Ex Aliis Nostris

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
EPUB silk icon.svg EPUB  Mobi icon.svg MOBI  Pdf by mimooh.svg PDF  Farm-Fresh file extension rtf.png RTF  Text-txt.svg TXT
Ex Aliis Nostris
1851
editio: incognita
fons: incognitus

EPISTOLA ENCYCLICA

AD OMNES PATRIARCHAS PRIMATES ARCHIEPISCOPOS
EPISCOPOS ALIOSQVE LOCORVM ORDINARIOS
GRATIAM ET COMMVNIONEM APOSTOLICAE SEDIS HABENTES


VENERABILES FRATRES
SALVTEM ET APOSTOL1CAM BENEDICTIONES


Ex aliis Nostris Encyclicis Litteris ad Vos hoc ipso
die datis novistis, Venerabiles Fratres, quo studio
eximiam vestram pietatem excitavimus, ut in tantis
christianae et civilis reipublicae calamitatibus publi¬
cas in vestris dioecesibus preces peragendas curetis
ad divinam implorandam misericordiam. Cum autem
in iisdem Litteris significaverimus, coelestes Eccle¬
siae thesauros a Nobis hac occasione iterum prola¬
tum iri, idcirco has Vobis mittimus Litteras, quibus
thesauros ipsos aperimus.

Itaque de omnipotentis Dei misericordia, ac bea¬
torum Petri et Pauli Apostolorum ejus auctoritate
confisi, ex illa ligandi ac solvendi potestate, quam
Nobis Dominus, licet indignis, commisit, per has Lit¬
teras omnibus et singulis vestrarum dioecesium utri-
usque sexus fidelibus, qui intra unius mensis spatium
ab unoquoque Vestrum praefigendum atque a die,
quem quisque Vestrum constituerit, computandum
peccata sua humiliter et cum sincera illorum de¬
testatione confessi, et sacramentali absolutione expiati
sanctissimum Eucharistiae sacramentum reverenter
susceperint, ac tres Ecclesias a Vobis designandas


aut tribus vicibus illarum unam visitaverint, ibique
aliquo temporis spatio pias ad Deum pro exaltatio¬
ne et prosperitate sanctae Matris Ecclesiae ac Sedis
Apostolicae, atque pro haeresum extirpatione ac pro
pace et concordia Christianorum Principum ac totius
populi christiani pace et imitate preces effuderint ,
atque insuper intra dictum temporis intervallum semel
jejunaverint, ac aliquam in pauperes eleemosynam,
piamque largitionem in religiosissimum Propagationis
Fidei opus (quod episcopali vestro zelo summopere
commendamus) pro sua quisque devotione erogave¬
rint, plenissimam omnium peccatorum Indulgentiam
in forma Jubilaei concedimus et largimur, quae per
modum suffragii animabus in purgatorio existentibus
applicari etiam poterit. Atque ut hanc Indulgentiam
lucrari possint etiam Moniales, seu aliae personae in
claustris perpetuo degentes, necnon quicumque in car-
cere existant,.vel corporis infirmitate, seu alio quocum¬
que impedimento prohibeantur, quominus aliqua ex
commemoratis operibus peragere valeant, Confessariis
per eos tu infra,eligendis potestatem facimus,ut eadem
in alia pietatis opera commutare, vel in aliud pro¬
ximum tempus prorogare possint, cum facultate etiam
dispensandi super Communione cum pueris, qni non¬
dum ad primam Communionem fuerint admissi. Item
ipsis vestrarum dioecesium fidelibus tum laicis tum
ecclesiasticis saecularibus et regularibus, et cujusvis
Instituti etiam specialiter nominandi licentiam et fa¬
cultatem concedimus, ut sibi ob hanc causam eli¬
gere possint quemcumque Praesbyterum Confessariuqri
saecularem seu regularem ex illis, quos veluti magis
idoneos ad hunc effectum designare, exiatiipave^ifis(qua facultate uti poterunt etiam Moniales licet ab
Ordinarii jurisdictione exemptae, aliaeque mulieres
intra claustra commorantes, dummodo Confessarius
approbatus sit pro Monialibus) qui eos ab excom¬
municationis, suspensionis et interdicti, aliisque ec¬
clesiasticis sententiis et censuris a jwre vel ab ho¬
mine quavis de causa tatis, praeter infra exceptas,
necnon ab omnibns peccatis, excessibus, criminitas
et delictis quantumvis gravibus et enormibus etiam
locorum Ordinariis, aut Sedi Apostolicae speciali licet
forma reservatis et quorum absolutio alias per ge¬
nerale hujusmodi Indultum non vntelKgeretur concessa,
in foro conscientiae et hac vice tantum absolvere
valeant. Insuper ut ofonibus faciliorem sternamus
viam, quo ad salutis iter possint redire, iisdem Con-
fessariis commemorato unius mensis spatio faculta¬
tem quoque impertimur, ut eos omnes qui vetitis
sectis se misere adseripserunt ac vere poemtentes ad
reconciliationis Sacramentum accedant, absolvere, 3-
losque ab obligatione denunciandi complices dispen¬
sare queant ad effectum consequendi eamdem Ple¬
nariam Indulgentiam, consuetis adbibitis conditionibas,
ct exceptis casibus in quibus ad evitanda majora et
graviora damna denunciatio omnino necessaria videa¬
tur. Praeterea concedimus ut iidem Confesfcarii pos¬
sint vota quaecumque etiam jurata et Apostobeae
'Sedi reservata (castitatis, religionis et obligationis,
quae a tertio accepta faerit, seu in quibus agatur
de praejudicio tertii semper exceptis, necnon poena¬
libus, quae praeservativa a pectatis nuncupantur,
nisi commutatio futura judicetur ejusmodi, ut non
minus a peccato committendo refraenet, quam priorvoti materia) in alia pia opera dispensando commu¬
tare, injuncta ip omnibus casibus poenitentia salutfcri
et diis, quae de jure sopt injungenda. Facultatem
quoque concedimus dispensandi 1 super 1 irregularitate
ei violatiojne Censurarum' contracta, quatenus ad fo¬
rum externam non'sit deducta nec facrle deducenda;
praeter hanc vero Cdnfessarii praedipti nullam per
praesentes Litteras facultatem habebunt dispensandi
super alia quavis irregularitate sive eq dejicto, sive
ex defeetu vel publica vel occulta, aut $»per alia
incapacitate, vel inhabilitaie quomodocumque con¬
tracta. Non intendimus autem per praesentes diiibteias
ullo modo derogare Constitutioni cum appositis 'de¬
clarationibus editae a fel. rec. Benedicto X1Y Prae¬
decessore Nostro, quae incipit (< Saoramcntsm Poe¬
nitentiae » quoad inhabilitatem abfcdltendi complicem,
et quoad obligationem denunciationis, neque inten¬
dimus facultatem concedere ad eos absolvendos, qui
a Nobis et Apostolica Sede, vel ab aliquo Praelato,
seu judice ecclesiastieo nemmatim excommunicati,
suspensi et interdicti, seu alias in sententias et cen¬
suras incidisse declarati fuerint, praeterquam si intra
praedictum mensem obligationi suae satisfecerint.
Quod si intra praefinitum spatium judicio Confessarii
satisfacere non potuerint, ipsos absolvi posse conce¬
dimus ad effectum dumtaxat assequendi Indulgentiam
hujus Jubilaei, injuncta obligatione satisfaciendi sta-
tim ac potuerint.

Haec concedimus et jndulgemus, non obstantibus
Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis quibus¬
cumque in contrarium facientibus, quibus omnibus
et singulis, etiamsi de illis, eorum totis tenoribus 

specialis, specifica, expressa et individua ac de verbo
ad verbum, non autem per clausulas generales idem
importantes mentio, seu quaevis alia exquisita forma
ad hoc servanda foret, illorum tenores pro sufficien¬
ter expressis, ac formam in eis traditam pro servata
habentes, hac vice specialiter, nominatim et expresse
ad effectum praemissorum derogamus, ceterisque
contrariis quibuscOmque.

Denique praecipuae Nostrae in Vos benevolentiae
testem Apostolicam Benedictionem Vobis ipsis, Ve¬
nerabiles Fratres, omnibusque Clericis, Laicisque
fidelibus corae vestrae commissis peramanter imper¬
timur.

Datum Romae apud S. Petrum die XXI Novem¬
bris anno MDCCCLI. Pontificatus Nostri Anno Sexto.