Accepimus nuper

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
 EPUB   MOBI   PDF   RTF   TXT
Accepimus nuper
Saeculo XVI
editio: incognita
fons: [1]


Leo Papa X.

Ad perpetuam rei memoriam.

Accepimus nuper, quod licet dudum in Concilio Florentino sub felicis recordationis

Eugenio Papa IV Praedecessore Nostro, in quo inter caeteros Principes et Praelatos, Imperator tunc Graecorum et quam plurimi alii Praelati nationis Graecae pro unione facienda de Orientali Graecorum cum Romana Ecclesia, ( res tam diu a Praedecessoribus nostris Romanis Pontificibus ac tota Christiana Republica de desiderata,) interfuerunt, inter alia statuta ac deter minata, nationem praedictam in quibusdam Eorum Ritibus et observantiis, quae non imputabantur haeresis, permanere, et in ter caetera scilicet, quod : Preshyteri in fermentato celebrare, ac sub alia forma, quam Romana, baptissare, videlicet : Bapti satur servus Dei in nomine Patris, et Filii, et Spiritus S. Amen; item quod Ordinati in Sacris, matrimonio anto ipsorum sacrorum ordinum susceptionem contracto uti, ac barbam nu trire, venerandumque Sacramentum sub utraque specie omni bus, etiam pueris ministrare possint, per dictum Concilium statutum , ordinatum et decretum , sive permissum fuerit ; ta men Ordinarii Locorum Latini , ipsam nationem super dictis Ritibus et observantiis, in locis, ubi praesertim Graeci moran tur, quotidie molostant , perturbant , et inquietant , cogentes pueros ipsoruin et alios, eorum more baptisatos, iteruin more Romanae Ecclesiae rebaptisari , dictumque Sacra mentum sub utraque specie omnibus , etiam pueris praedic tis, minime ministrari debere, neque barbam nutrire, neque in fermentato , sed azymo celebrare , ac Ordinatos in dictis sacris Ordinibus Matrimonio non uti ; propter quae et non nulla alia quotidie in populo diversa scandala exoriuntur,

ac in dies, nisi de opportuno remedio per Nos, aut sedem prae dictam provideretur, exoriri contingeret. Considernates autem Nos, operae praetium , piumqne foret ac necessarium , ut unio praedicta, multo labore queasita, ac per Romanos Pontifices sollicitate conservetur, et dictorum Graecorum molestiis ac impedimentis hujusmodi obvietur, atque ipsorum quieti, atque animarum consolationi in praemissis oportune consuletur, nec non Ritus et observantiae in eorum Ecclesiis et alibi juxta antiquam ipsorum consvetudinem praeserventur, motu proprio non ad alicujus Nobis super hoc oblatae petitionis instantiam , sed de Nostra mera liberalitate , et ex certa scientia, ac de Apostolicae potestatis plenitudine dictis Graecis, tam Praela tis quam aliis personis nationis Graecae et eorum cuilibet, ut eorum Ritibus ac observantiis , sive consvetudinibus , ut praemittitur, uti ac illos et illas observare, missasque et alia Divina officia secundum corum antiquam consvetudinem cele brare; nec non Archiepiscopis, Episcopis, et aliis Praelatis Graecis et inter eosdem Graecos , ubi Archiepiscopi et alii Praelati Latini jurisdictionem habent , Pontificalia libera exer cere officia, ac a suis Ordinariis, Officiis, Ecclesiis ac piis locis et Oratoriis, super hujusmodi Rituum observantia per Latinos Antistites et Praelatos, etiam Locorum Ordinarios et Dominos temporales, Magistratus saeculares in judicium, vel alias iniviti minime trahi, nec non quicumque Clerici Graeci , ac aliae Personae nationis Graeciae undecumque venientes in locos, ubi Archiepiscopi, Episcopique et alii Praelati Lati norum et Domini temporales sunt , ab ipsis tam Graecis quam Latinis elemosinas petere , et accipere libere et licite possint, motu et scientia similibus tenore praesentium concedimus et indulgemus. Et insuper quod nullus Archiepiscopus et Epi scopus Graecus Clericos Latinos, nec Latinus Archiepiscopus et Episcopus etiam Ordinarius Clericos Graecos ad sacerdo tium promovere valeant ; ac quod in Dioecesi, ubi Latini et Graeci inhabitant, et solum Archiepiscopum sive Episcopum

Latinum Ordinarium habent, dictus Archieppus sive Episcopus circa negotia et causas dictorum Graecorum Vicarium Graecum ipsis Graecis gratum , vel per ipsos Graecos eligendum , ex quo Graecus vir melius Graecos mores novit , quam Latinus, co ram stipendio et salario retinendum deputare; quodque in causis appellationis ad Metropolitanum , qui forsan Graecus non esset, dictus Metropolitanus similiter in dictis causis ju dicem Graecum deputare teneatur. Et insuper cum in Paro chialibus Ecclesiis ipsorum Graecorum ex antiquissimo et hactenus observato Ritu nonnisi semel in die per unum sacerdotem celebrari liceat, et tamen nonnulli secerdotes Lati norum dimissis ipsorum propriis Parochialibus Ecclessis, ut praefatos Graecos injuria afficiant, et ad disturbandum eorum , Ritus et consvetudinem hujusmodi, nescitur quo spiritu ducti interdum altaria dictarum Parochialium Ecclesiarum praeoccupant, et inibi contra voluntatem eorum Graecorum missam et forsan alia Divina officia celebrant, adeoque dicti Graeci soepenumero sine auditione missarum cum magna animorum molestia Festivis et aliis diebus, quibus missam audire consveverunt, remanent ; Nos autem ad obviandum scandalis et providendum , ne in futurum molestiae hujusmodi Graecis ipsis inferantur, sacerdotibus praedictis latinis, ne decaetero missas et alia Divina officia in dictis aliis Ecclesiis eorundem Graecorum celebrent; Magistratibus vero , se qui sunt, ne dietis sacerdotibus auxilium et favorem praestent, nec non ut nullos Ritus et ceremonias Graecorum in dicto Concilio Florentino, vel alias approbatos blasphemare aut reprobare seu improbare. Ac ubi duo , unus latinus, alter Graecus ejusdem Loci prout in Cephalonia et Zacyntho et forsan alibi sunt Episcopi, Episcopus Latinus de Personis Ec clesiasticis et saecularibus Graecis ac de jurisdictione Eppi Graeci, vel aliis quibuscunquae ad Episcopum Graecum quo modolibet spectantibus nullatenus se intromittere praesumat, sed Episcopus Latinus Latinorum , Episcopus vero Graccus Graecorum duntaxat curam , regimen et jurisdictionem respee vero

+tive habeant et exerceant. Et insuper ut Presbyteri et Clerici Latini in Ecclesiis Graecorum neque celebrare, neque funeralibus , nuptiis ac Baptisimis et aliis Graecorum actibus publicis et privatis interesse, aut se immiscere, nisi ad haec specialiter per ipsos Graecos vocati fuerint, audeant vel prae sumant. Quod Clerici et presbyteri saeculares et Monachi Graecorum eorumque Ecclesiae ac Monasteria et Bona quae cumque omnibus et singulis Privilegiis, immunitatibus, exemptionibus, favoribus et indultis ac gratiis, quibus Clerici, Pres byteri et Monachi Latini, eorumque Ecclesiae, Monasteria et Bona quaecunque de jure sive consvetudine vel alias quo modolibet utuntur, potiuntur et gaudent, uti, potiri, et gaudere libere et licite possint et valeant. Nec non Abbates et Mo nachi Graeci eorumque Monasteria etet Bona Bona quaecumque omnibus et singulis Privilegiis, exemptionibus, indultis, gra tiis et Praerogativis in Bulla : Mare magnum nuncupata con tentis, Fratribus Ordinis Minorum Regularis observantiae eo. rumque monasteriis, Locis seu Conventibus tam per dictam Bullam quam alias quomodo libet concessis et concedendis etiam uti, potiri, et gaudere possint.— Nec non Viduae Pres byterorum vel Clericorum Graecorum in castitate, juxta ritum Graecum viventes, eisdem immunitatibus, exemptionibus, Pri vilegiis, quibus viventibus eorum viris, Presbyteris seu Cleri cis gaudere poterant , gaudeant, et fruantur, paribus motu et scientia et potestate concedimus, decernimus, declarantus. Ac ita per Archiepiscopos, Episcopos et alios Praelatos et Presbyteros et Clericos Latinos pro dictis et quibuscumque aliis, eis videlicet Praelatis et sub majoribus vel suspensionis a Divinis, aliis vero inferioribus sub Excommunicationis Latae Senten tiae, privationis Beneficiorum Ecclesiasticorum , quae obtinent, ac perpetuae inhabilitatis ad alia in posterum obtinendum ipso facto per quemlibet contrafacientem incurrendis poenis prae cipientes mandamus, quatenus praesentes Literas ac omnia in eis contenta inviolabiliter observent , sicque per quoscunque

judices in Romana Curia, vel extra eam in quacunque in stantia judicari, sententiari , et definiri debere sublatae eis, et eorum cuilibet aliter judicandi, sentenciandi, et definiendi fa cultate, ac irritum et inane esse, quidquid secus super his a quocunque quavis authoritate scienter vel ignoranter contigerit, attentari. Quamobrem Venerabilibus Fratribus Nostris Ca sertano et Asculano Episcopis per haec scripta committimus, et in virtute Sanctae Obedientiae mandamus, quatenus Eisdem Graecis, tam Presbyteris, Clericis et Religiosis praedicti quam saecularibus et aliis Personis dictae nationis Graecae effica cis defensionis praesidio assistentes faciant per se, vel alium , seu alios, praenominatos, et quemlibet ipsorum concessioni bus, indultis, gratiis, ac indulgentiis nec non Statutis, De cretis et Ordinamentis praedictis pacifice ac perpetuo frui et gandere, non permittentes eos, et eorum quemlibet in prae missis aliquo quaesito colore molestari, impediri aut pertur bari, Contradictores quoslibet et rebelles per dictas et quas vis alias censuras et poenas Ecclesiasticas, eas aggravando, et re agravando, interdictumque Ecclsiasticum ac alia oportana juris remedia, appellatione postposita compescendo, invocando etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

Non obstantibus praemissis ac quibusvis Apostolicis, ac in Provincialibus et Synodalibus Conciliis. Edictis generalibus vel specialibus, Con stitutionibus, et Ordinationibus Apostolicis, ac Bonifacii Pa pae VIII. Praedecessoris nostri de una et Concilii Generalis de duabus dictis, ne quis extra suam Dioecesim ad judicium trahatur, ac statutis et Consvetudinibus etiam ex fundatione et juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, Privilegiis quoque et indultis, nec non omnibus illis, de quibus eorumque totis tenoribus specialis, specifica ac de verbo ad verbum , non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia exquisita forma servan da foret. Quibus illis alias in suo robore permansuris, hac vice duntaxat specialiter et expresse derogamus ; caeterisque

in contrarium facientibus quibuscunque. Aut si dietis Archie piscopis, Episcopis, et aliis Praelatis et Dominis temporali bus, et quibusvis aliis Personis communiter vel divisim ab Apostolica sede sit indultum, quod interdici, suspendi vel ex communicari non possint, per Literas Apostolicas non facientes plenam et expressam , ac de verbo ad verbum de indulto hu jusmodi mentionem . Et quoniam difficile foret praesentes lite ras ad singula quaeque loca deferri, volumus et simili motu mandamus, quatenus transumptis praesentium alicujus publici notari confectis, ac sigillo alicujus Personae in dignitate Ec clesiastica constituae munitis, ea prorsus fides in judicio et extra adhibeatur, quae praesentibus adhiberetur, si originaliter forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris. Die XVIII Maji 1521. , Pontificatus nostri Anno IX . Evangelista.