Apostolicae Nostrae

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
EPUB silk icon.svg EPUB  Mobi icon.svg MOBI  Pdf by mimooh.svg PDF  Farm-Fresh file extension rtf.png RTF  Text-txt.svg TXT
Apostolicae Nostrae
1854
editio: incognita
fons: incognitus


VENERABILIS FRATRIBVS PATRIARCHIS, PRIMATIS, ARCHIEPISCOPIS EPISCOPIS, EIUSQUE LOCORUM ORDINARIS SALUTEM ET COMUNIONEM CVUM APOSTOLICA SEDE HABENTES.


VENERABILES PATER

SALUTEM ET APOSTOTOLICAM BENEDICTIONEM

Apostolicae Nostrae caritatis sollicitudine et af fectu universam catholicum contemplantes orbem verbi» exprimere vix possumus , Venerabiles Fra tres, quo intimo conficiamur moerore cum Chri stianam et civilem rempuhUeam luctuosissimi» cuius que generis calamitatibus miserandum in modum, undique turbatam , pressam ae di vexatam conspi cimus. Etenim optime noscitis quomodo christiank populi vel saevissimi» bellis, vel intestinis dissidiis» vel pestiferis meabis» vel ingentibus terrae motibus, vel aliis gravissimis malis affligantur et exagitentur. Atque illud vel maxime dotendum, quod infer fet, nunquam satis logjanda damna et mala filii tener) brarwna, qui sunt prudentiores filiis luci» in gene ratione sua, magis in dies diabolicis quibusque frau.. dibus, artibus, ac molitionibus connitaatur acerrimum contra catholicam Ecclesiam, eiusque salutarem do ctrinam bellum gerere, legitimae cuiusque potestati? auctoritatem convellere et labefactare, omnium ani mos mentesque depravare, corrumpere, mortiferum indifferentismi atque incredulitatis virus usquequaque propagare, iura omnia divina et humana permiscere, dissensiones, discordias, atque impiarum rebellionum


motus excitare, fovere , prava quaeque flagitia et crudelissima facinora admittere, nihilque intentatum relinquere, ut, si fieri unquam posset, sanctissima nostra religio de medio tollatur et ipsa humana so cietas funditus evertatur. In tanto igitur rerum di scrimine probe noscentes, Nobis singulari miserantis Dei beneficio in oratione datam esse facultatem et omnia obtinendi bona, quibus indigemus, et aver tendi mala, quae reformidamus, haud omisimus le vare oculos Nostros in montem excelsum et san ctum , unde omne Nobis auxilium affuturum con fidimus. x\tque in humilitate cordis Nostri enixis fervidisque precibus divitem in misericordia Deuin orare et obsecrare non desistimus, ut auferens bella usque ad finem terrae, et omnia amovens dissidia Christianis Principibus, eorumque populis pacem, con cordiam , ac tranquillitatem tribuat, ut ipsis prae sertim Principibus pientissimum concedat studium quotidie magis tuendi et propagandi catholicam fidem et doctrinam; qUa populorum felicitas vel maxime continetur, ut eosdem Principes et populos a cun ctis, quibus affliguntur, malis eripiat, et omni vera prosperitate laetificet, ut coelestis suae gratiae dona errantibus largiatur, quo de perditionis via ad ve ritatis et justitiae semitas redeant, ac sincero corde ad ipsum Deum convertantur. Etsi vero in hac alma urbe Nostra preces iam fieri iussimus ad divinam misericordiam implorandam, tamen illustria Deces sorum Nostrorum vestigia sectantes ad vestras quo que , ac totius Ecclesiae preces confugere con stituimus.


Itaque, Venerabiles Fratres, has Vobis scribimus Literas, quibus ab eximia et perspecta vestra pietate etiam atque etiam exposcimus , ut commemoratis de causis fideles vestrae curae commissos omni cura et studio excitetis , quo per veram poenitentiam peccatorum pondus deponentes , obsecrationibus , ieiuniis, eleemosynis, aliisque pietatis operibus iram Domini flagitiis hominum provocatam placare con tendant. Ac pro egregia vestra religione, et sapientia ipsis fidelibus exponite quam multae misericordiae sit Deus omnibus invocantibus se , et quanta sit precum vis , si inimico nostrae salutis nullo aditu admisso Dominum adeamus. Oratio enim, ut Chry sostomi verbis utamur, « est fons et radix, et mater » innumerabilium bonorum ; et orationis vis vim » ignis extinxit, furorem leonum refrenavit, bella » composuit, pugnas sedavit, tempestates sustulit, » daemones fugavit, coeli portas aperuit, vincula » mortis abrupit, morbos eiecit, damna repulit, ur it bes concussas firmavit, inflictas coelitus plagas, » hominum insidias, omnia denique mala sustulit » oratio » (1). Vehementer autem optamus, Vene rabiles Fratres, ut dum fervidae clementissimo mi sericordiarum Patri adhibentur preces ob enunciatas causas, haud intermittatis iuxta Encyclicas Nostras Literas die 2 Februarii Anno 1849 ad Vos Caietae datas una cum vestris fidelibus Ipsum ardentiori usque studio suppliciter exorare, ut Sancti Sui Spi ritus lumine Nostram mentem propitius collustrare

(I) S. Joan. Chrysost. Homil. 15 de incomprehensibili Dei na tura contra Anomaeos.


velit, qno de Sanctissimae Dei Genitricis Immacu latae Virginis Mariae Conceptione quamprimum id «fatuare pessimus, quod ad maiorem ipsius Dei glo riam, et eiusdem Virginis omoiuin nostrum aman> tissimae Matris laudem possit pertinere.

lam vero at fideles Vobis concrediti ferventiori caritate ot uberiori fimeta orationes peragant, coe lestium munerum thesauros, quornm dispensationem Nobis tradidit AiUssimus, proferre et erogare con suimus. Qoamohram de omnipotentis Dei misericor dia , ac beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejas auctoritate confisi, ex illa ligandi et solvendi fa cultate, quam Dominus Nobis licet immci rtis com misit, per has Literas omnibus et singulis vestrarum Dioecesium utriusquo sexus fidelibus, qui intra trsnn aoensanm spatium ab unoquoque vestrum prae figendum, atque a die, quem quisque vestrum con stituerit , computandum peccata sua humiliter et eum sincera filorum detestatione confessi, et sacra mentali absolutione expiati sanctissimum Euchari stiae Sacramentum reverenter susceperint, ac devote visitaverint, vel tres Ecclesias a Vobis designandas, vel tribas vioibus illarum unam, ibique aliquo tem poris spatio pias ad Deum juxta Nostram mentem, ac pro Sanctae Matris Ecclesiae, ac Sedis Aposto lieae exaltatione et prosperitate , et pro haeresum •atirpfltione, atque pro paoe et concordia Christia norum Principum, ac totius populi ebristiani pace et unitate preces effoderint, et insuper intra idem temporis intervallum semel jejunaverint, et aliquam io pauperes pro sua pietate eleemosynam erogave


rmt, {denariam omnium peccatorum Indumentum in forma Iubilaei concedimus et largimur , quae per modqm suffragii aoimabus in purgatorio exi gentibus applicati etiam poterit. Ut autem hanc irn dalgentiacn lucrari etiam possint Mondales, seu nhae personae » claustris perpetuo degentes, neo mq qaieumque iu carcere existunt, rei corporis infir mitate , aut alio quovis impedimento prohibentor , qaominas aliqua ex ©ommemorattt operibus pera gere valeant, Confessoriis facultatem tribuimus, ut eadem ia alia pietatis opera commutare, vel iaaBud proximum tempus prorogare possint, cum ftcotarte etiam dispensandi super Communione cum pueris, qui nondum ad primam Onumurnoaeai fuerint ud«  missi. Quocirca Vobis potestatem boinm , ut boo occasio ne, et durante commemorato trium uonteram spatio tantum , vestrarum Dioecesium Confessoriis auctoritate Nostra Apostolica omnes illae ipsissimas facultates largiri possit», quae a Nobis tributae feere in alio Jubilaeo ooncesso per Nostras Enoydicas Li* teras die 21 Novembris 1851 Vobis missas, typisqut editas, et incipientes « Ex aliis Nostris #■, iis tamen omnibus semper exceptis, «piae an iisdem Literis u Nobis excepta fuere. Insuper Vobis Veniam tribuimus concedendi vestrarum Dioecesium fidelibus tum iri eis, tum ecclesiasticis secuiaribos et regularibus, «t cuiusvis instituti, etiam specialiter nominandi, fa cultatem , ut sibi ob hanc causam «figere possint quemcumque ‘Presbyterum Confessarium saecularem, seu regularem ex approbat», ipsam que facultatem tribuendi etiam Monialibus licet ab Ordauarii torisdi


etione exemptis , aliisque mulieribus intra claustra eommorantibus.

Agite igitur, Venerabiles Fratres, quippe qui et in sollicitudinis Nostrae partem vocati, et custodes su per muros Ierusalem constituti estis. Ne cessetis una Nobiscum dies noctesque in omni oratione et ob secratione cum gratiarum actione humiliter enixe que clamare ad Dominum Deum Nostrum, eiusque divinam implorare misericordiam, ut iracundiae suae flagella, quae pro peccatis nostris meremur, propi tius avertat, et bonitatis suae divitias super omnes clementer effundat. Plane non dubitamus, quin hisce Nostris desideriis et postulationibus quam cumu latissime satisfacturi sitis, ac pro certo habemus, omnes praesertim Ecclesiasticos, ac Religiosos Viros, Sanctimoniales, aliosque Laicos fideles, qui pie vi vientes in Christo digne ambulant vocatione, qua vo cati sunt, ardentissimo pietatis studio supplices suas preces Deo sine intermissione esse adhibituros. Et quo facilius Deus exoratus inclinet aurem suam ad preces nostras haud omittamus. Venerabiles Fratres, eorum suffragia petere , qui iam coronati obtinent palmam , atque in primis et perpetuo invocemus Deiparam Immaculatam Virginem Mariam, qua nulla apud Deum aptior et potentior deprecatrix, quaeque mater est gratiae et misericordiae, deinde invoce mus patrocinium Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, omniumque Sanetorum Coelitum, qui cum Christo regnant in coelis. Nihil vero Vobis antiquius, nihil potius sit, quam ingeminatis studiis fideles curae vestrae commissos assidue hortari, monere, et ex citare, ut in catholicae religionis professione quo


tidie magis stabiles et immoti persistant, inimico rum hominum insidias, fallacias et fraudes studio sissime devitent, et alacriori usque pede incedant per semitas mandatorum Dei, et a peccatis diligen tissime se abstineant, ex quibus mala omnia in hu manum genus redundant. Quapropter ne intermit tatis unquam Parochorum praesertim zelum conti nenter inflammare, ut proprio munere sedulo reli gioseque fungentes nunquam desinant Christianam plebem sibi commissam sanctissimis divinae nostrae fidei rudimentis, et praeceptionibus accuratissime imbuere et erudire, et sacramentorum administra tione diligenter pascere, omnesque exhortari in do ctrina sana.

Denique coelestium omnium munerum auspicem, et ardentissiinae Nostrae in Vos caritatis testem ac cipite Apostolicam Benedictionem, quam ex intimo corde profectam Vobis ipsis , Venerabiles Fratres, cunctisque Clericis , Laicisque fidelibus vigilantiae vestrae concreditis peramanter impertimur.

Datum Romae apud S. Petrum die i Augusti Anno 1854. Pontificatus Nostri Anno Nono.