Incredibili afflictamur

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
VENERABILES FRATRES
SALVTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM

Incredibili afflictamur dolore, et una Vobiscum in¬
gemiscimus, Venerabiles Fratres, cum noscamus qui¬
bus nefariis, dirisque modis a Neogranatensis Rei-
publicae Gubernio catholica impetitur, per tuba tur,
ac dilaceratur Ecclesia. Equidem verbis satis expri¬
mere haud possumus multiplices sacrilegosque ausus,
quibus Gubernium idem gravissimas Nobis, et huic
Apostolicae Sedi iniurias afferens sanctissimam no¬
stram religionem, eiusque veneranda iura , doctri¬
nam, cultum, sacrosque Ministros conculcare ac de¬
struere contendit. Namque idem Gubernium duos
praesertim ab hinc annos infandas edidit leges et
decreta, quae catholicae Ecclesiae, eiusque doctrinae,
auctoritati, iuribusque vel maxime adversantur. Hi¬
sce enim iniquissimis legibus ac decretis inter alia,
sacri Ministri prohibiti sunt ecclesiasticum ministe¬
rium exercere sine civilis potestatis venia, et omnia
Ecclesiae bona usurpata, divendita, ac propterea pa¬
rochiae, et Religiosae utriusque sexus Familiae, et
Clerus, ac Valetudinaria, Domusque refugii , piae-


que Sodalitates, Beneficia, et Cappellaniae etiam iuris
patronatus suis redditibus spoliatae. Atque per eas¬
dem iniustissimas leges, et decreta legitimum Ec¬
clesiae acquirendi, ac possidendi ius omnino oppu¬
gnatum, et cuiusque acatholici cultus libertas sancita,
et omnes utriusque sexus Religiosae Familiae in Neo-
granatensi territorio morantes de medio sublatae ,
earumque existentia plane interdicta, et vetita etiam
omnium Litterarum, et cuiusque Apostolicae huius
Sedis Rescripti promulgatio , et exilii poena eccle¬
siasticis viris, laicis vero multae et carceris indicta,
si huie ordinationi obedire recusaverint. Insuper eis¬
dem detestandis legibus ae decretis statuitur , ut
utriusque Cleri viri exilii poena afficiantur, qui legi
circa bonorum Ecclesiae spoliationem obtemperare
detrectaverint, utque omnes ecclesiastici homines
sacri ministerii munia obire minime queant, nisi
primum iuraverint, se Neogranatensis Reipublicae
constitutioni, cunctisque illius legihus Ecclesiae tan-r
topere adversis iam editis, et in posterum edendis
obsequi , ac simul exilii poena iis omnibus infligi¬
tur, qui huiusmodi impium illicitumque iusiurandum
praestare minime voluerint. Haec et alia multa o-
mnino iniusta et impia, quae singillatim commemo¬
rare taedet, contra Ecclesiam a Neogranatensis Rei¬
publicae Gubernio, proculcatis omnibus divinis, hu¬
manisque iuribus, sunt constituta.

Cum autem vos, Venerabiles Fratres, pro egre¬
gia vestra religione, et virtute haud omiseritis tum
voce, tum scriptis constanter obsistere tot iniquis
sacrilegisque eiusdem Gubernii ausibus, et decretis,
 


Atque Ecclesiae causam et iura impavide propu¬
gnare, tum eiusdem Gubernii furor in Vos, omnes»
que ecclesiasticos viros Vobis addictos, ac proprii
officii, et vocationis memores, et in omnia, quae
ad Ecclesiam pertinent, saevire non destitit. Qua»
propter Vos fere omnes miserandum in modum af¬
flicti, ac militari manu comprehensi a vestro grege
violenter distracti , in vincula coniecti, in exilium
pulsi, et in pestiferi aer» regiones amandati, et eo»
elesiastici viri, ae Religiosarum Familiarum alumni
pravis Gubernii ordinationibus merito obstantes vel
in carcerem detrusi, vel exilio multati mortem oc¬
cubuere, vel in silvis vitam agere coacti sunt. Cum
vero omoes Virgines Deo devotae ab ipso Gubernio
furenter, crudelitenque a propriis Monasteriis expul¬
sae, et ad rerum omnium inopiam redactae , fue¬
rint a piis fidelibus tristissima illarum conditione ve¬
hementer commotis humaniter in proprias domos
reoeptae et admissae, id aegerrime ferens Gubernium
minitatur, velle illas ex eoriimdem fidelium domi¬
bus expellere ac disperdere. Hinc sacra Templa et
Coenobia nudata, spoliata, polluta, et in militarium
stationum usum commutata, eorumque sacra supel¬
lex, et ornamenta direpta, bine sacrorum cultus sub¬
latus , et ebristianus populus legitimis suis pastori¬
bus orbatus, omnibusque divinae nostrae religionis
praesidiis misere destitutus, cum suouria Nostra,
Vestraque aegritudine in maximo aeternae salutis
discrimine versatur. Ecquis catholicis, humanisque
sensibus animatus non vehementer ingemiscet, cum
videat a Neogranatensi Gubernio tam gravi , tam-
que crudeli persecutione catholicam Ecclesiam, eius-que doctrinam , auctoritatem , sacrasque personas
oppugnari, ac tantas ab ipso supremae Nostrae, et
Apostoiioae Imius Sedis auctoritati ioiurias et con¬
tumelias inferri ?

Atque illud vel maxime dotandum, Venerabiles
Fratres, quod nonnuUi ecclesiastici homines exisiere
potuerint, qui pravis ipsius Gubernii legibus et con¬
siliis obsequi, lavere, et commemoratum itttaitum o-
hedientiae iuramentum praestare non dubitarent cum
maximo Nostro, vestroque moerore, et bonorum o-
mniurn admiratione ac luctu.

In hac igitur tanta rei catholicae clade , tanta¬
que animarum pernicie Apostolici Nostri officii probe
memores, ac de omnium Ecclesiarum bono vd ma¬
xime solliciti, et Nobis, uti otim JVophetae, indi—
e tum existimantes s Clama ne cesses , quasi tuba

  • exalta vocem tuam, et annuntia populo meo sce-

i» tara eorum, et domui Iaeob peccata eorum (1)»,
hisce Litteris Apostolicam Nostram attollentes vo¬
cem, omnia gravissima damna et iniurias a Neogra-
natensi Gubernio Ecclesiae, einsque sacris personis
ac: tebas, et huic Sanctae Sedi illatas incessanter que¬
rimur, et gravissime exprobramus. Atque omnia et
singula, quae sive in his, sive in aliis rebus ad Ec¬
clesiam, eiusque ius spectantibus ab eodem Neogra-
natensi Gubernio, et ab inferioribus quibusque il¬
lius Magistratibus decreta, gesta, seu quomodolibet
attentata sunt, auctoritate Nostra Apostolica repro¬
bamus, damnamus, et leges ac decreta ipsa eum o-
tnnibus inde seqoutis eadem Nostra auctoritate abro-

(1) Isaias c. 58 v. 1.gamus, ei irrita prorsus, ac nullius roboris fuisse,
et fore declaramus. Ipsos autem illorum auctores
etiam atque etiam in Domino obtestamur, ut tan¬
dem aliquando suos oculos aperiant super gravis¬
sima vulnera Ecclesiae imposita, ac simul recorden-
-tur, serioque considerent censuras et poenas, quas
Apostolicae Constitutiones, et Generalium Concilio¬
rum Decreta contra Ecclesiae iurium invasores fo¬
eto ipso incurrendas infligunt, et iccirco animae suae
-misereantur prae oculis habentes « quoniam duris¬
simum iis, qui praesunt, fiet iudieium (1)». Atque
etiam omni studio illos ecclesiasticos viros, qui Gu¬
bernio foventes a proprio officio misere declinarunt,
monemus, et exhortamur, ut sanctam • suam voca¬
tionem animo reputantes in iustitiae, veritatisque
viam redire, properent, et illorum ecclesiasticorum
hominum exempla aemulentur, qui etiamsi infelici¬
ter lapsi praescriptum a Gubernio obedientiae iura-
mentura praestiterunt, tamen cum ingenti Nostro,
ac suorum Antistitum gaudio idem iusiurandum re¬
tractare, ac damnare gloriati sunt.

_ Jntorim vero amplissimas meritasque Vobis tri¬
buimus laudes, Venerabiles Fratres, qui laborantes
sicut boni milites Christi Iesu, ac strenue in agone
certantes.singulari oonstantia et fortitudine, quoad
per Vos fieri potuit, seu voce, seu Litteris Ec¬
clesiae causam, eiusque doctrinam, iura, libertatem,
defendere, vestrique gregis saluti accurate consulere,
cumque contra impias inimicorum hominum moli¬
tiones, et circumstantia religionis pericula praemu-

(1) Sap. 8.

 

nire haud omiseritis,gravissimas omnes iniurias, mo¬
lestias, et asperrima quaeque episcopali robore to¬
lerantes. Itaque dubitare hon possumus, quin pari
studio et contentione, quantum in Vobis est, per¬
gatis, ut adbuc cum maxima vestri nominis laude,
fecistis, divinae nostrae Religionis causam propugnare,
et fidelium saluti prospicere.

Debitas quoque laudes deferimus fideli Neogra-
natensis Reipublicae Clero, qui suae vocationis ser-
vantissimus, et Nobis, atque buic Petri Cathedrae,
suisque Antistitibus addictus propter Ecclesiam ^ve¬
ritatem et iustitiam tam vehementer exagitatus im¬
manem omnis generis insectationem patientissime
est perpessus et patitur.

Non possumus quin admiremur et laudemus tot
Virgines Deo sacras, quae etiamsi a sui» monasteriis
violenter expulsae, et ad tristem egestatem redactae,
tamen caelesti Sponso firmiter adhaerentes, ac miser¬
rimam, in qua versantur, conditionem christiana vir¬
tute perferentes, non cessant dies noctesque effundere
corda sua coram Deo, Eumque humiliter enixeque pro
omnium, ac suorum etiam persecutorum salute exo¬
rare. Collaudamus item catholicum Neogranatensis
Reipublicae populum, qui ex parte longe maxima in
veteri suo erga catholicam Ecclesiam, ac Nos, et hanc
Apostolicam Sedem, et erga suos Antistites amore, fi¬
de, reverentia et obedientia perseverat.

Ne cessemus autem, Venerabiles Fratres, adire
cum fiducia ad thronum gratiae, et humillimis ac fer-
ventissimis precibus misericordiarum Patrem ac Deum
totius consolationis sine intermissione orare et obse¬
crare, ut exurgat et iudicet causam suam , et Eccle¬
siam suam sanctam a tantis, quibus istic, et ubique


fere orbis premitur, calamitatibus eripiat, eamque op¬
portuno auxilio soletur, et optatissimam diu in tot
tantisque adversis serenitatem, et pacem clementissi¬
me largiatur, omniumque misereatur secundum ma¬
gnam raiserieordiam suam, atque omnipotenti sua
virtute efficiat, ut omnes populi, gentes, nationes
Ipsum, et Unigenitum Filium suum Dominum Nostrum
lesum Christum una eum Sancto Spiritu agnoscant,
adorent, timeant, ac ex toto corde, anima ac mente
diligant, et omnia divina mandata ac praecepta reli¬
giose observantes, ut filii lucis ambulent in omni bo¬
nitate, iustitia, et veritate.

Demum omnium caelestium munerum auspicem,
et certissimum praecipuae Nostrae in Vos benevolen¬
tiae pignus Apostolicam Benedictionem ex imo corde
depromptam Vobis ipsis. Venerabiles Fratres, et gregi
vestrae vigilantiae eoaerediloperamauter impertimus.

Datum Romae apud Sanctum Petrum die 17
Septembris anno 1863. Pontificatus Nostri anno
decem octavo.