Ex Aliis Nostris

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
EPUB silk icon.svg EPUB  Mobi icon.svg MOBI  Pdf by mimooh.svg PDF  Farm-Fresh file extension rtf.png RTF  Text-txt.svg TXT
Ex Aliis Nostris
1851
editio: incognita
fons: incognitus

EPISTOLA ENCYCLICA


AD OMNES PATRIARCHAS PRIMATES ARCHIEPISCOPOS EPISCOPOS ALIOSQVE LOCORVM ORDINARIOS GRATIAM ET COMMVNIONEM APOSTOLICAE SEDIS HABENTES


VENERABILES FRATRES SALVTEM ET APOSTOL1CAM BENEDICTIONES


Ex aliis Nostris Encyclicis Litteris ad Vos hoc ipso die datis novistis, Venerabiles Fratres, quo studio eximiam vestram pietatem excitavimus, ut in tantis christianae et civilis reipublicae calamitatibus publi cas in vestris dioecesibus preces peragendas curetis ad divinam implorandam misericordiam. Cum autem in iisdem Litteris significaverimus, coelestes Eccle siae thesauros a Nobis hac occasione iterum prola tum iri, idcirco has Vobis mittimus Litteras, quibus thesauros ipsos aperimus.

Itaque de omnipotentis Dei misericordia, ac bea torum Petri et Pauli Apostolorum ejus auctoritate confisi, ex illa ligandi ac solvendi potestate, quam Nobis Dominus, licet indignis, commisit, per has Lit teras omnibus et singulis vestrarum dioecesium utri usque sexus fidelibus, qui intra unius mensis spatium ab unoquoque Vestrum praefigendum atque a die, quem quisque Vestrum constituerit, computandum peccata sua humiliter et cum sincera illorum de testatione confessi, et sacramentali absolutione expiati sanctissimum Eucharistiae sacramentum reverenter susceperint, ac tres Ecclesias a Vobis designandas


aut tribus vicibus illarum unam visitaverint, ibique aliquo temporis spatio pias ad Deum pro exaltatio ne et prosperitate sanctae Matris Ecclesiae ac Sedis Apostolicae, atque pro haeresum extirpatione ac pro pace et concordia Christianorum Principum ac totius populi christiani pace et imitate preces effuderint , atque insuper intra dictum temporis intervallum semel jejunaverint, ac aliquam in pauperes eleemosynam, piamque largitionem in religiosissimum Propagationis Fidei opus (quod episcopali vestro zelo summopere commendamus) pro sua quisque devotione erogave rint, plenissimam omnium peccatorum Indulgentiam in forma Jubilaei concedimus et largimur, quae per modum suffragii animabus in purgatorio existentibus applicari etiam poterit. Atque ut hanc Indulgentiam lucrari possint etiam Moniales, seu aliae personae in claustris perpetuo degentes, necnon quicumque in car cere existant,.vel corporis infirmitate, seu alio quocum que impedimento prohibeantur, quominus aliqua ex commemoratis operibus peragere valeant, Confessariis per eos tu infra,eligendis potestatem facimus,ut eadem in alia pietatis opera commutare, vel in aliud pro ximum tempus prorogare possint, cum facultate etiam dispensandi super Communione cum pueris, qni non dum ad primam Communionem fuerint admissi. Item ipsis vestrarum dioecesium fidelibus tum laicis tum ecclesiasticis saecularibus et regularibus, et cujusvis Instituti etiam specialiter nominandi licentiam et fa cultatem concedimus, ut sibi ob hanc causam eli gere possint quemcumque Praesbyterum Confessariuqri saecularem seu regularem ex illis, quos veluti magis idoneos ad hunc effectum designare, exiatiipave^ifis


(qua facultate uti poterunt etiam Moniales licet ab Ordinarii jurisdictione exemptae, aliaeque mulieres intra claustra commorantes, dummodo Confessarius approbatus sit pro Monialibus) qui eos ab excom municationis, suspensionis et interdicti, aliisque ec clesiasticis sententiis et censuris a jwre vel ab ho mine quavis de causa tatis, praeter infra exceptas, necnon ab omnibns peccatis, excessibus, criminitas et delictis quantumvis gravibus et enormibus etiam locorum Ordinariis, aut Sedi Apostolicae speciali licet forma reservatis et quorum absolutio alias per ge nerale hujusmodi Indultum non vntelKgeretur concessa, in foro conscientiae et hac vice tantum absolvere valeant. Insuper ut ofonibus faciliorem sternamus viam, quo ad salutis iter possint redire, iisdem Con fessariis commemorato unius mensis spatio faculta tem quoque impertimur, ut eos omnes qui vetitis sectis se misere adseripserunt ac vere poemtentes ad reconciliationis Sacramentum accedant, absolvere, 3 losque ab obligatione denunciandi complices dispen sare queant ad effectum consequendi eamdem Ple nariam Indulgentiam, consuetis adbibitis conditionibas, ct exceptis casibus in quibus ad evitanda majora et graviora damna denunciatio omnino necessaria videa tur. Praeterea concedimus ut iidem Confesfcarii pos sint vota quaecumque etiam jurata et Apostobeae 'Sedi reservata (castitatis, religionis et obligationis, quae a tertio accepta faerit, seu in quibus agatur de praejudicio tertii semper exceptis, necnon poena libus, quae praeservativa a pectatis nuncupantur, nisi commutatio futura judicetur ejusmodi, ut non minus a peccato committendo refraenet, quam prior


voti materia) in alia pia opera dispensando commu tare, injuncta ip omnibus casibus poenitentia salutfcri et diis, quae de jure sopt injungenda. Facultatem quoque concedimus dispensandi 1 super 1 irregularitate ei violatiojne Censurarum' contracta, quatenus ad fo rum externam non'sit deducta nec facrle deducenda; praeter hanc vero Cdnfessarii praedipti nullam per praesentes Litteras facultatem habebunt dispensandi super alia quavis irregularitate sive eq dejicto, sive ex defeetu vel publica vel occulta, aut $»per alia incapacitate, vel inhabilitaie quomodocumque con tracta. Non intendimus autem per praesentes diiibteias ullo modo derogare Constitutioni cum appositis 'de clarationibus editae a fel. rec. Benedicto X1Y Prae decessore Nostro, quae incipit (< Saoramcntsm Poe nitentiae » quoad inhabilitatem abfcdltendi complicem, et quoad obligationem denunciationis, neque inten dimus facultatem concedere ad eos absolvendos, qui a Nobis et Apostolica Sede, vel ab aliquo Praelato, seu judice ecclesiastieo nemmatim excommunicati, suspensi et interdicti, seu alias in sententias et cen suras incidisse declarati fuerint, praeterquam si intra praedictum mensem obligationi suae satisfecerint. Quod si intra praefinitum spatium judicio Confessarii satisfacere non potuerint, ipsos absolvi posse conce dimus ad effectum dumtaxat assequendi Indulgentiam hujus Jubilaei, injuncta obligatione satisfaciendi sta tim ac potuerint.

Haec concedimus et jndulgemus, non obstantibus Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis quibus cumque in contrarium facientibus, quibus omnibus et singulis, etiamsi de illis, eorum totis tenoribusspecialis, specifica, expressa et individua ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes mentio, seu quaevis alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum tenores pro sufficien ter expressis, ac formam in eis traditam pro servata habentes, hac vice specialiter, nominatim et expresse ad effectum praemissorum derogamus, ceterisque contrariis quibuscOmque.

Denique praecipuae Nostrae in Vos benevolentiae testem Apostolicam Benedictionem Vobis ipsis, Ve nerabiles Fratres, omnibusque Clericis, Laicisque fidelibus corae vestrae commissis peramanter imper timur.

Datum Romae apud S. Petrum die XXI Novem bris anno MDCCCLI. Pontificatus Nostri Anno Sexto.