Supremi Apostolatus Officio

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
EPUB silk icon.svg EPUB  Mobi icon.svg MOBI  Pdf by mimooh.svg PDF  Farm-Fresh file extension rtf.png RTF  Text-txt.svg TXT
Supremi Apostolatus Officio
1882
editio: incognita
fons: incognitus

EPISTOLA ENCYCLICA

QUA PECULIARES PRECES

IN BEATISSIMAM VIRGINEM A ROSARIO

INDICUNTUR


LEO PP. XIII.

VENERABILES FRATRES

SALUTEM £T APOSTOLICAM BENEDICTIONEM.

Supremi Apostolatus officio quo fuDgimur et
longe difficili horum temporum conditione quoti-
die magis admonemur ac propemodum impelli-
mur, ut quo g-raviores incidunt Ecclesise calami-
tates, eo impensius ejus tutelse incolumitatique
consulamus. Quapropter, dum, quantum in Nobis
est, modis omnibus Ecclesiae jura tueri, et qu^
vel impendent vel circumstant pericula antever-
tere et propulsare conamur, assidue damus ope-
ram cselestibus auxiliis implorandis, quibus efflci
unice potest, ut labores curaeque Nostrae optatum
sint exitum habiturse. — Hanc ad rem nihil va-
lidius potiusque judicamus, quam relig-ioneet pie-
tate demereri magnam Dei Farentem Mariam Vir-
ginem, quse pacis nostrse apud Deum sequestra
et cselestium administra g^ratiarum, in celsissimo
potestatis est gloriasque fastig-io in cselis collocata,
ut hominibus ad sempiternam illam civitatem per
tot labores et pericula contendentibus patrocinii
sui subsidium impertiat. — Itaque proximis jam— 165 ~

anniversariis solemnibus, quibus plurima et ma-
xima in populum christianum per Marialis Rosarii
preces collata beneficia recoluntur, preces hasce
ipsas singulari studio toto orbe catholico adhiberi
Magnae Virgini hoc anno volumus , quo , Ipsa
conciliatrice, divinum Ejus Filium nostris placa-
tum et mitigatum malis feliciter experiamur. Has
ig-itur litteras ad Vos, Venerabiles Fratres, dan-
das censuimus, ut, cognitis cousiliis Nostris, po-
pulorum pietas ad ea relig-iose perficienda vestra
auctoritate studioque exciletur.

Prsecipuum semper ac solemne catholicis homi-
nibus fuit in trepidis rebus dubiisque temporibus
ad Mariam confugere et in materna Ejus bonitate
conquiescere. Quo quidem ostenditur certissima
non modo spes, sed plane fiducia, quam Ecclesia
catholica semper habuit in Genetrice Dei jure re-
positam. Revera primseva^ labis expers Virgo,
adlecta Dei Mater, et hoc ipso servandi hominum
g-eneris consors facta, tanta apud Filium g^ratia
et potestate valet, ut majorem nec humana nec
ang-ehca natura assecuta unquam sit, aut assequi
possit. Cumque suave Ipsi ac jucundum apprime
sit, sing-ulos suam flagitantes opem juvare ac
solari ; dubitandum non est, quin Ecclesise uni-
verssB votis adnuere multo libentius velit ac pro-
pemodum g-estiat.

Hsec autem tam magna et plena spei in augu-
stam cselorum Reginam pietas luculentius emicuit,
cum errorum vis late serpentium, vel exundans
morum corruptio, vel potentium adversariorum
impetus militantem Dei Ecclesiam in discrimen
adducere visa sunt. — Veteris et recentioris sevi
historiae, ac sanctiores Ecclesise fasti publicas pri-
vatasque ad Deiparam obsecrationes et vota com-
memorant, ac vicissim prsebita per Ipsam auxilia
partamque divinitus tranquillitatem et pacem.
Hinc insignes illi tituli, quibus Eam catholicai
g"entes christianorum Auxiliatricem , Opiferam ,
Solatricem, bellorum Potentem, Victricem, Paci-— 166 —

feram consalutarunt. Quos inter praecipue cona-
memorandus solemnis ille ex Rosario ductus, quo
insignia Ipsiusin universum christianum nomen be-
neficia ad perpetuitatem consecrata sunt. — Nemo
Yestrum ig-norat, Venerabiles Fratres, quantum
laboris et luctus, saBculo duodecimo exeunte, san-
ctse Dei Ecclesise iutulerint Albigenses hseretici,
qui recentiorum Manicha^orum secta progeniti,
australem Gallise plag-am atque alias latini orbis
reg-iones perniciosis erroribus repleverant; armo-
rumque terrorem circumferentes , late dominari
per clades et ruinas moliebantur. Contra hujus-
modi teterrimos hostes virum sanctissimum, ut
nostis, excitavit misericors Deus, inclytum scili-
cet Dominiciani Ordinis parentem et conditorem.
Is integritate doctrinae, virtutum exemplis, mu-
neris apostolici perfunctione magnus , pugnare,
pro Ecclesia catholica excelso animo aggressus
est, non vi, non armis, sed ea maxime precatione
confisus, quam sacri Rosarii nomine ipse primus
instituit, et per se, per suos alumnos longe late-
que disseminavit. Dei enim instinctu ac numine
sentiebat futurura, ut ejus precationis ope, tam-
quam validissimo instrumento bellico, victi hostes
profligatique vesanam impietate audaciam ponere
(jogerentur. Quod reipsa evenisse compertum est.
Etenim ea orandi ratione suscepta riteque cele-
brata ex institutione Dominici Patris, pietas, fides,
concordia restitui, haereticorum molitiones atque
artes disjici passim coepere: ad haec, plurimi er-
rantes ad sanitatem revocati, et catholicorum ar-
mis, quse fuerant ad vim propulsandam sumpta,
impiorum compressus furor.

Ejusdem precationis eflScacitas et vis mirabili-
ter etiam perspecta est sseculo decimo sexto, cum
ingentes Turcarum copise Europse prope universje
superstitionis et barbarise jugum intentarent. Quo
tempore sanctus Pius V Pontifex Maximus, exci-
tatis ad communium rerum tutelam principibus
christianis, omni studio in primis egit ut poten-— 167 —

'tissima Mater Dei, per Rosarii preces implorata,
nomini christiano volens propitia succurreret. No-
bilissimum sane spectaculum per eos dies cselo ter-
rseque exhibitum omnium in se mentes animosque
convertit. Hinc enim Christi fideles non procul a
-CorJnthiaco sinu vitam et sanguinem pro religiouis
patriaeque iucolumitate fundere parati, hostem in-
territi opperiebantur ; illinc iuermes pio suppli-
cantium ag-mine, Mariam inclamabant, Mariam ex
Rosarii formula iteratis vicibus consalutabant, ut
certantibus adesset ad victoriam. Adstitit exorata
Domiua; nam commisso ad Echinadas insulas ua-
vali praslio, christianorura classis, sine mag-na suo-
rum clade, fusis caesisque hostibus, mag-nifice vicit.
Quare idem sanctissimus Pontifex in accepti bene-
ficii memoriam , anniversarium tanti certaminis
diem honori Marise Victricis festum haberi voluit :
quem Gregorius XIII titulo Rosarii consecravit.

Simili modo, superiore sseculo, semel ad Temes-
variam in Pannonia, semel ad Corcyram insulam
nobilis est de Turcarum copiis victoria reportata :
idque sacris Magnae Virg-ini diebus, precibusque
pio Rosarii ritu ante persolutis. Quae res Clemen-
tem XI decessorem Nostrum adduxit ut g-rati
animi ergo, solemnem Deiparae a Rosario lionorem
quotannis habendum tota Ecclesia decreverit.

Ig"itur cum sacra hsec precandi formula tanto-
pere Virg^iui g-rata esse dig-noscatur, eaque ad
Ecclesise populique christiani defensionem et ad
divina beneficia publice privatimque impetranda
apprime conferat; mirum non est, eximiis eam
praBconiis alios quoque decessores Nostros ef-
ferre atque aug"ere studuisse. Sic Urbanus IV
quotidie per Rosarium christiano populo dona
provenire testatus est. Sixtus IV hunc orandi ri-
tum ad Jionorem Dei et Virginis, et ad immi-
nentia mundi pericula propulsanda opportunum;
Leo X adversus hceresi.archas et gliscentes hcere-
ses institiUum, et Julius III romanm Ecclesice
decorem dixerunt. Itemque de eo sanctus Pius V,— 168 —

lioc^ inquit, orandi modo evulgato, coepisse (ide-
les iis meditationibus accensos, iis precibus in-
/lammatos^ in alios viros repente mutari^ Jice-
resum tenebras remitti, et lucem catholicoe fidet,
aperiri. Demum Gregorius XIII, Rosarium a beaio
Dominico ad iram Dei placandam et Beatce Vir-
ginis intercessionem implorandam fuisse insti-
tutum.

Ilac Nos cogitatione, exemplisque decessorum
Nostrorum permoti, opportunum omnino censemus
solemnes hoc tempore supplicationes ob eam caus-
sam institui, ut invocata per Rosarii preces Virgino
aug"usta, parem necessitatibus opem a Jesu Christo
ejus Filio impetremus. — Perspicitis, Venerabiles
Fratres , Ecclesise labores dimicationesque diu-
turnas et graves. Christianam pietatem , publi-
cam morum houestatem , fidemque ipsam , qua>
summum est bonum virtutumque ceterarum prin-
cipiam, majoribus quotidie periculis videmus op-
positam. Item difficilem conditionem variosque
angores Nostros non modo cog-noscitis, sed facit
caritas vestra ut quadam Nobiscum societate et
communione sentiatis. Miserrimum autem est, ac
long-e luctuosissimum, tot animas Jesu Cbristi
sanguine redemptas, quodam aberrantis sasculi
vehiti correptas turbine, prsecipites in pejus agi
atque in interitum ruere sempiternum. Igitur di-
vini necessitas auxilii haud sane est hodie minor,
quam cum mag"nus Dominicus ad publica sananda
vulnera Marialis Rosarii usum invexit. Ille vero
caelesti pervidit lumine, setatis suae malis remedium
nuUum prsesentius futurum, quam si homines ad
Christum, qui via., veritas et vita est, salutis per
Eum nobis partae crebra commentatione rediis-
sent; et Virginem illam , cui datum est cunctas
hcereses interimere, deprecatricem apud Deum
adhibuissent. Idcirco sacri Rosarii formulam ita
composuit, ut et salutis nostrse mysteria ordine
recolerentur, et huic meditandi cfficio mysticum
innecteretur sertum ex ang-elica salutatione con-


textum, interjecta oratione ad Deura et Patrem
Domini Nostri Jesu Christi. Nos igitur haud absi-
mili malo idem quserentes remediura, non dubita-
mus, quin eadem hci^c a beatissimo viro tanto
cum orbis catholici emoluraento inducta precatio,
momenti pluriraum habitura sit ad levaudas no-
strorum quoque teraporum calamitates.

Quamobrem non modo universos christianos
enixe hortamur, ut vel publice vel privatim in
sua quisque dorao et familia pium hoc Rosarii
officiura peragere studeant et non intermissa con-
suetudine usurpent, sed etiara integrum anni la-
BENTis OCTOBREM MENSEM cselesti Reginfe a Rosario
sacrum dicaturaque esse voluraus. — Decernimus
itaque et mandamus, ut in orbe catholico universo
hoc item anno solemnia Deiparae a Rosario pecu-
liari religione et cultus splendore celebrentur ;
utque a prima die proxirai Octobris ad secundara
subsequentis Noverabris, in oranibus ubique cu-
rialibus templis, et si Ordinarii locorura utile at-
que opportunura judicaverint, in aliis etiara templis
sacrariisve honori Deiparfe dedicatis, quinque sal-
tem Rosarii decades, adjectis Litaniis Lauretanis,
religiose recitentur: optamus autem ut ad has
preces conveniente populo, eodem terapore vel
sacrura ad altare fiat, vel Sacramento augusto
ad adorandum proposito , sacrosancta deinceps
Hostia pius supplicantiura coetus rite lustretur. —
Magnopere probamus, sodalitates a Rosario Vir-
g-inis solerani pompa vicatim per urbes, accepta
amajoribus consuetudine,public8e religlonis caussa
procedere. Quibus autera in locis id injuria tem-
porum forte non licet, quidquid publicse relig-ioni
ex hac parte detractura e»t, frequentiore rediraa-
tur ad sacras sedes accursu; et diligentiore vir-
tutum christianarum exercitatione fervor pietatis
eluceat.

Eorum autem g^ratia, qui quse supra jussimus
facturi sunt, libet caelestes Ecclesise thesauros re-
cludere, in quibus ipsi incitamenta simul et prae-


mia pietatis inveniant. Omnibus igitur qui intra
desig^natum temporis spatium, Rosariicum Litaniis
publicse recitationi interfuerint , et ad mentem
Nostram oraverint, septem annorum itemque se-
ptem quadrag-enarum apud Deum indulg-entiam
singulis vicibus obtinendam concedimus. Quo be-
neficio frui pariter posse volumus, quos supplica-
tionibus publicis supra dictis legitima caussa pro-
hibeat, hac tamen lege ut eidem sacrse exercita-
tioni privatim operam dederint, itemque Deo ad
mentem Nostram supplicaverint. — Eos vero qui
supra dicto tempore decies saltem, vel publice in
sacris templis, vel justas ob caussas privatis in
domibus eadem pereg-erint et, expiatis rite animis,
sacra de altari libaverint, piacuio omni et statis
admissorum poenis ad poutificalis indulgentiae
modum exsolvimus. — Plenissimam hanc admis^
sorum suorum veniam omnibus etiam elarffimur,
qui vel in ipsis Beatae Mariae Virginis a Rosario
solemnibus, vel quolibet ex octo consequentibus
diebus, ablutis pariter salutari confessione animis,
ad Christi mensam accesserint, et in aliqua aede
sacra pro Ecclesiae necessitatibus ad mentem No-
stram Deo et Deiparse rite supplicaverint.

Agite vero, Venerabiles Fratres; quantum Vo-
bis curae est et Mariae honos et societatis humanae
salus, tantum studete populorum in Magnam Vir-
g-inem alere pietatem, augere fiduciam. Divino qui-
dem munere factum putamus, ut, vel turbulen-
tissimis hisce Ecclesise temporibus , in maxima
christiani populi parte stet ac vigeat antiqua in
augustam Virginem relig-io et pietas. Nunc vero
exhortationibus his Nostris excitatse, vestrisque
vocibus incensae christianae g-entes vehementiore
in dies animi ardore sese in Mariae tutelam fidem-
que recipiant; et adamare mag^is ac mag^is insi-
stant Marialis Rosarii consuetudinem, quam ma-
jores nostri iion modo uti praesens in malis auxi-
lium, sed etiam nobilis instar tesserae christianae
pietatis habere consueverunt. Obsecrationes con-cordes ac supplices libens excipiet humaui g-cne-
ris Patrona caelestis, illudque facile impetrabit,
ut boni virtutis laude crescaut; ut devii sese ad
salutem collig^ant ac resipiscant; ut vindex scele-
rum Deus ad cleraentiam ac misericordiam con-
versus rem ohristianam remque publicam, amotis
periculis, optatfe trauquillitati restituat.

Hac spe erecti, Deum ipsum, per Eam in qua
totius boni posuit plenitudinem, suramis animi
Nostri votis enixe obsecramus, ut maxima quae-
que Vobis, Venerabiles Fratres, caelestium bono-
rum munera larg-iatur: in quorum auspicium et
pig"nus, Vobis ipsis et Clero vestro et populis cu-
jusque vestrum curae concreditis , Apostolicam
Benedictionem peramanter impertimus.

Datum Romas apud S. Petrum die i Septembris
MDCCCLXXXIII, Pontificatus Nostri anno sexto.


LEO PP. XIII.