Incredibili afflictamur

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
EPUB silk icon.svg EPUB  Mobi icon.svg MOBI  Pdf by mimooh.svg PDF  Farm-Fresh file extension rtf.png RTF  Text-txt.svg TXT
Incredibili afflictamur
1863
editio: incognita
fons: incognitus
VENERABILES FRATRES
SALVTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM


Incredibili afflictamur dolore, et una Vobiscum in gemiscimus, Venerabiles Fratres, cum noscamus qui bus nefariis, dirisque modis a Neogranatensis Rei- publicae Gubernio catholica impetitur, per tuba tur, ac dilaceratur Ecclesia. Equidem verbis satis expri mere haud possumus multiplices sacrilegosque ausus, quibus Gubernium idem gravissimas Nobis, et huic Apostolicae Sedi iniurias afferens sanctissimam no stram religionem, eiusque veneranda iura , doctri nam, cultum, sacrosque Ministros conculcare ac de struere contendit. Namque idem Gubernium duos praesertim ab hinc annos infandas edidit leges et decreta, quae catholicae Ecclesiae, eiusque doctrinae, auctoritati, iuribusque vel maxime adversantur. Hi sce enim iniquissimis legibus ac decretis inter alia, sacri Ministri prohibiti sunt ecclesiasticum ministe rium exercere sine civilis potestatis venia, et omnia Ecclesiae bona usurpata, divendita, ac propterea pa rochiae, et Religiosae utriusque sexus Familiae, et Clerus, ac Valetudinaria, Domusque refugii , piae-


que Sodalitates, Beneficia, et Cappellaniae etiam iuris patronatus suis redditibus spoliatae. Atque per eas dem iniustissimas leges, et decreta legitimum Ec clesiae acquirendi, ac possidendi ius omnino oppu gnatum, et cuiusque acatholici cultus libertas sancita, et omnes utriusque sexus Religiosae Familiae in Neo- granatensi territorio morantes de medio sublatae , earumque existentia plane interdicta, et vetita etiam omnium Litterarum, et cuiusque Apostolicae huius Sedis Rescripti promulgatio , et exilii poena eccle siasticis viris, laicis vero multae et carceris indicta, si huie ordinationi obedire recusaverint. Insuper eis dem detestandis legibus ae decretis statuitur , ut utriusque Cleri viri exilii poena afficiantur, qui legi circa bonorum Ecclesiae spoliationem obtemperare detrectaverint, utque omnes ecclesiastici homines sacri ministerii munia obire minime queant, nisi primum iuraverint, se Neogranatensis Reipublicae constitutioni, cunctisque illius legihus Ecclesiae tan-r topere adversis iam editis, et in posterum edendis obsequi , ac simul exilii poena iis omnibus infligi tur, qui huiusmodi impium illicitumque iusiurandum praestare minime voluerint. Haec et alia multa o- mnino iniusta et impia, quae singillatim commemo rare taedet, contra Ecclesiam a Neogranatensis Rei publicae Gubernio, proculcatis omnibus divinis, hu manisque iuribus, sunt constituta.

Cum autem vos, Venerabiles Fratres, pro egre gia vestra religione, et virtute haud omiseritis tum voce, tum scriptis constanter obsistere tot iniquis sacrilegisque eiusdem Gubernii ausibus, et decretis,


Atque Ecclesiae causam et iura impavide propu gnare, tum eiusdem Gubernii furor in Vos, omnes» que ecclesiasticos viros Vobis addictos, ac proprii officii, et vocationis memores, et in omnia, quae ad Ecclesiam pertinent, saevire non destitit. Qua» propter Vos fere omnes miserandum in modum af flicti, ac militari manu comprehensi a vestro grege violenter distracti , in vincula coniecti, in exilium pulsi, et in pestiferi aer» regiones amandati, et eo» elesiastici viri, ae Religiosarum Familiarum alumni pravis Gubernii ordinationibus merito obstantes vel in carcerem detrusi, vel exilio multati mortem oc cubuere, vel in silvis vitam agere coacti sunt. Cum vero omoes Virgines Deo devotae ab ipso Gubernio furenter, crudelitenque a propriis Monasteriis expul sae, et ad rerum omnium inopiam redactae , fue rint a piis fidelibus tristissima illarum conditione ve hementer commotis humaniter in proprias domos reoeptae et admissae, id aegerrime ferens Gubernium minitatur, velle illas ex eoriimdem fidelium domi bus expellere ac disperdere. Hinc sacra Templa et Coenobia nudata, spoliata, polluta, et in militarium stationum usum commutata, eorumque sacra supel lex, et ornamenta direpta, bine sacrorum cultus sub latus , et ebristianus populus legitimis suis pastori bus orbatus, omnibusque divinae nostrae religionis praesidiis misere destitutus, cum suouria Nostra, Vestraque aegritudine in maximo aeternae salutis discrimine versatur. Ecquis catholicis, humanisque sensibus animatus non vehementer ingemiscet, cum videat a Neogranatensi Gubernio tam gravi , tam- que crudeli persecutione catholicam Ecclesiam, eius-


que doctrinam , auctoritatem , sacrasque personas oppugnari, ac tantas ab ipso supremae Nostrae, et Apostoiioae Imius Sedis auctoritati ioiurias et con tumelias inferri ?

Atque illud vel maxime dotandum, Venerabiles Fratres, quod nonnuUi ecclesiastici homines exisiere potuerint, qui pravis ipsius Gubernii legibus et con siliis obsequi, lavere, et commemoratum itttaitum o- hedientiae iuramentum praestare non dubitarent cum maximo Nostro, vestroque moerore, et bonorum o- mniurn admiratione ac luctu.

In hac igitur tanta rei catholicae clade , tanta que animarum pernicie Apostolici Nostri officii probe memores, ac de omnium Ecclesiarum bono vd ma xime solliciti, et Nobis, uti otim JVophetae, indi— e tum existimantes s Clama ne cesses , quasi tuba

  • exalta vocem tuam, et annuntia populo meo sce-

i» tara eorum, et domui Iaeob peccata eorum (1)», hisce Litteris Apostolicam Nostram attollentes vo cem, omnia gravissima damna et iniurias a Neogra- natensi Gubernio Ecclesiae, einsque sacris personis ac: tebas, et huic Sanctae Sedi illatas incessanter que rimur, et gravissime exprobramus. Atque omnia et singula, quae sive in his, sive in aliis rebus ad Ec clesiam, eiusque ius spectantibus ab eodem Neogra- natensi Gubernio, et ab inferioribus quibusque il lius Magistratibus decreta, gesta, seu quomodolibet attentata sunt, auctoritate Nostra Apostolica repro bamus, damnamus, et leges ac decreta ipsa eum o- tnnibus inde seqoutis eadem Nostra auctoritate abro-

(1) Isaias c. 58 v. 1.


gamus, ei irrita prorsus, ac nullius roboris fuisse, et fore declaramus. Ipsos autem illorum auctores etiam atque etiam in Domino obtestamur, ut tan dem aliquando suos oculos aperiant super gravis sima vulnera Ecclesiae imposita, ac simul recorden- -tur, serioque considerent censuras et poenas, quas Apostolicae Constitutiones, et Generalium Concilio rum Decreta contra Ecclesiae iurium invasores fo eto ipso incurrendas infligunt, et iccirco animae suae -misereantur prae oculis habentes « quoniam duris simum iis, qui praesunt, fiet iudieium (1)». Atque etiam omni studio illos ecclesiasticos viros, qui Gu bernio foventes a proprio officio misere declinarunt, monemus, et exhortamur, ut sanctam • suam voca tionem animo reputantes in iustitiae, veritatisque viam redire, properent, et illorum ecclesiasticorum hominum exempla aemulentur, qui etiamsi infelici ter lapsi praescriptum a Gubernio obedientiae iura- mentura praestiterunt, tamen cum ingenti Nostro, ac suorum Antistitum gaudio idem iusiurandum re tractare, ac damnare gloriati sunt.

_ Jntorim vero amplissimas meritasque Vobis tri buimus laudes, Venerabiles Fratres, qui laborantes sicut boni milites Christi Iesu, ac strenue in agone certantes.singulari oonstantia et fortitudine, quoad per Vos fieri potuit, seu voce, seu Litteris Ec clesiae causam, eiusque doctrinam, iura, libertatem, defendere, vestrique gregis saluti accurate consulere, cumque contra impias inimicorum hominum moli tiones, et circumstantia religionis pericula praemu-

(1) Sap. 8.


nire haud omiseritis,gravissimas omnes iniurias, mo lestias, et asperrima quaeque episcopali robore to lerantes. Itaque dubitare hon possumus, quin pari studio et contentione, quantum in Vobis est, per gatis, ut adbuc cum maxima vestri nominis laude, fecistis, divinae nostrae Religionis causam propugnare, et fidelium saluti prospicere.

Debitas quoque laudes deferimus fideli Neogra- natensis Reipublicae Clero, qui suae vocationis ser- vantissimus, et Nobis, atque buic Petri Cathedrae, suisque Antistitibus addictus propter Ecclesiam ^ve ritatem et iustitiam tam vehementer exagitatus im manem omnis generis insectationem patientissime est perpessus et patitur.

Non possumus quin admiremur et laudemus tot Virgines Deo sacras, quae etiamsi a sui» monasteriis violenter expulsae, et ad tristem egestatem redactae, tamen caelesti Sponso firmiter adhaerentes, ac miser rimam, in qua versantur, conditionem christiana vir tute perferentes, non cessant dies noctesque effundere corda sua coram Deo, Eumque humiliter enixeque pro omnium, ac suorum etiam persecutorum salute exo rare. Collaudamus item catholicum Neogranatensis Reipublicae populum, qui ex parte longe maxima in veteri suo erga catholicam Ecclesiam, ac Nos, et hanc Apostolicam Sedem, et erga suos Antistites amore, fi de, reverentia et obedientia perseverat.

Ne cessemus autem, Venerabiles Fratres, adire cum fiducia ad thronum gratiae, et humillimis ac fer- ventissimis precibus misericordiarum Patrem ac Deum totius consolationis sine intermissione orare et obse crare, ut exurgat et iudicet causam suam , et Eccle siam suam sanctam a tantis, quibus istic, et ubique


fere orbis premitur, calamitatibus eripiat, eamque op portuno auxilio soletur, et optatissimam diu in tot tantisque adversis serenitatem, et pacem clementissi me largiatur, omniumque misereatur secundum ma gnam raiserieordiam suam, atque omnipotenti sua virtute efficiat, ut omnes populi, gentes, nationes Ipsum, et Unigenitum Filium suum Dominum Nostrum lesum Christum una eum Sancto Spiritu agnoscant, adorent, timeant, ac ex toto corde, anima ac mente diligant, et omnia divina mandata ac praecepta reli giose observantes, ut filii lucis ambulent in omni bo nitate, iustitia, et veritate.

Demum omnium caelestium munerum auspicem, et certissimum praecipuae Nostrae in Vos benevolen tiae pignus Apostolicam Benedictionem ex imo corde depromptam Vobis ipsis. Venerabiles Fratres, et gregi vestrae vigilantiae eoaerediloperamauter impertimus.

Datum Romae apud Sanctum Petrum die 17 Septembris anno 1863. Pontificatus Nostri anno decem octavo.