Apostolicae Nostrae

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
EPUB silk icon.svg EPUB  Mobi icon.svg MOBI  Pdf by mimooh.svg PDF  Farm-Fresh file extension rtf.png RTF  Text-txt.svg TXT
Apostolicae Nostrae
1854
editio: incognita
fons: incognitus

VENERABILIS FRATRIBVS PATRIARCHIS, PRIMATIS, ARCHIEPISCOPIS
EPISCOPIS, EIUSQUE LOCORUM ORDINARIS
SALUTEM ET COMUNIONEM CVUM APOSTOLICA SEDE HABENTES.


VENERABILES PATER

SALUTEM ET APOSTOTOLICAM BENEDICTIONEM

Apostolicae Nostrae caritatis sollicitudine et af¬
fectu universam catholicum contemplantes orbem
verbi» exprimere vix possumus , Venerabiles Fra¬
tres, quo intimo conficiamur moerore cum Chri¬
stianam et civilem rempuhUeam luctuosissimi» cuius¬
que generis calamitatibus miserandum in modum,
undique turbatam , pressam ae di vexatam conspi¬
cimus. Etenim optime noscitis quomodo christiank
populi vel saevissimi» bellis, vel intestinis dissidiis»
vel pestiferis meabis» vel ingentibus terrae motibus,
vel aliis gravissimis malis affligantur et exagitentur.
Atque illud vel maxime dotendum, quod infer fet,
nunquam satis logjanda damna et mala filii tener-)
brarwna, qui sunt prudentiores filiis luci» in gene¬
ratione sua, magis in dies diabolicis quibusque frau.-.
dibus, artibus, ac molitionibus connitaatur acerrimum
contra catholicam Ecclesiam, eiusque salutarem do¬
ctrinam bellum gerere, legitimae cuiusque potestati?
auctoritatem convellere et labefactare, omnium ani¬
mos mentesque depravare, corrumpere, mortiferum
indifferentismi atque incredulitatis virus usquequaque
propagare, iura omnia divina et humana permiscere,
dissensiones, discordias, atque impiarum rebellionummotus excitare, fovere , prava quaeque flagitia et
crudelissima facinora admittere, nihilque intentatum
relinquere, ut, si fieri unquam posset, sanctissima
nostra religio de medio tollatur et ipsa humana so¬
cietas funditus evertatur. In tanto igitur rerum di¬
scrimine probe noscentes, Nobis singulari miserantis
Dei beneficio in oratione datam esse facultatem et
omnia obtinendi bona, quibus indigemus, et aver¬
tendi mala, quae reformidamus, haud omisimus le¬
vare oculos Nostros in montem excelsum et san¬
ctum , unde omne Nobis auxilium affuturum con¬
fidimus. x\tque in humilitate cordis Nostri enixis
fervidisque precibus divitem in misericordia Deuin
orare et obsecrare non desistimus, ut auferens bella
usque ad finem terrae, et omnia amovens dissidia
Christianis Principibus, eorumque populis pacem, con¬
cordiam , ac tranquillitatem tribuat, ut ipsis prae¬
sertim Principibus pientissimum concedat studium
quotidie magis tuendi et propagandi catholicam fidem
et doctrinam; qUa populorum felicitas vel maxime
continetur, ut eosdem Principes et populos a cun¬
ctis, quibus affliguntur, malis eripiat, et omni vera
prosperitate laetificet, ut coelestis suae gratiae dona
errantibus largiatur, quo de perditionis via ad ve¬
ritatis et justitiae semitas redeant, ac sincero corde
ad ipsum Deum convertantur. Etsi vero in hac alma
urbe Nostra preces iam fieri iussimus ad divinam
misericordiam implorandam, tamen illustria Deces¬
sorum Nostrorum vestigia sectantes ad vestras quo¬
que , ac totius Ecclesiae preces confugere con¬
stituimus.Itaque, Venerabiles Fratres, has Vobis scribimus
Literas, quibus ab eximia et perspecta vestra pietate
etiam atque etiam exposcimus , ut commemoratis
de causis fideles vestrae curae commissos omni cura
et studio excitetis , quo per veram poenitentiam
peccatorum pondus deponentes , obsecrationibus ,
ieiuniis, eleemosynis, aliisque pietatis operibus iram
Domini flagitiis hominum provocatam placare con¬
tendant. Ac pro egregia vestra religione, et sapientia
ipsis fidelibus exponite quam multae misericordiae
sit Deus omnibus invocantibus se , et quanta sit
precum vis , si inimico nostrae salutis nullo aditu
admisso Dominum adeamus. Oratio enim, ut Chry-
sostomi verbis utamur, « est fons et radix, et mater
» innumerabilium bonorum ; et orationis vis vim
» ignis extinxit, furorem leonum refrenavit, bella
» composuit, pugnas sedavit, tempestates sustulit,
» daemones fugavit, coeli portas aperuit, vincula
» mortis abrupit, morbos eiecit, damna repulit, ur¬
it bes concussas firmavit, inflictas coelitus plagas,
» hominum insidias, omnia denique mala sustulit
» oratio » (1). Vehementer autem optamus, Vene¬
rabiles Fratres, ut dum fervidae clementissimo mi¬
sericordiarum Patri adhibentur preces ob enunciatas
causas, haud intermittatis iuxta Encyclicas Nostras
Literas die 2 Februarii Anno 1849 ad Vos Caietae
datas una cum vestris fidelibus Ipsum ardentiori
usque studio suppliciter exorare, ut Sancti Sui Spi¬
ritus lumine Nostram mentem propitius collustrare

(I) S. Joan. Chrysost. Homil. 15 de incomprehensibili Dei na¬
tura contra Anomaeos.velit, qno de Sanctissimae Dei Genitricis Immacu¬
latae Virginis Mariae Conceptione quamprimum id
«fatuare pessimus, quod ad maiorem ipsius Dei glo¬
riam, et eiusdem Virginis omoiuin nostrum aman>
tissimae Matris laudem possit pertinere.

lam vero at fideles Vobis concrediti ferventiori
caritate ot uberiori fimeta orationes peragant, coe¬
lestium munerum thesauros, quornm dispensationem
Nobis tradidit AiUssimus, proferre et erogare con¬
suimus. Qoamohram de omnipotentis Dei misericor¬
dia , ac beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejas
auctoritate confisi, ex illa ligandi et solvendi fa¬
cultate, quam Dominus Nobis licet immci rtis com¬
misit, per has Literas omnibus et singulis vestrarum
Dioecesium utriusquo sexus fidelibus, qui intra
trsnn aoensanm spatium ab unoquoque vestrum prae¬
figendum, atque a die, quem quisque vestrum con¬
stituerit , computandum peccata sua humiliter et
eum sincera filorum detestatione confessi, et sacra-
mentali absolutione expiati sanctissimum Euchari¬
stiae Sacramentum reverenter susceperint, ac devote
visitaverint, vel tres Ecclesias a Vobis designandas,
vel tribas vioibus illarum unam, ibique aliquo tem¬
poris spatio pias ad Deum juxta Nostram mentem,
ac pro Sanctae Matris Ecclesiae, ac Sedis Aposto-
lieae exaltatione et prosperitate , et pro haeresum
•atirpfltione, atque pro paoe et concordia Christia¬
norum Principum, ac totius populi ebristiani pace
et unitate preces effoderint, et insuper intra idem
temporis intervallum semel jejunaverint, et aliquam
io pauperes pro sua pietate eleemosynam erogave-


rmt, {denariam omnium peccatorum Indumentum
in forma Iubilaei concedimus et largimur , quae
per modqm suffragii aoimabus in purgatorio exi¬
gentibus applicati etiam poterit. Ut autem hanc irn
dalgentiacn lucrari etiam possint Mondales, seu nhae
personae » claustris perpetuo degentes, neo mq
qaieumque iu carcere existunt, rei corporis infir¬
mitate , aut alio quovis impedimento prohibentor ,
qaominas aliqua ex ©ommemorattt operibus pera¬
gere valeant, Confessoriis facultatem tribuimus, ut
eadem ia alia pietatis opera commutare, vel iaaBud
proximum tempus prorogare possint, cum ftcotarte
etiam dispensandi super Communione cum pueris,
qui nondum ad primam Onumurnoaeai fuerint ud« 
missi. Quocirca Vobis potestatem boinm , ut boo
occasio ne, et durante commemorato trium uonteram
spatio tantum , vestrarum Dioecesium Confessoriis
auctoritate Nostra Apostolica omnes illae ipsissimas
facultates largiri possit», quae a Nobis tributae feere
in alio Jubilaeo ooncesso per Nostras Enoydicas Li*
teras die 21 Novembris 1851 Vobis missas, typisqut
editas, et incipientes « Ex aliis Nostris #■, iis tamen
omnibus semper exceptis, «piae an iisdem Literis u
Nobis excepta fuere. Insuper Vobis Veniam tribuimus
concedendi vestrarum Dioecesium fidelibus tum iri-
eis, tum ecclesiasticis secuiaribos et regularibus, «t
cuiusvis instituti, etiam specialiter nominandi, fa¬
cultatem , ut sibi ob hanc causam «figere possint
quemcumque ‘Presbyterum Confessarium saecularem,
seu regularem ex approbat», ipsam que facultatem
tribuendi etiam Monialibus licet ab Ordauarii torisdi-


etione exemptis , aliisque mulieribus intra claustra
eommorantibus.

Agite igitur, Venerabiles Fratres, quippe qui et
in sollicitudinis Nostrae partem vocati, et custodes su¬
per muros Ierusalem constituti estis. Ne cessetis una
Nobiscum dies noctesque in omni oratione et ob¬
secratione cum gratiarum actione humiliter enixe-
que clamare ad Dominum Deum Nostrum, eiusque
divinam implorare misericordiam, ut iracundiae suae
flagella, quae pro peccatis nostris meremur, propi¬
tius avertat, et bonitatis suae divitias super omnes
clementer effundat. Plane non dubitamus, quin hisce
Nostris desideriis et postulationibus quam cumu¬
latissime satisfacturi sitis, ac pro certo habemus,
omnes praesertim Ecclesiasticos, ac Religiosos Viros,
Sanctimoniales, aliosque Laicos fideles, qui pie vi-
vientes in Christo digne ambulant vocatione, qua vo¬
cati sunt, ardentissimo pietatis studio supplices suas
preces Deo sine intermissione esse adhibituros. Et
quo facilius Deus exoratus inclinet aurem suam ad
preces nostras haud omittamus. Venerabiles Fratres,
eorum suffragia petere , qui iam coronati obtinent
palmam , atque in primis et perpetuo invocemus
Deiparam Immaculatam Virginem Mariam, qua nulla
apud Deum aptior et potentior deprecatrix, quaeque
mater est gratiae et misericordiae, deinde invoce¬
mus patrocinium Sanctorum Apostolorum Petri et
Pauli, omniumque Sanetorum Coelitum, qui cum
Christo regnant in coelis. Nihil vero Vobis antiquius,
nihil potius sit, quam ingeminatis studiis fideles curae
vestrae commissos assidue hortari, monere, et ex¬
citare, ut in catholicae religionis professione quo-tidie magis stabiles et immoti persistant, inimico¬
rum hominum insidias, fallacias et fraudes studio¬
sissime devitent, et alacriori usque pede incedant
per semitas mandatorum Dei, et a peccatis diligen¬
tissime se abstineant, ex quibus mala omnia in hu¬
manum genus redundant. Quapropter ne intermit¬
tatis unquam Parochorum praesertim zelum conti¬
nenter inflammare, ut proprio munere sedulo reli-
gioseque fungentes nunquam desinant Christianam
plebem sibi commissam sanctissimis divinae nostrae
fidei rudimentis, et praeceptionibus accuratissime
imbuere et erudire, et sacramentorum administra-
tione diligenter pascere, omnesque exhortari in do-
ctrina sana.

Denique coelestium omnium munerum auspicem,
et ardentissiinae Nostrae in Vos caritatis testem ac¬
cipite Apostolicam Benedictionem, quam ex intimo
corde profectam Vobis ipsis , Venerabiles Fratres,
cunctisque Clericis , Laicisque fidelibus vigilantiae
vestrae concreditis peramanter impertimur.

Datum Romae apud S. Petrum die i Augusti
Anno 1854. Pontificatus Nostri Anno Nono.