunþedi þau. wo jah wileika so qino. sei tekiþ ïmma. þatei fravaurhta <a name=t2469><a href=#n2469>[2469]</a> <a name=t2470><a href=#n2470>[2470]</a> <a name=t2471><a href=#n2471>[2471]</a> <a name=t2472><a href=#n2472>[2472]</a> ïst. jah andhafjands ïesus qaþ du paitrau. seimon. skal þus wa qiþan. ïþ ïs qaþ. laisari qiþ. tvai <a name=t2473><a href=#n2473>[2473]</a> dulgis skulans vesun dulgahaitjin sumamma. ains skulda skatte fimfhunda. ïþ anþar fimftiguns. ni <a name=t2474><a href=#n2474>[2474]</a> <a name=t2475><a href=#n2475>[2475]</a> habandam þan. wapro usgebeina. baim fragaf. waþar nu þize. qiþ. mais ïna frijod. andhafjands þan <a name=t2476><a href=#n2476>[2476]</a> <a name=t2477><a href=#n2477>[2477]</a> seimon qaþ. þana gavenja. þammei managizo fragaf. þaruh ïs qaþ du ïmma. raihtaba stauïdes. jah gavandjands sik du þizai qinon qaþ du seimona. gasaiwis þo qinon. atgaggandin ïn gard þeinana vato mis ana fotuns meinans ni gaft. ïþ si tagram seinaim ganatida meinans fotuns jah skufta seinamma bisvarb. <a name=t2478><a href=#n2478>[2478]</a> <a name=t2479><a href=#n2479>[2479]</a> ni kukides mis. ïþ si. fram þammei ïnnatïddja. ni svaif bikukjan fotuns meinans. aleva haubid meinata <a name=t2480><a href=#n2480>[2480]</a> ni salbodes. ïþ si balsana gasalboda fotuns meinans. ïn þizei. qiþa þus. afletanda fravaurhteis <a name=t2481><a href=#n2481>[2481]</a> <a name=t2482><a href=#n2482>[2482]</a> ïzos þos managons. unte frijoda filu. ïþ þammei leitil fraletada. leitil frijod. qaþuh þan du ïzai. afletanda <a name=t2483><a href=#n2483>[2483]</a> <a name=t2484><a href=#n2484>[2484]</a> þus fravaurhteis þeinos. jah dugunnun þai miþanakumbjandans qiþan ïn sis silbam. was sa ïst. <a name=t2485><a href=#n2485>[2485]</a> <a name=t2486><a href=#n2486>[2486]</a> saei fravaurhtins afletai. ïþ ïs qaþ þan du þizai qinon. galaubeins þeina ganasida þuk. gagg ïn gavairþi <a name=t2487><a href=#n2487>[2487]</a> <a name=t2488><a href=#n2488>[2488]</a> jah varþ biþe afar þata ei jah ïs vratoda and baurgs jah haimos merjands jah þiuþspillonds <a name=t2489><a href=#n2489>[2489]</a> <a name=t2490><a href=#n2490>[2490]</a> þiudangardja guþs. jah þai tvalib miþ ïmma jah qinons. þozei vesun galeikinodos ahmane ubilaize jah <a name=t2491><a href=#n2491>[2491]</a> <a name=t2492><a href=#n2492>[2492]</a> sauhte. jah marja. sei haitana vas magdalene. us þizaiei usïddjedun unhulþons sibun. jah ïohanna qens kusins fauragagjins herodes jah susanna jah anþaros managos. þozei andbahtededun ïm us aiginam <a name=t2493><a href=#n2493>[2493]</a> <a name=t2494><a href=#n2494>[2494]</a> seinaim. gaqumanaim þan hiumam managaim jah þaim. þaiei us baurgim gaïddjedun du ïmma. <a name=t2495><a href=#n2495>[2495]</a> <a name=t2496><a href=#n2496>[2496]</a> qaþ þairh gajukon. urrann saiands du saian fraiva seinamma. jah miþþanei saiso. sum gadraus faur <a name=t2497><a href=#n2497>[2497]</a> <a name=t2498><a href=#n2498>[2498]</a> vig jah gatrudon varþ jah fuglos himinis fretun þata. jah anþar gadraus ana staina jah uskijanata gaþaursnoda. <a name=0619> <a name=t2499><a href=#n2499>[2499]</a> ïn þizei ni habaida qrammiþa. jah sum gadraus ïn midumai þaurnive jah miþuskeinandans <a name=t2500><a href=#n2500>[2500]</a> <a name=t2501><a href=#n2501>[2501]</a> þai þaurnjus afwaþidedun þata. jah anþar gadraus ana airþai godai jah uskeinoda jah tavida akran taihuntaihundfalþ. þata þan qiþands ufvopida. saei habai ausona du hausjan. gahausjai. <a name=t2502><a href=#n2502>[2502]</a> <a name=t2503><a href=#n2503>[2503]</a> <a name=t2504><a href=#n2504>[2504]</a> frehun þan ïna siponjos ïs qiþandans. wa sijai so gajuko. ïþ ïesus qaþ. ïzvis atgiban ïst kunnan runos þiudinassaus guþs. ïþ þaim anþaraim ïn gajukom. ei saiwandans ni gasaiwaina. jah gahausjandans <a name=t2505><a href=#n2505>[2505]</a> <a name=t2506><a href=#n2506>[2506]</a> <a name=t2507><a href=#n2507>[2507]</a> ni fraþjaina. aþþan þata ïst so gajuko. þata fraiv ïst vaurd guþs. ïþ þai viþra vig sind þai hausjandans. <a name=t2508><a href=#n2508>[2508]</a> <a name=t2509><a href=#n2509>[2509]</a> þaþroh qimiþ diabulus jah usnimiþ þata vaurd af hairtin ïze. ei galaubjandans ni ganisaina. ïþ þai ana þamma staina. ïze þan hausjand. miþ faheidai andnimand þata vaurd. jah þai vaurtins ni haband. <a name=t2510><a href=#n2510>[2510]</a> <a name=t2511><a href=#n2511>[2511]</a> þaiei du mela galaubjand jah ïn mela fraistubnjos afstandand. ïþ þata ïn þaurnuns gadriusando þai sind. þaiei gahausja dans jah af saurgom jah gabein jah gabaurjoþum þizos libainais gaggandans <a name=t2512><a href=#n2512>[2512]</a> afwapnand jah ni gavrisqand. ïþ þata ana þizai godon airþai þai sind. þai ïze ïn hairtin godamma <a name=t2513><a href=#n2513>[2513]</a> jah seljamma gahausjandans þata vaurd gahaband jah akran bairand ïn þulainai. aþþan ni manna lukarn tandjands dishuljiþ ïta kasa aiþþau uf ligr gasatjiþ ak ana lukarnastaþin satjiþ. ei þai ïnngaggandans <a name=t2514><a href=#n2514>[2514]</a> <a name=t2515><a href=#n2515>[2515]</a> saiwaina liuhad. ni auk ïst analaugn. þatei svikunþ ni vairþai. nih fulgin. þatei ni gakunnaidau <a name=t2516><a href=#n2516>[2516]</a> jah ïn svekunþamma qimai. saiwiþ nu. waiva hauseiþ. unte saei habaiþ. gibada ïmma. jah saei ni <a name=t2517><a href=#n2517>[2517]</a> habaiþ. jah þatei þugkeiþ haban. afnimada af ïmma. atïddjedun þan du ïmma aiþei jah broþrjus ïs jah <a name=t2518><a href=#n2518>[2518]</a> <a name=t2519><a href=#n2519>[2519]</a> ni mahtedun andqiþan ïmma faura managein. jah gataihan varþ ïmma. þatei aiþei þeina jah broþrjus <a name=t2520><a href=#n2520>[2520]</a> þeinai standand uta gasaiwan þuk gairnjandona. ïþ ïs andhafjands qaþ du ïm. aiþei meina jah <a name=t2521><a href=#n2521>[2521]</a> <a name=t2522><a href=#n2522>[2522]</a> broþrjus meinai þai sind þai vaurd guþs gahausjandans jah taujandans. varþ þan ïn ainamma þize dage. jah ïs galaiþ ïn skip jah siponjos ïs. jah qaþ du ïm. galeiþam hindar þana marisaiv. jah galiþun. <a name=t2523><a href=#n2523>[2523]</a> <a name=t2524><a href=#n2524>[2524]</a> þaruh þan sve faridedun. anasaisleiþ jah atïddja skura vindis ïn þana marisaiv jah gafullnodedun <a name=t2525><a href=#n2525>[2525]</a> <a name=t2526><a href=#n2526>[2526]</a> jah birekjai vaurþun. duatgaggandans þan urraisidedun ïna qiþandans. talzjand. fraqistnam. ïþ <a name=0621> <a name=t2527><a href=#n2527>[2527]</a> <a name=t2528><a href=#n2528>[2528]</a> ïs urreisands gasok vinda jah þamma vega vatins. jah anaslavaidedun jah varþ vis. qaþ þan du ïm. war ïst galaubeins ïzvara. ogandans þan sildaleikidedun qiþandans du sis misso. was siai sa ei jah <a name=t2529><a href=#n2529>[2529]</a> vindam faurbiudiþ jah vatnam. jah ufhausjand ïmma. jah atfaridedun ïn gavi gaddarene. þatei ïst <a name=t2530><a href=#n2530>[2530]</a> <a name=t2531><a href=#n2531>[2531]</a> viþravairþ galeilaia. usgaggandin þan ïmma ana airþa gamotida ïmma vair sums us baurg. saei habaida <a name=t2532><a href=#n2532>[2532]</a> unhulþons mela lagga. jah vastjom ni gavasiþs vas jah ïn garda ni gavas ak ïn hlaivasnom. gasaiwands þan ïesu jah ufhropjands draus du ïmma jah stibnai mikilai qaþ. wa mis jah þus ïesu sunau <a name=t2533><a href=#n2533>[2533]</a> <a name=t2534><a href=#n2534>[2534]</a> guþs hauhistins. bidja þuk. ni balvjais mis. unte anabaud ahmin þamma unhrainjin usgaggan as þamma mann. manag auk mel fravalv ïna jah bundans vas eisarnabandjom jah fotubandjom fastaiþs <a name=t2535><a href=#n2535>[2535]</a> <a name=t2536><a href=#n2536>[2536]</a> vas jah dishniupands þos bandjos draibiþs vas fram þamma unhulþin ana auþidos. frah þan ïna ïesus <a name=t2537><a href=#n2537>[2537]</a> qiþands. wa ïst namo þein. þaruh qaþ. harjis. unte unhulþons managos galiþun ïn ïna. jah bad ïna <a name=t2538><a href=#n2538>[2538]</a> ei ni anabudi ïm ïn afgrundiþa galeiþan. vasuþ-þan jainar hairda sveine managaize haldanaize ïn <a name=t2539><a href=#n2539>[2539]</a> <a name=t2540><a href=#n2540>[2540]</a> þamma fairgunja. jah bedun ïna ei uslaubidedi ïm ïn þo galeiþan. jah uslaubida ïm. usgaggandans þan suns þai unhulþans af þamma mann galiþun ïn þo sveina jah rann so vriþus and driuson ïn þana <a name=t2541><a href=#n2541>[2541]</a> <a name=t2542><a href=#n2542>[2542]</a> marisaiv jah afwapnodedun. gasaiwandans þan þai haldandans þata vaurþano gaþlauhun jah gataihun <a name=t2543><a href=#n2543>[2543]</a> <a name=t2544><a href=#n2544>[2544]</a> ïn baurg jah ïn veihsa. usïddjedun þan saiwan þata vaurþano jah qemun at ïesua jah bigetun sitandan þana mannan. af þammei unhulþons usïddjedun gavasidana jah fraþjandan faura fotum ïesuis <a name=t2545><a href=#n2545>[2545]</a> <a name=t2546><a href=#n2546>[2546]</a> <a name=t2547><a href=#n2547>[2547]</a> <a name=t2548><a href=#n2548>[2548]</a> jah ohtedun. gataihun þan ïm jah þai gasaiwandans. waiva ganas sa daimonareis. jah bedun ïna allai gaujans þize gaddarene galeiþan fairra sis. unte agisa mikilamma dishabaidai vesun. ïþ ïs galeiþands <a name=t2549><a href=#n2549>[2549]</a> <a name=t2550><a href=#n2550>[2550]</a> ïn skip gavandida sik. baþ þan ïna sa vair. af þammei þos unhulþons usïddjedun. ei vesi <a name=t2551><a href=#n2551>[2551]</a> <a name=t2552><a href=#n2552>[2552]</a> miþ ïmma. fralailot þan ïna ïesus qiþands. gavandei þuk du garda þeinamma jah usspillo. wan filu <a name=t2553><a href=#n2553>[2553]</a> gatavida þus guþ. jah galaiþ and baurg alla merjands. wan filu gatavida ïmma ïesus. varþ þan miþþanei <a name=t2554><a href=#n2554>[2554]</a> <a name=t2555><a href=#n2555>[2555]</a> gavandida sik ïesus. andnam ïna managei. vesun auk allai beidandans ïs. jah sai. qam vair. þizei namo ïaeirus. sah fauramaþleis synagogais vas. jah driusands faura fotum ïesuis bad ïna gaggan <a name=0623> <a name=t2556><a href=#n2556>[2556]</a> <a name=t2557><a href=#n2557>[2557]</a> ïn gard seinana. unte dauhtar ainoho vas ïmma sve vintrive tvalibe. jah so svalt. miþþanei þan ïddja <a name=t2558><a href=#n2558>[2558]</a> <a name=t2559><a href=#n2559>[2559]</a> ïs. manageins þraihun ïna. jah qino visandei ïn runa bloþis jera tvalif. soei ïn lekjans fraqam allamma <a name=t2560><a href=#n2560>[2560]</a> aigina seinamma jah ni mahta vas fram ainomehun galeikinon. atgaggandei du aftaro attaitok <a name=t2561><a href=#n2561>[2561]</a> skauta vastjos ïs jah suns gastoþ sa runs bloþis ïzos. jah qaþ ïesus. was sa tekands mis. laugnjandam þan allaim qaþ paitrus jah þai miþ ïmma. talzjand. manageins biwairband þuk jah þreihand. <a name=t2562><a href=#n2562>[2562]</a> jah qiþis. was sa tekands mis. þaruh ïesus qaþ. taitok mis sums. ïk auk ufkunþa maht usgaggandein <a name=t2563><a href=#n2563>[2563]</a> af mis. gasaiwandei þan so qino. þatei ni galaugnida. reirandei jah atdriusandei du ïmma. ïn þizei <a name=t2564><a href=#n2564>[2564]</a> attaitok ïmma. gataih ïmma ïn andvairþja allaizos manageins jah waiva gahailnoda suns. ïþ ïesus qaþ <a name=t2565><a href=#n2565>[2565]</a> <a name=t2566><a href=#n2566>[2566]</a> du ïzai. þrafstei þuk dauhtar. galaubeins þeina ganasida þuk. gagg ïn gavairþja. nauhþan ïmma rodjandin gaggiþ sums manne fram þis fauramaþleis synagogeis qiþands du ïmma. þatei gadauþnoda <a name=t2567><a href=#n2567>[2567]</a> dauhtar þeina. ni draibei þana laisari. ïþ ïesus gahausjands andhof ïmma qiþands. ni faurhtei. <a name=t2568><a href=#n2568>[2568]</a> <a name=t2569><a href=#n2569>[2569]</a> þatainei galaubei. jah ganasjada. qimands þan ïn garda. ni fralailot ainohun ïnngaggan <a name=t2570><a href=#n2570>[2570]</a> alja paitru jah ïakobu jah ïohannen jah þana attan þizos maujos jah aiþein. gaigrotun þan <a name=t2571><a href=#n2571>[2571]</a> <a name=t2572><a href=#n2572>[2572]</a> allai jah faiflokun þo. þaruh qaþ. ni gretip. unte ni gasvalt ak slepiþ. jah bihlohun ïna gasaiwandans <a name=t2573><a href=#n2573>[2573]</a> þatei gasvalt. þanuh ïs usdreibands allans ut jah fairgreipands handu ïzos vopida qiþands. mavi <a name=t2574><a href=#n2574>[2574]</a> <a name=t2575><a href=#n2575>[2575]</a> <a name=t2576><a href=#n2576>[2576]</a> <a name=t2577><a href=#n2577>[2577]</a> urreis. jah gavandida ahman ïzos. jah ustoþ suns. jah anabaud ïzai giban mat. jah usgeisnodedun <a name=t2578><a href=#n2578>[2578]</a> fadrein ïzos. ïþ ïs faurbaud ïm ei mann ni qiþeina þata vaurþano. gahaitands þan þans tvalif apaustauluns <a name=t2579><a href=#n2579>[2579]</a> atgaf ïm maht jah valdufni ufar allaim unhulþom jah sauhtins gahailjan. jah ïnsandida ïns <a name=t2580><a href=#n2580>[2580]</a> <a name=t2581><a href=#n2581>[2581]</a> merjan þiudangardja guþs jah gahailjan allans þans unhailans. jah qaþ du ïm. ni vaiht nimaiþ ïn <a name=t2582><a href=#n2582>[2582]</a> vig. nih valuns nih matibalg nih hlaib nih skattans. nih þan tveihnos paidos haban. jah ïn þanei <a name=t2583><a href=#n2583>[2583]</a> gard gaggaiþ. þar saljiþ jah þaþroh usgaggaiþ. jah sva managai sve ni andnimaina ïzvis. usgaggandans <a name=t2584><a href=#n2584>[2584]</a> us þizai baurg jainai jah mulda af fotum ïzvaraim afhrisjaiþ du veitvodiþai ana ïns. usgaggandans <a name=t2585><a href=#n2585>[2585]</a> <a name=t2586><a href=#n2586>[2586]</a> þan þairhïddjedun and haimos vailamerjandans jah leikinondans and all. gahausida þan <a name=0625> herodis sa taitrarkes þo vaurþanona fram ïmma alla jah þahta. unte qeþun sumai. þatei ïohannes <a name=t2587><a href=#n2587>[2587]</a> <a name=t2588><a href=#n2588>[2588]</a> urrais us dauþaim. sumai þan qeþun. helias ataugida sik. sumaiþ-þan þatei praufetus sums þize <a name=t2589><a href=#n2589>[2589]</a> <a name=t2590><a href=#n2590>[2590]</a> airizane usstoþ. jah qaþ herodes. ïohannau ïk haubiþ afmaimait. ïþ was ïst sa. bi þanei ïk hausja <a name=t2591><a href=#n2591>[2591]</a> <a name=t2592><a href=#n2592>[2592]</a> svaleik. jah sokida ïna gasaiwan. jah gavandjandans sik apaustauleis usspillodedun ïmma sva filu sve gatavidedun. jah andnimands ïns afïddja sundro ana staþ auþjana baurgs namnidaizos baidsaiïdan. <a name=t2593><a href=#n2593>[2593]</a> ïþ þos manageins finpandeins laistidedun afar ïmma. jah andnimands ïns rodida du ïm þo bi <a name=t2594><a href=#n2594>[2594]</a> <a name=t2595><a href=#n2595>[2595]</a> þiudangardja guþs jah þans þarbans leikinassaus gahailida. þanuh dags juþan dugann hneivan. atgaggandans þan du ïmma þai tvalif qeþun du ïmma. fralet þo managein ei galeiþandans ïn þos bisunjane haimos jah veihsa saljaina jah bugjaina sis matins. unte her ïn auþjamma stada sium. <a name=t2596><a href=#n2596>[2596]</a> <a name=t2597><a href=#n2597>[2597]</a> þanuh qaþ du ïm. gibiþ ïm jus matjan. ïþ eis qeþun du ïmma. nist hindar uns maizo fimf hlaibam <a name=t2598><a href=#n2598>[2598]</a> <a name=t2599><a href=#n2599>[2599]</a> jah fiskos tvai. niba þau þatei veis gaggandans bugjaima allai þizai manaseidai matins. vesun auk sve fimf þusundjos vaire. qaþ þan du siponjam seinaim. gavaurkeiþ ïm anakumbjan kubituns. ana <a name=t2600><a href=#n2600>[2600]</a> <a name=t2601><a href=#n2601>[2601]</a> warjanoh fimftiguns. jah gatavidedun sva jah gatavidedun anakumbjan allans. nimands þan þans fimf hlaibans jah tvans fiskans. ïnsaiwands du himina gaþiuþida ïns jah gabrak jah gaf siponjam <a name=t2602><a href=#n2602>[2602]</a> du faurlagjan þizai managein. jah matidedun jah sadai vaurþun allai jah ushafan varþ. þatei aflifnoda <a name=t2603><a href=#n2603>[2603]</a> <a name=t2604><a href=#n2604>[2604]</a> ïm gabruko. tainjons tvalif. jah varþ miþþanei vas ïs bidjands sundro. gamotidedun ïmma <a name=t2605><a href=#n2605>[2605]</a> siponjos ïs jah frah ïns qiþands. wana mik qiþand visan þos manageins. ïþ eis andhafjandans qeþun. ïohannen þana dauþjand. anþarai þan heleian. sumai þan þatei praufetus sums þize airizane <a name=t2606><a href=#n2606>[2606]</a> <a name=t2607><a href=#n2607>[2607]</a> usstoþ. qaþ þan du ïm. aþþan jus wana mik qiþiþ visan. andhafjands þan paitrus qaþ. þu ïs xri tus <a name=t2608><a href=#n2608>[2608]</a> <a name=t2609><a href=#n2609>[2609]</a> <a name=t2610><a href=#n2610>[2610]</a> sunus guþs. ïþ ïs þan gawotjands ïm faurbauþ ei mann ni qiþeina þata. qiþands þatei skal sunus mans manag vinnan jah uskusans fram sinistam vairþan jah gudjam jah bokarjam jah usqiman jah <a name=t2611><a href=#n2611>[2611]</a> þridjin daga urreisan. qaþ þan du allaim. jabai was vili afar mis gaggan. afaikai sik silban jah nimai <a name=0627> <a name=t2612><a href=#n2612>[2612]</a> <a name=t2613><a href=#n2613>[2613]</a> galgan seinana dag wanoh jah laistjai mik. saei allis vili saivala seina nasjan. fraqisteiþ ïzai. aþþan <a name=t2614><a href=#n2614>[2614]</a> saei fraqisteiþ saivalai seinai ïn meina. ganasjiþ þo. wo allis þaurfte gataujiþ sis manna gageigands <a name=t2615><a href=#n2615>[2615]</a> <a name=t2616><a href=#n2616>[2616]</a> þo manased alla ïþ sis silbin fraqistjands aiþþau gasleïþjands. saei allis skamaiþ sik meina aiþþau meinaize vaurde. þizuh sunus mans skamaid sik. biþe qimiþ ïn vulþu seinamma jah attins jah þize <a name=t2617><a href=#n2617>[2617]</a> <a name=t2618><a href=#n2618>[2618]</a> veihane aggele. qiþuh þan ïzvis sunja. sind sumai þize her standandane. þaiei ni kausjand dauþau. <a name=t2619><a href=#n2619>[2619]</a> <a name=t2620><a href=#n2620>[2620]</a> unte gasaiwand þiudinassau guþs. vaurþun þan afar þo vaurda sve dagos ahtau. ganimands paitru <a name=t2621><a href=#n2621>[2621]</a> jah ïakobu jah ïohannen usïddja ïn fairguni bidjan. jah varþ. miþþanei baþ ïs. siuns andvairþjis ïs <a name=t2622><a href=#n2622>[2622]</a> anþara jah gavaseins ïs weita skeinandei. jah sai. vairos tvai miþrodidedun ïmma. þaiei vesun <a name=t2623><a href=#n2623>[2623]</a> <a name=t2624><a href=#n2624>[2624]</a> moses jah helias. þai gasaiwanans ïn vulþau qeþun urruns ïs. þoei skulda usfulljan ïn ïairusalem. <a name=t2625><a href=#n2625>[2625]</a> ïþ paitrus jah þai miþ ïmma vesun kauridai slepa. gavaknandans pan gasewun vulþu ïs jah þans <a name=t2626><a href=#n2626>[2626]</a> <a name=t2627><a href=#n2627>[2627]</a> tvans vairans þans miþstandandans ïmma. jah varþ miþþanei afskaiskaidun sik af ïmma. qaþ paitrus du ïesua. talzjand. god ïst unsis her visan jah gavaurkjaima hleiþros þrins. aina þus jah aina mose <a name=t2628><a href=#n2628>[2628]</a> <a name=t2629><a href=#n2629>[2629]</a> jah aina helijin. ni vitands wa qiþiþ. þata þan ïmma qiþandin varþ milhma jah ufarskadvida ïns. <a name=t2630><a href=#n2630>[2630]</a> faurhtidedun þan ïn þammei jainai qemun ïn þamma milhmin. jah stibna varþ us þamma milhmin <a name=t2631><a href=#n2631>[2631]</a> <a name=t2632><a href=#n2632>[2632]</a> qiþandei. sa ïst sunus meins sa liuba. þamma hausjaiþ. jah varþ miþþanei so stibna. bigitans varþ ïesus ains jah eis þahaidedun jah mann ni gataihun ïn jainaim dagam ni vaith þizei <a name=t2633><a href=#n2633>[2633]</a> <a name=t2634><a href=#n2634>[2634]</a> gasewun. varþ þan ïn þamma daga dalaþ atgaggandam ïm af fairgunja. gamotida ïmma <a name=t2635><a href=#n2635>[2635]</a> <a name=t2636><a href=#n2636>[2636]</a> manageins filu. jah sai. manna us þizai managein ufvoþida qipands. laisari. bidja þuk ïnsaiwan du <a name=t2637><a href=#n2637>[2637]</a> <a name=t2638><a href=#n2638>[2638]</a> sunu meinamma. unte ainaha mis ïst. jah sai. ahma nimiþ ïna unhrains jah anaks hropjiþ jah <a name=0629> <a name=t2639><a href=#n2639>[2639]</a> <a name=t2640><a href=#n2640>[2640]</a> tahjiþ ïna miþ waþon jah halisaiv aflinniþ af ïmma gabrikands ïna. jah baþ siponjans þeinans ei <a name=t2641><a href=#n2641>[2641]</a> <a name=t2642><a href=#n2642>[2642]</a> usdribeina ïmma. jah ni mahtedun. andhafjands þan ïesus qaþ. o kuni ungalaubjando jah ïnvindo. <a name=t2643><a href=#n2643>[2643]</a> <a name=t2644><a href=#n2644>[2644]</a> und wa siau at ïzvis jah þulau ïzvis. attiuh þana sunu þeinana hidrei. þaruh nauhþan duatgaggandan ïna gabrak ïna sa unhulþa jah tahida. gawotida þan ïesus ahmin þamma unhrainjin jah gahailida <a name=t2645><a href=#n2645>[2645]</a> <a name=t2646><a href=#n2646>[2646]</a> þana magu jah atgaf ïna attin ïs. usfilmans þan vaurþun allai ana þizai mikilein guþs. at allaim þan sildaleikjandam bi alla. þoei gatavida ïesus. qaþ paitrus. frauja. duwe veis ni mahtedum usdreiban þamma. ïþ ïesus qaþ. þata kuni ni usgaggiþ nibai ïn bidom jah ïn fastubnja. qaþ þan du siponjam <a name=t2647><a href=#n2647>[2647]</a> seinaim. lagjiþ jus ïn ausona ïzvara þo vaurda. unte sunus mans skulds ïst atgiban ïn handuns <a name=t2648><a href=#n2648>[2648]</a> manne. ïþ eis ni froþun þamma vaurda jah vas gahuliþ faura ïm. ei ni froþeina ïmma. jah <a name=t2649><a href=#n2649>[2649]</a> ohtedun fraihnan ïna bi þata vaurd. galaip þan mitons ïn ïns. þata warjis þau ïze maists <a name=t2650><a href=#n2650>[2650]</a> vesi. ïþ ïesus gasaiwands þo miton hairtins ïze fairgreipands barn gasatida faura sis <a name=t2651><a href=#n2651>[2651]</a> <a name=t2652><a href=#n2652>[2652]</a> jah qaþ du ïm. sawazuh saei andnimiþ þata barn ana namin meinamma. mik andnimiþ. jah sawazuh saei mik andnimiþ. andnimiþ þana sandjandan mik. unte se minnista visands ïn allaim ïzvis <a name=t2653><a href=#n2653>[2653]</a> <a name=t2654><a href=#n2654>[2654]</a> sa vairþiþ mikils. andhafjands þan ïohannes qaþ. talzjand. gasewum sumana ana þeinamma namin <a name=t2655><a href=#n2655>[2655]</a> <a name=t2656><a href=#n2656>[2656]</a> usdreibandan unhulþons jah varidedum ïmma. unte ni laisteiþ miþ unsis. jah qaþ du ïm ïesus. ni varjiþ. unte saei nist viþra ïzvis. faur ïzvis ïst. ni ainshun auk ïst manne. saei ni gavaurkjai maht <a name=t2657><a href=#n2657>[2657]</a> <a name=t2658><a href=#n2658>[2658]</a> ïn namin meinamma. varþ þan ïn þammei usfulnodedun dagos andanumtais ïs. jah ïs andvairþi seinata <a name=t2659><a href=#n2659>[2659]</a> gatulgida du gaggan ïn ïairusalem. jah ïnsandida airuns faura sis. jah gaggandans galiþun ïn <a name=t2660><a href=#n2660>[2660]</a> haim samareite sve manvjan ïmma. jah ni andnemun ïna. unte andvairþi ïs vas gaggando du ïairusalem. <a name=t2661><a href=#n2661>[2661]</a> <a name=t2662><a href=#n2662>[2662]</a> gasaiwandans þan siponjos ïs ïakubos jah ïohannes qepun. frauja. vileizu ei qiþaima fon atgaggai <a name=t2663><a href=#n2663>[2663]</a> <a name=t2664><a href=#n2664>[2664]</a> us himina jah fraqimai ïm sve jah heleias gatavida. gavandjands þan gasok ïm jah qaþ du ïm. <a name=t2665><a href=#n2665>[2665]</a> <a name=t2666><a href=#n2666>[2666]</a> niu vituþ. wis ahmane sijuþ. unte sunus mans ni qam saivalom qistjan ak nasjan. jah ïddjedun ïn anþara <a name=t2667><a href=#n2667>[2667]</a> haim. varþ þan gaggandam ïm ïn viga qaþ sums du ïmma. laistja þuk þiswaduh þadei gaggis <a name=t2668><a href=#n2668>[2668]</a> frauja. jah qaþ du ïmma ïesus. fauhons grobos aigun jah fuglos himinis sitlans. ïþ sunus mans ni <a name=0631> <a name=t2669><a href=#n2669>[2669]</a> habaiþ war haubiþ galagjai. qaþ þan du anþaramma. laistei mik. ïþ ïs qaþ. frauja. uslaubei mis galeiþan <a name=t2670><a href=#n2670>[2670]</a> faurþis jah usfilhan attan meinana. qaþ þan du ïmma ïesus. let þans dauþans usfilhan seinans <a name=t2671><a href=#n2671>[2671]</a> <a name=t2672><a href=#n2672>[2672]</a> navins, ïþ þu gagg jah gaspillo þiudangardja guþs. qaþ þan jah anþar. laistja þuk frauja. ïþ faurpis <a name=t2673><a href=#n2673>[2673]</a> <a name=t2674><a href=#n2674>[2674]</a> uslaubei mis andqiþan þaim þaiei sind ïn garda meinamma. qaþ þan du ïmma ïesus. ni manna uslagjands <a name=t2675><a href=#n2675>[2675]</a> <a name=t2676><a href=#n2676>[2676]</a> handu seina ana hohan jah saiwands aftra gatils ïst ïn þiudangardja guþs. afaruþ-þan þata ustaiknida frauja jah anþarans sibuntehund jah ïnsandida ïns tvans wanzuh faura andvairþja seinamma <a name=t2677><a href=#n2677>[2677]</a> <a name=t2678><a href=#n2678>[2678]</a> ïn all baurge jah stade. þadei munaida ïs gaggan. qaþuh þan du ïm. asans managa ïþ vaurstvjans <a name=t2679><a href=#n2679>[2679]</a> favai. bidjiþ nu fraujan asanais ei ussatjai vaurstvjans ïn þo asan seina. gaggiþ. sai ïk ïnsandja <a name=t2680><a href=#n2680>[2680]</a> <a name=t2681><a href=#n2681>[2681]</a> ïzvis sve lamba ïn midumai vulfe. ni bairaiþ pugg nih matibalg nih gaskohe. ni mannanhun bi vig <a name=t2682><a href=#n2682>[2682]</a> <a name=t2683><a href=#n2683>[2683]</a> goljaiþ. ïn þane gardei ïnngaggaiþ. frumist qiþaiþ. gavairþi þamma garda. jah jabai sijai jainar sunus <a name=t2684><a href=#n2684>[2684]</a> gavairþjis. gaweilaiþ sik ana ïmma gavairþi ïzvar. ïþ jabai ni. du ïzvis gavandjai. ïnuh þan þamma garda visaiþ matjandans jah driggkandans þo at ïm. vairþs auk ïst vaurstvja mizdons seinaizos. ni <a name=t2685><a href=#n2685>[2685]</a> faraiþ us garda ïn gard. jah ïn þoei baurge gaggaiþ jah andnimaina ïzvis. matjaiþ þata faurlagido <a name=t2686><a href=#n2686>[2686]</a> <a name=t2687><a href=#n2687>[2687]</a> ïzvis jah lekinoþ þans ïn ïzai siukans jah qiþiþ du ïm. atnewida ana ïzvis þiudangardi guþs. ïþ ïn <a name=t2688><a href=#n2688>[2688]</a> <a name=t2689><a href=#n2689>[2689]</a> þoei baurge ïnngaggaiþ jah ni andnimaina ïzvis. usgaggandans ana fauradaurja ïzos qiþaiþ. jah stubju þana gahaftnandan unsis us þizai baurg ïzvarai ana fotuns unsarans afhrisjam ïzvis. sveþauh þata <a name=t2690><a href=#n2690>[2690]</a> viteiþ þatei atnewida sik ana ïzvis þiudangardi guþs. qiþa ïzvis þatei saudaumjam ïn jainamma daga <a name=t2691><a href=#n2691>[2691]</a> <a name=t2692><a href=#n2692>[2692]</a> sutizo vairþiþ þau þizai baurg jainai. vai þus kaurazein. vai þus baiþsaïdan. unte ïþ ïn tyrai jah seidonai <a name=0633> vaurþeina mahteis þozei vaurþun ïn ïzvis. airis þau ïn sakkum jah azgon sitandeins gaïdreigodedeina. <a name=t2693><a href=#n2693>[2693]</a> <a name=t2694><a href=#n2694>[2694]</a> <a name=t2695><a href=#n2695>[2695]</a> <a name=t2696><a href=#n2696>[2696]</a> sveþauh tyrai jah seidonai sutizo vairþiþ ïn daga stauos þau ïzvis. jah þu kafarnaum. þu und <a name=t2697><a href=#n2697>[2697]</a> himin ushauhido. und halja gadrausjaza. saei hauseiþ ïzvis. mis hauseiþ. jah saei ufbrikiþ ïzvis. mis <a name=t2698><a href=#n2698>[2698]</a> <a name=t2699><a href=#n2699>[2699]</a> ufbrikiþ. ïþ saei ufbrikiþ mis. ufbrikiþ þamma sandjandin mik. gavandidedun þan sik þai sibuntehund <a name=t2700><a href=#n2700>[2700]</a> <a name=t2701><a href=#n2701>[2701]</a> miþ fahedai qiþandans. frauja. jah unhulþons ufhausjand unsis ïn namin þeinamma. qaþ þan du ïm. <a name=t2702><a href=#n2702>[2702]</a> <a name=t2703><a href=#n2703>[2703]</a> gasaw satanan sve lauhmunja driusandan us himina. sai. atgaf ïzvis valdufni trudan ufaro vaurme jah <a name=t2704><a href=#n2704>[2704]</a> skaurpjono jah ana allai mahtai fijandis jah vaihte ainohun ïzvis ni gaskaþjiþ. sveþauh þamma ni faginoþ ei þai ahmans ïzvis ufhausjand. ïþ faginod ïn þammei namna ïzvara gamelida sind ïn himinam. <a name=t2705><a href=#n2705>[2705]</a> <a name=t2706><a href=#n2706>[2706]</a> ïnuh þizai weilai svegnida ahmin ïesus jah qaþ. andhaita þus atta. frauja himinis jah airþos. unte affalht þo faura snutraim jah frodaim jah andhulides þo niuklahaim. jai atta. unte sva varþ galeikaiþ <a name=t2707><a href=#n2707>[2707]</a> ïn andvairþja þeinamma. jah gavandiþs du siponjam seinaim qaþ. all mis atgiban ïst fram attin meinamma. jah ni washun kann. was ïst sunus. alja atta. jah was ïst atta. alja sunus jah þammei <a name=t2708><a href=#n2708>[2708]</a> <a name=t2709><a href=#n2709>[2709]</a> vili sunus andhuljan. jah gavandiþs du siponjam seinaim sundro qaþ. audaga augona. þoei saiwand. <a name=t2710><a href=#n2710>[2710]</a> <a name=t2711><a href=#n2711>[2711]</a> þoei jus saiwiþ. qiþa auk ïzvis þatei managai praufeteis jah þiudanos vildedun saiwan. þatei <a name=t2712><a href=#n2712>[2712]</a> <a name=t2713><a href=#n2713>[2713]</a> jus saiwiþ. jah ni gasewun. jah hausjan. þatei jus gahauseiþ. jah ni hausidedun. jah sai. vitodafasteis <a name=t2714><a href=#n2714>[2714]</a> sums ustoþ fraisands ïna jah qiþands. laisari. wa taujands libainais aiveinons arbja vairþa. þaruh <a name=t2715><a href=#n2715>[2715]</a> qaþ du ïmma. ïn vitoda wa gameliþ ïst. waiva ussiggvis. ïþ ïs andhafjands qaþ. frijos fraujan guþ þeinana us allamma hairtin þeinamma jah us allai saivalai þeinai jah us allai mahtai þeinai jah us <a name=t2716><a href=#n2716>[2716]</a> allai gahugdai þeinai. jah newundjan þeinana sve þuk silban. þanuh qaþ du ïmma raihtaba andhoft. <a name=t2717><a href=#n2717>[2717]</a> <a name=t2718><a href=#n2718>[2718]</a> þata tavei jah libais. ïþ ïs viljands usvaurhtana sik domjan qaþ du ïesua. an was ïst mis newundja. <a name=t2719><a href=#n2719>[2719]</a> <a name=t2720><a href=#n2720>[2720]</a> andhafjands þan ïesus qaþ. manna galaiþ af ïairusalem ïn ïaireikon jah ïn vaidedjans <a name=t2721><a href=#n2721>[2721]</a> <a name=t2722><a href=#n2722>[2722]</a> frarann. þaiei jah biraubodedun ïna jah banjos analag . . . ------ . . . na aftumistan haban staþ. <a name=t2723><a href=#n2723>[2723]</a> <a name=t2724><a href=#n2724>[2724]</a> ak þan haitaizau. atgaggands anakumbei ana þamma aftumistin stada. ei biþe qimai. saei haihait þuk. <a name=0635> <a name=t2725><a href=#n2725>[2725]</a> <a name=t2726><a href=#n2726>[2726]</a> qiþai du þus. frijond. usgagg hauhis. þanuh ïst þus hauhiþa faura þaim miþanakumbjandam þus. unte <a name=t2727><a href=#n2727>[2727]</a> <a name=t2728><a href=#n2728>[2728]</a> wazuh saei hauheiþ sik silban. gahnaivjada. jah saei hnaiveiþ sik silban. ushauhjada. qaþuþ-þanjah þamma haitandin sik. þan vaurkjais undaurnimat aiþþau nahtamat. ni haitais frijonds þeinans nih broþruns þeinans nih niþjans þeinans nih garaznans gabeigans. ïbai aufto jah eis aftra haitaina þuk jah vairþiþ <a name=t2729><a href=#n2729>[2729]</a> <a name=t2730><a href=#n2730>[2730]</a> <a name=t2731><a href=#n2731>[2731]</a> þus usguldan. ak þan vaukjais dauht. hait unledans gamaidans haltans blindans. jah audags vairþis. unte <a name=t2732><a href=#n2732>[2732]</a> <a name=t2733><a href=#n2733>[2733]</a> eis ni haband usgildan þus. usgildada auk þus ïn ustassai þize usvaurhtane. gahausjands þan sums þizei <a name=t2734><a href=#n2734>[2734]</a> <a name=t2735><a href=#n2735>[2735]</a> anakumbjandane þata qaþ du ïmma. audags saei matjiþ hlaif ïn þiudangardjai guþs. þaruh qaþ ïmma <a name=t2736><a href=#n2736>[2736]</a> frauja. manna sums gavaurhta nahtamat mikilana jah haihait managans. jah ïnsandida skalk seinana <a name=t2737><a href=#n2737>[2737]</a> <a name=t2738><a href=#n2738>[2738]</a> weilai nahtamatis qiþan þaim haitanam. gaggiþ. unte ju manvu ïst allata. jah dugunnum suns faurqiþan allai. sa frumista qaþ. land bauhta jah þarf galeiþan jah saiwan þata. bidja þuk. habai mik faurqiþanana. <a name=t2739><a href=#n2739>[2739]</a> jah anþar qaþ. juka auhsne usbauhta fimf jah gagga kausjan þans. bidja þuk. habai mik <a name=t2740><a href=#n2740>[2740]</a> <a name=t2741><a href=#n2741>[2741]</a> <a name=t2742><a href=#n2742>[2742]</a> faurqipanana. jah sums qaþ. qen liugaida jah dupe ni mag qiman. jah qimands sa skalks gataih fraujin seinamma þata. þanuh þvairhs sa garda valdands qaþ du skalka seinamma. usgagg sprauto ïn <a name=t2743><a href=#n2743>[2743]</a> gatvons jah staigos baurgs jah unledans jah gamaidans jah blindans jah haltans attiuh hidre. jah qaþ <a name=t2744><a href=#n2744>[2744]</a> sa skalks. frauja. varþ sve anabaust. jah nauh stads ïst. jah qaþ sa frauja du þamma skalka. usgagg <a name=t2745><a href=#n2745>[2745]</a> and vigans jah faþos jah nauþei ïnnatgaggan. ei usfulnai gards meins. qiþa allis ïzvis þatei ni ainshun <a name=t2746><a href=#n2746>[2746]</a> manne jainaize þize faura haitanane kauseiþ þis nahtamatis meinis. miþïddjedun þan ïmma <a name=t2747><a href=#n2747>[2747]</a> <a name=t2748><a href=#n2748>[2748]</a> hiuhmans managai. jah gavandjands sik qaþ du ïm. jabai was gaggiþ du mis jah ni fijaiþ attan seinana jah aiþein jah qen jah barna jah broþruns jah svistruns. nauhuþ-þan seina silbins saivala. ni <a name=t2749><a href=#n2749>[2749]</a> mag meins siponeis visan. jah saei ni bairiþ galgan seinana jah gaggai afar mis. ni mag visan <a name=t2750><a href=#n2750>[2750]</a> <a name=t2751><a href=#n2751>[2751]</a> meins siponeis. ïzvara was raihtis viljands kelikn timbrjan. niu frumist gasitands rahneiþ manvi. þo <a name=0637> <a name=t2752><a href=#n2752>[2752]</a> <a name=t2753><a href=#n2753>[2753]</a> habaiu du ustiuhan. ïbai aufto biþe gasatidedi grunduvaddju jah ni mahtedi ustiuhan. allai þai gasaiwandans <a name=t2754><a href=#n2754>[2754]</a> duginnaina bilaikan ïna qiþandans þatei sa manna dustodida timbrjan jah ni mahta <a name=t2755><a href=#n2755>[2755]</a> <a name=t2756><a href=#n2756>[2756]</a> ustiuhan. aiþþau was þiudans gaggands stigqan viþra anþarana þiudan du viganna. niu gasitands faurþis þankeiþ. siaiu mahteigs miþ taihun þusundjon gamotjan þamma miþ tvaimtigum þusundjo <a name=t2757><a href=#n2757>[2757]</a> <a name=t2758><a href=#n2758>[2758]</a> gaggandin ana sik. eiþau jabai nist mahteigs. nauhþanuh fairra ïmma visandin ïnsandjands airu <a name=t2759><a href=#n2759>[2759]</a> <a name=t2760><a href=#n2760>[2760]</a> bidjiþ gavairþjis. svah nu warjizuh ïzvara saei ni afqiþiþ allamma aigina seinamma. ni mag visan <a name=t2761><a href=#n2761>[2761]</a> <a name=t2762><a href=#n2762>[2762]</a> meins siponeis. god salt. ïþ jabai salt baud vairþiþ. we gasupoda. nih du airþai. ni du maihstau <a name=t2763><a href=#n2763>[2763]</a> fagr ïst. ut usvairpand ïmma. saei habai ausona gahausjandona. gahausjai. vesunuþ-þan ïmma <a name=t2764><a href=#n2764>[2764]</a> newjandans sik allai motarjos jah fravaurhtai hausjan ïmma. jah birodidedun fareisaieis jah bokarjos <a name=t2765><a href=#n2765>[2765]</a> qiþandans þatei sa fravaurhtans andnimiþ jah miþmatjiþ ïm. qaþ þan du ïm þo gajukon qiþands. <a name=t2766><a href=#n2766>[2766]</a> <a name=t2767><a href=#n2767>[2767]</a> was manna ïzvara aigands taihuntehund lambe jah fraliusands ainamma þize. niu bileiþiþ þo niuntehund <a name=t2768><a href=#n2768>[2768]</a> jah niun ana auþidai jah gaggiþ afar þamma fralusanin. unte bigitiþ þata. jah bigitands uslagjiþ <a name=t2769><a href=#n2769>[2769]</a> <a name=t2770><a href=#n2770>[2770]</a> ana amsans seinans faginonds. jah qimands ïn garda galaþoþ frijonds jah garaznans qiþands <a name=t2771><a href=#n2771>[2771]</a> <a name=t2772><a href=#n2772>[2772]</a> du ïm. faginoþ miþ mis þammei bigat lamb mein þata fralusano. qiþa ïzvis þatei sva faheds vairþiþ ïn himina ïn ainis fravaurhtis ïdreigondins þau ïn niuntehundis jah niune garaihtaize. þaiei in þaurbun <a name=t2773><a href=#n2773>[2773]</a> <a name=t2774><a href=#n2774>[2774]</a> ïdreigos. aiþþau suma qino drakmans habandei taihun. jabai fraliusiþ drakmin ainamma. niu <a name=t2775><a href=#n2775>[2775]</a> <a name=t2776><a href=#n2776>[2776]</a> tandeiþ lukarn jah usbaugeiþ razn jah sokeiþ glaggvaba. unte bigitiþ. jah bigitandei gahaitiþ frijondjos jah garaznons qiþandei. faginoþ miþ mis. unte bigat drakmein. þammei fralaus. <a name=0639> <a name=t2777><a href=#n2777>[2777]</a> <a name=t2778><a href=#n2778>[2778]</a> <a name=t2779><a href=#n2779>[2779]</a> sva qiþa ïzvis. faheds vairþiþ ïn andvairþja aggele guþs ïn ainis ïdreigondins fravaurhtis. qaþuþ-þan. <a name=t2780><a href=#n2780>[2780]</a> <a name=t2781><a href=#n2781>[2781]</a> sums aihta tvans sununs. jah qaþ sa juhiza ïze du attin. atta. gif mis. sei undrinnai mik. dail aiginis. <a name=t2782><a href=#n2782>[2782]</a> manne jah disdailida ïm sves sein. jah afar ni managans dagans brahta samana allata sa juhiza sunus <a name=t2783><a href=#n2783>[2783]</a> <a name=t2784><a href=#n2784>[2784]</a> jah aflaiþ ïn land fairra visando jah jainar distahida þata sves seinata libands usstiuriba. biþe þan fravas <a name=t2785><a href=#n2785>[2785]</a> <a name=t2786><a href=#n2786>[2786]</a> allamma. varþ huhrus abrs and gavi jainata. jah ïs dugann alaþarba vairþan jah gaggands gahaftida <a name=t2787><a href=#n2787>[2787]</a> <a name=t2788><a href=#n2788>[2788]</a> sik sumamma baurgjane jainis gaujis. jah ïnsandida ïna haiþjos seinaizos haldan sveina. jah <a name=t2789><a href=#n2789>[2789]</a> <a name=t2790><a href=#n2790>[2790]</a> gairnida sad ïtan haurne. þoei matidedun sveina. jah manna ïmma ni gaf. qimands þan ïn sis qaþ. <a name=t2791><a href=#n2791>[2791]</a> wan filu asnje attins meinis ufarassau haband hlaibe. ïþ ïk huhrau fraqistna. usstandands gagga du <a name=t2792><a href=#n2792>[2792]</a> <a name=t2793><a href=#n2793>[2793]</a> attin meinamma jah qiþa du ïmma. atta. fravaurhta mis ïn himin jah ïn andvairþja þeinamma. ju <a name=t2794><a href=#n2794>[2794]</a> þanaseiþs ni ïm vairþs ei haitaidau sunus þeins. gatavei mik sve ainana asnje þeinaize. jah usstandands qam at attin seinamma. nauhþanuh þan fairra visandan gasaw ïna atta ïs jah ïnfeinoda jah <a name=t2795><a href=#n2795>[2795]</a> þragjands draus ana hals ïs jah kukida ïmma. jah qaþ ïmma sa sunus. atta. fravaurhta ïn himin jah <a name=t2796><a href=#n2796>[2796]</a> <a name=t2797><a href=#n2797>[2797]</a> in andvairþja þeinamma. ju þanaseiþs ni ïm vairþs ei haitaidau sunus þeins. qaþ þan sa atta du skalkam seinaim. sprauto bringiþ vastja þo frumiston jah gavasjiþ ïna jah gibiþ figgragulþ ïn handu <a name=t2798><a href=#n2798>[2798]</a> ïs jah gaskoh ana fotuns ïs. jah briggandans stiur þana alidan ufsneiþiþ. jah matjandans visam <a name=t2799><a href=#n2799>[2799]</a> <a name=t2800><a href=#n2800>[2800]</a> vaila. unte sa sunus meins dauþs vas jah gaqiunoda jah fralusans vas jah bigitans varþ. jah dugunnun <a name=t2801><a href=#n2801>[2801]</a> <a name=t2802><a href=#n2802>[2802]</a> visan. vasuþþan sunus ïs sa alþiza ana akra jah qimands atiïddja new razn jah gahausida saggvins <a name=t2803><a href=#n2803>[2803]</a> <a name=t2804><a href=#n2804>[2804]</a> <a name=t2805><a href=#n2805>[2805]</a> jah laikans. jah athai ands sumana magive frahuh. wa vesi þata. þaruh ïs qaþ du ïmma. þatei <a name=t2806><a href=#n2806>[2806]</a> <a name=t2807><a href=#n2807>[2807]</a> broþar þeins qam. jah ufsnaiþ atta þeins stiur þana alidan. unte hailana ïna andnam. þanuh modags <a name=0641> <a name=t2808><a href=#n2808>[2808]</a> <a name=t2809><a href=#n2809>[2809]</a> varþ jah ni vilda ïnngaggan. ïþ atta ïs usgaggands ut bad ïna. þaruh ïs andhafjands qaþ du attin. sai. sva filu jere skalkinoda þus jah ni wanhun anabusn þeina ufarïddja. jah mis ni aiv atgaft gaitein ei miþ <a name=t2810><a href=#n2810>[2810]</a> <a name=t2811><a href=#n2811>[2811]</a> frijondam meinaim bivesjau. ïþ þan sa sunus þeins. saei fret þein sves miþ kalkjom. qam. ufsnaist ïmma <a name=t2812><a href=#n2812>[2812]</a> <a name=t2813><a href=#n2813>[2813]</a> stiur þana alidan. þaruh qaþ du ïmma. barnilo. þu sinteino miþ mis vast jah ïs. jah all þata mein <a name=t2814><a href=#n2814>[2814]</a> <a name=t2815><a href=#n2815>[2815]</a> þein ïst. vaila visan jah faginon skuld vas. unte broþar þeins dauþs vas jah gaqiunoda. jah fralusans <a name=t2816><a href=#n2816>[2816]</a> <a name=t2817><a href=#n2817>[2817]</a> jah bigitans varþ. qaþuþ-þan du siponjam seinaim. manne sums vas gabeigs. saei aihta fauragagjan. <a name=t2818><a href=#n2818>[2818]</a> <a name=t2819><a href=#n2819>[2819]</a> jah sa fravrohiþs varþ du ïmma ei distahidedi aigin ïs. jah atvopjands ïna qaþ du ïmma. duwe þata hausja fram þus. usgif raþjon fauragaggjis þeinis. ni magt auk ju þanamais fauragaggja <a name=t2820><a href=#n2820>[2820]</a> <a name=t2821><a href=#n2821>[2821]</a> visan. qaþ þan ïn sis sa fauragaggja. wa taujau. þandei frauja meins afnimiþ fauragaggi af mis. graban <a name=t2822><a href=#n2822>[2822]</a> <a name=t2823><a href=#n2823>[2823]</a> ni mag. bidjan skama mik. andþahta mik wa taujau. ei þau biþe afsatjaidau us fauragaggja. <a name=t2824><a href=#n2824>[2824]</a> andnimaina mik ïn gardius seinans. jah athaitands ainwarjanoh faihuskulane fraujins seinis qaþ <a name=t2825><a href=#n2825>[2825]</a> <a name=t2826><a href=#n2826>[2826]</a> þamma frumistin. wan filu skalt fraujin meinamma. þaruh qaþ. taihuntaihund kase alevis. jah qaþ <a name=t2827><a href=#n2827>[2827]</a> du ïmma. nim þus bokos jah gasitands sprauto gamelei fimtiguns. þaþroh þan du anþaramma qaþ. aþþan þu wan filu skalt. ïþ ïs qaþ. taihuntaihund mitade kaurnis. jah qaþ du ïmma. nim þus bokos <a name=t2828><a href=#n2828>[2828]</a> jah melei ahtautehund. jah hazida sa frauja þana fauragaggjan ïnvindiþos. unte frodaba gatavida. <a name=t2829><a href=#n2829>[2829]</a> unte þai sunjos þis aivis frodozans sunum liuhadis ïn kunja seinamma sind. jah ïk ïzvis qiþa. taujaiþ ïzvis frijonds us faihuþraihna ïnvindiþos. ei þan ufligaiþ. andnimaina ïzvis ïn aiveinos <a name=t2830><a href=#n2830>[2830]</a> <a name=t2831><a href=#n2831>[2831]</a> hleiþros. saei triggvs ïst ïn leitilamma. jah ïn managamma triggvs ïst. jah sa ïn leitilamma <a name=t2832><a href=#n2832>[2832]</a> <a name=t2833><a href=#n2833>[2833]</a> untriggva jah ïn managamma untriggvs ïst. jabai nu ïn ïinvindamma faihuþraihna triggvai <a name=t2834><a href=#n2834>[2834]</a> ni vaurþuþ. þata sunjeino was ïzvis galaubeiþ. jah jabai ïn þamma framaþjin triggvai ni <a name=t2835><a href=#n2835>[2835]</a> <a name=t2836><a href=#n2836>[2836]</a> vaurþuþ. þata ïzvar was ïzvis gibiþ. ni ainshun þive mag tvaim fraujam skalkinon. andizuh <a name=0643> ainana fijaiþ jah anþarana frijoþ. aiþþau ai namma andtiloþ ïþ anþaramma frakann. ni maguþ <a name=t2837><a href=#n2837>[2837]</a> <a name=t2838><a href=#n2838>[2838]</a> guþa skalkinon jah faihuþraihna. gahausidedun þan þo alla jah þai fareisaieis faihufrikai visandans <a name=t2839><a href=#n2839>[2839]</a> <a name=t2840><a href=#n2840>[2840]</a> jah bimamindedun ïna. jah qaþ du ïm jus sijuþ. juzei garaihtans domeiþ ïzvis silbans ïn andvairþja <a name=t2841><a href=#n2841>[2841]</a> <a name=t2842><a href=#n2842>[2842]</a> manne. ïþ guþ kann hairtona ïzvara. unte þata hauho ïn mannam andaset ïn andvairþja guþs. vitoþ <a name=t2843><a href=#n2843>[2843]</a> <a name=t2844><a href=#n2844>[2844]</a> jah praufeteis und ïohannen. þaþroh þiudangardi guþs vailamerjada jah wazuh ïn ïzai nauþjada. ïþ <a name=t2845><a href=#n2845>[2845]</a> <a name=t2846><a href=#n2846>[2846]</a> azetizo ïst himin jah airþa hindarleiþan þau vitodis ainana vrit gadriusan. wazuh saei afletands qen <a name=t2847><a href=#n2847>[2847]</a> <a name=t2848><a href=#n2848>[2848]</a> seina jah liugands anþara horinoþ. jah wazuh saei afleitana liugaiþ. horinoþ. aþþan manne sums vas <a name=t2849><a href=#n2849>[2849]</a> <a name=t2850><a href=#n2850>[2850]</a> gabigs jah gavasids vas paurpaurai jah byssaun jah vaila visands daga wammeh bairhtaba. ïþ unleds <a name=t2851><a href=#n2851>[2851]</a> <a name=t2852><a href=#n2852>[2852]</a> sums vas namin haitans lazarus. sah atvaurpans vas du daura ïs banjo fulls. jah gairnida saþ ïtan drauhsno þizo driusandeino af biuda þis gabeigins. akei jah hundos atrinnandans bilaigodedun banjos <a name=t2853><a href=#n2853>[2853]</a> ïs. varþ þan gasviltan þamma unledin jah briggan fram aggilum ïn barma abrahamis. gasvalt þan <a name=t2854><a href=#n2854>[2854]</a> <a name=t2855><a href=#n2855>[2855]</a> jah sa gabeiga jah gafulhans varþ. jah ïn haljai ushafjands augona seina visands ïn balveinim gasaw <a name=t2856><a href=#n2856>[2856]</a> <a name=t2857><a href=#n2857>[2857]</a> <a name=t2858><a href=#n2858>[2858]</a> þan abraham fairraþro jah lazzaru ïn barmim ïs. jah ïs ufhropjands.------jabai fravaurkjai broþar <a name=t2859><a href=#n2859>[2859]</a> <a name=t2860><a href=#n2860>[2860]</a> þeins. gasak ïmma. jah þan jabai ïdreigo sik. fraletais ïmma. jah jabai sibun sinþam ana dag fravaurkjai <a name=t2861><a href=#n2861>[2861]</a> du þus jah sibun sinþam ana dag gavandjai sik qiþands. ïdreigo mik. fraletais ïmma. jah qeþun <a name=t2862><a href=#n2862>[2862]</a> <a name=t2863><a href=#n2863>[2863]</a> apaustauleis du fraujin. biauk uns galaubein. qaþ þan frauja. jabai habaidedeiþ galaubein sve kaurno sinapis aiþþau jus jabai qiþeiþ du bainabagma þamma. uslausei þuk us vaurtim jah ussatei þuk ïn <a name=t2864><a href=#n2864>[2864]</a> <a name=t2865><a href=#n2865>[2865]</a> marein. jah andhausidedi þau ïzvis. was þan ïzvara skalk aigands arjandan aiþþau haldandan. saei <a name=0645> <a name=t2866><a href=#n2866>[2866]</a> <a name=t2867><a href=#n2867>[2867]</a> atgaggandin af haiþjai qiþai suns. hindarleiþ anuhkumbei. ak niu qiþiþ du ïmma. manvei. wa du naht matjau jah bigaurdans andbahtei mis. unte matja jah drigka. jah biþe gamatjis jah gadrigkais <a name=t2868><a href=#n2868>[2868]</a> <a name=t2869><a href=#n2869>[2869]</a> <a name=t2870><a href=#n2870>[2870]</a> þu. ïba þank þus fairhaitis skalka jainamma. unte gatavida. þatei anabudan vas. ni man. sva jah jus. þan taujaiþ alla þo anabudanona ïzvis. qiþaiþ. þatei skalkos unbrukjai sijum. unte þatei skuldedum <a name=t2871><a href=#n2871>[2871]</a> taujan. gatavidedum. jah varþ miþþanei ïddja ïs ïn ïairusalem. jah ïs þairhïddja þairh midja samarian <a name=t2872><a href=#n2872>[2872]</a> <a name=t2873><a href=#n2873>[2873]</a> jah galeilaian. jah ïnngaggandin ïmma ïn suma haimo gamotidedun ïmma taihun þrutsfillai <a name=t2874><a href=#n2874>[2874]</a> <a name=t2875><a href=#n2875>[2875]</a> <a name=t2876><a href=#n2876>[2876]</a> mans. þaih gastoþun fairraþro. jah silbans ushofon stibna qiþandans. ïesu talzjand. armai unsis. jah gaumjands qaþ du ïm. gaggandans ataugeiþ ïzvis gudjam. jah varþ miþþanei galiþun gahrainidai <a name=t2877><a href=#n2877>[2877]</a> <a name=t2878><a href=#n2878>[2878]</a> vaurþun. ïþ ains þan ïze gaumjands þammei hrains varþ. gavandida sik miþ stibnai mikilai hauhjands <a name=t2879><a href=#n2879>[2879]</a> <a name=t2880><a href=#n2880>[2880]</a> <a name=t2881><a href=#n2881>[2881]</a> <a name=t2882><a href=#n2882>[2882]</a> guþ. jah draus ana andavleizn faura fotum ïs aviliudonds ïmma. sah vas samareites. andhafjands <a name=t2883><a href=#n2883>[2883]</a> þan ïesus qaþ. niu taihun þai gahrainidai vaurþun. ïþ þai niun war. ni bigitanai vaurþun gavandjandans <a name=t2884><a href=#n2884>[2884]</a> giban vulþu guþa niba sa aljakunja. jah qaþ du ïmma. usstandands gagg. galaubeins þeina[.....] <a name=t2885><a href=#n2885>[2885]</a> <a name=t2886><a href=#n2886>[2886]</a> ganasida þuk. fraihans þan fram fareisaium. wan qimiþ þiudangardi guþs. andhof ïm jah qaþ. ni <a name=t2887><a href=#n2887>[2887]</a> qimiþ þiudangardi guþs miþ atvitainai. nih qiþand. sai her. aiþþau sai jainar. sai auk þiudangardi <a name=t2888><a href=#n2888>[2888]</a> <a name=t2889><a href=#n2889>[2889]</a> guþs ïn ïzvis ïst. qaþ þan du siponjam. aþþan qimand dagos. þan gairneiþ ainamma þize dage sununs <a name=t2890><a href=#n2890>[2890]</a> mans gasaiwan jah ni gasaiwiþ. jah qiþand ïzvis. sai her. aiþþau sai jainar. ni galeiþaiþ nih <a name=t2891><a href=#n2891>[2891]</a> laistjaiþ. svasve raihtis lauhmoni lauhatjandei us þamma uf himina ïn þata uf himina skeiniþ. sva <a name=t2892><a href=#n2892>[2892]</a> vairþiþ sunus mans ïn daga seinamma. aþþan faurþis skal manag gaþulan jah uskiusada fram þamma <a name=t2893><a href=#n2893>[2893]</a> <a name=t2894><a href=#n2894>[2894]</a> <a name=t2895><a href=#n2895>[2895]</a> kunja. jah svasve varþ ïn dagam nauelis. svah vairþiþ jah ïn dagam sunaus mans. etun jah drugkun. lingaidedun jah liugaidos vesun und þanei dag galaiþ nauel ïn arka jah qam midjasveipains jah <a name=t2896><a href=#n2896>[2896]</a> <a name=t2897><a href=#n2897>[2897]</a> fraqistida allans. samaleiko jah sve varþ ïn dagam lodis. etun jah drugkun. bauhtedun jah frabauhtedun <a name=0647> <a name=t2898><a href=#n2898>[2898]</a> satidedun timridedun. ïþ þammei daga usïddja lod us saudaumim. rignida svibla jah funin us <a name=t2899><a href=#n2899>[2899]</a> <a name=t2900><a href=#n2900>[2900]</a> himina jah fraqistida allaim. bi þamma vairþiþ þamma daga ei sunus mans andhuljada. ïn jainamma daga saei sijai ana hrota jah kasa ïs ïn razna. ni atsteigai dalaþ niman þo. jah saei ana haiþjai. <a name=t2901><a href=#n2901>[2901]</a> <a name=t2902><a href=#n2902>[2902]</a> <a name=t2903><a href=#n2903>[2903]</a> samaleiko ni gavandjai sik ïbukana. gamuneiþ qenais lodis. saei sokeip saivala seina ganasjan. fraqisteiþ <a name=t2904><a href=#n2904>[2904]</a> <a name=t2905><a href=#n2905>[2905]</a> ïzai. jah saei fraqisteiþ ïzai ïn meina. ganasjiþ þo. qiþa ïzvis. þatei þizai naht tvai vairþand ana <a name=t2906><a href=#n2906>[2906]</a> ligra samin. ains usnimada jah anþar bileiþada. tvos vairþand malandeins samana. aina usnimada jah <a name=t2907><a href=#n2907>[2907]</a> <a name=t2908><a href=#n2908>[2908]</a> <a name=t2909><a href=#n2909>[2909]</a> <a name=t2910><a href=#n2910>[2910]</a> anþara bileiþada. jah andhafjandans qeþun du ïmma. war frauja. ïþ ïs qaþ ïm. þarei leik. jaindre <a name=t2911><a href=#n2911>[2911]</a> <a name=t2912><a href=#n2912>[2912]</a> galisand sik arans. qaþuþ-þan jah gajukon ïm. du þammei sinteino skulun bidjan jah ni vairþan usgrudjans. <a name=t2913><a href=#n2913>[2913]</a> <a name=t2914><a href=#n2914>[2914]</a> <a name=t2915><a href=#n2915>[2915]</a> qiþands. staua vas sums ïn sumai baurg guþ ni ogands jah mannan ni aistands. vasuþ-þan jah viduvo ïn þizai baurg jainai jah atïddja du ïmma qiþandei. fraveit mik ana andastaþja meinamma. <a name=t2916><a href=#n2916>[2916]</a> <a name=t2917><a href=#n2917>[2917]</a> jah ni vilda laggai weilai. afaruþ-þan þata qaþ ïn sis silbin. jabai jah guþ ni og jah mannan ni aista. <a name=t2918><a href=#n2918>[2918]</a> <a name=t2919><a href=#n2919>[2919]</a> <a name=t2920><a href=#n2920>[2920]</a> ïþ ïn þizei usþriutiþ mis so viduvo. fraveita þo. ïbai und andi qimandei usagljai mis. qap þan frauja. <a name=t2921><a href=#n2921>[2921]</a> <a name=t2922><a href=#n2922>[2922]</a> hauseiþ wa staua ïnvindiþos qiþiþ. ïþ guþ niu gavrikai þans gavalidans seinans þans voþjandans du <a name=t2923><a href=#n2923>[2923]</a> <a name=t2924><a href=#n2924>[2924]</a> sis dagam jah nahtam jah usbeidands ïst ana ïm. aþþan qiþa ïzvis. þatei gavrikiþ ïns sprauto. Iþ <a name=t2925><a href=#n2925>[2925]</a> sveþauh sunus mans qimands biugitai galaubein ana airþai. qaþ þan du sumaim. þaiei silbans trauaidedun <a name=t2926><a href=#n2926>[2926]</a> sis ei veseina garaihtai jah frakunnandans þaim anþaraïm. þo gajukon. mans tvai usïddjedun <a name=t2927><a href=#n2927>[2927]</a> <a name=t2928><a href=#n2928>[2928]</a> ïn alh bidjan. ains fareisaius jah anþar motareis. sa fareisaius standands sis þo bad. guþ. aviliudo <a name=t2929><a href=#n2929>[2929]</a> <a name=t2930><a href=#n2930>[2930]</a> þus. unte ni ïm svasve þai anþarai mans. vilvans ïnvinda horos aiþþau svasve sa motareis. fasta <a name=t2931><a href=#n2931>[2931]</a> <a name=t2932><a href=#n2932>[2932]</a> tvaim sinþam sabbataus jah afdailja taihundon dail allis þize gastalda. jah sa motareis fairraþro standands <a name=0649> ni vilda nih augona seina ushafjan du himina ak sloh ïn brusts seinos qiþands. guþ. hulþs sijais <a name=t2933><a href=#n2933>[2933]</a> mis fravaurhtamma. qiþa ïzvis. atïddja sa garaihtoza gataihans du garda seinamma þau raihtis jains. unte sawazuh saei hauheiþ sik silban. gahnaivjada. ïþ saei hnaiveiþ sik silban. ushauhjada. <a name=t2934><a href=#n2934>[2934]</a> <a name=t2935><a href=#n2935>[2935]</a> <a name=t2936><a href=#n2936>[2936]</a> berun þan du ïmma barna ei ïm attaitoki. gasaiwandans þan siponjos andbitun ïns. ïþ ïesus athaitands ïns qaþ. letiþ þo barna gaggan du mis jah ni varjiþ þo. unte þize svaleikaize ïst þiudangardi <a name=t2937><a href=#n2937>[2937]</a> <a name=t2938><a href=#n2938>[2938]</a> guþs. amen qiþa ïzvis. saei ni andnimiþ þiudangardja guþs sve barn. ni qimiþ ïn ïzai. jah frah ïna <a name=t2939><a href=#n2939>[2939]</a> sums reike qiþands. laisari þiuþeiga. wa taujands libainais aiveinons arbja vairþau. qaþ þan du ïmma <a name=t2940><a href=#n2940>[2940]</a> <a name=t2941><a href=#n2941>[2941]</a> ïesus. wa mik qiþis þiuþeigana. ni ainshun þiuþeigs niba ains guþ. þos anabusnins kant. ni horinos <a name=t2942><a href=#n2942>[2942]</a> ni maurþrjais ni hlifais ni galiugaveitvods sijais. sverai attan þeinana jah aiþein. ïþ ïs qaþuh. <a name=t2943><a href=#n2943>[2943]</a> <a name=t2944><a href=#n2944>[2944]</a> þata allata gafastaida us jundai meinai. gahausjands þan þata ïesus qaþ du ïmma. nauh ainis þus van ïst. all þatei habais frabugei jah gadailei unledaim. jah habais huzd ïn himina. jah hiri laistjan <a name=t2945><a href=#n2945>[2945]</a> <a name=t2946><a href=#n2946>[2946]</a> mik. ïþ ïs gahausjands þata gaurs varþ. vas auk gabeigs filu. gasaiwands þan ïna ïesus gaurana <a name=t2947><a href=#n2947>[2947]</a> <a name=t2948><a href=#n2948>[2948]</a> vaurþanana qaþ. waiva agluba þai faihu habandans ïnngaleiþand ïn þiudangardja guþs. raþizo allis <a name=t2949><a href=#n2949>[2949]</a> ïst ulbandau þairh þairko neþlos þairhleiþan þau gabigamma ïn þiudangardja guþs galeiþan. qeþun <a name=t2950><a href=#n2950>[2950]</a> þan þai gahausjandans. an was mag ganisan. ïþ ïs qaþ. þata unmahteigo at mannam mahteig ïst at <a name=t2951><a href=#n2951>[2951]</a> <a name=t2952><a href=#n2952>[2952]</a> <a name=t2953><a href=#n2953>[2953]</a> guþa. qaþ þan paitrus. sai. veis aflailotum allata jah laistidedum þuk. ïþ ïs qaþuh du ïm. amen qiþa ïzvis þatei ni ainshun ïst þize afletandane gard aiþþau fadrein aiþþau broþruns aiþþau qen aiþþau <a name=t2954><a href=#n2954>[2954]</a> barna ïn þiudangardjos guþs. saei ni andnimai managfalþ ïn þamma mela jah ïn aiva þamma qimandin <a name=t2955><a href=#n2955>[2955]</a> <a name=t2956><a href=#n2956>[2956]</a> libain aiveinon. ganimands þan þans ·ib· qaþ du ïm. sai. usgaggam ïn ïairusalem jah ustiuhada <a name=t2957><a href=#n2957>[2957]</a> all þata gamelido þairh praufetuns bi sunu mans. atgibada auk þiudom jah bilaikada jah anamahtjada <a name=t2958><a href=#n2958>[2958]</a> <a name=t2959><a href=#n2959>[2959]</a> <a name=t2960><a href=#n2960>[2960]</a> jah bispeivada jah usbliggvandans usqimand ïmma jah þridjin daga usstandiþ. jah eis ni <a name=t2961><a href=#n2961>[2961]</a> <a name=t2962><a href=#n2962>[2962]</a> vaihtai þis froþun. jah vas þata vaurd gafulgin af ïm jah ni vissedun þo qiþanona. varþ þan miþþanei <a name=t2963><a href=#n2963>[2963]</a> <a name=t2964><a href=#n2964>[2964]</a> newa vas ïs ïaireikon. blinda sums sat faur vig du aihtron. gahausjands þan managein faurgaggandein <a name=t2965><a href=#n2965>[2965]</a> <a name=t2966><a href=#n2966>[2966]</a> <a name=t2967><a href=#n2967>[2967]</a> frah. wa vesi þata. gataihun þan ïmma þatei ïesus nazoraius þairhgaggib. ïþ ïs ubuhvopida <a name=0651> <a name=t2968><a href=#n2968>[2968]</a> qiþands. ïesus sunu daveidis armai mik. jah þai fauragaggandans andbitun ïna ei þahaidedi. ïþ <a name=t2969><a href=#n2969>[2969]</a> <a name=t2970><a href=#n2970>[2970]</a> ïs und filu mais hropida. sunau daveidis armai mik. gastandands þan ïesus haihait ïna tiuhan du sis. <a name=t2971><a href=#n2971>[2971]</a> biþe newa vas þan ïmma. frah ïna qiþands. wa þus vileis ei taujau. ïþ ïs qaþ. frauja. ei ussaiwau. <a name=t2972><a href=#n2972>[2972]</a> <a name=t2973><a href=#n2973>[2973]</a> jah ïesus qaþ du ïmma. ussaiw. galaubeins þeina ganasida þuk. jah suns ussaw jah laistida ïna aviliudonds <a name=t2974><a href=#n2974>[2974]</a> guþa. jah alla managei gasaiwandei gaf hazein guþa. jah ïnngaleiþands þairhlaiþ ïaireikon. <a name=t2975><a href=#n2975>[2975]</a> <a name=t2976><a href=#n2976>[2976]</a> <a name=t2977><a href=#n2977>[2977]</a> jah sai. guma namin haitans zakkaius sah vas fauramaþleis motarje jah vas gabigs. jah sokida gasaiwan <a name=t2978><a href=#n2978>[2978]</a> <a name=t2979><a href=#n2979>[2979]</a> ïesu. was vesi. jah ni mahta faura managein. unte vahstau leitils vas. jah biþragjands faur <a name=t2980><a href=#n2980>[2980]</a> <a name=t2981><a href=#n2981>[2981]</a> usstaig ana smakkabagm. ei gasewi ïna. unte ïs and þata munaida þairhgaggan. jah biþe qam ana þamma stada. ïnsaiwands ïup ïesus gasaw ïna jah qaþ du ïmma. zakkaiu. sniumjands dalaþ atsteig. <a name=t2982><a href=#n2982>[2982]</a> himma daga auk ïn garda þeinamma skal ïk visan. jah sniumjands atstaig jah andnam ïna faginonds. <a name=t2983><a href=#n2983>[2983]</a> <a name=t2984><a href=#n2984>[2984]</a> jah gasaiwandans allai birodidedun qiþandans. þatei du fravaurhtis mans galaiþ ïn gard ussaljan. <a name=t2985><a href=#n2985>[2985]</a> <a name=t2986><a href=#n2986>[2986]</a> standands þan zakkaius qaþ du fraujin. sai. halbata aiginis meinis. frauja. gadailjau unledaim jah <a name=t2987><a href=#n2987>[2987]</a> jabai wis wa afholoda. fidurfalþ fragilda. qaþ þan du ïmma ïesus. þatei himma daga naseins þamma <a name=t2988><a href=#n2988>[2988]</a> <a name=t2989><a href=#n2989>[2989]</a> garda varþ. unte jah sa sunus abrahamis ïst. qam auk sunus mans sokjan jah nasjan þans fralusanans. <a name=t2990><a href=#n2990>[2990]</a> <a name=t2991><a href=#n2991>[2991]</a> at gahausjandam þan ïm þata biaukands qaþ gajukon. bi þatei newa ïairusalem vas. jah þuhta <a name=t2992><a href=#n2992>[2992]</a> <a name=t2993><a href=#n2993>[2993]</a> ïm ei suns skulda vesi þiudangardi guþs gasvikunþjan. qaþ þan. manna sums godakunds gaggida <a name=t2994><a href=#n2994>[2994]</a> landis franiman sis þiudangardja jah gavandida sik. athaitands þan taihun skalkans seinans atgaf ïm <a name=t2995><a href=#n2995>[2995]</a> <a name=t2996><a href=#n2996>[2996]</a> taihun dailos jah qaþ du ïm. kaupoþ unte ïk qimau. ïþ baurgjans ïs fijaidedun ïna jah ïnsandidedun <a name=0653> <a name=t2997><a href=#n2997>[2997]</a> <a name=t2998><a href=#n2998>[2998]</a> airu afar ïmma qiþandans. ni vileima þana þiudanon ufar unsis. jah varþ biþe atvandida sik aftra andnimands þiudangardja jah haihait vopjan du sis þans skalkans þaimei atgaf þata silubr. ei gakunnaidedi. <a name=t2999><a href=#n2999>[2999]</a> wa warjizuh gavaurhtedi. qam þan sa frumista qiþands. frauja. skatts þeins gavaurhta <a name=t3000><a href=#n3000>[3000]</a> <a name=t3001><a href=#n3001>[3001]</a> taihun skattans. jah qaþ du ïmma. vaila goda skalk. unte ïn leitilamma vast triggvs. sijais valdufni <a name=t3002><a href=#n3002>[3002]</a> <a name=t3003><a href=#n3003>[3003]</a> habands ufar taihun baurgim. jah qam anþar qiþands. frauja. skatts þeins gavaurhta fimf skattans. <a name=t3004><a href=#n3004>[3004]</a> <a name=t3005><a href=#n3005>[3005]</a> <a name=t3006><a href=#n3006>[3006]</a> <a name=t3007><a href=#n3007>[3007]</a> qaþ þan jah du þamma. jah þu sijais ufaro fimf baurgim. jah sums qam qiþands. frauja sai. sa skatts <a name=t3008><a href=#n3008>[3008]</a> þeins þanei habaida galagidana ïn fanin. ohta mis auk þuk. unte manna hardus ïs. nimis þatei ni <a name=t3009><a href=#n3009>[3009]</a> <a name=t3010><a href=#n3010>[3010]</a> lagides. jah sneiþis þatei ni saisost. jah qaþ du ïmma. us munþa þeinamma stoja þuk. unselja skalk <a name=t3011><a href=#n3011>[3011]</a> <a name=t3012><a href=#n3012>[3012]</a> jah lata. visseis þatei ïk manna hardus ïm nimands þatei ni lagida jah sneiþands þatei ni saiso. jah <a name=t3013><a href=#n3013>[3013]</a> duwe ni atlagides þata silubr mein du skattjam. jah qimands miþ vokra galausidedjau þata. jah du þaim faurastandandam qaþ. nimiþ af ïmma þana skatt jah gibiþ þamma þos taihun dailos habandin. <a name=t3014><a href=#n3014>[3014]</a> <a name=t3015><a href=#n3015>[3015]</a> jah qeþun du ïmma. frauja. habaiþ taihun dailos. qiþa allis ïzvis þatei warjammeh habandane gibada. <a name=t3016><a href=#n3016>[3016]</a> <a name=t3017><a href=#n3017>[3017]</a> iþ af þamma unhabandin jah þatei habaiþ afnimada af ïmma. aþþan sveþauh fijands meinans jainans. <a name=t3018><a href=#n3018>[3018]</a> þaiei ni vildedun mik þiudanon ufar sis. briggiþ her jah usqimiþ faura mis. jah qiþands þata ïddja <a name=t3019><a href=#n3019>[3019]</a> <a name=t3020><a href=#n3020>[3020]</a> fram usgaggands ïn ïairusaulyma. jah varþ biþe newa vas beþsfagein jah beþanijin af fairgunja. þatei <a name=t3021><a href=#n3021>[3021]</a> <a name=t3022><a href=#n3022>[3022]</a> haitada alevjo. ïnsandida tvans siponje seinaize qiþands. gaggats ïn þo viþravairþon haim. ïn þizaiei ïnngaggandans bigitats fulan asilaus gabundanana. ana þammei ni ainshun aiv manne sat. andbindandans <a name=t3023><a href=#n3023>[3023]</a> <a name=t3024><a href=#n3024>[3024]</a> ïna attiuhiþ. jah jabai was ïnqis fraihnai. duwe andbindiþ. sva qiþaits du ïmma, þatei frauja <a name=t3025><a href=#n3025>[3025]</a> <a name=t3026><a href=#n3026>[3026]</a> þis gairneiþ. galeiþandans þan þai ïnsandidans bigetun svasve qaþ du ïm. andbindandam þan ïm <a name=t3027><a href=#n3027>[3027]</a> qeþun þai fraujans þis du ïm. duwe andbindats þana fulan. ïþ eis qeþun. fraujin þaurfts þis ïst. <a name=t3028><a href=#n3028>[3028]</a> <a name=t3029><a href=#n3029>[3029]</a> jah attauhun þana fulan ïesua jah usvairpandans vastjos seinos ana þana fulan ussatidedun ïesu. <a name=0655> <a name=t3030><a href=#n3030>[3030]</a> <a name=t3031><a href=#n3031>[3031]</a> <a name=t3032><a href=#n3032>[3032]</a> gaggandin þan ïmma ufstravidedun vastjom seinaim ana viga. biþe þan ïs newa vas juþan at ïddaljin þis fairgunjis alevabagme. dugunnun alakjo managei siponje faginondans hazjan guþ stibnai mikilai <a name=t3033><a href=#n3033>[3033]</a> <a name=t3034><a href=#n3034>[3034]</a> ïn allaizo þoze sewun mahte. qiþandans. þiuþida sa qimanda þiudans ïn namin fraujins. gavairþi <a name=t3035><a href=#n3035>[3035]</a> ïn himina jah vulþus ïn hauhistjam. jah sumai fareisaie us þizai managein qeþun du ïmma. <a name=t3036><a href=#n3036>[3036]</a> laisari. sak þaim siponjam þeinaim. jah andhafjands qaþ du ïm. qiþa ïzvis þatei jabai þai slavand. <a name=t3037><a href=#n3037>[3037]</a> <a name=t3038><a href=#n3038>[3038]</a> <a name=t3039><a href=#n3039>[3039]</a> stainos hropjand. jah sunsei newa vas. gasaiwands þo baurg gaigrot bi þo qiþands. þatei ïþ vissedeis jah þu ïn þamma daga þeinamma þo du gavairþja þeinamma. ïþ nu gafulgin ïst faura augam þeinaim. <a name=t3040><a href=#n3040>[3040]</a> <a name=t3041><a href=#n3041>[3041]</a> þatei qimand dagos ana þus jah bigraband fijands þeinai grabai þuk jah bistandand þuk jah bivaibjand <a name=t3042><a href=#n3042>[3042]</a> þuk allaþro jah airþai þuk gaïbnjand jah barna þeina ïn þus jah ni letand ïn þus <a name=t3043><a href=#n3043>[3043]</a> <a name=t3044><a href=#n3044>[3044]</a> stain ana staina. ïn þizei ni ufkunþes þata mel niuhseinais þeinaizos. jah galeiþands ïn alh <a name=t3045><a href=#n3045>[3045]</a> <a name=t3046><a href=#n3046>[3046]</a> dugann usvairpan þans frabugjandans ïn ïzai jah bugjandans qiþands du ïm. gameliþ ïst þatei <a name=t3047><a href=#n3047>[3047]</a> <a name=t3048><a href=#n3048>[3048]</a> gards meins gards bido ïst. ïþ jus ïna gatavideduþ du filegrja þiube. jah vas laisjands daga wammeh ïn þizai alh. ïþ þai auhmistans gudjans jah bokarjos sokidedun ïna usqistjan jah þai frumistans <a name=t3049><a href=#n3049>[3049]</a>; <a name=t3050><a href=#n3050>[3050]</a> <a name=t3051><a href=#n3051>[3051]</a> <a name=t3052><a href=#n3052>[3052]</a> manageins. jah ni bigetun wa gatavidedeina. managei auk alakjo habaida du hausjan ïmma. jah varþ ïn sumamma dage jainaize at laisjandin ïmma þo managein ïn alh jah vailamerjandin atstoþun <a name=t3053><a href=#n3053>[3053]</a> þai gudjans jah bokarjos miþ þaim sinistam jah qeþun du ïmma qiþandans. qiþ unsis ïn wamma valdufnje <a name=t3054><a href=#n3054>[3054]</a> <a name=t3055><a href=#n3055>[3055]</a> þata taujis aiþþau was ïst saei gaf þus þata valdufni. andhafjands þan qaþ du ïm. fraihna <a name=t3056><a href=#n3056>[3056]</a> <a name=t3057><a href=#n3057>[3057]</a> <a name=t3058><a href=#n3058>[3058]</a> ïzvis jah ïk ainis vaurdis jah qiþiþ mis. daupeins ïohannis uzuh himina vas þau uzuh mannam. ïþ eis þahtedun miþ sis misso qiþandans. þatei jabai qiþam. us himina. qiþiþ. aþþan duwe ni galaubideduþ <a name=t3059><a href=#n3059>[3059]</a> ïmma. ïþ jabai qiþam. us mannam. alla so managei stainam afvairpiþ unsis. triggvaba galaubjand <a name=t3060><a href=#n3060>[3060]</a> <a name=t3061><a href=#n3061>[3061]</a> <a name=t3062><a href=#n3062>[3062]</a> auk allai ïohannen praufetu visan. jah andhofun ei ni vissedeina waþro. jah ïesus qaþ ïm. ni <a name=t3063><a href=#n3063>[3063]</a> ïk ïzvis qiþa ïn wamma valdufnje þata tauja. dugann þan du managein qiþan þo gajukon. manna ussatida <a name=t3064><a href=#n3064>[3064]</a> veinagard jah anafalh ïna vaurstvjam jah aflaiþ jera ganoha. jah ïn mela ïnsandida du þaim aurtjam skalk. ei akranis þis veinagardis gebeina ïmma. ïþ þai aurtjans usbliggvandans ïna ïnsandidedun <a name=0657> <a name=t3065><a href=#n3065>[3065]</a> lausana. jah anaaiauk sandjan anþarana skalk. ïþ eis jah jainana bliggvandans jah unsverandans <a name=t3066><a href=#n3066>[3066]</a> <a name=t3067><a href=#n3067>[3067]</a> ïnsandidedun lausana. jah anaaiauk sandjan pridjan. ïþ eis jah þana gavondondans usvaurpun. <a name=t3068><a href=#n3068>[3068]</a> <a name=t3069><a href=#n3069>[3069]</a> qaþ þan sa frauja þis veinagardis. wa taujau. sandja sunu meinana þana liuban. aufto þana <a name=t3070><a href=#n3070>[3070]</a> gasaiwandans aistand. gasaiwandans þan ïna þai aurtjans þahtedun miþ sis misso qiþandans. sa ïst <a name=t3071><a href=#n3071>[3071]</a> sa arbinumja. afslaham ïna. ei uns vairþai þata arbi. jah usvairpandans ïna ut us þamma veinagarda <a name=t3072><a href=#n3072>[3072]</a> <a name=t3073><a href=#n3073>[3073]</a> usqemun. wa nu taujai ïm frauja þis veinagardis. qimiþ jah usqisteiþ aurtjam þaim jah gibiþ þana <a name=t3074><a href=#n3074>[3074]</a> <a name=t3075><a href=#n3075>[3075]</a> veinagard anþaraim. gahausjandans qeþun þan. nis-sijai. ïþ ïs ïnsaiwands du ïm qaþ. aþþan wa ïst <a name=t3076><a href=#n3076>[3076]</a> þata gamelido. stains þammei uskusun timrjans. sah varþ du haubida vaihstins. wazuh saei driusiþ <a name=t3077><a href=#n3077>[3077]</a> ana þana stain. gakrotuda. ïþ ana þanei driusiþ disvinþeiþ ïna. jah sokidedun þai bokarjos jah auhumistans gudjans uslagjan ana ïna handuns ïn þizai weilai jah ohtedun þo managein. froþun auk þatei <a name=t3078><a href=#n3078>[3078]</a> <a name=t3079><a href=#n3079>[3079]</a> du ïm þo gajukon qaþ. jah afleiþandans ïnsandidedun ferjans þans us liutein taiknjandans sik garaihtans <a name=t3080><a href=#n3080>[3080]</a> visan. ei gafaifaheina ïs vaurde jah atgebeina ïna reikja jah valdufnja kindinis. jah frehun ïna qiþandans. laisari. vitum þatei raihtaba rodeis jah laiseis jah ni andsaiwis andvairþi ak bi sunjai <a name=t3081><a href=#n3081>[3081]</a> <a name=t3082><a href=#n3082>[3082]</a> <a name=t3083><a href=#n3083>[3083]</a> <a name=t3084><a href=#n3084>[3084]</a> vig guþs laiseis. skuldu ïst unsis kaisara gild giban þau niu. bisaiwands þan ïze unselein ïesus qaþ <a name=t3085><a href=#n3085>[3085]</a> du ïm. wa mik fraisiþ. ataugeiþ mis skatt. wis habaiþ manleikan jah ufarmeli. andhafjandans þan <a name=t3086><a href=#n3086>[3086]</a> <a name=t3087><a href=#n3087>[3087]</a> <a name=t3088><a href=#n3088>[3088]</a> qeþun. kaisaris. ïþ ïs qaþuh du ïm. us nu gibiþ þo kaisaris kaisara jah þo guþs guþa. jah ni mahtedun <a name=t3089><a href=#n3089>[3089]</a> <a name=t3090><a href=#n3090>[3090]</a> gafahan ïs vaurde ïn andvairþja manageins jah sildaleikjandans andavaurde ïs gaþahaidedun. <a name=t3091><a href=#n3091>[3091]</a> duatgaggandans þan sumai saddukaie. þaiei qiþand usstass ni visan. frehun ïna qiþandans. laisari. moses gamelida uns. jabai wis broþar gadauþnai aigands qen jah sa unbarnahs gadauþnai. ei nimai <a name=t3092><a href=#n3092>[3092]</a> broþar ïs þo qen jah urraisjai fraiv broþr seinamma. sibun nu broþrjus vesun jah sa frumista <a name=t3093><a href=#n3093>[3093]</a> <a name=t3094><a href=#n3094>[3094]</a> <a name=t3095><a href=#n3095>[3095]</a> nimands qen gadauþnoda unbarnahs. jah nam anþar þo qen jah sa gasvalt unbarnahs. jah þridja nam <a name=t3096><a href=#n3096>[3096]</a> <a name=t3097><a href=#n3097>[3097]</a> þo samaleiko. samaleiko þan jah þai sibun jah ni biliþun barne jah gasvultun. spedista allaize gadauþnoda <a name=t3098><a href=#n3098>[3098]</a> <a name=t3099><a href=#n3099>[3099]</a> jah so qens. ïn þizai usstassai nu warjis þize vairþiþ qens. þai auk sibun aihtedun þo du <a name=0659> <a name=t3100><a href=#n3100>[3100]</a> <a name=t3101><a href=#n3101>[3101]</a> <a name=t3102><a href=#n3102>[3102]</a> qenai. jah andhafjands qaþ du ïm ïesus. þai sunjus þis aivis liugand jah liuganda. ïþ þaiei vairþai <a name=t3103><a href=#n3103>[3103]</a> sind jainis aivis niutan jah usstassais us dauþaim ni liugand ni liuganda. nih allis gasviltan þanaseiþs <a name=t3104><a href=#n3104>[3104]</a> <a name=t3105><a href=#n3105>[3105]</a> magun. ïbnans aggilum auk sind jah sunjus sind guþs usstassais sunjus visandans. aþþan þatei urreisand dauþans jah moses banvida ana aiwatundjai sve qiþiþ. saw fraujan guþ abrahamis jah guþ <a name=t3106><a href=#n3106>[3106]</a> <a name=t3107><a href=#n3107>[3107]</a> ïsakis jah guþ ïakobis. aþþan guþ nist dauþaize ak qivaize. allai auk ïmma liband. andhafjandans <a name=t3108><a href=#n3108>[3108]</a> þan sumai þize bokarje qeþun. laisari. vaila qast. niþ-þan þanaseiþs gadaurstedun fraihnan ïna ni <a name=t3109><a href=#n3109>[3109]</a> <a name=t3110><a href=#n3110>[3110]</a> vaihtais. qaþ þan du ïm. waiva qiþand xristu sunu daveidis visan. jah silba daveid qiþiþ ïn bokom <a name=t3111><a href=#n3111>[3111]</a> <a name=t3112><a href=#n3112>[3112]</a> psalmo. qaþ frauja du fraujin meinamma. sit af taihsvon meinai. unte ïk galagja fijands þeinans <a name=t3113><a href=#n3113>[3113]</a> fotubaurd fotive þeinaize. daveid ïna fraujan haitiþ. jah waiva sunus ïmma ïst. at gahausjandein þan <a name=t3114><a href=#n3114>[3114]</a> <a name=t3115><a href=#n3115>[3115]</a> allai managein qaþ du siponjan seinaim. atsaiwiþ faura bokarjam þaim viljandam gaggan ïn weitaim---
AIVAGGELJO þAIRH ÏOHANNEN. <a name=t3116><a href=#n3116>[3116]</a>[recensere]

<a name=0659>

<a name=t3117><a href=#n3117>[3117]</a> <a name=t3118><a href=#n3118>[3118]</a> Sai. sa ïst viþrus guþs saei afnimiþ fravaurht þizos manasedais.------amen amen qiþa þus. <a name=t3119><a href=#n3119>[3119]</a> <a name=t3120><a href=#n3120>[3120]</a> niba saei gabairada ïupaþro. ni mag gasaiwan þiudangardja guþs.---waiva mahts ïst manna gabairan <a name=t3121><a href=#n3121>[3121]</a> alþeis visands. ibai mag ïn vamba aiþeins seinaizos aftra galeiþan jag-gabairaidau.---amen amen <a name=t3122><a href=#n3122>[3122]</a> <a name=t3123><a href=#n3123>[3123]</a> qiþa þus. niba gabairada us vatin jah ahmin. ni mag ïnngaleiþan ïn þiudangardja guþs.---..naga <a name=t3124><a href=#n3124>[3124]</a> <a name=t3125><a href=#n3125>[3125]</a> <a name=t3126><a href=#n3126>[3126]</a> <a name=t3127><a href=#n3127>[3127]</a> vesun jainar. þaruh qemun jah daupidai vesun. ni nauhþanuh galagiþs vas ïn karkarai ïohannes. þaþroh <a name=t3128><a href=#n3128>[3128]</a> <a name=t3129><a href=#n3129>[3129]</a> þan varþ sokeins us siponjam ïohannes miþ ïudaium bi sviknein------rabbei. saei vas miþ <a name=0661> <a name=t3130><a href=#n3130>[3130]</a> þus hindar jaurdanau. þammei þu veitvodides. sai. sa daupeiþ jah allai gaggand du ïmma.---so nu <a name=t3131><a href=#n3131>[3131]</a> <a name=t3132><a href=#n3132>[3132]</a> <a name=t3133><a href=#n3133>[3133]</a> faheþs meina usfullnoda. jains skal vahsjan. ïþ ïk minznan. sa ïupaþro qimands ufaro allaim ïst---sa <a name=t3134><a href=#n3134>[3134]</a> <a name=t3135><a href=#n3135>[3135]</a> us himina qumana ufaro allaim ïst. jah þatei gasaw jag-gahausida. þata veitvodeiþ. jah þo veitvodida <a name=t3136><a href=#n3136>[3136]</a> ïs ni ainshun nimiþ.---svasve auk atta urraiseiþ dauþans jah liban gataujiþ. sva jah sunus <a name=t3137><a href=#n3137>[3137]</a> <a name=t3138><a href=#n3138>[3138]</a> þanzei vili liban gataujiþ. nih þan atta ni stojiþ ainohun ak staua alla atgaf sunau. ei allai sveraina <a name=t3139><a href=#n3139>[3139]</a> sunu svasve sverand attan.---jains vas lukarn brinnando jah liuhtjando. ïþ jus vildeduþ svignjan du <a name=t3140><a href=#n3140>[3140]</a> <a name=t3141><a href=#n3141>[3141]</a> weilai ïn liuhada ïs. aþþan ïk haba veitvodiþa maizein þamma ïohanne. þo auk vaurstva. þoei atgaf <a name=t3142><a href=#n3142>[3142]</a> <a name=t3143><a href=#n3143>[3143]</a> mis atta ei ïk taujau þo. þo vaurstva. þoei ïk tauja. veitvodjand bi mik þatei atta mik sandida. jah saei sandida mik atta. sah veitvodeiþ bi mik. nih stibna ïs wanhun gahausideduþ nih siun ïs gasewuþ. <a name=t3144><a href=#n3144>[3144]</a> jah vaurd ïs ni habaiþ visando ïn ïzvis. þande þanei ïnsandida jains. þammuh jus ni galaubeiþ.------þatei <a name=t3145><a href=#n3145>[3145]</a> <a name=t3146><a href=#n3146>[3146]</a> ïk vrohidedjau ïzvis du attin. ïst saei vrohida ïzvis moses. du þammei jus veneiþ. <a name=t3147><a href=#n3147>[3147]</a> <a name=t3148><a href=#n3148>[3148]</a> <a name=t3149><a href=#n3149>[3149]</a> jabai allis mose galaubidedeiþ ga-þau-laubidedeiþ mis. bi mik auk jains gamelida. þande nu jainis <a name=t3150><a href=#n3150>[3150]</a> <a name=t3151><a href=#n3151>[3151]</a> melam ni galaubeiþ. waiva meinaim vaurdam galaubjaiþ. afar þata galaiþ ïesus ufar marein þo galeilaie <a name=t3152><a href=#n3152>[3152]</a> jah tibairiade. jah laistida ïna manageins filu. unte gasewun taiknins þozei gatavida bi siukaim. <a name=t3153><a href=#n3153>[3153]</a> <a name=t3154><a href=#n3154>[3154]</a> usïddja þan ana fairguni ïesus jah jainar gasat miþ siponjam seinaim. vasuh þan newa pasxa sa <a name=t3155><a href=#n3155>[3155]</a> <a name=t3156><a href=#n3156>[3156]</a> dulps ïudaie. þaruh ushof augona ïesus jah gaumida þammei manageins filu ïddja du ïmma qaþuh <a name=t3157><a href=#n3157>[3157]</a> du filippau. waþro bugjam hlaibans ei matjaina þai. þatuh þan qaþ fraisands ïna. ïþ silba vissa. þatei <a name=t3158><a href=#n3158>[3158]</a> <a name=t3159><a href=#n3159>[3159]</a> habaida taujan. andhof ïmma filippus. tvaimhundam skatte hlaibos ni ganohai sind þaim þei nimai <a name=t3160><a href=#n3160>[3160]</a> <a name=t3161><a href=#n3161>[3161]</a> <a name=t3162><a href=#n3162>[3162]</a> <a name=t3163><a href=#n3163>[3163]</a> warjizuh leitil. qaþ ains þize siponje ïs andraias broþar paitraus seimonaus. ïst magula ains her. <a name=0663> <a name=t3164><a href=#n3164>[3164]</a> <a name=t3165><a href=#n3165>[3165]</a> <a name=t3166><a href=#n3166>[3166]</a> saei habaiþ ·e· hlaibans barizeinans jah ·b· fiskans. akei þata wa ïst du sva managaim. ïþ ïesus qaþ. vaurkeiþ þans mans anakumbjan. vasuh þan havi manag ana þamma stada. þaruh anakumbidedun <a name=t3167><a href=#n3167>[3167]</a> <a name=t3168><a href=#n3168>[3168]</a> <a name=t3169><a href=#n3169>[3169]</a> vairos raþjon svasve fimf þusundjos. namuh þan þans hlaibans ïesus jah aviliudonds gadailida <a name=t3170><a href=#n3170>[3170]</a> <a name=t3171><a href=#n3171>[3171]</a> <a name=t3172><a href=#n3172>[3172]</a> þaim anakumbjandam. samaleiko jah þize fiske sva filu sve vildedun. þanuh biþe sadai vaurþun. qaþ du siponjam seinaim. galisiþ þos aflifnandeins drauhsnos. þei vaihtai ni fraqistnai. <a name=t3173><a href=#n3173>[3173]</a> <a name=t3174><a href=#n3174>[3174]</a> <a name=t3175><a href=#n3175>[3175]</a> þanuh galesun jah gafullidedun ·ib· tainjons gabruko us fimf hlaibam þaim barizeinam. þatei <a name=t3176><a href=#n3176>[3176]</a> aflifnoda þaim matjandam. þaruh þai mans gasaiwandans. þoei gatavida taikn ïesus. qeþun þatei <a name=t3177><a href=#n3177>[3177]</a> sa ïst bi sunjai praufetus sa qimanda ïn þo manaseþ. ïþ ïesus kunnands þatei munaidedun usgaggan <a name=t3178><a href=#n3178>[3178]</a> jah vilvan. ei tavidedeina ïna du þiudana. afïddja aftra ïs fairguni ïn ains. ïþ sve seiþu varþ. <a name=t3179><a href=#n3179>[3179]</a> <a name=t3180><a href=#n3180>[3180]</a> atïddjedun siponjos ïs ana marein. jah usstigun ïn skip. ïddjedunuh ufar marein ïn kafarnaum. jah <a name=t3181><a href=#n3181>[3181]</a> <a name=t3182><a href=#n3182>[3182]</a> riqis juþan varþ jah ni atïddja nauhþan du ïm ïesus. ïþ marei vinda mikilamma vaiandin urraisida <a name=t3183><a href=#n3183>[3183]</a> vas. þaruh farjandans sve spaurde ·k· jah ·e· aiþþau ·l· gasaiwand ïesu gaggandan ana marein jah <a name=t3184><a href=#n3184>[3184]</a> <a name=t3185><a href=#n3185>[3185]</a> newa skipa qimandan jah ohtedun sis. þaruh qaþ. ïk ïm. ni ogeiþ ïzvis. þaruh vildedun ïna niman <a name=t3186><a href=#n3186>[3186]</a> <a name=t3187><a href=#n3187>[3187]</a> ïn skip. jah sunsaiv þata skip varþ ana airþai. ana þoei eis ïddjedun. ïftumin daga managei. sei stoþ hindar marein. sewun þatei skip anþar ni vas jainar alja ain jah þatei miþ ni qam siponjam seinaim <a name=t3188><a href=#n3188>[3188]</a> <a name=t3189><a href=#n3189>[3189]</a> ïesus ïn þata skip ak ainai siponjos ïs galiþun. anþara þan skipa qemun us tibairiadau newa <a name=t3190><a href=#n3190>[3190]</a> þamma stada þarei matidedun hlaif ana þammei aviliudoda frauja. þaruh þan gasaw managei þatei <a name=t3191><a href=#n3191>[3191]</a> ïesus nist jainar nih siponjos ïs. gastigun ïn skipa jah qemun ïn kafarnaum sokjandans ïesu. jah <a name=t3192><a href=#n3192>[3192]</a> bigetun ïna hindar marein qeþunuh du ïmma. rabbei. wan her qamt. andhof ïm ïesus jah qaþ. amen amen qïþa ïzvis. sokeiþ mik ni þatei sewuþ taiknins jah fauratanja ak þatei matideduþ þize <a name=t3193><a href=#n3193>[3193]</a> <a name=t3194><a href=#n3194>[3194]</a> hlaibe jah sadai vaurþuþ vaurkjaiþ ni þana mat þana fralusanan ak mat þana visandan du libainai <a name=t3195><a href=#n3195>[3195]</a> aiveinon. þanei sunus mans gibiþ ïzvis. þanuh auk atta gasiglida guþ. þaruh qepun du ïmma. wa taujaima ei vaurkjaima vaurstva guþs. andhof ïesus jah qaþ du ïm. þat-ïst vaurstv guþs ei galaubjaiþ <a name=0665> <a name=t3196><a href=#n3196>[3196]</a> <a name=t3197><a href=#n3197>[3197]</a> þammei ïnsandida jains. qeþun du ïmma. aþþan wa taujis þu taikne. ei saiwaima jah galaubjaima <a name=t3198><a href=#n3198>[3198]</a> þus. wa vaurkeis. attans unsarai manna matidedun ana auþidai. svasve ïst gameliþ. hlaif us <a name=t3199><a href=#n3199>[3199]</a> <a name=t3200><a href=#n3200>[3200]</a> himina gaf ïm du matjan. þaruh qaþ ïm ïesus. amen amen qiþa ïzvis. ni moses gaf ïzvis hlaif us himina <a name=t3201><a href=#n3201>[3201]</a> ak atta meins gaf ïzvis hlaif us himina þana sunjeinan. sa auk hlaifs guþs ïst. sai atstaig us <a name=t3202><a href=#n3202>[3202]</a> himina jah gaf libain þizai manasedai. þanuh qeþun du ïmma. frauja. framvigis gif unsis þana hlaif. <a name=t3203><a href=#n3203>[3203]</a> jah qaþ du ïm ïesus. ïk ïm sa hlaifs libainais. þana gaggandan du mis ni huggreiþ jah þana <a name=t3204><a href=#n3204>[3204]</a> <a name=t3205><a href=#n3205>[3205]</a> galaubjandan du mis ni þaurseiþ wanhun. akei qaþ ïzvis þatei gasewuþ mik jah ni galaubeiþ. all <a name=t3206><a href=#n3206>[3206]</a> þatei gaf mis atta. du mis qimiþ jah þana gaggandan du mis ni usvairpa ut. unte atstaig us himina <a name=t3207><a href=#n3207>[3207]</a> <a name=t3208><a href=#n3208>[3208]</a> <a name=t3209><a href=#n3209>[3209]</a> <a name=t3210><a href=#n3210>[3210]</a> nih þeei taujau viljan meinana ak viljan þis sandjandins mik. þatuh pan ïst vilja þis sandjandins mik ei wazuh saei saiwiþ þana sunu jah galaubeiþ du ïmma aigi libain aiveinon. jah urraisja ïna ïk <a name=t3211><a href=#n3211>[3211]</a> ïn spedistin daga. birodidedun pan ïudaieis bi ïna. unte qaþ. ïk ïm hlaifs sa atsteigands us himina. <a name=t3212><a href=#n3212>[3212]</a> jah qeþun. niu sa ïst ïesus sa sunus ïosefis. þizei veis kunþedum attan jah aiþein. waiva nu qiþiþ <a name=t3213><a href=#n3213>[3213]</a> <a name=t3214><a href=#n3214>[3214]</a> sa þatei us himina atstaig. andhof þan ïesus jah qaþ du ïm. ni birodeiþ miþ ïzvis misso. ni manna mag qiman at mis. nibai atta. saei sandida mik. atþinsiþ ïna. jah ïk urraisja ïna ïn þamma spedistin <a name=t3215><a href=#n3215>[3215]</a> daga. ïst gameliþ ana praufetum. jah vairpand allai laisidai guþs. wazuh nu sa gahausjands at <a name=t3216><a href=#n3216>[3216]</a> <a name=t3217><a href=#n3217>[3217]</a> attin jah ganam. gaggiþ du mis. ni þatei attan sewi was. nibai saei ïst fram attin. sa saw attan. amen <a name=t3218><a href=#n3218>[3218]</a> amen qiþa ïzvis. saei galaubeiþ du mis. aih libain aiveinon. ïk ïm sa hlaifs libainais. attans <a name=t3219><a href=#n3219>[3219]</a> <a name=t3220><a href=#n3220>[3220]</a> ïzvarai matidedun manna ïn auþidai jah gasvultun. sa ïst hlaifs. saei us himina atstaig. ei saei þis <a name=t3221><a href=#n3221>[3221]</a> <a name=t3222><a href=#n3222>[3222]</a> matjai ni gadauþnai. ïk ïm hlaifs sa libanda. sa us himina qumana. jabai was matjiþ þis hlaibis. libaiþ ïn ajukduþ. jah þan sa hlaifs. þanei ïk giba. leik mein ïst. þatei ïk giba ïn þizos manasedais libainais. <a name=t3223><a href=#n3223>[3223]</a> <a name=t3224><a href=#n3224>[3224]</a> <a name=t3225><a href=#n3225>[3225]</a> þanuh sokun miþ sis misso ïudaieis qiþandans. waiva mag sa unsis leik giban du matjan. þaruh qaþ du ïm ïesus. amen amen qiþa ïzvis. nibai matjiþ leik þis sunaus mans jah driggkaiþ ïs bloþ. ni <a name=t3226><a href=#n3226>[3226]</a> habaiþ libain ïn ïzvis silbam. saei matjiþ mein leik jah driggkiþ mein bloþ. aih libain aiveinon. jah <a name=t3227><a href=#n3227>[3227]</a> ïk urraisja ïna ïn þamma spedistin daga. þata auk leik meinata bi sunjai ïst mats jah þata bloþ mein <a name=0667> <a name=t3228><a href=#n3228>[3228]</a> <a name=t3229><a href=#n3229>[3229]</a> bi sunjai ïst draggk. saei matjiþ mein leik jah driggkiþ mein bloþ. In mis visiþ jah ïk ïn ïmma. svasve <a name=t3230><a href=#n3230>[3230]</a> <a name=t3231><a href=#n3231>[3231]</a> ïnsandida mik libands atta jah ïk liba ïn attins. jah saei matjiþ mik jah sa libaiþ ïn meina. sa ïst hlaifs. saei us himina atstaig. ni svasve matidedun attans ïzvarai manna jah gadauþnodedun. ïþ saei <a name=t3232><a href=#n3232>[3232]</a> <a name=t3233><a href=#n3233>[3233]</a> matjiþ þana hlaif. libaiþ ïn ajukduþ. þata qaþ ïn synagoge laisjands ïn kafarnaum. þanuh managai <a name=t3234><a href=#n3234>[3234]</a> gahausjandans þize siponje ïs qeþun. hardu ïst þata vaurd. was mag þis hausjon. ïþ vitands ïesus ïn <a name=t3235><a href=#n3235>[3235]</a> sis silbin þatei birodidedun þata þai siponjos ïs qaþ du ïm. þata ïzvis gamarzeiþ. jabai nu gasaiwiþ <a name=t3236><a href=#n3236>[3236]</a> <a name=t3237><a href=#n3237>[3237]</a> sunu mans ussteigan. þadei vas faurþis. ahma ïst saei liban taujiþ. þata leik ni boteiþ vaiht. þo vaurda. <a name=t3238><a href=#n3238>[3238]</a> þoei ïk rodida ïzvis. ahma ïst jah libains ïst. akei sind ïzvara sumai. þaiei ni galaubjand. vissuh <a name=t3239><a href=#n3239>[3239]</a> þan us frumistja ïesus. warjai sind þai ni galaubjandans jah was ïst. saei galeiveiþ ïna. jah qaþ. duþe qaþ <a name=t3240><a href=#n3240>[3240]</a> ïzvis þatei ni ainshun mag qiman at mis. nibai ïst atgiban ïmma fram attin meinamma. uzuh þamma <a name=t3241><a href=#n3241>[3241]</a> mela managai galiþun siponje ïs ïubkai jah þanaseiþs miþ ïmma ni ïddjedun. þaruh qaþ ïesus du <a name=t3242><a href=#n3242>[3242]</a> þaim tvalibim. ïbai jah jus vileiþ galeiþan. þanuh andhof ïmma seimon paitrus. frauja. du wamma <a name=t3243><a href=#n3243>[3243]</a> <a name=t3244><a href=#n3244>[3244]</a> galeiþaima. vaurda libainais aiveinons habais. jah veis galaubidedum jah ufkunþedum þatei þu ïs <a name=t3245><a href=#n3245>[3245]</a> xristus sunus guþs libandins. andhof ïm ïesus. niu ïk ïzvis ·ib· gavalida jah ïzvara ains diabaulus ïst. <a name=t3246><a href=#n3246>[3246]</a> qaþuh þan þana ïudan seimonis ïskariotu. sa auk habaida ïna galevjan ains visands þize tvalibe. <a name=t3247><a href=#n3247>[3247]</a> jah warboda ïesus afar þata ïn galeilaia. ni auk vilda ïn ïudaia gaggan. unte sokidedun ïna þal ïudaieis <a name=t3248><a href=#n3248>[3248]</a> <a name=t3249><a href=#n3249>[3249]</a> usqiman. vasuh þan newa dulþs ïudaie. so hleþrastakeins. þanuh qeþun du ïmma broþrjus ïs. <a name=t3250><a href=#n3250>[3250]</a> usleiþ þapro jah gagg ïn ïudaian. ei jah þai siponjos saiwaina vaurstva þeina. þoei þu taujis. ni manna auk ïn analaugnein wa taujiþ jah sokeiþ sik uskunþana visan. jabai þata taujis. bairhtei þuk <a name=t3251><a href=#n3251>[3251]</a> <a name=t3252><a href=#n3252>[3252]</a> silban þizai manasedai. ni auk þai broþrjus ïs galaubidedun ïmma. þaruh qaþ ïm ïesus. mel mein ni <a name=t3253><a href=#n3253>[3253]</a> <a name=t3254><a href=#n3254>[3254]</a> nauh ïst. ïþ mel ïzvar sinteino ïst manvu. ni mag so manaseþs fijan ïzvis. ïþ mik fijaiþ. unte ïk veitvodja <a name=t3255><a href=#n3255>[3255]</a> <a name=t3256><a href=#n3256>[3256]</a> bi ïns þatei vaurstva ïze ubila sind. jus galeiþiþ ïn dulþ þo. ïþ ïk ni nauh galeiþa ïn þo dulþ. <a name=t3257><a href=#n3257>[3257]</a> <a name=t3258><a href=#n3258>[3258]</a> <a name=t3259><a href=#n3259>[3259]</a> unte meinata mel ni nauh usfulliþ ïst. þatuh þan qaþ du ïm visands ïn galeilaia. ïþ biþe galiþun þai <a name=t3260><a href=#n3260>[3260]</a> broþrjus ïs. þanuh jah ïs galaiþ ïn þo dulþ ni andaugjo ak sve analaugniba. þanuh ïudaieis sokidedun <a name=t3261><a href=#n3261>[3261]</a> <a name=t3262><a href=#n3262>[3262]</a> ïna ïn þizai dulþai jah qeþun. war ïst jains. jah birodeins mikila vas ïn managein. sumaih qeþun <a name=t3263><a href=#n3263>[3263]</a> þatei sunjeins ïst. anþarai qeþun. ne. ak airzeiþ þo managein. nih þan ainshun sveþauh balþada rodida <a name=0669> <a name=t3264><a href=#n3264>[3264]</a> <a name=t3265><a href=#n3265>[3265]</a> <a name=t3266><a href=#n3266>[3266]</a> bi ïna in agisis ïudaie. ïþ juþan ana midjai dulþ usstaig ïesus ïn alh jah laisida. jah sildaleikidedun <a name=t3267><a href=#n3267>[3267]</a> manageins qiþandans. waiva sa bokos kann unuslaisiþs andhof þan ïesus jah qaþ. so meina <a name=t3268><a href=#n3268>[3268]</a> <a name=t3269><a href=#n3269>[3269]</a> laiseins nist meina ak þis sandjandins mik. jabai was vili viljan ïs taujan. ufkunnaiþ bi þo laisein. <a name=t3270><a href=#n3270>[3270]</a> framuh guþa sijai. þau ïku fram mis silbin rodja. saei fram sis silbin rodeiþ. hauhiþa seina sokeiþ. ïþ <a name=t3271><a href=#n3271>[3271]</a> saei sokeiþ hauhiþa þis sandjandins sik. sah sunjeins ïst jah ïnvindiþa ïn ïmma nist. niu moses gaf <a name=t3272><a href=#n3272>[3272]</a> ïzvis vitoþ. jah ni ainshun ïzvara taujiþ þata vitoþ. wa mik sokeiþ usqiman. andhof so managei jah <a name=t3273><a href=#n3273>[3273]</a> qeþun. unhulþon habais. was þuk sokeiþ usqiman. andhof ïesus jah qaþ du ïm. ain vaurstv gatavida <a name=t3274><a href=#n3274>[3274]</a> jah allai sildaleikeiþ. duþþe moses atgaf ïzvis bimait. ni þatei fram mose sijai ak us attam. jah ïn <a name=t3275><a href=#n3275>[3275]</a> <a name=t3276><a href=#n3276>[3276]</a> sabbato bimaitiþ mannan. jabai bimait nimiþ manna ïn sabbato. ei ni gatairaidau vitoþ þata mosezis. <a name=t3277><a href=#n3277>[3277]</a> ïþ mis hatizoþ. unte allana mannan hailana gatavida ïn sabbato. ni stojaiþ bi siunai ak þo garaihton <a name=t3278><a href=#n3278>[3278]</a> <a name=t3279><a href=#n3279>[3279]</a> <a name=t3280><a href=#n3280>[3280]</a> staua stojaiþ. qeþunuh þan sumai þize ïairusaulymeite. niu sa ïst. þammei sokjand usqiman. jah sai. andaugiba rodeiþ jah vaiht du ïmma ni qiþand. ïbai aufto bi sunjai ufkunþedun þai reiks þatei sa ïst <a name=t3281><a href=#n3281>[3281]</a> bi sunjai xristus. akei þana. kunnum. waþro ïst. ïþ xristus biþe qimiþ. ni manna vait. waþro ïst. <a name=t3282><a href=#n3282>[3282]</a> hropida þan ïn alh laisjands ïesus jah qiþands. jah mik kunnuþ jah vituþ. waþro ïm. jah af mis silbin <a name=t3283><a href=#n3283>[3283]</a> ni qam. ak ïst sunjeins. saei sandida mik. þanei jus ni kunnuþ. iþ ik kann ïna. unte fram ïmma ïm. <a name=t3284><a href=#n3284>[3284]</a> jah ïs mik ïnsandida. sokidedun þan ïna gafahan. jah ni ainshun uslagida ana ïna handu. unte nauhþanuh <a name=t3285><a href=#n3285>[3285]</a> <a name=t3286><a href=#n3286>[3286]</a> ni atïddja weila ïs. ïþ managai þizos manageins galaubidedun ïmma jah qeþun. xristus þan <a name=t3287><a href=#n3287>[3287]</a> <a name=t3288><a href=#n3288>[3288]</a> qimiþ. ïbai ei managizeins taiknins taujai þaimei sa tavida. hausidedun þan fareisaieis þo managein birodjandein bi ïna þata ïnuhsandidedun andbahtans þai fareisaieis jah þai auhumistans gudjans. ei <a name=t3289><a href=#n3289>[3289]</a> <a name=t3290><a href=#n3290>[3290]</a> gafaifaheina ïna. þanuh qaþ ïesus. nauh leitila weila miþ ïzvis ïm jah þan gagga du þamma sandjandin <a name=t3291><a href=#n3291>[3291]</a> <a name=t3292><a href=#n3292>[3292]</a> mik. sokeiþ mik jah ni bigitiþ. jah þarei ïm ïs. jus ni maguþ qiman. þaruh qeþun þai ïudaïeis <a name=0671> du sis misso. wadre sa skuli gaggan, þei veis ni bigitaima ïna. nibai ïn distahein þiudo skuli gaggan <a name=t3293><a href=#n3293>[3293]</a> jah laisjan þiudos. wa sijai þata vaurd. þatei qaþ. sokeiþ mik jah ni bigitiþ. jah þarei ïm ïk. jus ni <a name=t3294><a href=#n3294>[3294]</a> maguþ qiman. ïþ ïn spedistin daga þamma mikilin dulþais stoþ ïesus jah hropida qiþands. jabai wana <a name=t3295><a href=#n3295>[3295]</a> þaursjai. gaggai du mis jah driggkai. saei galaubeiþ du mis. svasve gaþ gameleins. awos us vambai <a name=t3296><a href=#n3296>[3296]</a> ïs rinnand vatins libandins. þatuh þan qaþ bi ahman. þanei skuldedun niman þai galaubjandans du <a name=t3297><a href=#n3297>[3297]</a> <a name=t3298><a href=#n3298>[3298]</a> ïmma. unte ni nauhþanuh vas ahma sa veiha ana ïm. unte ïesus nauhþanuh ni hauhiþs vas. managai <a name=t3299><a href=#n3299>[3299]</a> <a name=t3300><a href=#n3300>[3300]</a> þan þizos manageins hausjandans þize vaurde qeþun. sa ïst bi sunjai sa praufetes. sumaih qeþun. <a name=t3301><a href=#n3301>[3301]</a> sa ïst xristus. sumaih qeþun, ïbai þu us galeilaia xristus qimiþ. niu gameleins qaþ. þatei us fraiva <a name=t3302><a href=#n3302>[3302]</a> daveidis jah us beþlaihaim veihsa. þarei vas daveid. xristus qimiþ. þanuh missaqiss ïn þizai managein <a name=t3303><a href=#n3303>[3303]</a> <a name=t3304><a href=#n3304>[3304]</a> <a name=t3305><a href=#n3305>[3305]</a> <a name=t3306><a href=#n3306>[3306]</a> varþ bi ïna. sumaih þan ïze vildedun fahan ïna. akei ni ainshun uslagida ana ïna handuns. galiþun þan þai andbahtos du þaim auhumistam gudjam jah fareisaium. þaruh qeþun du ïm jainai. duwe <a name=t3307><a href=#n3307>[3307]</a> <a name=t3308><a href=#n3308>[3308]</a> <a name=t3309><a href=#n3309>[3309]</a> <a name=t3310><a href=#n3310>[3310]</a> ni attauhuþ ïna. andhofun þai andbahtos. ni wanhun aiv rodida manna svasve sa manna. andhofun <a name=t3311><a href=#n3311>[3311]</a> <a name=t3312><a href=#n3312>[3312]</a> <a name=t3313><a href=#n3313>[3313]</a> þan ïm þai fareisaieis. ïbai jah jus afairzidai sijuþ. sai jau ainshun þize reike galaubidedi ïmma aiþþau <a name=t3314><a href=#n3314>[3314]</a> <a name=t3315><a href=#n3315>[3315]</a> <a name=t3316><a href=#n3316>[3316]</a> þau fareisaie. alja so managei. þaiei ni kunnun vitoþ. fraqiþanai sind. qaþ nikaudemus du ïm. saei <a name=t3317><a href=#n3317>[3317]</a> <a name=t3318><a href=#n3318>[3318]</a> <a name=t3319><a href=#n3319>[3319]</a> atïddja du ïmma ïn naht sums visands ïzei. ïbai vitoþ unsar stojiþ mannan. nibai faurþis hauseiþ <a name=t3320><a href=#n3320>[3320]</a> <a name=t3321><a href=#n3321>[3321]</a> <a name=t3322><a href=#n3322>[3322]</a> fram ïmma jah ufkunnaiþ. wa taujai. andhofun jah qeþun du ïmma. ïbai jah þu us galeilaia ïs. ussokei <a name=t3323><a href=#n3323>[3323]</a> <a name=t3324><a href=#n3324>[3324]</a> jah saiw þatei praufetus us galeilaia ni urreisiþ. aftra du ïm ïesus rodida qaþuh. ïk ïm liuhaþ <a name=t3325><a href=#n3325>[3325]</a> manasedais. saei laisteiþ mik. ni gaggiþ ïn riqiza ak habaiþ liuhaþ libainais. þanuh qeþun du ïmma <a name=t3326><a href=#n3326>[3326]</a> þai fareisaieis. þu bi þuk silban veitvodeis. so veitvodiþa þeina nist sunjeina. andhof ïesus jah qaþ du ïm. jah jabai ïk veitvodja bi mik silban. sunja ïst so veitvodiþa meina. unte vait. waþro qam jah <a name=t3327><a href=#n3327>[3327]</a> waþ galeiþa. ïþ jus ni vituþ. waþro qima aiþþau waþ galeiþa. jus bi leika stojiþ. ïþ ïk ni stoja ainnohun. <a name=t3328><a href=#n3328>[3328]</a> <a name=t3329><a href=#n3329>[3329]</a> aþþan jabai stoja ïk. staua meina sunjeina ïst. unte ains ni ïm. ak ïk jah saei sandida mik <a name=0673> <a name=t3330><a href=#n3330>[3330]</a> <a name=t3331><a href=#n3331>[3331]</a> atta. jah þan ïn vitoda ïzvaramma gameliþ ïst. þatei tvaddje manne veitvodiþa sunja ïst. ïk ïm. saei <a name=t3332><a href=#n3332>[3332]</a> <a name=t3333><a href=#n3333>[3333]</a> veitvodja bi mik silban. jah veitvodeiþ bi mik saei sandida mik atta. qeþun þan du ïmma. war ist sa atta þeins. andhof ïesus. ni mik kunnuþ nih attan meinana. ïþ mik kunþedeiþ jah þau attan meinana <a name=t3334><a href=#n3334>[3334]</a> kunþedeiþ. þo vaurda rodida ïn gazaufylakio laisjands ïn alh. jah ainshun ni faifah ïna. unte naunþanuh <a name=t3335><a href=#n3335>[3335]</a> ni qam weila ïs. þanuh qaþ aftra du ïm ïesus. ïk galeiþa jah sokeiþ mik jah ïn fravaurhtai ïzvarai <a name=t3336><a href=#n3336>[3336]</a> gadauþniþ. þadei ïk gagga. jus ni maguþ qiman. qeþun þan ïudaieis. nibai usqimai sis silbin. <a name=t3337><a href=#n3337>[3337]</a> <a name=t3338><a href=#n3338>[3338]</a> ei qiþiþ. þadei ïk gagga. jus ni maguþ qiman. jah qaþ du ïm ïesus. jus us þaim dalaþro sijuþ. ïþ ïk <a name=t3339><a href=#n3339>[3339]</a> us þaim ïupaþro ïm. jus us þamma fairwau sijuþ. ïþ ïk ni ïm us þamma fairwau. qaþ nu ïzvis. þatei gadauþniþ ïn fravaurhtim ïzvaraim. jabai auk ni galaubeiþ þatei ïk ïm. gadauþniþ ïn fravaurhtim <a name=t3340><a href=#n3340>[3340]</a> <a name=t3341><a href=#n3341>[3341]</a> ïzvaraim. þaruh qeþun du ïmma. þu was ïs. jah qaþ du ïm ïesus. anastodeins. þatei jah rodja <a name=t3342><a href=#n3342>[3342]</a> <a name=t3343><a href=#n3343>[3343]</a> du ïzvis. manag skal bi ïzvis rodjan jah stojan. akei saei sandida mik sunjeins ïst. jah ik. þatei hausida <a name=t3344><a href=#n3344>[3344]</a> <a name=t3345><a href=#n3345>[3345]</a> at ïmma. þata rodja ïn þamma fairwau. ni froþun þatei attan ïm qaþ. qaþuh þan du ïm ïesus. þan ushauheiþ þana sunu mans. þanuh ufkunnaiþ þatei ïk ïm jah af mis silbin tauja ni vaiht ak <a name=t3346><a href=#n3346>[3346]</a> svasve laisida mik atta meins. þata rodja. jah saei sandida mik miþ mis ïst. ni bilaiþ mis ainamma <a name=t3347><a href=#n3347>[3347]</a> atta. unte ïk þatei leikaiþ ïmma tauja sinteino. þata ïmma rodjandin managai galaubidedun ïmma. <a name=t3348><a href=#n3348>[3348]</a> þanuh qaþ ïesus du þaim galaubjandam sis ïudaium. jaba jus gastandiþ ïn vaurda meinamma. bi sunjai <a name=t3349><a href=#n3349>[3349]</a> <a name=t3350><a href=#n3350>[3350]</a> siponjos meinai sijuþ. jah ufkunnaiþ sunja jah so sunja frijans ïzvis briggiþ. andhofun ïmma. fraiv abrahamis sijum jah ni mannhun skalkinodedum aiv wanhun. waiva þu qiþis. þatei frijai vairþiþ. <a name=t3351><a href=#n3351>[3351]</a> <a name=t3352><a href=#n3352>[3352]</a> <a name=t3353><a href=#n3353>[3353]</a> andhof ïm ïesus. amen amen qiþa ïzvis þatei wazuh saei taujiþ fravaurht. skalks ïst fravaurhtai. sah <a name=t3354><a href=#n3354>[3354]</a> þan skalks ni visiþ ïn garda du aiva. sunus visiþ du aiva. jabai nu sunus ïzvis frijans briggiþ. bi sunjai <a name=t3355><a href=#n3355>[3355]</a> frijai sijup. vait þatei fraiv abrahamis sijuþ akei sokeiþ mis usqiman. unte vaurd mein ni gamot <a name=t3356><a href=#n3356>[3356]</a> <a name=t3357><a href=#n3357>[3357]</a> ïn ïzvis. ïk þatei gasaw at attin meinamma rodja. jah jus þatei hausideduþ fram attin ïzvaramina taujiþ. <a name=t3358><a href=#n3358>[3358]</a> andhofun jah qeþun du ïmma. atta unsar abraham ïst. qaþ ïm ïesus. ïþ barna abrahamis veseiþ. <a name=t3359><a href=#n3359>[3359]</a> vaurstva abrahamis tavidedeiþ. ïþ nu sokeiþ nik usqiman mannan ïzei sunja izvis rodida. þoei hausida <a name=t3360><a href=#n3360>[3360]</a> fram guþa. þatuh abraham ni tavida. jus taujiþ toja attins ïzvaris. þanuh qeþun ïmma. veis us <a name=t3361><a href=#n3361>[3361]</a> <a name=t3362><a href=#n3362>[3362]</a> horinassau ni sijum gabauranai. ainana attan aigum guþ. qaþ du ïm ïesus. jabai guþ atta ïzvar vesi. <a name=0675> friodedeiþ þau mik. unte ïk fram guþa urrann jah qam. nih þan auk fram mis silbin ni qam. ak ïs <a name=t3363><a href=#n3363>[3363]</a> <a name=t3364><a href=#n3364>[3364]</a> <a name=t3365><a href=#n3365>[3365]</a> mik ïnsandida. duwe maþlein meina ni kunnuþ. unte ni maguþ hausjan vaurd mein. jus us attin diabaulau sijuþ jah lustuns þis attins ïzvaris vileiþ taujan. jains manamaurþrja vas fram frumistja jah ïn sunjai ni gastoþ. unte nist sunja ïn ïmma. þan rodeiþ liugn. us seinaim rodeiþ. unte liugnja ïst <a name=t3366><a href=#n3366>[3366]</a> <a name=t3367><a href=#n3367>[3367]</a> <a name=t3368><a href=#n3368>[3368]</a> jah atta ïs. ïþ ïk þatei sunja rodida. ni galaubeiþ mis. was ïzvara gazakiþ mik bi fravaurht. þande <a name=t3369><a href=#n3369>[3369]</a> sunja qiþa. duwe ni galaubeiþ mis. sa visands us guþa vaurda guþs hauseiþ. duþe jus ni hauseiþ. <a name=t3370><a href=#n3370>[3370]</a> unte us guþa ni sijuþ. andhofun þan þai ïudaieis jah qeþun du ïmma. niu vaila qiþam veis þatei samareites <a name=t3371><a href=#n3371>[3371]</a> ïs þu jah unhulpon habais. andhof ïesus. ïk unhulþon ni haba ak svera attan meinana. jah <a name=t3372><a href=#n3372>[3372]</a> <a name=t3373><a href=#n3373>[3373]</a> <a name=t3374><a href=#n3374>[3374]</a> jus unsveraiþ mik. ïk ni sokja hauhein meina. ïst saei sokeiþ jah stojiþ. amen amen qiþa ïzvis. jabai <a name=t3375><a href=#n3375>[3375]</a> <a name=t3376><a href=#n3376>[3376]</a> was vaurd mein fastaiþ. dauþu ni gasaiwiþ aiva dage. þanuh qeþun du ïmma þai ïudaieis nu. ufkunþedum þatei unhulþon habais. abraham gadauþnoda jah praufeteis. jah þu qiþis. jabai was mein vaurd <a name=t3377><a href=#n3377>[3377]</a> fastai. ni kausjai dauþau aiva dage. ïbai þu maiza ïs attin unsaramma abrahama. saei gadauþnoda. jah <a name=t3378><a href=#n3378>[3378]</a> praufeteis gadauþnodedun. wana þuk silban taujis þu. andhof ïesus. jabai ïk hauhja mik silban. so hauheins meina ni vaihts ïst. ïst atta meins. saei hauheiþ mik. þanei jus qiþiþ þatei guþ unsar ïst. <a name=t3379><a href=#n3379>[3379]</a> jah ni kunnuþ ïna. ïþ ïk kann ïna. jah jabai qeþjau þatei ni kunnjau ïna. sijau galeiks ïzvis liugnja. <a name=t3380><a href=#n3380>[3380]</a> ak kann ïna jah vaurd ïs fasta. abraham atta ïzvar sifaida. ei gasewi dag meinana. jah gasaw jah <a name=t3381><a href=#n3381>[3381]</a> <a name=t3382><a href=#n3382>[3382]</a> faginoda. þanuh qeþun þai ïudaieis du ïmma. fimftiguns jere nauh ni habais jah abraham sawt. qaþ <a name=t3383><a href=#n3383>[3383]</a> <a name=t3384><a href=#n3384>[3384]</a> ïm ïesus. amen amen qiþa ïzvis. faurþizei abraham vaurþi. ïk ïm. þanuh nemun stainans. ei vaurpeina ana ïna. ïþ ïesus þan gafalh sik jah usïddja us alh usleiþands þairh midjans ïns jah warboda sva. <a name=t3385><a href=#n3385>[3385]</a> <a name=t3386><a href=#n3386>[3386]</a> <a name=t3387><a href=#n3387>[3387]</a> jah þairhgaggands gaumida mann blinamma us gabaurþai. þaruh frehun ïna siponjos ïs qiþandans. <a name=t3388><a href=#n3388>[3388]</a> rabbei. was fravaurhta. sau þau fadrein ïs. ei blinds gabaurans varþ. andhof ïesus. nih sa fravaurhta <a name=t3389><a href=#n3389>[3389]</a> <a name=t3390><a href=#n3390>[3390]</a> nih fadrein ïs. ak ei bairhta vaurþeina vaurstva guþs ana ïmma. ïk skal vaurkjan vaurstva þis sandjandins <a name=0677> <a name=t3391><a href=#n3391>[3391]</a> mik. unte dags ïst. qimiþ nahts. þa..ei ni manna mag vaurkjan. þan ïn þamma fairwau ïm. <a name=t3392><a href=#n3392>[3392]</a> <a name=t3393><a href=#n3393>[3393]</a> liuhaþ ïm þis faiswaus. þata qiþands gaspaiv dalaþ jah gavaurhta fani us þamma spaiskuldra jah <a name=t3394><a href=#n3394>[3394]</a> <a name=t3395><a href=#n3395>[3395]</a> gasmait ïmma ana augona þata fani þamma blindin jah qaþ du ïmma. gagg þvahan ïn svumsl siloamis. <a name=t3396><a href=#n3396>[3396]</a> þatei gaskeirjada ïnsandiþs. galaiþ jah afþvoh jah qam saiwands. þanuh garaznans jah þai <a name=t3397><a href=#n3397>[3397]</a> <a name=t3398><a href=#n3398>[3398]</a> saiwandans ïna faurþis þatei ïs bidagva vas qeþun. niu sa ist. saei sat aihtronds. sumaih qeþun. <a name=t3399><a href=#n3399>[3399]</a> <a name=t3400><a href=#n3400>[3400]</a> þatei sa ïst. sumaih þatei galeiks þamma ïst. ïþ ïs qaþ. þatei ïk ïm. þanuh qeþun du ïmma. waiva <a name=t3401><a href=#n3401>[3401]</a> <a name=t3402><a href=#n3402>[3402]</a> usluknodedun þus þo augona. andhof jains jah qaþ. manna hailans ïesus fani gavaurhta jah bismait mis augona jah qaþ mis. gagg afþvahan ïn þata svumfsl siloamis. ïþ ïk galaiþ jah biþvahands ussaw. <a name=t3403><a href=#n3403>[3403]</a> <a name=t3404><a href=#n3404>[3404]</a> <a name=t3405><a href=#n3405>[3405]</a> qeþun þan du ïmma, war ïst sa. ïþ ïs qaþ. ni vait. gatiuhand ïna du fareisaium þana saei vas <a name=t3406><a href=#n3406>[3406]</a> <a name=t3407><a href=#n3407>[3407]</a> blinds. vasuh þan sabbato. þan þata fani gavaurhta ïesus jah uslauk ïmma augona. aftra þan frehun ïna jah þai fareisaieis. waiva ussaw. ïþ ïs qaþ jah þaim. fani galagida mis ana augona jah <a name=t3408><a href=#n3408>[3408]</a> afþvoh jah saiwa. qeþun þan sumai þize fareisaie. sa manna nist fram guþa. þande sabbate daga ni vitaiþ. sumaih qeþun. waiva mag manna fravaurhts svaleikos taiknins taujan. jah missaqiss <a name=t3409><a href=#n3409>[3409]</a> varþ miþ ïm. qeþunuh du þamma faurþis blindin aftra. þu wa qiþis bi þana ei uslauk þus augona. <a name=t3410><a href=#n3410>[3410]</a> ïþ ïs qaþuh. þatei praufetus ïst. ni galaubidedun þan ïudaieis bi ïna. þatei ïs blinds vesi jah <a name=t3411><a href=#n3411>[3411]</a> <a name=t3412><a href=#n3412>[3412]</a> ussewi. unte atvopidedun þans fadrein ïs þis ussaiwandins. jah frehun ïns qiþandans. sau ïst <a name=t3413><a href=#n3413>[3413]</a> <a name=t3414><a href=#n3414>[3414]</a> sa sunus ïzvar. þanei jus qiþiþ þatei blinds gabaurans vaurþi. waiva nu saiwiþ. andhofun þan <a name=t3415><a href=#n3415>[3415]</a> ïm þai fadrein ïs jah qeþun. vitum þatei sa ïst sunus unsar jah þatei blinds gabaurans varþ. ïþ waiva nu saiwiþ. ni vitum. aþþiau was uslauk ïmma þo augona. veis ni vitum. silba usvahsans <a name=t3416><a href=#n3416>[3416]</a> <a name=t3417><a href=#n3417>[3417]</a> ïst. ïna fraihniþ. silba bi sik rodjai. þata qeþun þai fadrein ïs. unte ohtedun sis ïudaiuns. juþan <a name=t3418><a href=#n3418>[3418]</a> auk gaqeþun sis ïudaieis. ei jabai was ïna andhaihaiti xristu. utana synagogais vairþai. duhþe <a name=t3419><a href=#n3419>[3419]</a> þai berusjos ïs qeþun. þatei usvahsans ïst. silban fraihniþ. atvopidedun þan anþaramma sinþa þana mannan. saei vas blinds. jah qeþun du ïmma. gif hauhein guþa. veis vitum þatei sa manna <a name=t3420><a href=#n3420>[3420]</a> <a name=t3421><a href=#n3421>[3421]</a> fravaurhts ïstþanuh andhof jains. jabai fravaurhts ïst. ik ni vait. þat-ain vait ei blinds vas ïþ nu saiwa. <a name=0679> <a name=t3422><a href=#n3422>[3422]</a> <a name=t3423><a href=#n3423>[3423]</a> þanuh qeþun aftra. wa gatavida þus. waiva uslauk þus augona. andhof ïm. qaþ ïzvis ju jah ni hausideduþ. <a name=t3424><a href=#n3424>[3424]</a> <a name=t3425><a href=#n3425>[3425]</a> wa aftra vileiþ hausjan. ïbai jah jus vileiþ þamma siponjos vairþan. þanuh lailoun ïmma jah <a name=t3426><a href=#n3426>[3426]</a> qeþun. þu ïs siponeis þamma. ïþ veis moses siponjos sijum. veis vitum þatei du mose rodida guþ. ïþ <a name=t3427><a href=#n3427>[3427]</a> <a name=t3428><a href=#n3428>[3428]</a> þana ni kunnum waþro ïst. andhof sa manna jah qaþ du ïm. auk ïn þamma sildaleik ïst þatei jus ni <a name=t3429><a href=#n3429>[3429]</a> vituþ waþro ïst. jah uslauk mis augona. vitumuh þan þatei guþ fravaurhtaim ni andhauseiþ. ak jabai <a name=t3430><a href=#n3430>[3430]</a> was guþblostreis ïst jah viljan ïs taujiþ. þamma hauseiþ. fram aiva ni gahausiþ vas patei uslukiþ was <a name=t3431><a href=#n3431>[3431]</a> <a name=t3432><a href=#n3432>[3432]</a> augona blindamma gabauranamma. nih vesi sa fram guþa. ni mahtedi taujan ni vaiht. andhofun jah qeþun du ïmma. ïn fravaurhtim þu gabaurans varst alls jah þu laiseis unsis. jah usvaurpun ïmma ut. <a name=t3433><a href=#n3433>[3433]</a> <a name=t3434><a href=#n3434>[3434]</a> hausida ïesus þatei usvaurpun ïmma ut jah bigat ïna qaþuh du ïmma. þu gaulaubeis du sunau guþs. <a name=t3435><a href=#n3435>[3435]</a> <a name=t3436><a href=#n3436>[3436]</a> <a name=t3437><a href=#n3437>[3437]</a> andhof jains jah qaþ. an was ïst. frauja. ei galaubjau du ïmma. qaþ þan ïmma ïesus. jah gasawt ïna <a name=t3438><a href=#n3438>[3438]</a> <a name=t3439><a href=#n3439>[3439]</a> <a name=t3440><a href=#n3440>[3440]</a> jah saei rodeiþ miþ þus. sa ïst. ïþ ïs qaþuh. galaubja. frauja. jah ïnvait ïna. jah qaþ ïesus. du stauai <a name=t3441><a href=#n3441>[3441]</a> <a name=t3442><a href=#n3442>[3442]</a> ïk ïn þamma fairwau qam. ei þai unsaiwandans saiwaina jah þai saiwandans blindai vairþaina. jah hausidedun þize fareisaie sumai þata þai visandans miþ ïmma jah qeþun du ïmma. ïbai jah veis <a name=t3443><a href=#n3443>[3443]</a> <a name=t3444><a href=#n3444>[3444]</a> blindai sijum, qaþ ïm ïesus. ïþ blindai veseiþ. ni þau habaidedeiþ fravaurhtais. ïþ nu qiþiþ. þatei <a name=t3445><a href=#n3445>[3445]</a> gasaiwam. eiþan fravaurhts ïzvara þairhvisiþ. amen amen qiþa ïzvis. saei ïnn ni atgaggiþ þairh daur <a name=t3446><a href=#n3446>[3446]</a> ïn gardan lambe ak steigiþ aljaþro. sah hliftus ïst jah vaidedja. ïþ sa ïnngaggands þairh daur hairdeis <a name=t3447><a href=#n3447>[3447]</a> ïst lambe. þammuh dauravards uslukiþ. jah þo lamba stibnai ïs hausjand. jah þo svesona lamba <a name=t3448><a href=#n3448>[3448]</a> haitiþ bi namin. jah ustiuhiþ þo. jah þan þo svenosa ustiuhiþ. faura ïm gaggiþ. jah þo lamba ïna <a name=t3449><a href=#n3449>[3449]</a> Iaistjand. unte kunnun stibna ïs. ïþ framaþjana ni laistjand ak þliuhand faura ïmma. unte ni kunnun <a name=t3450><a href=#n3450>[3450]</a> þize framaþjane stibna. þo gajukon qaþ ïm ïesus. ïþ jainai ni froþun. wa vas. þatei rodida du <a name=t3451><a href=#n3451>[3451]</a> <a name=t3452><a href=#n3452>[3452]</a> <a name=t3453><a href=#n3453>[3453]</a> ïm. þanuh qaþ aftra du ïm ïesus. amen amen qiþa ïzvis. þatei ïk daur þize lambe. allai sva <a name=0681> <a name=t3454><a href=#n3454>[3454]</a> managai sve qemun. þiubos sind jah vaidedjans. akei ni hausidedun ïm þo lamba. ïk ïm þata daur. <a name=t3455><a href=#n3455>[3455]</a> þairh mik jabai was ïnngaggiþ. ganisiþ jah ïnngaggiþ jah utgaggiþ jah vinja bigitiþ. þiubs ni qimiþ <a name=t3456><a href=#n3456>[3456]</a> nibai ei stilai jah ufsneiþai jah fraqistjai. ïþ ïk qam ei libain aigeina jah managizo aigeina. ïk ïm <a name=t3457><a href=#n3457>[3457]</a> hairdeis gods. hairdeis sa goda saivala seina lagjiþ faur lamba. ïþ asneis jah saei nist hairdeis. þizei ni sind lamba svesa. gasaiwiþ vulf qimandan jah bileiþiþ þaim lambam jah þliuhiþ. jah sa <a name=t3458><a href=#n3458>[3458]</a> <a name=t3459><a href=#n3459>[3459]</a> vulfs fravilviþ þo jah distahjiþ þo lamba. ïþ sa asneis afþliuhiþ. unte asneis ïst jah ni kar-ïst ïna <a name=t3460><a href=#n3460>[3460]</a> <a name=t3461><a href=#n3461>[3461]</a> <a name=t3462><a href=#n3462>[3462]</a> þize lambe. ïk ïm hairdeis sa goda jah kann meina jah kunnun mik þo meina. svasve kann mik <a name=t3463><a href=#n3463>[3463]</a> <a name=t3464><a href=#n3464>[3464]</a> atta jah ïk kann attan jah saivala meina lagja faur þo lamba. jah anþara lamba aih. þoei ni sind þis avistris. jah þo skal briggan. jah stibnos meinaizos hausjand jah vairþand ain aveþi. ains <a name=t3465><a href=#n3465>[3465]</a> <a name=t3466><a href=#n3466>[3466]</a> <a name=t3467><a href=#n3467>[3467]</a> hairdeis. duhþe atta mik frijoþ. unte ïk lagja saivala meina. ei aftra nimau þo. ni washun nimiþ þo af mis silbin. valdufni haba aflagjan þo jah valdufni haba aftra niman þo. þo anabusn nam at <a name=t3468><a href=#n3468>[3468]</a> <a name=t3469><a href=#n3469>[3469]</a> attin meinamma. þanuh missaqiss aftra varþ miþ ïudaium ïn þize vaurde. qeþunuh managai ïze. <a name=t3470><a href=#n3470>[3470]</a> <a name=t3471><a href=#n3471>[3471]</a> unhulþon habaiþ jah dvalmoþ. wa þamma hauseiþ. sumaih qeþun. þo vaurda ni sind unhulþon <a name=t3472><a href=#n3472>[3472]</a> habandins. ïbai mag unhulþo blindaim augona uslukan. varþ þan ïnniujiþa ïn ïairusaulymai jah <a name=t3473><a href=#n3473>[3473]</a> <a name=t3474><a href=#n3474>[3474]</a> <a name=t3475><a href=#n3475>[3475]</a> vintrus vas. jah warboda ïesus ïn alh ïn ubizvai saulaumonis. þanuh birunnun ïna ïudaieis jah <a name=t3476><a href=#n3476>[3476]</a> qeþun du ïmma. und wa saivala unsara hahis. jabai þu sijais xristus. qiþ unsis andaugiba. andhof ïesus. qaþ ïzvis. jah ni galaubeiþ. vaurstva þoei ïk tauja ïn namin attins meinis. þo veitvodjand bi <a name=t3477><a href=#n3477>[3477]</a> <a name=t3478><a href=#n3478>[3478]</a> mik. akei jus ni galaubeiþ. unte ni sijuþ lambe meinaize. svasve qaþ ïzvis. lamba meina stibnai meinai <a name=t3479><a href=#n3479>[3479]</a> hausjand. jah ïk kann þo. jah laistjand mik. jah ïk libain aiveinon giba ïm. jah ni fraqistnand aiv. <a name=t3480><a href=#n3480>[3480]</a> <a name=t3481><a href=#n3481>[3481]</a> jah ni fravilviþ washun þo us handau meinai. atta meins þatei fragaf mis. maizo allaim ïst. jah ni aiv <a name=t3482><a href=#n3482>[3482]</a> <a name=t3483><a href=#n3483>[3483]</a> <a name=t3484><a href=#n3484>[3484]</a> ainshun mag fravilvan þo us handau attins meinis. ïk jah atta meins ain siju. nemun aftra stainans þai <a name=0683> <a name=t3485><a href=#n3485>[3485]</a> ïudaieis. ei vaurpeina ana ïna. andhof ïm ïesus. managa goda vaurstva ataugida ïzvis us attin meinamma. <a name=t3486><a href=#n3486>[3486]</a> ïn warjis þize vaurstve staineiþ mik. andhofun ïmma þai ïudaieis. ïn godis vaurstvis ni <a name=t3487><a href=#n3487>[3487]</a> stainjam þuk ak ïn vajamereins jah þatei þu manna visands taujis þuk silban du guþa. andhof ïm <a name=t3488><a href=#n3488>[3488]</a> ïesus. niu ïst gameliþ ïn vitoda ïzvaramma. ïk qaþ. guda sijuþ. jabai jainans qaþ guda. du þaimei <a name=t3489><a href=#n3489>[3489]</a> <a name=t3490><a href=#n3490>[3490]</a> vaurd guþs varþ. jah ni maht ïst gatairan þata gamelido. þanei atta gaveihaida jah ïnsandida ïn þana <a name=t3491><a href=#n3491>[3491]</a> <a name=t3492><a href=#n3492>[3492]</a> fairwu. jus qiþiþ þatei vajamerjau. unte qaþ. sunus guþs ïm. niba taujau vaurstva attins meinis. ni <a name=t3493><a href=#n3493>[3493]</a> <a name=t3494><a href=#n3494>[3494]</a> galaubeiþ mis. ïþ jabai taujau. niba mis galaubjaiþ. þaim vaurstvam galaubjaiþ. ei ufkunnaiþ jah <a name=t3495><a href=#n3495>[3495]</a> <a name=t3496><a href=#n3496>[3496]</a> galaubjaiþ þatei ïn mis atta jah ik ïn ïmma. sokidedun ïna aftra gafahan jah usïddja us handum ïze. <a name=t3497><a href=#n3497>[3497]</a> jah galaiþ aftra ufar ïaurdanu ïn þana stad. þarei vas ïohannes frumist daupjands. jah salida jainar. <a name=t3498><a href=#n3498>[3498]</a> <a name=t3499><a href=#n3499>[3499]</a> jah managai qemun at ïmma jah qeþun þatei ïohannes gatavida taikne ni ainohun. ïþ allata þatei <a name=t3500><a href=#n3500>[3500]</a> <a name=t3501><a href=#n3501>[3501]</a> <a name=t3502><a href=#n3502>[3502]</a> <a name=t3503><a href=#n3503>[3503]</a> qaþ ïohannes bi þana. sunja vas. jah galaubidedun managai du ïmma jainar. vasuh þan sums siuks <a name=t3504><a href=#n3504>[3504]</a> lazarus af beþanias us haimai marjins jah marþins svistrs ïzos. vasuh þan marja. soei salboda <a name=t3505><a href=#n3505>[3505]</a> fraujan balsana jah bisvarb fotuns ïs skufta seinamma. þizozei broþar lazarus siuks vas. ïnsandidedun <a name=t3506><a href=#n3506>[3506]</a> <a name=t3507><a href=#n3507>[3507]</a> þan þos svistrjus ïs du ïmma qiþandeins. frauja sai. þanei frijos. siuks ïst. ïþ ïs gahausjands <a name=t3508><a href=#n3508>[3508]</a> qaþ. so siukei nist du dauþau ak ïn hauheinais guþs. ei hauhjaidau sunus guþs þairh þata. frijoduh <a name=t3509><a href=#n3509>[3509]</a> þan ïesus marþan jah svistar ïzos jah lazarun. ïsve hausida þatei siuks vas. þanuh þan salida ïn <a name=t3510><a href=#n3510>[3510]</a> þammei vas stada tvans dagans. þaþroh þan afar þata qaþ du siponjam. gaggam ïn ïudaian aftra. <a name=t3511><a href=#n3511>[3511]</a> qeþun du ïmma þai siponjos. rabbei. nu sokidedun þuk afvairpan stainam ïudaieis. jah aftra gaggis <a name=t3512><a href=#n3512>[3512]</a> <a name=t3513><a href=#n3513>[3513]</a> jaind. andhof ïesus. niu tvalif sind weilos dagis. jabai was gaggiþ ïn dag. ni gastiggqiþ. unte <a name=t3514><a href=#n3514>[3514]</a> liuhaþ þis fairwaus gasaiwiþ. aþþan jabai was gaggiþ ïn naht. gastiggqiþ. unte liuhad nist ïn ïmma. <a name=t3515><a href=#n3515>[3515]</a> <a name=t3516><a href=#n3516>[3516]</a> þo qaþ jah afar þata qiþiþ du ïm. lazarus frijonds unsar gasaizlep. akei gaggam ei usvakjau ïna. <a name=t3517><a href=#n3517>[3517]</a> <a name=t3518><a href=#n3518>[3518]</a> <a name=t3519><a href=#n3519>[3519]</a> þanuh qeþun þai siponjos ïs. frauja. jabai slepiþ. hails vairþiþ. qaþuh þan ïesus bi dauþu ïs. ïþ <a name=0685> <a name=t3520><a href=#n3520>[3520]</a> jainai hugidedun þatei ïs bi slep qeþi. þanuh þan qaþ du ïm ïesus svikunþaba. lazarus gasvalt. jah <a name=t3521><a href=#n3521>[3521]</a> fagino ïn ïzvara ei galaubjaiþ. unte ni vas jainar. akei gaggam du ïmma. þanuh qaþ þomas. saei haitada <a name=t3522><a href=#n3522>[3522]</a> didimus. þaim gahlaibam seinaim. gaggam jah veis ei gasviltaima miþ ïmma. qimands þan <a name=t3523><a href=#n3523>[3523]</a> <a name=t3524><a href=#n3524>[3524]</a> ïesus bigat ïna juþan fidvor dagans habandan ïn hlaiva. vasuh þan beþania newa ïairusaulymiam <a name=t3525><a href=#n3525>[3525]</a> <a name=t3526><a href=#n3526>[3526]</a> svasve ana spaurdim fimftaihunim. jah managai ïudaie gaqemun bi marþan jah marjan ei gaþrafstidedeina <a name=t3527><a href=#n3527>[3527]</a> ïjos bi þana broþar ïzo. ïþ marþa sunsei hausida þatei ïesus qimiþ. viþraïddja ïna. ïþ marja <a name=t3528><a href=#n3528>[3528]</a> <a name=t3529><a href=#n3529>[3529]</a> ïn garda sat. þanuh qaþ marþa du ïesua. frauja. ïþ veseis her. ni þau gadauþnodedi broþar meins. <a name=t3530><a href=#n3530>[3530]</a> akei jah nu vait ei þiswah þei bidjis guþ. gibiþ þus guþ. qaþ ïzai ïesus. usstandiþ broþar þeins. <a name=t3531><a href=#n3531>[3531]</a> <a name=t3532><a href=#n3532>[3532]</a> <a name=t3533><a href=#n3533>[3533]</a> qaþ du ïmma marþa. vait þatei usstandiþ ïn usstassai ïn þamma spedistin daga. qaþ þan ïesus. ïk <a name=t3534><a href=#n3534>[3534]</a> ïm so usstass jah libains. saei galaubeiþ du mis. þauhjaba dauþniþ. libaid. jah wasuh saei libaiþ jah <a name=t3535><a href=#n3535>[3535]</a> galaubeiþ du mis. ni gadauþniþ aiv. galaubeis þata. qaþ ïmma. jai frauja. ïk galaubida. þatei þu ïs <a name=t3536><a href=#n3536>[3536]</a> xristus sunus guþs sa ïn þana fairwu qimanda. jah þata qiþandei galaiþ jah vopida marjan svistar <a name=t3537><a href=#n3537>[3537]</a> seina þiubjo qiþandei. laisareis qam jah haitiþ þuk. ïþ jaina sunsei hausida. urrais sprauto jah <a name=t3538><a href=#n3538>[3538]</a> ïddja du ïmma. niþ-þan nauhþanuh qam ïesus ïn veihsa ak vas nauhþanuh ïn þamma stada. þarei <a name=t3539><a href=#n3539>[3539]</a> <a name=t3540><a href=#n3540>[3540]</a> gamotida ïmma marþa. ïudaieis þan þai visandans miþ ïzai ïn garda þrafstjandans ïja gasaiwandans marjan þatei sprauto usstoþ jah usïddja ïddjedunuh afar ïzai qiþandans. þatei gaggiþ du hlaiva ei <a name=t3541><a href=#n3541>[3541]</a> <a name=t3542><a href=#n3542>[3542]</a> greitai jainar. ïþ marja sunsei qam. þarei vas ïesus. gasaiwandei ïna draus ïmma du fotum qiþandei <a name=t3543><a href=#n3543>[3543]</a> <a name=t3544><a href=#n3544>[3544]</a> du ïmma. frauja. ïþ veiseis her. ni þauh gasvulti meins broþar. þanuh ïesus sunsei gasaw ïja greitandein jah ïudaiuns. þaiei qemun miþ ïzai gretandans. ïnrauhtida ahmin jah ïnvagida sik silban <a name=t3545><a href=#n3545>[3545]</a> <a name=t3546><a href=#n3546>[3546]</a> jah qaþ. war lagidedun ïna. qeþun du ïmma. frauja. hiri jah saiw. jah tagrida ïesus. þaruh qeþun <a name=t3547><a href=#n3547>[3547]</a> þai ïudaieis. sai. waiva frioda ïna. sumai þan ïze qeþun. niu mahta sa ïzei uslauk augona þamma <a name=t3548><a href=#n3548>[3548]</a> <a name=t3549><a href=#n3549>[3549]</a> blindin gataujan ei jah sa ni gadauþnodedi. þanuh ïesus aftra ïnrauhtiþs ïn sis silbin gaggiþ du <a name=0687> <a name=t3550><a href=#n3550>[3550]</a> þamma hlaiva. vasuh þan hulundi jah staina ufarlagida vas ufaro. qaþ ïesus. afnimiþ þana stain. qaþ <a name=t3551><a href=#n3551>[3551]</a> du ïmma svistar þis dauþins marþa. frauja. ju fuls ïst. fidurdogs auk ïst. qaþ ïzai ïesus. niu qaþ þus <a name=t3552><a href=#n3552>[3552]</a> <a name=t3553><a href=#n3553>[3553]</a> þatei jabai galaubeis. gasaiwis vulþu guþs. ushofun þan þana stain. þarei vas. ïþ ïesus uzuhhof <a name=t3554><a href=#n3554>[3554]</a> augona ïup jah qaþ. atta. aviliudo þus. unte andhausides mis. jah þan ïk vissa þatei sinteino mis andhauseis. akei ïn manageins þizos bistandandeins qaþ. ei galaubjaina þatei þu mik ïnsandides. <a name=t3555><a href=#n3555>[3555]</a> <a name=t3556><a href=#n3556>[3556]</a> <a name=t3557><a href=#n3557>[3557]</a> jah þata qiþands stibnai mikilai hropida. lazaru. hiri ut. jah urrann sa dauþa gabundans handuns jah fotuns faskjam. jah vlits ïs auralja bibundans. qaþ du ïm ïesus. andbindiþ ïna jah letiþ gaggan. <a name=t3558><a href=#n3558>[3558]</a> <a name=t3559><a href=#n3559>[3559]</a> þanuh managai þize judaiei þai qimandans at marjin jah saiwandans. þatei gatavida. galaubidedun <a name=t3560><a href=#n3560>[3560]</a> <a name=t3561><a href=#n3561>[3561]</a> ïmma. sumaiþ-þan ïze galiþun du fareisaium jah qeþun du ïm. þatei gatavida ïesus. galesun þan <a name=t3562><a href=#n3562>[3562]</a> <a name=t3563><a href=#n3563>[3563]</a> þai auhumistans gudjans jah þai farei . . . ------ïn beþanijin. þarei vas lazarus sa dauþa. þanei urraisida <a name=t3564><a href=#n3564>[3564]</a> us dauþaim ïesus. þaruh gavaurhtedun ïmma nahtamat jainar jah marþa andbahtida. ïþ lazarus <a name=t3565><a href=#n3565>[3565]</a> <a name=t3566><a href=#n3566>[3566]</a> vas sums þize anakumbjandane miþ ïmma. ïþ marja nam pund balsanis nardaus pistikeinis filugalaubis jah gasalboda fotuns ïesua jah bisvarb fotuns ïs skufta seinamma. ïþ sa gards fulls varþ <a name=t3567><a href=#n3567>[3567]</a> <a name=t3568><a href=#n3568>[3568]</a> daunais þizos salbonais. qaþ þan ains þize siponje ïs. judas seimonis sa ïskariotes. ïzei skaftida sik <a name=t3569><a href=#n3569>[3569]</a> <a name=t3570><a href=#n3570>[3570]</a> <a name=t3571><a href=#n3571>[3571]</a> du galevjan ïna. duwe þata balsan ni frabauht vas ïn·t· skatte jah fradailiþ vesi þarbam. þatuþ-þan qaþ ni þeei ïna þize þarbane kara vesi. ak unte þiubs vas jah arka habaida jah þata ïnnvaurpano <a name=t3572><a href=#n3572>[3572]</a> <a name=t3573><a href=#n3573>[3573]</a> bar. qaþ þan ïesus. let ïja. ïn dag gafilhis meinis fastaida þata. ïþ þans unledans sinteino habaiþ <a name=t3574><a href=#n3574>[3574]</a> miþ ïzvis ïþ mik ni sinteino habaiþ. fanþ þan manageins filu ïudaie þatei ïesus jainar ïst jah qemun <a name=t3575><a href=#n3575>[3575]</a> <a name=t3576><a href=#n3576>[3576]</a> ni ïn ïesuis ainis ak ei jah lazaru seweina. þanei urraisida us dauþaim. munaidedunuþ-þan auk þai <a name=t3577><a href=#n3577>[3577]</a> auhumistans gudjans ei jah lazarau usqemeina. unte managai ïn þis garunnun ïudaiei jah galaubidedun <a name=t3578><a href=#n3578>[3578]</a> <a name=t3579><a href=#n3579>[3579]</a> ïesua. ïftumin daga manageins filu. sei qam at dulþai. gahausjandans þatei qimiþ ïesus ïn <a name=t3580><a href=#n3580>[3580]</a> ïairausaulymai. nemun astans peikabagme jah urrunnun viþragamotjan ïmma jah hropidedun <a name=0689> <a name=t3581><a href=#n3581>[3581]</a> osanna. þiuþida sa qimanda ïn namin fraujins þiudans ïsraelis. bigat þan ïesus asilu. gasat ana ïna. <a name=t3582><a href=#n3582>[3582]</a> svasve ïst gameliþ. ni ogs þus dauhtar sion. sai. þiudans þeins qimiþ sitands ana fulin asilaus. <a name=t3583><a href=#n3583>[3583]</a> þatuþ-þan ni kunþedun siponjos ïs frumist. ak biþe gasveraiþs vas ïesus. þanuh gamundedun þatei <a name=t3584><a href=#n3584>[3584]</a> þata vas du þamma gameliþ. jah þata gatavidedun ïmma. veitvodida þan so managei. sei vas miþ <a name=t3585><a href=#n3585>[3585]</a> <a name=t3586><a href=#n3586>[3586]</a> ïmma. þan lazaru vopida us hlaiva jah urraisida ïna us dauþaim. duþþe ïddjedun gamotjan ïmma <a name=t3587><a href=#n3587>[3587]</a> managei. unte hausidedun ei gatavidedi þo taikn. þanuh þai fareisaieis qeþun du sis misso. saiwiþ <a name=t3588><a href=#n3588>[3588]</a> <a name=t3589><a href=#n3589>[3589]</a> þatei ni boteiþ vaiht. sai. so manaseds afar ïmma galaiþ. vesunuþ-þan sumai þiudo þize urrinnandane <a name=t3590><a href=#n3590>[3590]</a> ei ïnviteina ïn þizai dulþai. þai atïddjedun du filippau þamma fram beþsaeida galeilaie jah <a name=t3591><a href=#n3591>[3591]</a> bedun ïna qiþandans. frauja. vileima ïesu gasaiwan. gaggiþ filippus jah qiþiþ du andraiïn jah aftra <a name=t3592><a href=#n3592>[3592]</a> andraias jah filippus qeþun du ïesua. ïþ ïesus andhof ïm qiþands. qam weila ei sveraidau sunus <a name=t3593><a href=#n3593>[3593]</a> mans. amen amen qiþa ïzvis. nibai kaurno waiteis gadriusando ïn airþa gasviltiþ. silbo ainata <a name=t3594><a href=#n3594>[3594]</a> aflifniþ. ïþ jabai gasviltiþ. manag akran bairiþ. saei frijoþ saivala seina. fraqisteiþ ïzai. jah saei <a name=t3595><a href=#n3595>[3595]</a> <a name=t3596><a href=#n3596>[3596]</a> fiaiþ saivala seina ïn þamma fairwau. ïn libainai aiveinon bairgiþ ïzai. jabai mis was andbahtjai. mik laistjai. jah þarei ïm ïk. þaruh sa andbahts meins visan habaiþ. jah jabai was mis andbahtiþ. <a name=t3597><a href=#n3597>[3597]</a> sveraiþ ïna atta. nu saivala meina gadrobnoda. jah wa qiþau atta. nasei mik us þizai weilai. akei <a name=t3598><a href=#n3598>[3598]</a> duþþe qam ïn þizai weilai. atta. hauhei namo þeinata. qam þan stibna us himina. jah hauhida jah <a name=t3599><a href=#n3599>[3599]</a> aftra hauhja. managei þan. sei stoþ gahausjandei. qeþun þeiwon vairþan. sumai qeþun. aggilus du <a name=t3600><a href=#n3600>[3600]</a> <a name=t3601><a href=#n3601>[3601]</a> <a name=t3602><a href=#n3602>[3602]</a> ïmma rodida. andhof ïesus jah qaþ. ni ïn meina so stibna varþ ak ïn ïzvara. nu staua ïst þizai manasedai. <a name=t3603><a href=#n3603>[3603]</a> nasedai. nu sa reiks þis fairwaus usvairpada ut. jah ïk jabai ushauhjada af airþai. alla atþinsa <a name=t3604><a href=#n3604>[3604]</a> <a name=t3605><a href=#n3605>[3605]</a> du mis. þatuþ-þan qaþ bandvjands. wileikamma dauþau skulda gadauþnan. andhof ïmma so managei. veis hausidedum ana vitoda. þatei xristus sijai du aiva. jah waiva þu qiþis þatei skulds ïst <a name=t3606><a href=#n3606>[3606]</a> ushauhjan sa sunus mans. was ïst sa sunus mans. qaþ þan du ïm ïesus. nauh leitil mel liuhaþ ïn ïzvis ïst. gaggiþ þande liuhaþ habaiþ. ei riqiz ïzvis ni gafahai. jah saei gaggiþ ïn riqiza. ni vait. <a name=t3607><a href=#n3607>[3607]</a> waþ gaggiþ. þande liuhaþ habaiþ. galaubeiþ du liuhada ei sunjus liuhadis vairþaiþ. þata rodida <a name=t3608><a href=#n3608>[3608]</a> iesus jah galaiþ jah gafalh sik faura ïm. sva filu ïmma taikne gataujandin ïn andvairþja ize ni galaubidedun <a name=t3609><a href=#n3609>[3609]</a> ïmma. ei þata vaurd esaeiïns praufetaus usfullnodedi. þatei qaþ. frauja. was galaubida hauseinai <a name=t3610><a href=#n3610>[3610]</a> unsarai. jah arms fraujins wamma andhuliþs varþ. duþþe ni mahtedun galaubjan. unte aftra <a name=0691> <a name=t3611><a href=#n3611>[3611]</a> qaþ esaeias. gablindida ïze augona jah gadaubida ïze hairtona. ei ni gaumidedeina augam jah <a name=t3612><a href=#n3612>[3612]</a> froþeina hairtin jah gavandidedeina jah ganasidedjau ïns. þata qaþ esaeias. þan saw vulþu ïs jah <a name=t3613><a href=#n3613>[3613]</a> <a name=t3614><a href=#n3614>[3614]</a> rodida bi ïna. þanuh þan sveþauh jah us þaim reikam managai galaubidedun du ïmma. akei faura <a name=t3615><a href=#n3615>[3615]</a> <a name=t3616><a href=#n3616>[3616]</a> fareisaium ni andhaihaitun. ei us synagogein ni usvaurpanai vaurþeina. frijodedun auk mais hauhein <a name=t3617><a href=#n3617>[3617]</a> manniska þau hauhein guþs. ïþ ïesus hropida jah qaþ. saei galaubeiþ du mis. ni galaubeiþ du mis ak du <a name=t3618><a href=#n3618>[3618]</a> <a name=t3619><a href=#n3619>[3619]</a> þamma sandjandin mik. jah saei saiwiþ mik. saiwiþ þana sandjandan mik. ïk liuhad ïn þamma fairwau <a name=t3620><a href=#n3620>[3620]</a> <a name=t3621><a href=#n3621>[3621]</a> qam. ei wazuh saei galaubjai du mis. ïn riqiza ni visai. jah jabai was meinaim hausjai vaurdam jah <a name=t3622><a href=#n3622>[3622]</a> galaubjai. ïk ni stoja ïna. nih þan qam ei stojau manased ak ei ganasjau manased. saei frakann mis jah ni andnimiþ vaurda meina. habaid þana stojandan sik. vaurd þatei rodida. þata stojiþ ïna ïn <a name=t3623><a href=#n3623>[3623]</a> spedistin daga. unte ïk us mis silbin ni rodida. ak saei sandida mik atta. sah mis anabuns at . . . ------qaþ. <a name=t3624><a href=#n3624>[3624]</a> <a name=t3625><a href=#n3625>[3625]</a> ni allai hrainjai sijuþ. biþeh þan usþvoh fotuns ïze jah nam vastjos seinos. anakumbjands. <a name=t3626><a href=#n3626>[3626]</a> <a name=t3627><a href=#n3627>[3627]</a> aftra qaþ du ïm. vitudu. wa gatavida ïzvis. jus vopeid mik. laisareis jah frauja. vaila qiþiþ. ïm auk <a name=t3628><a href=#n3628>[3628]</a> jabai nu usþvoh ïzvis fotuns frauja jah laisareis. jah jus skuluþ ïzvis misso þvahan fotuns. <a name=t3629><a href=#n3629>[3629]</a> <a name=t3630><a href=#n3630>[3630]</a> du frisahtai auk atgaf ïzvis ei svasve ïk gatavida ïzvis. sva jus taujaiþ. amen amen qiþa ïzvis. nist <a name=t3631><a href=#n3631>[3631]</a> skalks maiza fraujin seinamma nih apaustaulus maiza þamma sandjandin sik. þande þata vituþ. <a name=t3632><a href=#n3632>[3632]</a> <a name=t3633><a href=#n3633>[3633]</a> audagai sijuþ. jabai taujiþ þata. ni bi allans ïzvis qiþa. ïk vait. warjans gavalida. ak ei usfulliþ vaurþi <a name=t3634><a href=#n3634>[3634]</a> þata gamelido. saei matida miþ mis hlaib. ushof ana mik fairzna seina. fram himma qiþa ïzvis <a name=t3635><a href=#n3635>[3635]</a> <a name=t3636><a href=#n3636>[3636]</a> faurþizei vaurþi. ei biþe vairþai. galaubjaiþ þatei ïk ïm. amen amen qiþa ïzvis. saei andnimiþ þana <a name=t3637><a href=#n3637>[3637]</a> þanei ïk ïnsandja. mik andnimiþ. ïþ saei mik andnimiþ. andnimiþ þana sandjandan mik. þata qiþands ïesus ïndrobnoda ahmin jah veitvodida jah qaþ. amen amen qiþa þzvis. þatei ains ïzvara galeveiþ <a name=t3638><a href=#n3638>[3638]</a> <a name=t3639><a href=#n3639>[3639]</a> mik. þanuh sewun du sis misso þai siponjos þagkjandans. bi warjana qeþi. vasuh þan anakumbjands <a name=t3640><a href=#n3640>[3640]</a> ains þize siponje ïs ïn barma ïesuis. þanei frijoda ïesus. bandviduh þan þamma seimon paitrus du <a name=t3641><a href=#n3641>[3641]</a> fraihnan. was vesi. bi þanei qaþ. anakumbida þan jains sva ana barma ïesuis qaþuh ïmma. frauja. <a name=t3642><a href=#n3642>[3642]</a> <a name=t3643><a href=#n3643>[3643]</a> was ïst. andhof ïesus. sa ïst. þammei ïk ufdaupjands þana hlaif giba. jah ufdaupjands þana hlaif gaf ïudin <a name=0693> <a name=t3644><a href=#n3644>[3644]</a> seimonis skariotau. jah afar þamma hlaiba þan galaiþ ïn jainana satana. qaþ þan du ïmma <a name=t3645><a href=#n3645>[3645]</a> ïesus. þatei taujis. tavei sprauto. þatuh þan ainshun ni vissa þize anakumbjandane. duwe qaþ ïmma. <a name=t3646><a href=#n3646>[3646]</a> <a name=t3647><a href=#n3647>[3647]</a> sumai mundedun ei unte arka habaida ïudas. þatei qeþi ïmma ïesus. bugei þizei þaurbeima du dulþai <a name=t3648><a href=#n3648>[3648]</a> aiþþau þaim unledam ei wa gibau. biþe andnam þana hlaib jains. suns galaiþ ut. vasuh þan nahts. <a name=t3649><a href=#n3649>[3649]</a> <a name=t3650><a href=#n3650>[3650]</a> <a name=t3651><a href=#n3651>[3651]</a> þan galaiþ ut. qaþ þan ïesus. nu gasveraids varþ sunus mans jah guþ hauhiþs ïst ïn ïmma. jabai nu <a name=t3652><a href=#n3652>[3652]</a> guþ hauhiþs ïst ïn ïmma. jah guþ hauheiþ ïna ïn sis jah suns hauhida ïna. barnilona. nauh leitil mel miþ ïzvis ïm. sokeiþ mik. jah svasve qaþ du ïudaium. ei þadei ïk gagga. jus ni maguþ qiman. <a name=t3653><a href=#n3653>[3653]</a> jah ïzvis qiþa nu. anabusn niuja giba ïzvis ei frijoþ. ïzvis misso sve ïk frijoda ïzvis. þei jah jus frijoþ <a name=t3654><a href=#n3654>[3654]</a> <a name=t3655><a href=#n3655>[3655]</a> misso ïzvis. bi þamma uf kunnanda allai. þei meinai siponjos sijuþ. jabai friaþva habaid miþ izvis <a name=t3656><a href=#n3656>[3656]</a> <a name=t3657><a href=#n3657>[3657]</a> misso. þanuh qaþ du ïmma seimon paitrus. frauja. wad gaggis. andhafjands ïesus qaþ. þadei ïk <a name=t3658><a href=#n3658>[3658]</a> <a name=t3659><a href=#n3659>[3659]</a> gagga. ni magt mik nu laistjan. ïp biþe laisteis. þaruh paitrus qaþ du ïmma. frauja. duwe ni mag þuk <a name=t3660><a href=#n3660>[3660]</a> <a name=t3661><a href=#n3661>[3661]</a> laistjan nu. saivala meina faur þuk lagja. andhof ïesus. saivala þeina faur mik lagjis. amen amen <a name=t3662><a href=#n3662>[3662]</a> qiþa þus. þei hana ni hrukeiþ. unte þu mik afaikis kunnan þrim sinþam. ni ïndrobnai ïzvar hairto. <a name=t3663><a href=#n3663>[3663]</a> galaubeiþ du guþa jah du mis galaubeiþ. ïn garda attins meinis saliþvos managos sind. aþþan niba <a name=t3664><a href=#n3664>[3664]</a> <a name=t3665><a href=#n3665>[3665]</a> veseina. aiþþau qeþjau du ïzvis. gagga manvjan stad ïzvis. jah þan jabai gagga. manvja ïzvis stad. <a name=t3666><a href=#n3666>[3666]</a> aftra qima jah franima ïzvis du mis silbin. ei þarei ïm ïk. þaruh sijuþ jah jus. jah þadei ïk gagga. <a name=t3667><a href=#n3667>[3667]</a> kunnuþ jah þana vig kunnuþ. þaruh qaþ ïmma þomas. frauja. ni vitum waþ gaggis jah waiva <a name=t3668><a href=#n3668>[3668]</a> magum þana vig kunnan. qaþ ïmma ïesus. ïk ïm sa vigs jah sunja jah libains. ainshun ni qimiþ at <a name=t3669><a href=#n3669>[3669]</a> <a name=t3670><a href=#n3670>[3670]</a> attin niba þairh mik. ïþ kunþedeiþ mik aiþþau kunþedeiþ jah attan meinana. jah þan fram himma <a name=t3671><a href=#n3671>[3671]</a> <a name=t3672><a href=#n3672>[3672]</a> kunnuþ ïna jah gasaiwiþ ïna. ïþ filippus qaþuh du þmma. frauja. augei unsis þana attan. þatuh ganah <a name=0695> <a name=t3673><a href=#n3673>[3673]</a> <a name=t3674><a href=#n3674>[3674]</a> unsis. þaruh qaþ ïmma ïesus. svalaud melis miþ ïzvis vas. jah ni ufkunþes mik. filippu. saei gasaw <a name=t3675><a href=#n3675>[3675]</a> mik. gasaw attan. jah waiva þu qiþis. augei unsis þana attan. niu galaubeis þatei ïk ïn attin jah atta ïn mis ïst. þo vaurda. þoei ïk rodja ïzvis. af mis silbin ni rodja. ak atta. saei ïn mis ïst. sa <a name=t3676><a href=#n3676>[3676]</a> <a name=t3677><a href=#n3677>[3677]</a> taujiþ þo vaurstva. galaubeiþ mis þatei ïk ïn attin jah atta ïn mis. ïþ jabai ïn þize vaurstve ni <a name=t3678><a href=#n3678>[3678]</a> <a name=t3679><a href=#n3679>[3679]</a> galaubeiþ mis. amen amen qiþa ïzvis. saei galaubeid mis. þo vaurstva. þoei ïk tauja. jah ïs taujiþ <a name=t3680><a href=#n3680>[3680]</a> jah maizona þaim taujiþ. unte ïk du attin gagga. jah þatei wa bidjiþ ïn namin meinamma. þata <a name=t3681><a href=#n3681>[3681]</a> tauja ei hauhjaidau atta ïn sunau. jabai wis bidjiþ mik ïn namin meinamma. ïk tauja. jabai mik frijoþ. <a name=t3682><a href=#n3682>[3682]</a> anabusnins meinos fastaid. jah ïk bidja attan. jah anþarana parakletu gibiþ ïzvis. ei sijai miþ ïzvis <a name=t3683><a href=#n3683>[3683]</a> <a name=t3684><a href=#n3684>[3684]</a> du aiva. ahma sunjos. þanei so manaseiþs ni mag niman. unte ni saiwiþ ïna. nih kann ïna. ïþ jus <a name=t3685><a href=#n3685>[3685]</a> kunnuþ ïna. unte ïs miþ ïzvis visiþ jah ïn ïzvis ïst. ni leta ïzvis viduvairnans. qima at ïzvis. <a name=t3686><a href=#n3686>[3686]</a> nauh leitil. jah so manaseiþs mik ni þanaseiþs saiwiþ. ïþ jus saiwiþ mik. þatei ïk liba. jah jus <a name=t3687><a href=#n3687>[3687]</a> libaiþ. ïn jainamma daga ufkunnaiþ jus þatei ïk ïn attin meinamma jah jus ïn mis jah ïk ïn ïzvis. <a name=t3688><a href=#n3688>[3688]</a> <a name=t3689><a href=#n3689>[3689]</a> saei habaid anabusnins meinos jah fastaiþ þos. sa ïst saei frijoþ mik. jah þan saei frijoþ mik. <a name=t3690><a href=#n3690>[3690]</a> <a name=t3691><a href=#n3691>[3691]</a> frijoda fram attin meinamma. jah ïk frijo ïna jah gabairhtja ïmma mik silban. þaruh qaþ ïmma ïudas. ni sa ïskarjotes. frauja. wa varþ ei unsis munais gabairhtjan þuk silban ïþ þizai manasedai ni. <a name=t3692><a href=#n3692>[3692]</a> <a name=t3693><a href=#n3693>[3693]</a> andhof ïesus jah qaþ du ïmma. jabai was mik frijoþ jah vaurd mein fastaiþ. jah atta meins frijoþ <a name=t3694><a href=#n3694>[3694]</a> <a name=t3695><a href=#n3695>[3695]</a> ïna. jah du ïmma galeiþos jah saliþvos at ïmma gataujos. ïp saei ni frioþ mik. þo vaurda meina ni <a name=t3696><a href=#n3696>[3696]</a> fastaiþ. jah þata vaurd. þatei hauseiþ. nist mein ak þis sandjandins mik attins. þata rodida ïzvis at <a name=t3697><a href=#n3697>[3697]</a> <a name=t3698><a href=#n3698>[3698]</a> ïzvis visands. aþþan sa parakletus. ahma sa veiha. þanei sandeiþ atta ïn namin meinamma. sa ïzvis <a name=t3699><a href=#n3699>[3699]</a> laiseiþ allata jah gamaudeiþ ïzvis allis. þatei qaþ du ïzvis. gavairþi bileiþa ïzvis. gavairþi mein giba ïzvis. ni svasve so manaseþs gibiþ. ïk giba ïzvis. ni ïndrobnaina ïzvara hairtona nih faurhtjaina. <a name=t3700><a href=#n3700>[3700]</a> <a name=t3701><a href=#n3701>[3701]</a> hausideduþ ei ïk qaþ ïzvis. galeiþa jah qima at ïzvis. jabai frijodedeiþ mik. aiþþau jus faginodedeiþ <a name=t3702><a href=#n3702>[3702]</a> ei ïk gagga du attin. unte atta meins maiza mis ïst. jah nu qaþ ïzvis. faurþizei vaurþi. ei biþe vairþai. <a name=0697> <a name=t3703><a href=#n3703>[3703]</a> <a name=t3704><a href=#n3704>[3704]</a> galaubjaiþ. þanaseiþs filu ni maþlja miþ ïzvis. qimiþ saei þizai manasedai reikinoþ jah ïn mis ni <a name=t3705><a href=#n3705>[3705]</a> <a name=t3706><a href=#n3706>[3706]</a> bigitiþ vaiht. ak ei ufkunnai so manaseþs þatei ïk frijoda attan meinana jah svasve anabaud mis atta <a name=t3707><a href=#n3707>[3707]</a> sva tauja. urreisiþ. gaggam þaþro. ïk ïm veinatriu þata sunjeino. jah atta meins vaurstvja ïst. <a name=t3708><a href=#n3708>[3708]</a> <a name=t3709><a href=#n3709>[3709]</a> all taine ïn mis unbairandane akran goþ usnimiþ ïta. jah all akran bairandane gahraineiþ ïta. ei <a name=t3710><a href=#n3710>[3710]</a> <a name=t3711><a href=#n3711>[3711]</a> managizo akran bairaina. ju jus hrainjai sijuþ ïn þis vaurdis. þatei rodida du ïzvis. visaiþ ïn mis jah ïk ïn ïzvis. sve sa veinatains ni mag akran bairan af sis silbin. niba ïst ana veinatriva. svah nih jus. <a name=t3712><a href=#n3712>[3712]</a> <a name=t3713><a href=#n3713>[3713]</a> niba ïn mis sijuþ. ïk ïm þata veinatriu. ïþ jus veinatainos. saei visiþ ïn mis jah ïk ïn ïmma. sva <a name=t3714><a href=#n3714>[3714]</a> <a name=t3715><a href=#n3715>[3715]</a> bairiþ akran manag. þatei ïnuh mik ni maguþ taujan ni vaiht. niba saei visiþ ïn mis. usvairpada <a name=t3716><a href=#n3716>[3716]</a> <a name=t3717><a href=#n3717>[3717]</a> ut sve veinatains jah gaþaursniþ jah galisada jah ïn fon galagjand jah ïnbranjada. aþþan jabai sijuþ <a name=t3718><a href=#n3718>[3718]</a> ïn mis. jah vaurda meina ïn ïzvis sind. þatawah þei vileiþ. bidjiþ. jah vairþiþ ïzvis. ïn þamma <a name=t3719><a href=#n3719>[3719]</a> <a name=t3720><a href=#n3720>[3720]</a> hauhiþs ïst atta meins. ei akran manag bairaiþ. jah vairþaiþ meinai siponjos. svasve frijoda mik atta. <a name=t3721><a href=#n3721>[3721]</a> svah ïk frijoda ïzvis. visaiþ ïn friaþvai meinai. jabai anabusnins meinos fastaid. sijuþ ïn friaþvai <a name=t3722><a href=#n3722>[3722]</a> meinai. svasve ïk anabusnins attins meinis fastaida jah visa ïn friaþvai ïs. þata rodida ïzvis ei faheþs <a name=t3723><a href=#n3723>[3723]</a> <a name=t3724><a href=#n3724>[3724]</a> meina ïn ïzvis sijai jah faheds ïzvara usfulljaidau. þata ïst anabusns meina ei frijoþ ïzvis misso <a name=t3725><a href=#n3725>[3725]</a> <a name=t3726><a href=#n3726>[3726]</a> svasve ïk frijoda ïzvis. maizein þizai friaþvai manna ni habaiþ. ei was saivala seina lagjiþ faur frijonds <a name=t3727><a href=#n3727>[3727]</a> <a name=t3728><a href=#n3728>[3728]</a> seinans. jus frijonds meinai sijuþ. jabai taujiþ. þatei ïk anabiuda izvis. þanaseiþs ïzvis ni qiþa skalkans. unte skalks ni vait wa taujiþ ïs frauja. ïþ ïk ïzvis qaþ frijonds. unte all þatei hausida at attin meinamma. <a name=t3729><a href=#n3729>[3729]</a> <a name=t3730><a href=#n3730>[3730]</a> gakannida ïzvis. ni jus mik gavalideduþ. ak ïk gavalida ïzvis ei jus snivaiþ jah akran bairaiþ <a name=t3731><a href=#n3731>[3731]</a> jah akran ïzvar du aiva sijai. ei þatawah þei bidjaiþ attan ïn namin meinamma. gibiþ ïzvis. þata <a name=t3732><a href=#n3732>[3732]</a> <a name=t3733><a href=#n3733>[3733]</a> anabiuda ïzvis ei frijoþ ïzvis misso. jabai so manaseds ïzvis fijai. kunneiþ ei mik fruman ïzvis <a name=t3734><a href=#n3734>[3734]</a> <a name=t3735><a href=#n3735>[3735]</a> fijaida. jabai þis fairwaus veseiþ. aiþþau so manaseds svesans frijodedi. aþþan unte us þamma <a name=t3736><a href=#n3736>[3736]</a> fairwau ni sijuþ. ak ïk gavalida ïzvis us þamma fairwau. duþþe fijaid ïzvis so manaseþs. gamuneiþ þis vaurdis þatei ïk qaþ du ïzvis. nist skalks maiza fraujin seinamma. jabai mik vrekun. jah ïzvis vrikand. <a name=0699> <a name=t3737><a href=#n3737>[3737]</a> jabai mein vaurd fastaidedeina. jah ïzvar fastaina. ak þata allata taujand ïzvis ïn namins meinis. unte <a name=t3738><a href=#n3738>[3738]</a> ni kunnun þana sandjandan mik. nih qemjau jah rodidedjau du ïm. fravaurht ni habaidedeina. ïþ <a name=t3739><a href=#n3739>[3739]</a> <a name=t3740><a href=#n3740>[3740]</a> <a name=t3741><a href=#n3741>[3741]</a> nu ïnilons ni haband bi fravraurht seina. saei mik fijaiþ. jah attan meinana fijaiþ. ïþ þo vaurstva ni gatavidedjau ïn ïm. þoei anþar ainshun ni gatavida. fravaurht ni habaidedeina. ïþ nu jah gasewun <a name=t3742><a href=#n3742>[3742]</a> mik jak fijaidedun jah mik jah attan meinana. ak ei usfullnodedi vaurd þata gamelido ïn vitoda ïze. ei <a name=t3743><a href=#n3743>[3743]</a> fijaidedun mik arvjo. aþþan þan qimiþ parakletus. þanei ïk ïnsandja ïzvis fram attin. ahman sunjos. ïzei <a name=t3744><a href=#n3744>[3744]</a> <a name=t3745><a href=#n3745>[3745]</a> fram attin urriniþ. sa veitvodeiþ bi mik. jah þan jus veitvodeiþ. unte fram fruma miþ mis sijuþ. þata <a name=t3746><a href=#n3746>[3746]</a> rodida ïzvis ei ni afmarzjaindau. us gaqumþim dreiband ïzvis. akei qimiþ weila ei sawasuh ïzei usqimiþ <a name=t3747><a href=#n3747>[3747]</a> ïzvis þuggkeiþ hunsla saljan guþa. jah þata taujand. unte ni ufkunþedun attan nih mik. akei þata rodida <a name=t3748><a href=#n3748>[3748]</a> <a name=t3749><a href=#n3749>[3749]</a> ïzvis. ei biþe qimai so weila ïze. gamuneiþ þize. þatei ïk qaþ ïzvïs. ïþ þata ïzvis fram fruma ni qaþ. <a name=t3750><a href=#n3750>[3750]</a> unte miþ ïzvis vas. ïþ nu gagga du þamma sandjandin mik. jah ainshun us ïzvis ni fraihniþ mik. waþ <a name=t3751><a href=#n3751>[3751]</a> <a name=t3752><a href=#n3752>[3752]</a> <a name=t3753><a href=#n3753>[3753]</a> gaggis. akei unte þata rodida ïzvis. gauriþa gadaubida ïzvar hairto. akei ïk sunja ïzvis qiþa. batizo ïst ïzvis ei ïk galeipau. unte jabai ïk ni galeiþa. þarakletus ni qimiþ at ïzvis. aþþan jabai gagga. <a name=t3754><a href=#n3754>[3754]</a> sandja ïna du ïzvis. jah qimands ïs gasakiþ þo manaseþ bi fravaurht jah bi garaihtiþa jah bi staua. <a name=t3755><a href=#n3755>[3755]</a> <a name=t3756><a href=#n3756>[3756]</a> <a name=t3757><a href=#n3757>[3757]</a> bi fravaurht raihtis þata. þatei ni galaubjand du mis. ïþ bi garaihtiþa. þatei du attin meinamma <a name=t3758><a href=#n3758>[3758]</a> <a name=t3759><a href=#n3759>[3759]</a> gagga jah ni þanaseiþs saiwiþ mik. ïþ bi staua. þatei sa reiks þis fairwaus afdomiþs varþ. nauh <a name=t3760><a href=#n3760>[3760]</a> ganoh skal qiþan ïzvis. akei ni maguþ frabairan nu. ïþ þan qimiþ jains. ahma sunjos. briggiþ ïzvis ïn allai sunjai. nih þan rodeiþ af sis silbin ak sva filu sve hauseiþ. rodeiþ jah þata anavairþo gateihiþ <a name=t3761><a href=#n3761>[3761]</a> <a name=t3762><a href=#n3762>[3762]</a> ïzvis. jains mik hauheiþ. unte us meinamma nimiþ jah gateihiþ ïzvis. all þatei aih atta. mein <a name=t3763><a href=#n3763>[3763]</a> <a name=t3764><a href=#n3764>[3764]</a> ïst. duhþe qaþ þatei us meinamma nimiþ jah gateihiþ ïzvis. leitil nauh jah ni saiwiþ mik. jah aftra <a name=t3765><a href=#n3765>[3765]</a> <a name=t3766><a href=#n3766>[3766]</a> leitil jah gasaiwiþ mik. unte ïk gagga du attin. þaruh qeþun us þaim siponjam du sis misso. wa ïst þata þatei qiþiþ unsis. leitil ei ni saiwiþ mik jah aftra leitil jah gasaiwiþ mik. jah þatei ïk gagga du <a name=t3767><a href=#n3767>[3767]</a> <a name=t3768><a href=#n3768>[3768]</a> <a name=t3769><a href=#n3769>[3769]</a> attin. qeþunuh þata wa sijai þatei qiþiþ. leitil. ni vitum wa qiþiþ. ïþ ïesus vissuh þatei vildedun ïna fraihnan jah qaþ ïm. bi þata sokeiþ miþ ïzvis misso. þatei qaþ. leitil jah ni saiwiþ mik. jah aftra <a name=0701> <a name=t3770><a href=#n3770>[3770]</a> leitil jah gasaiwiþ mik. amen amen qiþa ïzvis þei greitiþ jah gaunoþ jus ïþ manaseþs faginoþ. jus <a name=t3771><a href=#n3771>[3771]</a> <a name=t3772><a href=#n3772>[3772]</a> saurgandans vairþiþ. akei so saurga ïzvara du fahedai vairþiþ. qino þan bairiþ. saurga habaid. unte qam weila ïzos. ïþ biþe gabauran ïst barn. ni panaseiþs ni gaman þizos aglons faura fahedai. <a name=t3773><a href=#n3773>[3773]</a> <a name=t3774><a href=#n3774>[3774]</a> unte gabaurans varþ manna ïn fairwau. jah pan jus auk nu saurga habaiþ. ïþ aftra saiwa ïzvis jah <a name=t3775><a href=#n3775>[3775]</a> <a name=t3776><a href=#n3776>[3776]</a> faginoþ ïzvar hairto. jah þo fahed ïzvara ni ainshun nimiþ af ïzvis. jah ïn jainamma daga mik ni fraihniþ vaihtais. amen amen qiþa ïzvis þatei þiswah þei bidjiþ attan ïn namin meinamma. gibiþ <a name=t3777><a href=#n3777>[3777]</a> ïzvis. und hita ni beduþ ni vaihtais ïn namin meinamma. bidjaiþ jah nimiþ ei faheþs ïzvara sijai <a name=t3778><a href=#n3778>[3778]</a> <a name=t3779><a href=#n3779>[3779]</a> usfullida. þata ïn gajukom rodida ïzvis. akei qimiþ weila. þanuh ïzvis ni þanaseiþs ïn gajukom <a name=t3780><a href=#n3780>[3780]</a> rodja. ak andaugiba bi attan gateiha ïzvis. ïn jainamma daga ïn namin meinamma bidjiþ. jah ni <a name=t3781><a href=#n3781>[3781]</a> <a name=t3782><a href=#n3782>[3782]</a> qiþa ïzvis. þeï ïk bidjau attan bi ïzvis. ak silba atta frijoþ ïzvis. unte jus mik frijodeduþ jah galaubideduþ <a name=t3783><a href=#n3783>[3783]</a> <a name=t3784><a href=#n3784>[3784]</a> þatei ïk fram guþa urrann. uzuhïddja fram attin jah atïddja ïn pana fairwu. aftra bileiþa <a name=t3785><a href=#n3785>[3785]</a> <a name=t3786><a href=#n3786>[3786]</a> þamma fairwau jah gagga du attin. þaruh qeþun þai siponjos ïs. sai. nu andaugiba rodeis jah gajukono <a name=t3787><a href=#n3787>[3787]</a> <a name=t3788><a href=#n3788>[3788]</a> ni ainohun qiþis. nu vitum ei þu kant alla jah ni þarft ei þuk was fraihnai. bi þamma galaubjam <a name=t3789><a href=#n3789>[3789]</a> <a name=t3790><a href=#n3790>[3790]</a> <a name=t3791><a href=#n3791>[3791]</a> þatei þu fram guþa urrant. andhof ïm ïesus. nu galaubeiþ. sai. qimiþ weila jah nu qam ei <a name=t3792><a href=#n3792>[3792]</a> distahjada warjizuh du seina jah mik ainana bileiþiþ. jah ni ïm ains. unte atta miþ mis ïst. þata rodida ïzvis. þei ïn mis gavairþi aigeiþ. ïn þamma fairwau aglons habaid. akei þrafsteiþ ïzvis. ïk <a name=t3793><a href=#n3793>[3793]</a> <a name=t3794><a href=#n3794>[3794]</a> gajiukaida þana fairwu. þata rodida ïesus uzuhhof augona seina du himina jah qaþ. atta. <a name=t3795><a href=#n3795>[3795]</a> qam weila. hauhei þeinana sunu. ei sunus þeins hauhjai þuk. svasve atgaft ïmma <a name=t3796><a href=#n3796>[3796]</a> <a name=t3797><a href=#n3797>[3797]</a> valdufni allaize leike ei all þatei atgaft ïmma. gibai ïm libain aiveinon. soh þan ïst so aiveino <a name=t3798><a href=#n3798>[3798]</a> libains. ei kunneina þuk ainana sunja guþ jah þanei ïnsandides ïesu xristu. ïk þuk hauhida ana <a name=t3799><a href=#n3799>[3799]</a> <a name=t3800><a href=#n3800>[3800]</a> airþai. vaurstv ustauh. þatei atgaft mis du vaurkjan. jah nu hauhei mik. þu atta. at þus silbin <a name=t3801><a href=#n3801>[3801]</a> þamma vulþau. þanei habaida at þus. faurþizei sa fairwus vesi. gabairhtida þeinata namo mannam. þanzei atgaft mis us þamma fairwau. þeinai vesun jah mis atgaft ïns. jah þata vaurd þeinata gafastaidedun. <a name=0703> <a name=t3802><a href=#n3802>[3802]</a> <a name=t3803><a href=#n3803>[3803]</a> <a name=t3804><a href=#n3804>[3804]</a> nu ufkunþa ei alla. þoei atgaft mis. at þus sind. unte þo vaurda. þoei atgaft mis. atgaf <a name=t3805><a href=#n3805>[3805]</a> ïm. jah eis nemun bi sunjai þatei fram þus urrann jah galaubidedun þatei þu mik ïnsandides. ïk bi <a name=t3806><a href=#n3806>[3806]</a> ïns bidja. ni bi þo manaseþ bidja ak bi þans þanzei atgaft mis. unte þeinai sind. jah meina alla <a name=t3807><a href=#n3807>[3807]</a> þeina sind jah þeina meina jah hauhiþs ïm ïn þaim. ni þanaseiþs ïm ïn þamma fairwau. ïþ þai ïn þamma fairwau sind. jah ïk du þus gagga. atta veiha. fastai ïns ïn namin þeinamma. þanzei atgaft <a name=t3808><a href=#n3808>[3808]</a> mis ei sijaina ain svasve vit. þan vas miþ ïm ïn þamma fairwau. ïk fastaida ïns ïn namin þeinamma. þanzei atgaft mis. gafastaida. jah ainshun us ïm ni fraqistnoda niba sa sunus fralustais. ei <a name=t3809><a href=#n3809>[3809]</a> þata gamelido usfulliþ vaurþi. ïþ nu du þus gagga jah þata rodja ïn manasedai. ei habaina fahed <a name=t3810><a href=#n3810>[3810]</a> meina usfullida ïn sis. ïk atgaf ïm vaurd þeinata. jah so manaseþs fijaida ïns. unte ni sind us þamma <a name=t3811><a href=#n3811>[3811]</a> fairwau. svasve ïk us þamma fairwau ni ïm. ni bidja ei usnimais ïns us þamma fairwau ak ei bairgais <a name=t3812><a href=#n3812>[3812]</a> ïm faura þamma unseljin. us þamma fairwau ni sind. svasve ïk us þamma fairwau ni ïm. <a name=t3813><a href=#n3813>[3813]</a> <a name=t3814><a href=#n3814>[3814]</a> veihai ïns ïn sunjai. vaurd þeinata sunja ïst. svasve mik ïnsandides ïn manaseþ. svah ïk ïnsandida <a name=t3815><a href=#n3815>[3815]</a> <a name=t3816><a href=#n3816>[3816]</a> <a name=t3817><a href=#n3817>[3817]</a> ïns ïn þo manased. jah fram ïm ïk veiha mik silban. ei sijaina jah eis veihai ïn sunjai. aþþan ni bi <a name=t3818><a href=#n3818>[3818]</a> þans bidja ainans ak bi þans galaubjandans þairh vaurda ïze du mis. ei allai ain sijaina svasve þu. atta. ïn mis jah ïk ïn þus. ei jah þai ïn uggkis ain sijaina. ei so manaseþs galaubjai þatei þu mik <a name=t3819><a href=#n3819>[3819]</a> <a name=t3820><a href=#n3820>[3820]</a> <a name=t3821><a href=#n3821>[3821]</a> ïnsandides. jah ïk vulþu. þanei gaft mis. gaf ïm ei sijaina ain svasve vit ain siju. ïk ïn ïm jah þu ïn mis. ei sijaina ustauhanai du ainamma jah kunnei so manaseþs þatei þu mik ïnsandides jah frijodes <a name=t3822><a href=#n3822>[3822]</a> <a name=t3823><a href=#n3823>[3823]</a> ïns svasve mik frijodes. atta. þatei atgaft mis. viljau ei þarei ïm ïk jah þai sijaina miþ mis. ei <a name=t3824><a href=#n3824>[3824]</a> saiwaina vulþu meinana. þanei gaft mis. unte frijodes mik faur gaskaft fairwaus. atta garaihta. jah <a name=t3825><a href=#n3825>[3825]</a> so manaseþs þuk ni ufkunþa. ïþ ïk þuk kunþa jah þai ufkunþedun þatei þu mik ïnsandides. jah <a name=t3826><a href=#n3826>[3826]</a> <a name=t3827><a href=#n3827>[3827]</a> gakannida ïm namo þeinata jah kannja ei friaþva. þoei frijodes mik. ïn ïm sijai jah ïk ïn ïm. þata qiþands ïesus usïddja miþ siponjam seinaim ufar rinnon þo kaidron. þarei vas aurtigards. ïn þanei <a name=t3828><a href=#n3828>[3828]</a> <a name=t3829><a href=#n3829>[3829]</a> galaiþ ïesus jah siponjos ïs. vissuh þan jah ïudas sa galevjands ïna þana stad. þatei ufta gaïddja <a name=t3830><a href=#n3830>[3830]</a> <a name=t3831><a href=#n3831>[3831]</a> ïesus jainar miþ siponjam seinaim. ïþ ïudas nam hansa jah þize gudjane jah fareisaie andbahtans <a name=t3832><a href=#n3832>[3832]</a> ïddjuh jaindvairþs miþ skeimam jah haizam jah veþnam. ïþ ïesus vitands alla þoei qemun ana ïna <a name=t3833><a href=#n3833>[3833]</a> <a name=t3834><a href=#n3834>[3834]</a> usgaggands ut qaþ ïm. wana sokeiþ. andhafjandans ïmma qeþun. ïesu þana nazoraiu. þaruh qaþ ïm <a name=0705> <a name=t3835><a href=#n3835>[3835]</a> ïesus. ïk ïm. stoþuh þan jah ïudas sa levjands ïna miþ ïm. þaruh sve qaþ ïm. þatei ïk ïm. galiþun <a name=t3836><a href=#n3836>[3836]</a> ïbukai jah gadrusun dalaþ. þaþroh þan ïns aftra frah. wana sokeiþ. ïþ eis qeþun. ïesu þana nazoraiu. <a name=t3837><a href=#n3837>[3837]</a> <a name=t3838><a href=#n3838>[3838]</a> andhof ïesus. qaþ ïzvis þatei ïk ïm. jabai nu mik sokeiþ. letiþ þans gaggan. ei usfullnodedi <a name=t3839><a href=#n3839>[3839]</a> <a name=t3840><a href=#n3840>[3840]</a> þata vaurd þatei qaþ. ei þanzei atgaf mis. ni fraqistida ïze ainummehun. ïþ seimon þaitrus habands hairu uslauk ïna jah sloh þis auhumistins gudjins skalk jah afmaimait ïmma auso taihsvo. sah <a name=t3841><a href=#n3841>[3841]</a> þan haitans vas namin malkus. þaruh qaþ ïesus du þaitrau. lagei þana hairu ïn fodr. stikl <a name=t3842><a href=#n3842>[3842]</a> þanei gaf mis atta. niu drigkau þana. þaruh hansa jah sa þusundifaþs jah andbahtos <a name=t3843><a href=#n3843>[3843]</a> <a name=t3844><a href=#n3844>[3844]</a> ïudaie undgripun ïesu jah gabundun ïna jah gatauhun ïna du annin frumist. sa vas auk svaihra <a name=t3845><a href=#n3845>[3845]</a> kajafin. saei vas auhumists veiha þis ataþnjis. vazuh þan kajafa. saei garaginoda ïudaium. <a name=t3846><a href=#n3846>[3846]</a> <a name=t3847><a href=#n3847>[3847]</a> þatei batizo ïst. ainana mannan fraqistjan faur managein. þaruh laistida ïesu seimon paitrus jah anþar siponeis. sah þan siponeis vas kunþs þamma gudjin. jah miþïnngalaiþ miþ ïesua ïn <a name=t3848><a href=#n3848>[3848]</a> rohsn þis gudjins. ïþ paitrus stoþ at daurom uta. þaruh usïddja ut sa siponeis anþar. saei vas <a name=t3849><a href=#n3849>[3849]</a> <a name=t3850><a href=#n3850>[3850]</a> kunþs þamma gudjin. jah qaþ dauravardai jah attauh ïnn paitru. þaruh qaþ jaina þivi so dauravardo <a name=t3851><a href=#n3851>[3851]</a> <a name=t3852><a href=#n3852>[3852]</a> du paitrau. ïbai jah þu þize siponje ïs þis mans. ïþ ïs qaþ. ni ïm. þaruh stoþun skalkos jah andbahtos haurja vaurkjandans. unte kald vas. jah varmidedun sik. jah þan vas miþ ïm paitrus <a name=t3853><a href=#n3853>[3853]</a> <a name=t3854><a href=#n3854>[3854]</a> standands jah varmjands sik. ïþ sa auhumista gudja frah ïesu bi siponjans ïs jah bi laisein ïs. andhof ïmma ïesus. ïk andaugjo rodida manasedai. ïk sinteino laisida ïn gaqumþai jah ïn gudhusa. þarei <a name=t3855><a href=#n3855>[3855]</a> sinteino ïudaieis gaqimand. jah þiubjo ni rodida vaiht. wis mik fraihnis. fraihn þans hausjandans. <a name=t3856><a href=#n3856>[3856]</a> <a name=t3857><a href=#n3857>[3857]</a> wa rodidedjau du ïm. sai. þai vitun. þatei qaþ ïk. ïþ þata qiþandin ïmma sums andbahte <a name=t3858><a href=#n3858>[3858]</a> standands gaf slah lofin ïesua qaþuh. svau andhafjis þamma reikistin gudjin. andhof ïesus jabai <a name=t3859><a href=#n3859>[3859]</a> <a name=t3860><a href=#n3860>[3860]</a> ubilaba rodida. veitvodei bi þata ubil. aiþþau jabai vaila. duwe mik slahis. þanuh ïnsandida ïna <a name=t3861><a href=#n3861>[3861]</a> <a name=t3862><a href=#n3862>[3862]</a> annas gabundanana du kajafin þamma maistin gudjin. ïþ seimon paitrus vas standands jah varmjands sik. þaruh qeþun du ïmma. niu jah þu þize siponje þis ïs. ïþ ïs afaiaik jah qaþ. ne. ni ïm. <a name=t3863><a href=#n3863>[3863]</a> <a name=t3864><a href=#n3864>[3864]</a> qaþ sums þise skalke þis maistins gudjins. sah niþjis vas. þammei afmaimait paitrus auso. niu þuk <a name=0707> <a name=t3865><a href=#n3865>[3865]</a> <a name=t3866><a href=#n3866>[3866]</a> <a name=t3867><a href=#n3867>[3867]</a> saw ik ïn aurtigarda miþ ïmma. þaruh aftra afaiaik paitrus. jah suns hana hrukida. ïþ eis tauhun ïesu fram kajafin ïn praitoriaun. þanuh vas maurgins. ïþ eis ni ïddjedun ïn praitoria. ei ni bisaulnodedeina <a name=t3868><a href=#n3868>[3868]</a> ak matidedeina pasxa. þaruh atïddja ut peilatus du ïm jah qaþ. wo vrohe bairiþ ana <a name=t3869><a href=#n3869>[3869]</a> <a name=t3870><a href=#n3870>[3870]</a> þana mannan. andhofun jah qeþun du ïmma. nih vesi sa ubiltojis. ni þau veis atgebeima pus ïna. <a name=t3871><a href=#n3871>[3871]</a> <a name=t3872><a href=#n3872>[3872]</a> þaruh qaþ ïm peilatus. nimiþ ïna jus jah bi vitoda ïzvaramma stojiþ ïna. ïþ eis qeþunuh du ïmma <a name=t3873><a href=#n3873>[3873]</a> ïudaieis. unsis ni skuld ïst usqiman manne ainummehun. ei vaurd fraujins usfullnodedi. þatei qaþ <a name=t3874><a href=#n3874>[3874]</a> bandvjands wileikamma dauþau skulda gasviltan. galaiþ ïn praitauria aftra peilatus jah vopida ïesu <a name=t3875><a href=#n3875>[3875]</a> <a name=t3876><a href=#n3876>[3876]</a> qaþuh ïmma. þu ïs þiudans ïudaie. andhof ïesus. abu þus silbin þu þata qiþis þau anparai þus qeþun <a name=t3877><a href=#n3877>[3877]</a> bi mik. andhof peilatus. vaitei ïk ïudaius ïm. so þiuda þeina jah gudjans anafulhun þuk mis. wa gatavides. <a name=t3878><a href=#n3878>[3878]</a> <a name=t3879><a href=#n3879>[3879]</a> andhof ïesus. þiudangardi meina nist us þamma fairwau. ïþ us þamma fairwau vesi meina þiudangardi. aiþþau andbahtos meinai usdaudidedeina. ei ni galeviþs vesjau ïudaium. ïþ nu þiudangardi <a name=t3880><a href=#n3880>[3880]</a> <a name=t3881><a href=#n3881>[3881]</a> meina nist þaþro. þaruh qaþ ïmma peilatus. an nuh þiudans ïs þu. andhafjands ïesus. þu qiþis ei þiudans ïm ïk. ïk du þamma gabaurans ïm jah du þamma qam ïn þamma fairwau ei veitvodjau sunjai. <a name=t3882><a href=#n3882>[3882]</a> <a name=t3883><a href=#n3883>[3883]</a> wazuh saei ïst sunjos. hauseiþ stibnos meinaizos. þanuh qaþ ïmma peilatus. wa ïst so sunja. jah <a name=t3884><a href=#n3884>[3884]</a> <a name=t3885><a href=#n3885>[3885]</a> þata qipands galaiþ ut du ïudaium jah qaþ ïm. ïk ainohun fairino ni bigita ïn þamma. ïþ ïst biuhti ïzvis <a name=t3886><a href=#n3886>[3886]</a> <a name=t3887><a href=#n3887>[3887]</a> ei ainana ïzvis fraletau ïn pasxa. vileidu nu ei fraletau ïzvis þana þiudan ïudaie. ïþ eis hropidedun <a name=t3888><a href=#n3888>[3888]</a> aftra allai qipandans. ne þana ak barabban. sah þan vas sa barabba vaidedja. panuh þan nam peilatus <a name=t3889><a href=#n3889>[3889]</a> ïesu jah usblaggv. jah þai gadrauhteis usvundun vippja us þaurnum jah galagidedun ïmma <a name=t3890><a href=#n3890>[3890]</a> ana haubid jah vastjai paurpurodai gavasidedun ïna jah qeþun. hails þiudans ïudaie. jah gebun ïmma <a name=t3891><a href=#n3891>[3891]</a> slahins lofin. atïddja aftra ut peilatus jah qaþ ïm. sai. attiuha ïzvis ïna ut ei viteiþ þatei ïn ïmma <a name=t3892><a href=#n3892>[3892]</a> ni ainohun fairino bigat. þaruh usïddja ut ïesus bairands þana þaurneinan vaip jah þo paurpurodon <a name=t3893><a href=#n3893>[3893]</a> <a name=t3894><a href=#n3894>[3894]</a> vastja jah qaþ ïm. sa ïst sa manna. þaruh biþe sewun ïna þai maistans gudjans jah andbahtos. <a name=0709> hropidedun qiþandans. ushramei ushramei ïna. qaþ ïm peilatus. nimiþ ïna jus jah hramjiþ. ïþ ïk <a name=t3895><a href=#n3895>[3895]</a> <a name=t3896><a href=#n3896>[3896]</a> fairina ïn ïmma ni bigita. andhofun ïmma ïudaieis. veis vitoþ aihum. jah bi þamma vitoda unsaramma <a name=t3897><a href=#n3897>[3897]</a> skal gasviltan. unte sik silban guþs sunu gatavida. biþe gahausida peilatus þata vaurd. mais <a name=t3898><a href=#n3898>[3898]</a> <a name=t3899><a href=#n3899>[3899]</a> ohta sis jah galaiþ ïn praitauria aftra jah qaþ du ïesua. waþro ïs þu. ïþ ïesus andavaurdi ni gaf <a name=t3900><a href=#n3900>[3900]</a> <a name=t3901><a href=#n3901>[3901]</a> ïmma. þaruh qaþ ïmma peilatus. du mis ni rodeis. niu vaist þatei valdufni aih ushramjan þuk jah <a name=t3902><a href=#n3902>[3902]</a> <a name=t3903><a href=#n3903>[3903]</a> valdufni aih fraletan þuk. andhof ïesus. ni aihtedeis valdufnje ainhun ana mik. nih vesi þus atgiban <a name=t3904><a href=#n3904>[3904]</a> ïupaþro. duhþe sa galevjands mik þus maizein fravaurht habaid. framuh þamma sokida peilatus fraletan ïna. ïþ ïudaieis hropidedun qiþandans. jabai þana fraletis. ni ïs frijonds kaisara. sawasuh <a name=t3905><a href=#n3905>[3905]</a> <a name=t3906><a href=#n3906>[3906]</a> ïzei þiudan sik silban taujiþ. andstandiþ kaisara. þanuh peilatus hausjands þize------