Amantissimus humani generis

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
EPUB silk icon.svg EPUB  Mobi icon.svg MOBI  Pdf by mimooh.svg PDF  Farm-Fresh file extension rtf.png RTF  Text-txt.svg TXT
Amantissimus humani generis
1862
editio: incognita
fons: incognitus

PIVS PAPA IX.


VENERABILES FRATRES
SALVTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM

Amantissimus humani generis Redemptor Christus
Dominus Unigenitus Dei Filius volens, ut optime
nostis, Venerabiles Fratres, omnes homines a dae¬
monis captivitate, et a peccati iugo vindicare, eos-
que de tenebris in admirabile lumen suum vocare
et salvos facere, cum delesset, quod adversus nos
erat, chirographum decreti, affigens illud cruci, ca¬
tholicam Ecclesiam suo sanguine acquisitam tam¬
quam unam domum Dei vivi (1), unumque regnum
caelorum (2), vel unam civitatem supra montem po¬
sitam (3), aut unum ovile (4) et unum corpus uno
spiritu consistens vigensque, ct una fide, spe , ca¬
ritate, et unis eisdemque sacramentorum, religionis,
doctrinaeque vinculis compactum et coagmentatum (5)
conformavit, constituit, et rectoribus a se nomina¬
tis ac delectis instruxit, eamque ita a se conforma¬
tam et constitutam, quamdiu mundus ipse non in¬
tereat et concidat , permanere , et omnes universi
terrarum orbis populos, nationes complecti decrevit,


(1) I. ad Timoth. III.

(2) Matth. XIII. ac saepe alias.

(3) Mattb. V.

(4) loao. X.

(5) Ephcs. IV. tam alibi.


ut cuiusvis gentis homines divinam suam religionem
et gratiam acciperent, quam ad extremum usque
spiritum retinentes aeternam adipiscentur salutem
et gloriam. Ut autem haec fidei, doctrinaeque unitas
semper in sua servaretur Ecclesia, Petrum ex om¬
nibus selegit unum, quem Apostolorum Principem,
suumque in terris Vicarium, et inexpugnabile Ec¬
clesiae suae fundamentum et caput constituit, ut
cum honoris gradu, tum omni praecipuae auctori¬
tatis, potestatis et iurisdictionis amplitudine ceteris
omnibus quam maxime praestans pasceret oves et
agnos, confirmaret Fratres, atque universam rege¬
ret et gubernaret Ecclesiam. Cum autem Christus
hanc suam Ecclesiam unam, et immaculatam usque
ad consummationem saeculi permansuram voluerit, et
unam fidem, unam doctrinam, ac regiminis formam
servandam esse mandaverit, tum quae Petro digni¬
tatis, potestatis ac iurisdictionis amplitudo, fideique
integritas, ac stabilitas data, eadem prorsus eiusdem
Petri successoribus Romanis Pontificibus est tradita,
qui in hac Romana ipsius Petri Cathedra collocan¬
tur, et quibus in persona Beatissimi Principis Apo¬
stolorum ab ipso Christo Domino suprema totius
Dominici gregis cura divinitus est commissa, ac su¬
premum universalis Ecclesiae regimen demandatum.
Ac Vobis apprime compertum exploratumque est,
Venerabiles Fratres, quomodo boc divinae nostrae
religionis dogma unanimi ac perenni Synodorum Pa¬
trumque mente ac voce fuerit .semper praedicatum,
defensum, et inculcatum. Siquidem ipsi numquam
cessarunt edocere « unum esse Deum, unum Chri-
» stum, unam Ecclesiam, et cathedram unam su-


 

» per Petrum Domini voce fundatam (1), cui tam-
» quam petrae , lapidique firmissimo tota quanta
» quanta est Christianae reipublicae moles divinitus
» est superinstructa (2). Enimvero haec Petri Ca-
» thedra et dicta semper et habita, quae unica esi
» et prima de dotibus (3), quae per totum terra-
» rum orbem primatum obtinens lucet (4), quae-
» que radix et matrix unde unitas sacerdotalis cxor-
» ta (5), quae omnium Ecclesiarum non modo ca-
» put sed mater et magistra (6), ac pietatis me-
» tropolis, in qua est integra Christianae religionis
» ac perfecta stabilitas (7), et in qua semper Apo-
» stolicae Cathedrae viguit Principatus (8), quaeque
» illi innixa est petrae, quam superbae non vincunt
» inferorum portae (9), et cui totam doctrinam
» Apostoli cum sanguine profuderunt (10), ex qua
» in omnes venerandae communionis iura dima-
» nant (11), ad quam omnis obedientia et honor
» est deferendus (12), quam qui deserit in Ecclesia
» frustra esse confidit (13), extra quam qui come-

(1) S. Cyprian. Epist. 40.

(2) S. Cyrill. Alexand. in Ioan. Lib. II. c. 42.

(3) S. Optat. Milevit. lib. II. cont. Parmen.

(4) Synod. Nicaen. II. Act. 2.

(5) S. Cyprian. Epist. IS. et 66.

(6) Pelag. II. Epist. I. Ad Episcop. Oriental. et Synod.
Tridentin. Sess. VII. de Baptism. can. 3.

(7) Litter. synodic. Ioan. constantinopolit. ad Dormisd.
Pont, et Sozom. Distor, lib. III. cap. 8.

(8) S- 'Aug. Epist. 162.

(9) S. Aug. in psaltn. contra part. Donat.

(10) Tertnll. de praescript. c. 36.

(11) S. Ambros. Epist. 12 ad Damas.

(12) Cone. Ephesin. Act. IV.

(13) S. Cyprian. de unit. Ecclesiae.» derit agnum profanus est(l). Atque insuper Pe-
» trus, qui in propria Sede et vivit et praesidet,
» praestat quaerentibus fidei veritatem (2), Petrus
» qui ad hoc usque tempus, et semper in suis Suc-
» cessoribus vivit, et iudicium exercet (3), ipse per
» Leonem loquutus est (4) Romanus Pontifex, qui
» in universum orbem tenet primatum, Successor
» est Beati Petri Apostolorum Principis , et verus
» Christi Vicarius, totiusque Ecclesiae caput, et om-
» nium Christianorum Pater et Doctor existit » (5),
et alia fere innumera ex luculentissimis testibus de¬
prompta, quae clare aperteque edocent, ac decla¬
rant quanta fide, religione, observantia et obedien-
tia hanc Apostolicam Sedem, Romanumque Ponti¬
ficem ii omnes prosequi omnino debent, qui ad
veram, unicam, sanctamque Christi Ecclesiam per¬
tinere volunt, ut aeternam assequantur salutem.

lam vero catholicae Ecclesiae unitati nihil plane
adversatur multiplex sacrorum, legitimorumque ri¬
tuum varietas, quin immo ad ipsius Ecclesiae di¬
gnitatem, maiestatem,decus ac splendorem augendum
maxime conducit. Neminem autem Vestrum latet»
Venerabiles Fratres, quomodo nonnulli incautos prae¬
sertim et imperitos decipere, et in errorem indu¬
cere nitantur hanc Sanctam calumniantes Sedem,
perinde ac si ipsa dissidentes Orientales ad catho¬
licam fidem excipiens velit, ut ii proprium deserant

(1) S. Dieronym. Epist. 51. ad Damas.

(2) S. Petrus Chrysol. Epist. ad Eutich.

(3) Synod. Ephes. Act. 3.

(4) Synod. Cbalced. Act. 2.

(5) Concil. Florentin. ia Decreto union. Graecorum.ritum, ac illum latinae Ecclesiae amplectantur. Quod
quidem quam falsum sit, et a veritate alienum evi¬
dentissime ostendunt, ac testantur tot Decessorum
Nostrorum Constitutiones et Apostolicae Litterae ad
ecclesiastica Orientalium negotia spectantes, quibus
iidem Praedecessores Nostri non solum constanter
declararunt, id sibi in animo numquuam fuisse, ve¬
rum etiam professi sunt, se omnino velle, ut Orien¬
talium Ecclesiarum ritus, in quos nullus circa ca¬
tholicam fidem, vel morum honestatem irrepsisset
eiror, sarti ac tecti haberentur. Quibus repetitis cla-
rissimisque Decessorum Nostrorum declarationibus
plane respondent tum vetera, tum recentia facta,
cum dici nunquam possit, hanc Apostolicam Sedem,
vel sacrorum Antistitibus, vel ecclesiasticis viris,
vel populis Orientalibus ad catholicam unitatem re¬
versis praecepisse, ut suum legitimum ritum muta¬
rent. Atque universa Constantinopolitana civitas
nuper vidit, quomodo Venerabilis Fratrer Meletius
Archiepiscopus Dramensis, qui cum summa animi
Nostri consolatione, et omnium bonorum gaudio ad
catholicae Ecclesiae gremium rediit, proprio ritu,
ac solemnibus caeremoniis et pompa rem divinam
magna populi frequentia peregerit. Itaque, Venera¬
biles Fratres, pro eximia vestra episcopali sollicitu¬
dine ne desinatis vestrarum Dioecesium Clero etiam
atque etiam inculcare, ut opportunis quibusque mo¬
dis detegere ac refellere studeat calumniam, qua
malevoli homines imperitorum animos in errorem
inducere, et invidiam odiumque contra hanc Apo¬
stolicam Sedem excitare conantur. ,

Nos porro cum in hac Petri Cathedra arcano di-vinae providentiae consilio collocati ad supremum
universae Christi Ecclesiae regimen evecti simus
Nostram omnem spem et fiduciam in Christo lesu
habentes Apostolici Nostri ministerii partes implere
contendimus, veluti a Nobis postulat instantia quo¬
tidiana, et sollicitudo omnium Ecclesiarum. Siqui¬
dem divino Illius auxilio freti, cuius vicariam hic
in terris licet immerentes gerimus operam, et qui
dixit ecce ego vobiscum sum omnibus diebus usque
ad consummationem saeculi, et confirmavit, inferi
portas contra Ecclesiam suam nunquam esse prae-
valituras, nihil metuimus tot nefarias sacrilegasque
molitiones, conatus et impetus, quibus in hac tanta
temporum iniquitate inimici homines catholicam re¬
ligionem, si fieri unquam posset, funditus evertere
connituntur, sed spirituali omnium gentium bono
et saluti consulere non desistimus. Etenim charitas
Christi urget Nos , ac nihil Nobis potius esse po¬
test, quam ut omnes curas, labores, consilia liben¬
tissime suscipiamus, quo omnes populi occurrant
in unitatem fidei, et crescant in scientia Dei, et
cognitione Domini Nostri lesu Christi, « qui est
» via et veritas et vita; via scilicet conversationis
» sanctae, veritas doctrinae divinae, et vita beati-
tudinis sempiternae » (1). Neque vero Vos ignora¬
tis , Venerabiles Fratres, quo singulari amore, et
assiduo studio paternas Nostras curas ad istam ele¬
ctam Dominici gregis partem vestrae vigilantiae
commissam, vel ab ipso supremi Nostri 'Pontifica¬
tus initio contulerimus, atque ex recentissimis No-

(1) S. Leo Serm. II. de Resurrect. Domini.stris Litteris Annulo Piscatoris obsignatis, et VII
Idus proximi mensis Ianuarii editis magis magisque
intelligere potuistis, quam vehementer Nobis cordi sit
istarum Orientalium Ecclesiarum bonum, utilitas ac
prosperitas. Namque iisdem Litteris peculiarem ex
Congregatione Fidei propagandae conflatam Congre¬
gationem constituimus, quae eidem Congregationi
Fidei propagandae tot assiduis gravissimisque oc¬
cupationibus pene obrutae maiori sit auxilio, quae¬
que operam ab ipsa Fidei propagandae Congrega¬
tione hactenus omni studio, ac summa cum laude
praestitam ita exerceat, ut omnia Orientalium Ec¬
clesiarum negotia unice tractanda et expedienda cu¬
ret. Ea profecto spe sustentamur fore, ut, Deo bene
iuvante, ex huiusmodi Nostro consilio et sollicitu¬
dine in omnes Orientales nationes spiritualis utilitas
quotidie magis redundet. Etenim plane confldimus,
hanc novam specialem Congregationem nuper a No¬
bis institutam nihil unquam iuxla Nostra desideria
intentatum esse relicturam, quod in vestris tra¬
ctandis negotiis ad catholicam unionem magis in
dies promovendam, ad vestrarum Ecclesiarum feli¬
citatem augendam, ac vestrorum legitimorum ri¬
tuum integritatem tuendam, atque ad maiorem fi¬
delium spiritualem utilitatem procurandam quovis
modo possit pertinere.

Verum ut haec Congregatio omni cura et indu¬
stria demandatum sibi a Nobis munus exercere,
suosque labores et studia in maiorem istarum Ec¬
clesiarum prosperitatem conferre possit, opus omnino
est, ut optime noscat spirituales Orientalium na¬
tionum indigentias, quibus opportune ac provide sit

 

consulendum. Et quoniam Vobis, Venerabiles Fra¬
tres, apprime nota est conditio et status gregis cu¬
rae vestrae traditi, iccirco pro vestra sapientia probe
nostis, maxime oportere, ut de rebus omnibus,
quae vestras Ecclesias, vestrumque gregem respi¬
ciunt, maiore, qua fieri pptest, celeritate Nos dili¬
gentissime certiores facere velitis, et accuratam de
vestrarum Dioecesium statu relationem mittatis, in
qua sedulo exponatur quidquid ad ipsas Dioeceses
spectet, quo fidelium in eisdem Dioecesibus degen¬
tium necessitatibus omni cura prospicere possimus.
Summa certe erit Nostra consolatio , si quisque
Vestrum, Venerabiles Fratres, omnes suae propriae
Dioecesis res sedulo ad Nos referens significaverit,
quot fideles in ipsa versentur Dioecesi, quot sint
ecclesiastici viri, qui proprii ministerii munia obe¬
untes ipsis fidelibus adsistant, quae eorumdem fide¬
lium agendi ratio, tum quoad fidem, tum quoad
morum honestatem, qua doctrina clerus sit praedi¬
tus, quaeque ipsius cleri educatio, et quomodo po¬
pulus ad sanctissimam nostram religionem, morum¬
que disciplinam instituatur, et qua ratione populus
idem ad pietatem, morumque probitatem quotidie
magis conformari et excitari queat. Optamus etiam
summopere agnoscere qualis sit vestrarum scholarum
conditio, et qua frequentia illas iuventus adire so¬
leat. Cum vero probe sciatis, Venerabiles Fratres,
omnes rei cum sacrae, tum publicae spes positas
esse in recta, salutari ac religiosa puerorum educa¬
tione, iccirco maxime interest, ipsos vel a teneris an¬
nis catholicas celebrare scholas, quo divinae nostrae
religionis veritatem, ac praeceptiones sedulo discen-


tes a periculo amoveantur, ne tenerae eorum men¬
tes pravis imbuantur principiis. Neque omittatis No¬
bis manifestare si libris indigeatis, ac simul expo¬
nere qui potissimum libri ex vestra sententia et
cleri doctrinae curandae, et populi institutioni pro¬
movendae, et acatholicornm placitis confutandis, et
fidelium pietati fovendae magis opportuni esse pos¬
sint. Insuper cum acceperimus, in aliquibus locis
liturgicos, ac rituales adhiberi libros, in quos vel
aliquis irrepsit error, vel aliqua ad arbitrium inve¬
cta immutatio, Vestrum erit Nobis patefacere qui
libri apud Vos adhibeantur, iteinque dicere, si hu-
iusmodi libri aliquo tempore fuerint ab hac Sancta
Sede approbati, vel si ex vestro iudicio errores cor¬
rigendos contineant, atque etiam si quae dubia di¬
rimenda habeatis, vel adsint abusiones tollendae.
Atque etiam praecipue expetimus a Vobis accipere
quos in vestris Dioecesibus progressus habeat san¬
cta catholica unio, quae impedimenta eidem ob¬
stent, quibusque opportunioribus modis huiusmodi
impedimenta amoveri possint, ut ipsa unio magis
in dies promoveatur et augeatur.

Videtis profecto, Venerabiles Fratres, quanto
amore, quantoque studio istas orientales prosequa¬
mur Ecclesias, et quam vehementer optemus, ut
in orientalibus populis sanctissima nostra fides, re¬
ligio, pietas maiora in dies incrementa suscipiat,
ac vigeat et efflorescat. Ac certi sumus, Vos pro
episcopalis vestri ministerii munere , et pastorali
zelo vestras omnes curas cogitationesquo in divina
nostra religione tuenda et propaganda, atque in ve¬
stri gregis salute curanda studiosissime impendere.Cium vero inimicus homo hisce praesertim luctuo¬
sissimis temporibus non cesset in Dominico agro
superseminare zizania tum pestiferis libris et ephe¬
meridibus , tum monstrosis quibusque opinionum
portentis, quae catholicae fidei ac doctrinae plane
adversantur, iccirco probe intelligitis quanta sollici¬
tudine, vigilantia, et constantia Vobis sit allaboran¬
dum et excubandum, ut fideles Vobis commissos
ab hisce venenatis pascuis arceatis, et ad salutaria
propellatis, eosque catholicae Ecclesiae doctrina ma¬
iorem in modum imbuatis. Ut autem id facilius as¬
sequi valeatis, animarum Curatorum praesertim ze¬
lum assidue excitare ne intermittatis, Venerabiles
Fratres , ut ipsi suo munere diligenter fungentes
nunquam desinant evangelizare Dei evangelium sa¬
pientibus et insipientibus, et omni sacrorum ope
christianam plebem sibi commendatam iuvare, ac
pueros praesertim, et rudes homines catholicae fi¬
dei documenta, morumque disciplinam patienter,
amanterque docere, omnesque continenter exhortari in
doctrina sana, ne circumferantur omni vento doctri¬
nae. Omnes quoque vestrarum Dioecesium Presbyte¬
ros semper monete, ut animo serio reputantes mi¬
nisterium, quod acceperunt in Domino, illud sedulo
implendum curent, ut virtutum omnium exempla
christiano populo praebeant, orationi instent, ac sa-
eras praesertim disciplinas assidue excolant, et in
sempiternam fidelium salutem procurandam totis vi¬
ribus incumbant. Atque ut facilius navos et indu¬
strios operarios habere possitis, qui in vinea Domini
excolenda auxiliariam Vobis operam in tempore ex-
 

hibere valeant, nullis parcite curis, nullisque con¬
siliis, Venerabiles Fratres, ut adolescentes clerici
vel ab ineunte aetate per lectissimos magistros ad
pietatem, verumque ecclesiasticum spiritum mature
fingantur, ac litteris et disciplinis praecipue sacris
ab omni cuiusque erroris periculo omnino alienis
diligentissime erudiantur. Equidem haud ignoramus,
Venerabiles Fratres, quae quantaeque sint difficul¬
tates, quibus in episcopali vestro ministerio exer¬
cendo obnoxii estis. Sed confortamini in Domino, et
in potentia virtutis eius memoria repetentes, Vos pro
Christo legatione fungi, qui tradidit animam suam
pro ovibus suis, relinquens nobis exemplum, ut se¬
quamur vestigia eius.

Nemo vero ignorat quanto usui et ornamento
catholicae Ecclesiae in Oriente fuerint Religiosae
Monachorum Familiae. Namque ipsae vitae integri¬
tate, morumque gravitate, ac religiosae disciplinae
' laude spectatae, et bonorum operum exempla fide¬
libus exhibere, et iuventutem instituere, et litteras
ac disciplinas excolere, et auxiliariam utilemque Sa¬
crorum Antistitibus operam navare studebant. Tri¬
stissimis autem rerum ac temporum vicibus hae sa¬
crae Familiae de christiana et civili rcpublica egregie
meritae in aliquibus locis vel a proprii Ordinis di¬
sciplina declinarunt, vel omnino cxtinctae fuerunt.
Cum autem magnum emolumentum sanctissimae no¬
strae afferretur religioni, si hae Sacrae Familiae, ubi
praesertim interierunt, denuo reviviscerent, et in¬
ter orientales nationes pristino fulgerent splendore,
iccirco a Vobis exposcimus, ut Nobis significetis
quid de hac re sentiatis, et qua ratione huiusmodi
Sacrarum Familiarum instauratio effici possit.


Persunsissimum Nobis est, Vos, Venerabiles Fra¬
tres, non solum hisce Nostris desideriis ac postu¬
lationibus alacri ac libentissimo animo esse satisfa¬
cturos, verum etiam singulari diligentia exposituros
alia omnia, quae ex vestra ad maiorem in istis re¬
gionibus sanctissimae nostrae religionis ac tum cleri,
tum populi fidelis utilitatem procurandam sint per-t-
agenda. Cum autem ex Ency.clica Cardinalis Prae¬
fecti Nostrae Concilii Congregationis epistola noveri¬
tis, gratissimum Nobis fore Venerabilium Fratrum
Sacrorum Antistitum praesentia frui in solemni plu¬
rium Sanctorum Canonizatione, quam proximo Pen¬
tecostes die, Deo favente, celebraturi sumus, tum ea
spe nitimur fore, ut hac occasione, si vestrarum
Dioecesium rationes permittant, vos praesentes in¬
tueri, amanterque complecti, et a Vobis ipsis ca-
rumdem Dioecesium relationes accipere possimus.
Interim vero pro eximia vestra pietate, et episco¬
pali zelo pergite, Venerabiles Fratres, maiore usque
alacritate et contentione ministerium vestrum im¬
plere, et omni studio vestrorum fidelium saluti pro¬
spicere, eosque etiam monere et exhortari, ut in
catholicae religionis professione magis in dies sta¬
biles et immoti persistant, et omnia Dei, eiusque
Sanctae Ecclesiae mandata religiose custodiant, et
ambulent digne Deo per omnia placentes, et in
omni opere bono fructificantes. Consueta autem ve¬
stra benignitate eos .paterno affectu excipite, qui
cum ingenti animi Nostri laetitia ad catholicae Ec¬
clesiae gremium redeunt, et omnem impendite cu¬
ram, ut illi magis in dies amanter enutriti verbis
fidei, et per gratiarum charismata confirmati in

 

sancta vocatione immobiles permaneant, et alacriori
usque pede incedant per semitas Domini, atque in¬
stent viam, quae ducit ad vitam. Ac pro egregia
vestra religione nunquam desinite omnia conari, ut
in omni bonitate, patientia, doctrina, mansuetudine,
lenitate miseros errantes Christo lucrifacere, atque
ad unicum cius ovile reducere, et in spem aeter¬
nae haereditatis restituere possitis. Inter angustias
vero et difficultates, quae hisce potissimum asper¬
rimis temporibus ab episcopali vestro munere abesse
non possunt, confidite in gratia Domini Nostri Iesu
Christi prae oculis habeutes, quod qui ad iustitiam
erudiunt multos fulgebunt quasi stellae in perpe¬
tuas aeternitates. Denique, Venerabiles Fratres, pro
certo habeatis velimus, praecipuam esse, qua Vos
in Domino prosequimur, benevolentiam. Atque in-
terim haud omittimus in omni oratione et obsecra¬
tione cum gratiarum actione a Deo Optimo Maximo
humiliter enixeque petere, ut uberrima quaeque
suae bonitatis dona super Vos propitius semper
effundat, quae in dilectas quoque oves vigilantiae
vestrae commissas copiose descendant. Atque ho¬
rum auspicem, et propensissimae Nostrae in Vos
voluntatis pignus Apostolicam Benedictionem ex in¬
timo corde profectam Vobis ipsis, Venerabiles Fra¬
tres, cunctisque clericis, laicisque fidelibus cuiusque
Vestrum curae concreditis peramanter impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum die 8 Aprilis
anno 1862.

Pontificatus Nostri Anno decimosexto.