Gallia Christiana 1715 01/Instrumenta/Ruthenensis

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Gallia Christiana - T. 1 (1715)
Instrumenta ecclesiæ Ruthenensis (p. 49-55)

INSTRUMENTA AD ECCLESIAM RUTHENENSEM SPECTANTIA. T. Ecclefia fancti Petri prope montem Cajtelli nuncupati Panadi, comitatu Ruthenensi, reparatur cura & confilio Albojni filii Eroldi regis>C devotionis ergo per orbem universam peregrini i accefit eonfenjus episcopi Ruthenensis &serenis- fima comsttfia ejusdem loci. IGitur Alboynus Anglorum tetræ, urbis Lundena ortus fuit > pater ejus Erdclus rex fiiir Anglorum cer- xx ; mater ejus nomine Alvcva. AlbOjnus hon.o nobilis & fidchflimus Christianus pergit in peregrinatione in univerfum mundum propter ainOrem Domino Deo & sancta Maria matris Domini Sc sancto Petro, & omnes apostdOS Domini. Tunc venit inGalliis in comitatu de Ruthcnico, & post hxc advenit in unum vicum di(- Scrsum arque confractum, quOd fuit ab olim locus ediCatus in honOre Domini, Sc fancti Petri. Prostcr- nens SC in hoc loco, Sc adoraVit Dominum ; Sc com— I plera oratione, ascendit in montem ad castello, qui dicitur Panado, Sc mansir ibi tres dies, Sc admonuit seniores de Panado, Sc duOS fratres Hugone atque Riga ldo seniores de castel fo Caflanias, & Guarncrio fevoalc illOrum, Sc ait ad illos : Fratres carsfimi, in ijlaveflra valle fuit ab olim ecclesia conflrufla, atque dedicata in honore sanfli Petri apofloli, & efl dispersa : re di fleat e illa in honore Domine, & sanfli sepulchri, & sanfli Petri & sanfli Thoma apofloli, &sanfli Sicarii innocentis. Ad illi dixerunt t Frater peregrinus, volumus adscaremonafle- rium de monachos in amore quem tu dicis, fi ad episcopum Petrum & a comitifsa placet. Tunc Venerunt ante episcopum atque comiti (Tam, Sc dixerunt ut supra scriptum cst. RcfpOndcrunc illi : Sic flat. Tunc venit episcOpus Petrus ad xdificatiOnem in illo lOCO, & amrnonuit istos fcnicres suprascriptos j Audite, fratres i voluiflis adijica^ rc in iflum locum monaflerio in honore Domini, dr sanfla Maria, & sanfli Petrisanfli Thoma apofloli, illum ma- sum in qua ecclesia efl, cum fevales meos, & cum meum driflum adolode, in tali ratione qua dicitis. Dixerunt duo fratres, Hugo arque Rigaldus : Nos donamus & imitamus ifla ecclesia cum cimiterio, & mansum, in qua ecclesia efl, totum & ab integrum ad alodo cum driflo noftro a domino Deo, & sanfli sepulchri, & sanfli Petri sanfli Thoma apofloli, & sanfli Sicarii martyris^ pro redemptione anima patre noflro Rajmundo, & matre noflra Richelda, d* pro peccata noflra redemptione t & iterum donamus corpora noflra ad sepeHendum, dr munera Uoflra qui ad obitum mortis adelemosyna noflra pertinear, & decimam de illum pretium qua nos prendiderimus de equis noflris, dr de lorichas, d* de mulas atque mulos, Tomus Ia & de caballarios de noflro caflello, sepultura de corpora illorum donamus. Ec caballarii de elemosyna illorum, Sc de sepultura fecerunt similiter, Sc seniores de Panado decimam qux habebant in illum mansiim, Sc sepuItura, & drictum de illorum vigerios tctUm & ab integrum donaverunt ; & iterum isti seniores sepulturam de illo* rum corpora Sc de elemosyna qux ad obitum mortis pertinear, & decimam de equis illorum, Sc de loricas, Sc de mulos atque mulas de illum pretium quem pren- jllderunt > donaverunt ad locum > & caballarii de Panado fecerunt similiter. Tunc venerunt in ecclesia siuicti Desiderii Deusdet de Panado, Sc Ictor, Sc Hugo, Sc Bcrengerius, Sc GeraIdus, Sc duo fratres seniores de Cailinias Hugo atque Rigaldus, & caballarii de istos castellos juraverunt ita. De ista hora in antea, nos in illaecclesia, qui supra scriptum est, de simcto Petro apostoloj nec in cimiterio, nec in illas mansiones, auæ per manu Alboyno, nec per monachos de illo loco tactas erunt, vel acaptadas fuerint, nec in marcack) ho* > mines, nec feminas non aucirent, nec membra illorum, nolor tollere 3 nec pro redemptiOiie non destringerenc sine grado Alboyne, aut monachos de isto loco nOstro £cicnce ; Sc fi homines vel fetniras fbrfacturas faciunt ad illo loco Vel ad alia hOnOre>vd ad alios mercatores, qux veniant ac regrediant ad illum rtiercatum ; erimus adju- tOriO domino Deo, Sc soncto Petro fine enganno per quantas vices noscemmoverint Alboynus, aut monachi <ie illo loco Siotenrcm & Oatendrem cum ih ista charta scriptum est nostro sciente per istos sinctos. s. Ista ecclesia est dedicata, Sc donus iste firmatus est decimo quinto cal. Decembris, die lunis, luna VigeGnia fccunda, anno ab incarnatione Domini mlx. a paflione mxxviii*regnante Papa Romano Nicolao^regnanccPhi- lippo rege Francorum. II. Pontius Ruthenensis prasul >sanfli Amantii abba- E tiuno Majfiliensi S. Vsfloris monostcrio subjicita IN Dei omnipotentis nomine, ego Pontius Dei gratia licec immeritus Ruthenensis ecclesix præsiil, tamen ad hoc in episcopatus officio pofitus, ut ecclesiasti- ca quæque quz per anteceflbrum meorum negiigenti.m Sc potestatum lecularium violentiam neg’ecta fucranc corrigerem ; inter multa quæ corrigenda reperi, abbatiam lanct Amantii, quæ quondam monastica religiOnc stOruera^ad fecularitatem declinaram inreni : Sc quum hanc abbatiam Rorhbertus comes, Sc ejus uxor Bcrtha filia UgOnis Rutenensiutn comitis relevare, & in ordinem antiquum j scilicet monasticum reformare, Ber- nardo Mastiliensi abbati ad hoc reordinandum tradidi*3 G 5o I N S T R runt, ut fui monasterii juris estet in perpetuum. Sed sæ- vienœ bellorum turbine, idon abbaaloctim sibi traditum non potuit reordinare. kgv cptfcopams mei tempore, jam Deliorum fodato rartmrc > eb rcar&mndæ abbaciæ iam dict^ » Vencrabilcm Ri(^<kMr abbstte » jam dicti abbatis Bernardi fircccfloremadii 9 & donum ipfiuS abbatia : prædcceflori luo factum, eidem abbari Ricardo recognovi, & confirmavi \ ea scilicec ratione ut monasticum ordinem inibi reformaret, ut idem abbas & ejus monachi eandem abbatiam cum ecclesiis & omnibus ad se pertinendbiu gubernandam & ordinandam fine ulla contradictione alicujus hominis, sicut a supradicto comice > & ejus uxore Bcrca acceperant, in perpetuum ha* bcrcAt de poffidcrent. Itaque supFadictam ecclesiam cum omnibus h liter & legitime ad se pertinentibus, functo Victori & Mastiliensi monasterio trado, dono de firmo £ prædictO monasterio de abbatibus de monachis præfen- tibuc de futuris. Si quis autem episcoporum, clericorum vel & secularium 9 hanc auctoritatis nostræ cartam an- nullaretenaveric, nullatenus hoc agere poffit. Sed hæc auctoritatis meæ carta firma & flabilis in perpetuum maneat : & qui hanc irrumpere voluerit, a conlbrtio fidelium Dei alienus existat, nisi resipucrit > insuper componar in vinculo auri pondus centum librarum. F2cta carta ceffionis hujus anno incarnar, dominicæ mlxxix. Pontius Ruttnensis episcopus manu propria firmat. III. Charta Pontii episcopi Rutbenenjis piares ecclejias monajterio Jdnfii Vi&oris Jubjicientis. c IN nomine omnipotentis Dei 9 ego Pontius Dei gratia licet immeritus Rutencnsis ecclesiar præsul, icr- vorum Dei justis petitionibus annuere siciens, atque eorum sacris precibus præfentem futuramque promereri Glutem j ex his quæ ad eorumdcm servorum Dei utili* tacem proficere postint, aliquid eorum usibus deserviendum tradere, prout poffibilitas mex paupertatis finit 9 decrevi > videlicet ecclesiam sancti A manti i cum ecclesiis & omnibus quæ ad eandem ecclesiam pertinent > videlicet ecclesiam de Boadone, de ecclesias de stagno, dc ecclesiam sancti Electi de subtus Belvtder, & multis aliis quocumaue fuerint loco ad se pertinentibus. Insiiper dono ecclesiam tinctae Marix de Alta-Fagia 9 de eccle- siam de Rivioria., de ecclesiam sancti Petri de Colnoz, £ rogante de donante mecum Ugonc abbate Vabrensipraedictam ecclesiam de Colnoz. Dono præcerea ecclesiam ianctx Marix de LimcniiOne, & ecclesiam de Mastogol. Dono etiam ecclesiam sancti Michaelis de Castellonovo, dc ecclesiam sonctx Mariæ parochialem, & ecclesias sancti Baudilii. Dono, & laudo, & confirmo Vabrense monasterium cum monasteriis & ecclesiis ad se pertinentibus j videlicet Nanrensc de Ferret 9 de sancti Severi, dc siincti Hypolliti, de monastcriiun de Vernia cum appendiciis eorum j monasterium sancti Capraici de Pera cum ecclesiis ad SC pertinentibus 9 videlicet ecclesiam de Verzols de aliis ecclesiis. Dono de fimilirer ecclesias sancti Genesii in valle Olti, de ecclesiam de Fijagec, &c ecclefLim de Marnag, de ecclesias sancti Salvatoris dc Grandi FOsio, de ecclesiam sancti Victoris de Cam— E bOlas. Dono de monasterium siincti Petri & sancti Leon- cii, cum ecclesiis sancti Petri de Alsobre, & (ancti Sce- phani ad*JuVarium, de ecclesiam siinctæ Mariæ dc Ecclesia nova, & ecclesiam de Mauriace. Dono limili- tcr monasterium sonctx Marix de Amiliavo. Hæcomnia supradicta cum aliis omnibus legaliter de legitime ad so pertinentibus i trado, cedo, dono de conhrmo, cum conscnsii & VOluntate canonicorum meorum, Vide- licet de ecclesiæ filiorum Bernardi isarni archidiaconi, dc Odalrici archiprcfbitcri, & DeOdati sacristæ, In- gclbcrti, de nepOtis qus Bernardi, & Deodati diaconi, dc Ragmundi Petri, licuc dOinnus Papa Gregorius fua authoritate dOnaverat de COnfirmaVerat sincto VictOri & MaflJliensi monastcriO de abbati Richardo, de monachis præsentibus & fucusis > cum aliis omnibus quæ umenta < in Rutenensi episcopatu adquisierint 9 tam in ecclesiis Sum in aliis honoribus. Si quis autem episcoporum, ericorum vel de sicculariun^hanc aurhontatis nostrc cartam annullarc tentaverit 9 nullatenus hoc agere pof- & 9 sed hxc authoritatis meæ carta firma de stabilis in perpemum manear ; de qui hanc irrumpere voluerir, a contortio fidelium Dei alienus existat, nisi resipuerit : insiiper componat in vinculo auri pondus centum librarum. Facta est hæc charta anno ab incarnato Dei Verbo mlxxxii. revertente me peccatore episcopo a concilio Romaao/ub præsontia de auchorkace domni Papæ Gre- gorii VII. celebrato. IV. Notitia de conceffiane thelonei monajlerio san&i sepulcri ViUa-Nova, a Petro Berengarii episcopo Ruthenens, qui illius fuerat fundator. NOtum sic omnibus Christi fidelibus 9 de pœcipue monachis > præscntibus de futuris 9 quod Pernis Berengarii Ruchenensis episcOpus, ædificator de custos monasterii Villæ-nOVX, quod est constructum in honore Dei de soncti sepulcri mi 9 ac posicum sub regimine Moysiacensis cœnobii in diebus… post ædincatio- nem stIpradicti monasterii, coristiniit. •.. fieri mercatum in eodem loco causa meliorationis de augmenta donis j in quo etiam supradictus episcopus sibi retinuit medietatem relonii, tali convenientia9 ut habere pollet fi requirere vellet 9 quod nec postea habuit > quia nec adeo requisivit. Prior tamen ejusdem loci nomine Deodatus, evocaris amicis & familiaribus suis, nOn tam illius quam pro succestorum timore fuorum > multis precibus obtinuit, ut torum quod sibi retinuerat > redderet & rclin-

? [ueret eidem ecdesiæ, ac præfato priori cunctisque uccestoribus suis. Quo facto, concemt etiam jam dictO monasterio ac priori memorato, ut qualicumque rempore episcopus Ruchenensis vellet communias facere, secundum consue rudi nem patriæ, tunc prior congregatis agricolis vel habitatoribus, fui honoris retinendi licentiam haberet ad opera siia explenda, sci- licet ad constructionem ecclesiæ, de aliorum 9 ejuf* dem loci aedificiorum 9 ut tamdiu faceret illos ibi operari 9 ^uandiu cognoVerit alios in communia demorari … rei gratia jam præfatus prior dedit illi centum /olidos de fidei scutum ; videlicet ut illud fidei scutum foret hujus largitionis signum. Et ad confirmationem hujus scripturæ de memoriale sempiternum hujus rei3testes sunt… de prior Deodatus, Rigualdus de Maurlon f. dc…, dc Pradinas, & multi alii clericisimul de laici…. Sicut hic scriptum est tenuit prior Deodatus, de pofle- dit in pace hujus acquisicionis donum valde fibi necefla- rium, cum P. episcopo, de bonæ recordationis Pontio sucCestore suO.Similiter Raimundus episcopus & glorio- sx memoriæ Ademarus succestor de consiinguineus ejus laudaVcrunr, & condonantes incommutabilicer firmando corroboraverunt. Tcstes sunt Bernardus archidiaco- nus 9 Frotardus de Belcastel » Bego Foramunz 9 de multi alii. V. Sententia arbitraria inter Hugonem comitem dr Petrum episcopum Ruthenensem super munitio* nibus > turribus, ANnO incarnationis dominica ? mclxj. regnante Ludovico Francorum rege. Hæc est sententia auam dederunt R. de Levedo, V. de Salis, Nises de Bralviol, FroCardusde Belcastel, D. de Mirabel, A. deCabde- nac, allidentibus eis P. Raimundo de Altopullo, B. dc Senarcto, UgOne Bello, Hugone de MOntefcrrando^ inter dOminum Petrum episCOpum Ruthencnsem, dc UgOnem cOinircm de querimoniis quas inter se habebant Audiris itaque ucriusquc partis allegationibus 9 Sc diligenter examinatis a prædictis arbitris, talis definitio prOdira cst. Judicatum namque fuit, quOd DOflcs- fio munitionum, turrium, militum… prædicto coECCLESIÆ R1 miti bona fide restirueretur, solro jure proprietatis & A cui competit. Item a petitione mille solidorum, quos nomine… comes ab episcopo exigebat, Ruthenensis ecclesia absoluta cst. Item dennitumcst quod episcopus habeat in moneta duodecim nummos singulis leptima- nis.. •. scilicet quando forma in ea in… • Judicatum etiam fuit quod comes episcopo hominium jure facere debet, Sc quod casiile Sc hortus qui sunt juxta solam comitis.. •. aliis militibus qui domos ibi habent, resti- ruantur, Sc quod comes Berengario de Cannae domum qux est in burgo reddat, & auod cives ab illo sacramento quod fecerunt comici absolVintur de illis septem mansibus, de quibus episcopus conquerebatur, Sc de conventu Sc nundinibus qux in nativitate B. Mariæ fiunt, ita statutum est inter episcopum Sc comitem, uc unusquisque suum jus habeat, quemadmodum domi— 1 nus Adcmarus episcopus, Sc… comes in pace inter fe habuerunt. V I. Decretalis epifiola Alexandri III. approbantis qua Hugo Ruthenensis episcopus cum Hugone comite ctosftstuerat pro fiaiilienda pace. Variantes lectiones adjecimus ex hijloria manuscripta Antonii Bonal. ALixandib. cpiscopuS sorvus fervorum Dei •, venerabili fratri Hugoni ^uthenensi episcopo, Cdu- tcm Sc apostolicam benedictionem. Quoties ea qua : ad pacem pertinent, postulanrur a fede apostolica confir—’ mari, ranro siipcr his benigniorem astenfum nos convenit adhibere, quanto ex Dono pacis plura commoda, singulis proveniunt incrementa. Ex quodam rescripto a tua nobis fraternitate transmisto ad audientiam rtos- tram pervenit, quod tu habito confilio abbatum, præ- posicorttm, Sc archidiaconorum tuorum, Sc barchutn terræ, cum nobili viro Hugone fratre ruo comite R’u- thenx hujusmodi pacem Sc concordiam statuisti i quod omnes res mobiles Sc immobiles, & omnes homines tam clerici auam laici, in omni tempore sine sub ea pace se- curi. Nec ulli liceat præter armatos milites & clientes quxlibet arma ferre, nfli milites enscs solummodo, Sc clientes singulos baculos ferant » qui pacis, ficuti ceteri debent fecuricate gaudere ; Sc prarcereos qui hanc pacem noluerint firmare Sc obscryare, sicut de his qui publice perjurant, vel fidem mentiuntur pro manifesto debito > seu pro cognita fidejuflione > de rebus eorum pignorandis licentia non denegetur, vobis*exceptis. Ad ♦ cu)usinodi vero pacis dcfFenhonem statutum est, nc abbates, archidiaconi, archiprcfbyteri, monachi, cano nid, priOres Sc omnes cici ici*, milites quoque Sc mercatores, atque burgenscs, qui facultatibus abundaverint ; Sc omnes eam clerici quam laici, qui habuerint par boum, 1 SCU aliorum animalium cum quibus arare poflint, vel qui habuerint sommarium equum vel equam, mulum vel mulam, quæ ad portanda onera locent, 12. denarios Ruthenenses donent ; cum vero habuerint ovile ovium, dene pro eo sex denarios \ totidem autem dabunt qui habent unum bovem, vel aliud animal cum quo valeant ararq j clientes vero Sc artifices, scilicet fabri, fartores, pellicarii, Sc omnes operarii, aut sex vel OctO, seu ii. denarios secundum siiorum capellanorum arbi- t trium dabunt *. Verum si pater cum nliis, sim fratres i sive œnsonguinei fuerint, qui nondum sirnt invicem sc~ parati, nec sunt res eorum diVisx, unus pro omnibus « dabit, alioqui solvat unusquifque pro se. Commune au- l’tem iftud per singulas parochias debet reddi, cum scri- Pto unius parochianorum, quem capellanus cum confilio sui archiprelbyteri, Sc voluntate parochianorum elegerit’, &in die statuta ab ipso parochianOj& cum eodem scripto ad Ruthenensem ecclesiam deferatur. Quifquis autem res siias amiserit, postquam commune, sicut præ- dictum est, solverit, in integrum restituatur. Si tamen certam personam quæ res sibi ablatas habear, vel locum e. ubi sunt poterit * dcmonstrare-, fin aurem minime. Si Tomus I. JTHENENSIS. p vero Inimicos Villas vel oppida deprædari, vel diruere contigerit, res quidem mobiles emendabuntur de coni— • muni, fcd damna rerum immobilium non reftituentur*. « Clerici vero qui prdprias eccleiias non habent, nisi par J boum habuerint > non cogantur dare, fi nolint Addi— f tum est in przdicta pace, ut capcllani eccldsiarum & tj omnes laici, a quaruordccim annis Sc siipra, pacem Sc commune firmare debcanr, Sc observare. Qui veroobe— J’ dire contempserint, debent ab ecclesix liminibus coer— q ceri, Sc ab omni pace fieri alieni. Ecclcfix quoque pa— « rochiamm, in quibus violatores pacis habitaverint, a divitiis vacent officiis > donec ipsi ad emendationem venire cogantur. Quam si quidem pacis insti turionem, quemadmodum a vobis facta est, Sc rescripto authentico roborata, firmam Sc ratam habemus, Sc eam auctori » 1 tate apostolica confirmanlus, Sc prssencium scripto communimus : statuentes, Scc. Datum Verulis ni idua Maii, pontificatus nostri anno fecundo. VII. Concordia inita inter Hugonem episcopum Ruthe- nensem (jr Hugonem comitem Ruthenensem. HÆc est carta de concordia domini U. episcopi Ru— 1 thenensis. In nomine Domini nostri JcsuChristi, anno incarnationis ejusdem MCXCV. mense Madi i, discordia quz inter dominos U. episcopum &U. comitem Rutheniem vertebatur, amicabilicer utriusquc partis affensu est terminata, Sc jure perpetua definita per ma- 3 nus domini W. abbatis Aureiiaci, Sc Richardi fratris ejus Sc comitis, Sc per manum V. præp^ fiti Montit Salvii, Sc Bernardi de Costa archidiaconi Rurhenensis ; hoc modo videlicet, quod U. comes & succestbres ejufr debent promotionem comitatus accipere ab epi’cOpO > Sc episcopus debet promovere illum qui comes fieri debet > recipiendo eum cum proceflione, fine procuratione Sc omni gravamine : Sc comes debet tunc offerre pallium, & facere hominium episcopo ; Sc postea episcopus debet illum aflidere in cathedra sua, & ita erit comes. Hæc debet facere comes episcopo, Sc succestores succestoribus ut quod de his dicitur, inter eos per- petuO servetur. Prxterea episcopus tunc comiti bona fide reddat forti as militum, turrim rotundam quæ est ia curia ; quia fuit militis 9 Sc aliis turres militum cirita- D tis, quz sunt vel fuerunt, vel erunt quandocunaue : Suibus recuperatis comes, episcopo tx>na fide fimi- iter reddat > fine gravamine Sc damno. Airale quod infra civitatem antecestores comitis habuerunt, habeant comites nunc Sc in zvum ita> sicut eorum anteceflbres habuerunt ; de * vallis Biterr. sicut in eorum cartis habetur, ira sic ; Porralli ustis quod est ihter eccksiam fancti Stephani Sc hospitale pauperum, sit communis civibus Sc burgenstbus : ira ut fine contrarietatc tempore pacis, eorum omnibus patear aditus : homines Sc Eostefliones > Sc omnia quæ infra burgum episcOpus ha- uit, sine cujusque contradictione poflideat femper. Hæc omnia sibi ad invicem facere debent comes Sc ejiis succestores episcopo & succestoribus ejus, Sc econverso cpilcopus Sc ejus succestbres comiti, & succcflbribus E ejus perpetuo. Carræ de vallis, Sc aliæ de judicio, in quibus de moneta & absolutionibus, Sc aliis continetur^ luum obtineat robur, Sc Qtnnes perpetuo i is bona tide debent efle contenti. Nos itaque prædicti omnes U. epit copus & U. comes, Sc U. novus comes filius ejus, tactis (acrosanctis euangeliis, juramus atque promittimus auod omnia prædicta observabimus femper, Sc adver- UIs pracfcipta nunquam veniemus aliquo jure, modo » vel ratione. Acta sunt in præsentia domini S. Conchen- fis abbatis, Sc W. Ruthenensis arch. Sc W. de la Bair- cira, tW. Da’zairan hospicalarii, atque Donaci vicarii, R. comitis Tolosoe. ANno MCLxi. facta estconcordia inter P. episcopum Ruchenensem & U.comitem.Acljudicatx fune comici turres militum civitatissabsoluta ecclesia a mille Gij I N S T R l solidis, quos petebat comes ab episcopo : episcopus debet l dc moneta habere x n. nummos lingulis leptimanis tunc, <juando forma in ea imprimitur. Comes debet facereho- minium episcopo in cctcris.Dcfinitum quod inter fe episcopus & comes SC haberent, quemadmodum Adcmarus episcopus, Sc Richardus comes inter sc in pace habuerunt. VIII. Vtvianus episcopus Ruthenensis dat crucem Httgoni comiti Ruthenorum. FRater Vivianus, Dei gratia Ruthenensis episcopus, universis pratentes litteras inspecturis, salutcm in Domino. Noverit universicas vestra, quod cum nobilis vir dominus Hugo comes Ruthenensis anno Domini J MccxLViI. in vigilia Epiphaniæ Domini., apud Tholo sam coram nobis votum emisistet de astiimenda crucc, in crastino scilicec, in ipsa Epiphania, in subsidium tcrræ sanctæ, taliter uc ipse in propria persona accederet, vel pro sc mitterer unum militem, vel ministrarec .expensas sufficientes uni militi ad transfretandum, in dic Epiphaniæ prædicta ipse crucem de manibus nostris astumphc, secundum modum fuperius memoratum. Datum apud Tholosam, anno & die praedictis. IX. Johannes episcopus Ruthenensis, villam Ruthenen- sem munitionibus cingi permittit. JOhannes divina favente gratia patriarcha Alexandrinus, & administrator perpetuus ecclesiæ & episcopatus Ruthenæ, dilectis nobis in Christo consiilious Sc uniVersitati popularium burgi Ruthenæ salutem. Cum pro tuitione Sc defensione villæ Ruthenæ fiat, seu incepta fuerit per vos quædam barbacana.cum quodam portali in foliatis dicti burgi, juxta seu de prope ecclesiam B. Catharinæ, pro fortificatione ipsius villæ 5 quod in nostri & ecclesiæ nostræ Ruthenæ ac popula* riuin dictæ villæ & reipublicæ utilitatem redundat Sc commodunucumque urgente neceffitate oporteat macellam sinistram exitus dicti portalis dictæ barbacanæ, Sc parietem ipsius macellæ construi Sc aedificari infra ci- nucerium dictæ ecclesix > dictumque parietem conjungi cum pariete ipsius ecclesiæ ad filum cum macella dextra I exitus dicti portalis dictæ barbacanæ> Sc ipsam eccle- siam defuper Sc ab exteriori parre ipsius barbacanæ Sc muretofolratonim, quod est a parte unistra ipsius ecclesiæ junctum, cum ipso ecclesia fortificari, construi Sc crinellari, siye merlatari de materia lapidum cum cemento Sc fustium j seu alterutrius earum. IdcO ad Ves- cri humilem supplicationem, mandatum, auctoritatem Se licentiam construendi Sc fortificandi modo præmisto infra dictum cimiterium, dictam macellam > cum pariete, Sc ecclesiam Sc barbacanam praedictas, ac melius, si melius, seu utilius vobis videatur, reparandique & reædificandi demolita, seu collapsa futuris temporibus COticns quOciens necefle fuerit, vel etiam oportunum 3 nobi ? ramen & succestoribus nOstris inepiscopatu Ruthenæ prædictis ad hæc consultis, Sc a nobis seu dictis p nOstris succeflbribus obtenta licentia speciali seu construi, fortificari 9, reparari & reædisicari faciendi modo & forma prædlctis, vobis dedimus & concestimus, damus Sc concedimus per præsentcs de nostra certa sC i entia & gratia speciali : non intendentes per præmifla juribus nOstris Sc dictæ eCclesiæ ac rectoris ejusdem, qui nunc est vel parrochianorumqueejuulem, & cujuflibct akeriusalieni in aliquo præjudicari, derrahi, seu etiam derOgare : quinimmo privilegia, libertates & immunitates ipsius ecclesix & cimiterii dictis ædificiis dunta- xar exceptis, una cum ufibus Sc explcctis eorum integras remanere volumus & jubemus. Datum Ruthenæ sub sigillo nostro proprio appOsito, impendenti die xxu. mcnhs Februarii, anne DOmini mccclxxv. r M E N T A X. Presens epitaphium B. Francisci d’Estaing, lamina cuprea infeulptum in medio presbyterii ante gradus altaris ecclesta Ruthenensis. D. O. M. Obiit R. in Christo pater, D. D. FRANCISCUS DE STANNO Episcopus Ruthenensis. OMnluns confinsu, ob suas ingentes virtutes, eltflus olim a magno consilio regisfenator. Et decretorum do&or Papiensis eximius. Vi ce Legatus in Francia & Avenione. Anno falutifera incarnationis MdxxIX. k. Novembris, qua die efl celebrefeflum omnium SanUorum. Qui ex nobili fima familia de Stanno etiam Rutbenensi, pro meritis inenarrabilibus insignita, & dotata flemmatibus & fignis regiis ortus. Vixit annos fexaginta novem, in episcopatn oho dr viginti. In Chrifli pauperes liberali fimus. In religione Dei& cultu die ac no&e picnti(fimus. In inflauran- dis & noviterconfiruendissacris &Deo dicatis templis aliis fua ecclesia adibus magnificentifimus. In afervandis ecclesia juribus omnium diligentifimus.Et qui neminem verbo aut opere unquam lasit, aut triftem a fe discederepermi- sit.Stylum&leges forijive curia fua in melius reformavit. Praclaras in fua ecclesia tum pro fe, tum pro defuntlisparentibus, domefticis & amicis, ordinationes fumpna fit* impenfa fieri curavit. Suam diœ : esim & plebem sibi commi fam nunquam deferens, fummo omnium defiderio, ca- lum, quantum pie credimus, petiit, fuam plebem & fuos ferventius & propius Domino Jefu, fua pientifima matri, fanblis omnibus, commendaturus. Faciat Dominus Jefus, ut vota noftra in fummam ejus gloriam fua immenfa majeftati & ineffabili pietati, accepta grataquesint. XI. Monaslerium Figiaci a Piptno olim fundatum ut perpetuo a Conchensi abbate gubernaretur^ tp- fius pote flati e fiet fubjefiuw > juxta prtfitnum hunc ordinem rejlituit Bego de Calmonte, abbati Conchensi Odalrico. GUbcrnante summo rege Pipino regnum Francorum, multa a fundamentis COnstruxcrat cœnobia, multaque reædificaVit diruta. Interea dum siincta locæ quaque lustraret > reperit quemdam locum Conchas vocatum, auem dudum venerabilis Dado sditarius incoluerat post vastationem Saracenorum, ibique monachos congregatos reperiens, ctona ac prædia multa monasterio contulit. Postea autem eo quOd locus in —focr- rimis locis erat fundatus, saluberrimo accepto COnnliO, aliud cœnobium in 1OCO qui dicebatur Figiacus, cons- truxir, noVas COnchas eum nuncupans > quamvis in hoc dignitas & rcVerentia antiquistimi mOnastcrii Conchas appareret, seryiturique illum priorismonasteriisubjiciens 9 itaut liberalis conditk) sicut regales ostendunt apkxs COnchas reserVarenrur, ablata penitus omni po- tcstate comitum & principum ab illis. POstcct autem deficiente paulariin regum sublimirate, decreverunt semet COmites & piincipes ncfandiflimosmOnasterioruIn provi- fOres ; itaut ab inVicem hæc cœnObia disjungerent, ab- barem in subditO * causa cupiditatis constituentes. Hac— s tenuj » hic errOr permanfit, dOnec egO BcgO de Calmontc filius fidei, una cum meis Optimatibus præcepta audiens regalia, statui ut privilegium & digaitas, ac reVerentia antiquitatis priOii manasteriO COnchas, sicut reges dc- creVtranr, remaneret. Q1JO circa ck)nO dimitto (ancto SalVaCOsi dcCOnchas, & fanctiflimæ Fidei virgini, Sc. E CCLESIÆ Rt abbati Odalrico > & monachis in eodem loco perpetua— A lirer constirutis > mOnastcrium Figiacum novas Conchas nuncupatum, in tali convenientia, ut fecundum regulam sancti Benedicti, monachi ibi degentes vi Vane, or di- ncmquc, ut ipsi : jubct, custodianc. QuOd si aliquis inobe- dicns aur contemptor sstnctx regulx ibi repertus fuerit, si emendare nOlucrit, de monasterio prOjiciatur. QuOd si abbas supradicti monasterii mortuus fueri^abbas de Conchis unum eligar de suis nionachis^qui dignus sit tali honore, & secundum regulam sancti Benedicti abbarcm eum in Figiaco constituac, una cum confiliO supradicti Bqjonis aut filii sui ; fi auccm niOrruus fuerit fine filio, cum consilio plus propinqui p.iiencis, cui iplc siium honorem diinilcric.Hoc etiam donum Facio pro animx meæ dc Fidei macrismcx remedio, parentumque nostrorum, scu cor.jugc de prole nOstra> uc Deus omnipOtcns nostri B misereri dignetur. Signum Begonis de matris cju » Fidei, quicaruni istani scribererOg.ivcsunn Signum Hectoris. Signum Hugonis. Signum Gcraldi. Slgnum Hugonis. Signum Dcufdct. Signum Hectoris* Scripcaest aurem hxc carta apud Conchas, senio nonas Januarii regnante Philippo Francorum rege* XII. Stephanus Arvemenstum episcopus > dat monasterio Conchensi ecclostam de Rufi aco. OMnipotentis Dei amplistima misericordia in his mortalibus consulit, ut ex perituris non peritura, dc ex tabentibus non labencia adquirerc pOstint homines moribundi. Quapropter ego Stephanus gratia Dei Ar- vcrneniium cpikopus, cedo Domino Deosidvatori no- ftro>& beate Fidi virgini & nurryri sua : aliquid ex rebus proprietatis mcz, pro redcmtiOne anima : meæ ur pius dc milcricors Dominus aliquid de immunitate peccatorum meorunrrelaxarc dignetur. Hæ sunt autem res quas cedo, ecclesiam de Rufiaco cum omnibus ad ipsom eccle- fiim pertinentibus, & qux ego tenere de poflidere vi- dcor.Hanc autem donatiOrem facio in tali raUOne, ut ab hodierno die reneant de postideant habitatores loci sii- pradicti sine ullo contradicente. Si Jquis aurem hanc donationem destruere voluerit, iram Dei omnipotentis dc omnium sanctorum incurrat, nisi ad fatisfactionem dc cmendati6nein veniae. j Ifte Sephanus monachus erat Conchensis e ! s abbas ; epis- copatumque dimifit ut ad suos Conchenses reverteretur. Immediatumsuccejsorem habuit in sede Arvernorum Bego- uem monachum etiam Conchensem. XIII. Conchensi monaslerio apud Ruthenos Garsendis co- mitijja donat ecclesiam S. Felscis de Vairaco. "T Nspirante rerum omnium gubernatore, cunctis fi- 1 delibus notum est omnes fcculi hujus labores Vanis este atque caducis supcrstitionibus implicatos j prae- • sertim Dci sapientia dicente » Kanitas vanitatum CT u omnia vanitas. Ec item : Grave jugum super filios Adam a die exitus illorum, usque in diem reversionis in matre omnium. Ego igitur Garscndis comitista, divinis monitis perterrita, placuit una mihi, de filiis meis Petro de Guillelmo, de Bermundo ut de rebus juris nostri pro remedium animarum nostrarum Deo ali- Jiuid largiremus : quamobretn ego in Dei nOinen Gar- endis comitista, cedo, vel dono ad illum sacrum locum qui est situs super alytum Dordonis, cujus vocabulum eft Coneas, qui est consecratus in bonore Dei dc Salvatoris nostri, ubi soncta Fides de S. Vincendus, cetcrique plurcs tumulati COnsistunr : cedo & dono Deo de sancta : Fide, & mOnachis Deo ibidem famulantibus, de res meas quæ injustiffimc per originem parchtorum meorum, mihi sunt dcbitæ, & in perpetuum cclsum permaneat : hOC est illa cccksia. de meo ahxic > cujus vocabulum est Variacus, qux cst T H E N E N S 1 S. Jj confccrata in honore sanctx Felicis, de est sira in pag° Agathcnfi i cum ipsit curre, & cum ipfa villa de Vai- raco, de aim omnes villas quæ ad suprafcriptum alodcm pertinet : cum curtes, de hortos, cum cxeis & ingrcflis, de egrcffis *> cum terras cultas de incultas •, cum pratis, garricis, aquis, aquarumvc decursibus^ vcl cum ipsis molindinis, de cum pascuis ovium, dc cum omne censu quæ ad ipsum alodcm suprafcriptum pertinet ; vel quantumcunique ad ipfa curte > vel ad lpfum alodc suprascriptum de Vairaco aspicit, vel aspicerc videtur : qucstum, vel quidquid ad inqui rendum est, vel quantumcumquc in ipso alodc visa sum habere, vel poflidere : totum & ab integrum ccdo, & dono sancti Salyatori, de sancta Fide de Coneas, vcl ad ipsos Deo servientes, quantum infra fines hujus aloais concluditur : totum firmiter cedo, vel dono ad ipsa casa Dci jam dicta, pro animæ mcæ remedium, vel pro anima genitoris mci Guillelmi, & pro anima genitricis meæ, de pro anima Bernardi senioris mei » dc filii mci Rcmundi, de proanimabus filiorum meorum Guillelmi, Pcrroni, Bermundi, & pro cunctis con- sanguincis meis : ut Deus omnipotens ad judicium nobis veniam concedere dignetur. Istum alodcm SU- prascriptum, ego Garscndis comitista cedo, vel dono laiicti Salvatori de COnchas, de siincta Fide sinc ullo contradicente in omnibus. Sane quod si ego ipsa immutata voluntate mea, aut ullus heres meus, vel propinquus contra hanc chartam ccstionis ulla calum- pnia generare praesumpserit : nullatenus hcc liceat facere ; sed faciat auod lex cst. Facta charta ceflionp ista, in mense Augusto, feria tertia, regnante Henrico rege. Signum Garscndis comitiflæ, aux charta istæ scribcrc, vel firmare rogavit. S. Guillelmi. S. Petroni. S. Bcrmundi. S. Alcherio. S. Bcrengario. S. Guillelmi. S. Poncioni. S. Andrcæ. Ceffio ista inviolabilem omni tempore obtineat firmitatem. Pro isto alode supra- scripto de Vairaco, donat Odolricusabbas, de monachi siinctaeFidis sexcentos solidos. Geraldus MonachuS scripfit. XIV. Sententia lata ab episcopis Meldensi, & Trecensi, & abbate Latiniaci, coram serenijjima comitis sa AdeljWillelmi regis Anglorum filia t ingratiam monachorum Conchenjium contra Resba- censes, quifimoniace ecclesiam Columbariensem d comite Theobaldo > eam dederat Concnen- sibus 9 obtinuerant. A Dei A comitista, Willclmi regis Anglorum dc Mathildis reginæ filia > omnibus Dci fidelibus in Christo sidutem. Anno ab incarnatione Domini mci. distensio quæ inter Rcfbacenses, &sanctæ Fidis Conchensis ccdefiæ monachos, pro ecclesia Co- » lumbaricnfi diu fuerat ventilata, ad unguem diyina gratia adjutrice ducta est. Uniyersis itaque Christi t Unctxque de matris ecclesiæ filiis, de distcnsioncm dc distcnsionis originem tractatus subfequens intimabit. Thcobaldus comes, Odonis comitis filius, præfa- tam Columbariensem ecclesiam ecclesiæ sanctæ Fidis COnchcnfis, divina gratia inspirante, conccstit > ad cujus conccffionis confirmationem calicem argenteum, per quem donum quod Conchensi ecclesiæ fcccrat, confirmarer, proprios nuncios dcstinaVit *, volens etiam memoratus comes donum quod fecerat inconcustlini dc irrefragabile permanere, Conchcnfcm ecclefiam devotus visitans, de propria suæ pcrsonz præscntia, dc scypho aureo, per quem donum Columbariensis ecclesiæ quod absens Conchensi conceflcrat, certaretur suorum multis praesentibus, de hujus doni testi- moniis perhibentibus, de ipsius Conchensis cœnObii multis tam monachis quam alterius profestJOnisastan- tibus, secundo sc fcciflc testatus cst. Mirandum valde, & a constantiæ ratione vehementer cxtianeum ! præ- G iij 44 I N S T R 13 flictus comes rcvcrsus td propria, mutato animo > / mutavic & donum. Ecclcsiam Columbariensemquam præmiffis indiciisConchensi ecclesiæ dederat, ira rationem sustbcanre, revocavit. Hanc ergo Restftcensis ecclesiæ monachi non, ut dicitur, absque hcrcfis si- moniacæ contagio, ncc per hostium, sed ascendendo potius, annuente prænominato comite, subintrarunt. Quid plura ? hoc pacto Conchenses monachi sic sux ecclesix, sibique conccstam argumentis prænocatis cc- clcsiam perdiderunt <jium> quod dictu nefis cst, Rcs- bacenscs modis auos præscripsimus acceperunt. Diu itaque Conchensious monachis redamantibus, & Rcf- bacensibus in hujusmodi usurpatione manentibus, res cst in plerifquc conciliis, Sc apud Lugdunensem ar- chicpiscopum Romanx sedis legatum aliquandiu ventilata > sed tamen, vivente Theobaldo comite, nullatenus dcffinita > pluribus (juoque annorum decursibus, post Theobaldi comitis obitum, sub domino meo Hen- rico ejus succestore Sc filio, Sc me ejus uxore Adela. coipitifla, Willclmi regis Anglorum Sc Mathildis Regina : filia, res excirit indiscusta. Eo itaque anno quo prædlctus dominus meus comes Henricus iturum fe Jerosolimam, adjunctis sibi complurimis, episcopis Laudunensi, Sueffionensi, Parisiensi i comitibus quoque, Sc nonnullis baronibus decrevistet ; mihi injunxit, ut inter Conchenses Sc Rclbacenscs monachos cautam tractari præcipcrcm, & eorum distentioni su- premam manum imponerem. Statuto ergo die, abbas Refbacensis cum suis monachis ac complicibus, Sc ille frater, Arnaldus nomine, quem Conchensis ecclesia miserat ante.me, in causam vocati conVeniunt, epis— < copis Wakerio scilicec Meldensi, Sc Milone Trecensi, Arnulfo quoque Latiniaci abbate præsentibus ; Arnaldi quoque reclamatione, Sc Re(bacensium narratione a memoraris episcopis Sc abbate mcisque Sc ipsorum epis- coporum clericis est exorta sententia*, quæ ante me perlata, & in medium constituta, abbatem Refbacenfem & cius monachos injusteColumbariensem ecclesiam tcnuis- ie, & eosinvafionis inconcufla veritate convincit : sic^uc Conchensibus monachis ecclesiam Columbariensem judicii rigore, & canonica auctoritate restituit > quinto itaaue calendas Februarii ante me taliter data sencentia Relbacenses expulit, Sc Conchenses in jus proprium introduxit. Ut autem & hujus negotii modis quos præ- diximus deffiniti, memoria stabilis Valeat permanere : tam eorum qui audiere, quam eorum qui dedere D sentenriam> nomina eflc subnectenda decrevimus. Gal- terius Meldensis episcopus… Milo Trccensis episcopus, Arnulfus abbas Latiniaci, Guiccrius prior Coxiaci » Mznaflcs archidiaconus, Raginaldus comitiflæ capcl- lanus, Raginaldus filius Milonis de Braib, Oddopræ- centorTrecensis ecclesiæ, Ancellus, Sc ii Trecenses. Meldcnses duo clerici Walterus, Sc Giflebettus. Du- rantus quoque, Sc Rogerus Adelx comitiflæ clerici Sc Bernardus, Sc jprcsbyter, & hi omnes clerici. Barones, Hugo-Flavus, Gakerus de Feritate, Albertus de Monte- xnauri, Mamerus Maingot, Hugo de Dangione > Rot- bertus de Turre filius Agenonis, Oddo de DarneflallQu Sc Bartholomeus, Albertus de Latiniaco, Guandelber- tusde Trecis, Teolfus deCastcllo Theodorici, Adam de Cruce, Gcrvasius de Monte sanctæ Mariæ. Milites, I Burdinus de Altvire., & Hcldierus frater ejus, Hugo panctarius Sc Goifbertus frater ejus, Petrus de Latiniaco •, Lambertus Columbariensis præposirus, Berncre- dus frater abbatis Relbacensis, Berneredus de MOnte- Engleadi, R0SC0 decanus, Gakcrus Telonarius, Radus Cellerarius, Radus filius Albuini, Geraldusde Tuiri. Servientes dominx, Valterius de Castriduno, Serio, Rorandus, Henricus hostiarius, multi quoque alii tam militum quam aliOrum quos enumerare perlongum est. Signum Adelæ COmiristæ. t Signum filii ejus Theo- baldi. t ROdgcrius clericus rcgls Anglorum fcripsic chartam istam. MENTA X v. Petrus Sancti Aragotoensium rex, dr Pampilonets* fium, ob infignem adversus Mauros vtttoriam 1 fibi a Deo eonceffam apud civitatemBarbafiruttt quam poft vittoriam ceperat, er e Ei a ibi prius episcopalifeAee monafterium saaEia Fidis, quod jam fundaverat, abjolvit, (jr donis amplioribus auget, longe plura promittens fi Deus ipfi lar- giaturTlerdam & Cafaraugufiam. IN nomine sanctæ Sc individuæ Trinitatis, hoc eft testamentum firmum Sc r ? tum, quod facio ego Petrus Sancii* Dei gratia rex Aragonensium Sc Pampilo— < • nensiuni, de constituenda Sc ordinanda ecclesia sanctæ Fidis gloriosie virginis apud civitatem Barbastrum, cum affirmatione, Sc auctoritate domini Pontii ipsius fedis venerabilis episcopi, & clericorum fuorum im- mensis miserationious. Deo multiplices gratiarum debemus actiones qui nostris temporibus, collata celitus victoria, dedit nobis facultatem adjurandi suam sanc- tam ecclesiam, ac de terris diu a Mauris detentis, nonnulla religiosorum nostrorum dotare loca, & monaste- ria. Unde inter cetera, notum sit tam præsentibus quam futuris Dei fidelibus, me > antequam Barbastrum civitas simctæ Christianitati resticuerctur, dedilTe sancto Salvatori, Sc sonctæ Fidei de Conchis, atque Begbni venerabili, abbati, cjusdemquc loci monachis, unam mechiram meliorem scilicet, qux eflet in Barbastro, excepto de ledc episcopali, ad construenduxn ibi monafterium pro siilute, Sc remedio animæ meæ, ac bonæ memorix patris mei, Sc regis Sancii, Sc matris mex, ceterorumquc parentum meorum : addens etiam vi- ginti argcnsatas de vineis > Sc almunia quæ fuit dei Benxipiello, sicuti melius ab illo & parentibus ejus postidebatur die aua ego cepi « dificare illud meum castrum super Baroastrum. Anno ab incarnatione Domini millesimo centesimo primOjCapta Barbastro, ordinata prius ibi, Deo auc- tore, episcopali fcc^cum COnsiliO, & affirmatione domni Pontii… venerabilis episcopi clericorumque suorum> monasterialem ecclesiam sanctæ Fidis post multas exa* minationes taliter pacifice ordinavimus ut videlicet dc propriis terris meis, & vineis, quas populatores mei ipfo die tenebant, Sc postidebanc, vel comprobari poterit deinceps de rermino eorum… ecclesiæ sanctx Fidis decimæ Sc primitiæ integerrime persolvantur, Sc populatores illi, Omnifauc eorum posteritas, qux loco videlicet, Sc hereditati lucccsterit, tam pro sepultura, quam pro ceteris ecclesiasticis causis, inibi omnino deputentur. Sit autem ipsius ecclesiæ parochialis terminus, aporta Cor Vina, ulque ad portam Ferream quæ ducit ad civitatem, sicut * Azuta, Sc infra consistit rotus ille circuitus exterior civitatis deputatus ad habitandum nostris hominibus. Prætcrea damus sanctæ Fidi glorio- sæ virgini, molendinos cum aquaeductu suo ; Sc hortos ad ipsam portam, cum balneis Sc furno quæ fuerant de ipfa mcchica. Concedimus etiam > cum affcnfu Sc favore prædicti episcopi, & clericorum ftiorum » cc- clesiam de Allinccs, cum omnibus ecclesiasticis rebus ad se jure pertinentibus. Hæc omnia sijpra fcripta Domino Deo, Sc sanctx Fidi laudando & confirmando, ut ipsi : Deus ac Dominus Jesus Christus, per meritum ipbus glorioCæ virginis regnum nostrum salvum Sc incclumc confervet, & ad honorem Sc gloriam nominis fui, inimicos pacis destruendo, amplificet x sicque nos, Sc Omnem prOgcniem nostram tranfire per bona temporalia sibi serviendo faciir, ut post istius Vitx decursum > ad æternam glOriam perducat. QuOd si etiam Deus dederit nObis, SCU pOsteritati nOstrx Ylerdam, ac Cæsstr- augustam 9 danamus injbi bearæ Fidi hereditatem unius Mauri de meliOribus, dOmOs Videlicet, terras, & Vineas, hOrtOs cum omnibus pertinentiis suis, ut ipse Deus, per meritum ipsius, urDes ipsas sanctæ rcsti- tuac christianitati. Amcn. ECCLESIÆ Rt Signum Mifronis-Rogcrii prioris. Signum Raif— j mundi Galindonis. Signum Bcrnarfdi Guillelmi. Signum Pcfrri-Raimundi. Signum Arfnaldi Bernardi. Signum Enncfchonis. Signum BafrQnis. Signum Deustdet. Signum Srephatni’. Signum Rufaerici. Signum Domini fci. Signum Guillcltmi de Pampilo- na. Signum MarttiniCappcllani. Signum Pcftri. Signum Ponftii. Signum Bcrf nardi abbatis Alioifis. Signum Raifnuindi Asnerii archidiaconi. Signum Ber- nardi Actoms archidiaconi* XVI. ’Vmberto abbati Conchensis ecclesia usus mitra & annuit conceditur ab Innocentio Papa IV. INnocentius episcopus servus servorum Dei, dilecto filioUmbcrco abbati sanctx Fidis de Conchis, ordinis S. Benedicti, Rurhenensis dioccsis, solurem & apostolicam benedictionem. Ante tribunal omnipotentis judicis, Sc xtcrni, ac per hoc omnibus metuendi, sanctorum adjuvari precibus & patrociniis confidentes, ipsis nimimm placere dcpofcimus, eorum benevolentiam medullitus fhgittamus, utque favorem valeamus ipsOrum merito promereri, locorum ministriS quæ illis ascripta sunt titulis 9 ex collara nobis cxlitus potestate libenrer gratias impertimur, alios privilegiis muniendo, alios nonoribus ampliando & terminis, alios etiam insigniiS decorando, prout sancti alicujus Sc loci eoprzdici exccilentix nobis exigentia innOtes- cit. Hinc est quod t expolitis nobis beatx Fidis virgi— < nis & martyris, cujus przes monastcrio, meritis gTo- riosis > quæ adeo ▼trtute fidei dicitur clarui fle 9 adeo fidem suam tenui fle constanter nunauam a Domino mutans eam, quod pro amore ipsius flore virginitatis servato in quem credidic, quem dilexit, astara Sc secta, totum corpus suum sanguine proprio rubricaVit. Unde, ut pie credendum est, ab ipsius fidei est agnominaca vocabulo > Sc Fides proinde nuncupata. Nos, ob ip- fiuS reverentiam > ex consortio nominis occasionem trahentes, ad compendium petatis, præfatum eius monasterium mitra Sc annulo, quz sunt insignia fidei, mistica ratione duximus decorandum. Sicut mitra nempe caput gcstanris exornat, sic utique fides mentem » quæ dum per dilectionem, juxta verbum apostoli, operatur, quafi duobus cornibus, Dei scilicet dilectione ] ac proximi, ventilat inimicum. Annulus etiam fidei est signaculum}quo fidelis anima Domino dcsponsomr, qui ex auro constat & gemma, Sc digitum illum ambit > ex quo vena dicitur ad cor mitti i in quo notari ▼idetur quod fides, cum cor fidelis ambit Sc ornat, ipsum Sc actione strenuum, & sopientia efficit eruditum. In ambitu quoque diditi discretio commendatur, qui etiam sua rotunditate defignat, ut cuncta quæ agit, ad rrernam bearirudincm referat obtinendam. His igirur insigniis prctiosis tibi, Sc tuis succestoribus utendi perpetuo, ob devotionem dictx virginis, concedimus potcstarem. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostræ eoncestionis infringere, vel ci ausu temerario contraire. Si quis autem hdc attentare præsumpseric, indignationem omnipotentis Dei j & beatorum Petri Sc Pauli apostolorum ejus si : noverit incursurum. Datum Lugduni vi.nonas Octobris, pontificatus nostri anno tertio. XVII. Proceflus verbalis depradationis Monafierii Loci- Dei ordinis Cifierciensis in dicecesi Ruthenensi abAnglis regis Francia hofiibus. UNiVersis pratentes litteras inspecturis Rauletus de Arca, miles, dOminus dcDiulTacOjCambellanus dOmini nOstri regis ejusijue senescallus senescilliæ Ru- thenx, salutem. NOCum facimus, quOd monasterium vocatum Loci-Dci infra nostram scnefCalliam Sc diœ- 1THENENSIS. jy L ccsim constitutum 9 & a Villa-Franca Ruthenc per fpa~ tium unius lcucæ distante ; per Anglicos domini nostri regis inimicos fuit captum, Sc per dictos Anglicos per certum temporis fpatium occupatum, tt dicti Anglici omnes libros, papiros, Sc registra censuum, & proventuum didi monastcrii comburi fecerunt j Sc calices, vestimenta sacerdotalia 9 napas, Sc alia Ornamenta dicti monastcrii depraedaverunt 9 Sc sccum asportarunt. Er ex post abbas diui mOnastcrii, dum dicti Anglici t Sc dicti dOmini nostri regis inimici, dictum tnonasterium VacuaVerunt, proalimeiltando SC, Sc monachos dicti monastcrii 9 multum bladum, vinum 9 Sc alia victualia manu levavit 5 Sc etiam pro induendo se, Sc dicto* suos monachos penes diVcrfos mercatores Sc burgenses tam Villz-Franchæ > Vill « -NoYX, Sc alibi obligavit 1 ) Sc de præsonti dicta abbatia vacet per mortem reverendi in Christo patris domini domini Raimundi mi- serationc divina olim abbatis dicti monasterii 3 ibidem vero in dicto monastcrio fint ij.mOnachi, cumquibuC <km fcrritOribus tam donatis 9 bubulcis 9 pastoribus, quam aliis personis, fic servientibus dicti monastcrii 9 usque ad numerum octo, qui quidem monachi Sc ser- vitorcs sunt de pr^senti in tali stacu •, præmiffis omnibus suprascriptis attentis, <|uod non habent nisi unum calicem argenti pro celebrando mi flas 9 nec alia ornamenta, fcu jocaiia » Sc attenta sterilitate fructuum pro anno præsenti ; vix poterunt vivere, nec eorum vitam sustentare de omnibus fructibus 9 Sc proventibus dicti monastcrii : nec habent unde se induant 9 nisi mendicent, quod est opprobrium totius ordinis Cistcrciensis* 3 Sc quod omnes proventus dicti monasterii in redditibus non valent nin centum libras Turonenses. Et præ- mista nobis & curiæ nostrz constant 9 per relationem certarum gentium dicti monasterii 9 consilii 9 Sc plurium aliarum eentium fide dignorum | Sc in testimo- nium nræmi(torum præfentes litteras certificatorias scribi fecimus per magistrum Johanncm Rainaldi notarium regium Yillæ-ftanchæ 9 Sc clericum nostrum » Actum Sc datum in Villa-francha > fub sigillo regio autentico dictæ nostræ senescalliæ, die iv. Octobris, anno Domini xccccxx. XVIII. Epifiola eoneilii fafileensis in gratiam abbatis > Bona-vallis, quem mittit ad Regem Anglorum. QAcro-S ancta generalis synodus Basiliensis in Spi- Oritu simcto lcginme congregata universalem eccle— | fiam repræsentans, dilecto ecdesiz filio nobili viro eo : miti dcCastro salutem, Sc omnipotentis Dei benedic— 4 tioncm. Hzc siincta synodus, pro nonnullis arduis ne- gOtiis, extirpationem hcresum, pacificationem populi Christiani, reformationem morum, Sc statutn umversk- lis ecclesiæ concernentibus ; destinat ad charistimum in Christo filium AIfonsiim regem Aragonum illustrem > dilectos ecclesix filios Johannem abnatem Bonz-vallis facrx pagin ? profestbrem, & Aymarum de Rostilione canonicum Lugdunensem licentiatum in decretis suos nuntios Sc oratores, auibus tuæ nobilitati quxdam . referenda commifit. Iplorum relatibus placeat adhi- ’bere credenti ? plenam fidem, ipsisque ad expeditionem tam sanctx legationis, consiliis & auxiliis amstere opor- tunis, ad honorem Dei, qui tuam nobilitatem feliciter conservarc dienetur. Datum Bafileæ decimo octavo calendas ScptemBris anno Domini mccccxxxii. Exrant adhuc dua epifiola ejusdem synodi ad eundem abbatem, quarum una ipsi committbtur cura convocandi archiepiscopos, aliosque prolatos ex partibus Gallia ds Hispania ad concilium Bafileenseœ Datu eft anno 1433* 1. idusAugufii. Alia annotat, undecimo calendas Januarii, in qua jubent patres Basileenses, ut publicet indulgentias in ipsa synodo concessas, pro remiffione peccatorum, & reduflione ecclesia Graea : ex quibus conflat hunc abbatemsuisse hac atate, dr inillasjnodo alicujus oufloritatis & ponderis.