Maximae quidem

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
EPUB silk icon.svg EPUB  Mobi icon.svg MOBI  Pdf by mimooh.svg PDF  Farm-Fresh file extension rtf.png RTF  Text-txt.svg TXT
Maximae quidem
1864
editio: incognita
fons: incognitus

VENERABILIBVS FRATRIBVS GREGORIO ARBCHIEPISCOPO MONACENSI ET FRISINGENSI, MICHAELI ABCHIEP1SCOPO BAMBEBGENSI,

ET EPISCOPIS EORVM SVFFRAGANEIS

IN BAVARIA '


PIVS PAPA IX.


VENERABILES FRATRES


SALVTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM.


Maeximae quidem consolationi Nobis fuerunt inter gravissimas, quibus affligimur, curas et' angustias, vestrae gratissimae Litterae quas XIII Kalendas huius mensis ad Nos dedistis, Venerabiles Fratres, in congressu a Vobis Bambergae habito, ut colla- tis inter Vos consiliis , ea statueretis, quae hisce praesertim asperrimis temporibus ad Catholicae Ec clesiae causam, doctrinam, iura tuenda, et ad isto rum fidelium salutem procurandam quotidie magis conducere possint. In eisdem enim Litteris undique enitet egregia et explorata Vestra erga Nos, et hanc Petri Cathedram fides, amor et observantia, ac mi rum sane studium, quo incensi estis ad omnia per agenda , ut fideles vestrae potissimum vigilantiae' commissi summa ac debita reverentia, et obedien- tia Nos et eamdem Petri Cathedram prosequantur, quae catholicae unitatis est centrum , omniumque


Ecclesiarum non modo caput, sed mater et magi stra, quaeque erroris tenebras undique dispellit, et omnium fluctuantium tutissimus est portus. Itaque hac eximia vestra episcopali virtute et sollicitudine vehementer gaudemus, Yohisque maiorem in modum gratulamur, Venerabiles Fratres, quod vestro facto, vestrisque pastoralibus ad istos fideles cuiusque ve strum curae concreditos datis Litteris haud omi seritis debitis, meritisque laudibus efferre arctissi mam illam et admirabilem omnium totius catholici orbis Sacrorum Antistitum coniunctionem, quae lu ctuosissimis hisce temporibus cum Christi hic in ter ris Vicario, et hac Apostolica Sede singulari Dei be neficio tantopere viget ac tot splendidissimis factis magis in dies refulget. Ac vel maxime laetamur de conventu, quem Bambergae habuistis, in quo , Vos omnes, Venerabiles Fratres , concordissimis animis pro gravissimi episcopalis vestri ministerii officio ea suscepistis consilia, quae hisce potissimum tempo ribus magis opportuna esse existimastis ad Ecclesiae causam tutandam, eiusque rationes curandas, atque ad nefarios inimicorum hominum reprimendos co natus, qui unanimi constantique Episcoporum stu dio ac vigilantia sunt profligandi. Et sane , si un quam alias, hac praecipue nostra tristissima aetate Episcoporum est, veluti apprime intelligitis, contra sanctissimae nostrae religionis hostes strenuissime pugnare. Quocirca Sacrorum Antistites divino auxi lio freti debent intentissimo studio episcopalem suam attollere vocem, et omnibus praedicare evangelium ac sapientibus et insipientibus aeternas divinae fidei


nostrae veritates , et augustae religionis dogmata , doctrinam , praeceptiones nuntiare, tradere, expli care , et inculcare. Ac pari contentione iidem Sacrorum Antistites tenentur exponere, et ostendere tum Summis Principibus, tum Guberniis funestis sima et nunquam satis deploranda mala et damna, quae in populos et in ipsos Principes redundant ex hodierno religionis contemptu, et incredulitatis spi ritu, qui sub fallaci socialis progressus specie e te nebris emissus, cum maximo Christianae, civilisque reipublicae detrimento ubique magis in dies inva lescit ac dominatur, et hominum mentes animosque miserandum in modum pervertit et corrumpit. Atque iccirco gratissimum Nobis fuit agnoscere Vos, Ve nerabiles Fratres, isti Carissimo in Christo Filio No stro Bavariae Regi illustri vestras pro sanctissimae nostrae Religionis eiusque iurium defensione misisse Litteras, et ea spe nitimur fore, ut idem Serenis simus Princeps pro animi Sui pietate, iustitia, ae quitate iustissimis vestris desideriis, postulationi busque perlibenter obsecundare studeat. Neque vero ignoratis, Venerabiles Fratres, esse praetera aliud, quod Sacri Pastores omnibus studiis et contentioni bus agere debent. Siquidem oportet, ipsos summa constantia et fortitudine defendere catholicae Ec clesiae libertatem, quam ei Suo Sanguine peperit Unigenitus Dei Filius ipsius Ecclesiae sponsus , ac viriliter propugnare omnia veneranda ipsius Eccle siae iura ei divinitus tributa. Opus quoque est, ut Episcopi nunquam cessent qua voce qua scriptis ad omnium memoriam revocare, Ecclesiam ipsam sem- per fuisse, et esse salutari sua doctrina et vi ac sa-


pientissimis suis legibus et institutis non solum virtutum omnium matrem et magistram, omnium- que vitiorum expultricem, verum etiam verae o- mnium gentium humanitatis, honestatis, civilitatis, libertatis, progressus, prosperitatis, tranquillitatisque conditricem ac moderatricem, et ipsam solam posse firmiter wslahilire et servare publicum humanae societatis ordinem, qui 4 impietate et rebellione hisce diebus ubique tam vehementer perturbatur. Debitas autem meritasque laudes Vobis tribuimus, Venera biles Fratres, quod vestris Litteris ad istud Guber nium scriptis de popularium scholarum bono et re gimine maxime solliciti catholicae Ecclesiae hac su per re doctrinam, auctoritatem et iura omni ra tionum genere scite ac strenue propugnastis eo sen su , quo Nos in Nostra Epistola ad Venerabilem Fratrem Hermannum Archiepiscopum Friburgensem in Brisgovia die 14 iulii huius anni missa coacti fuimus eiusdem Ecclesiae iura in tanti momenti ne gotio sarta tecta tueri et vindicare contra Ecclesiae hostium conatus, et molitiones, qui in Magno Ba- densi Ducatu eo iam pervenerunt , ut leges propo nerentur, quae Christianam scholarum indolem plane destruunt, ac delent. Etsi vero in pretio habeamus causas, quibus, Venerabiles Fratres, Ecclesiae iura quoad populares tantum scholas nunc propugnanda curastis, tamen haud possumus, quin hac occasione egregiam vestram episcopalem sollicitudinem etiam atque etiam excitemus , ut sedulam strenuamque operam detis quo eadem Ecclesiae jura recognoscan tur quoque ac serventur circa superiores litterarum,


severiorumque disciplinarum scholas. Etenim pro vestra sapientia optime nostis , ex eisdem scholis ab Ecclesiae doctrina, auctoritate, et vigilantia amo tis graviora oriri damna et mala, quandoquidem er roribus falsisque doctrinis ii praesertim honestioris classis homines inficiuntur qui ad publica gubernii munera obeunda destinantur, quique ad communem civilis societatis spiritum formandum tantopere va lere solent. Atque hic, Venerabiles Fratres, a Vobis exposcimus, ut prae oculis habere velitis quae Nos isti Venerabili Fratri Gregorio Archiepiscopo Mo- nacensi per Nostram Epistolam die 21 Decembris anno superiore significavimus de philosophicis ac theologicis disciplinis tradendis, ac Vos impensis sime hortamur, ut vestras omnes curas cogitatio nesque in accuratam Cleri institutionem educatio nemque quotidie magis promovendam indesinenter conferatis, nihilque intentatum relinquatis, ut ve ster Clerus plenam illam, solidaraque habeat insti tutionem, quae ex puris incontaminalisque fontibus hausta, et communi Catholicae Ecclesiae docendi ratione innixa illa omnia removeat pericula, quibus nova hodierna docendi systemata super scientiae libertatem vel potius licentiam fundata , ac tan topere iactata sunt necessario obnoxia. Quamob- rem vel maxime optamus, Venerabiles Fratres, ut memoria repetere, et exsequi velitis ea omnia, quae iam alias vel omnibus,vel singulis vestri Episco palis Ordinis significavimus vehementerque commen davimus quoad Clericorum Seminaria ex providen- tissimis Concilii Tridentini praescriptis erigenda et


moderanda. Persuasissimum autem Nobis est, Vos, Venerabiles Fratres, pro spectata vestra religione , et episcopali zelo naviter esse defensuros alia Ec clesiae iura, quae nondum in Bavaria plene sunt recognita, et pro quibus Bavariae Sacrorum Anti stites in Frisingensi praecipue conventu suas pro testationes emittere haud omiserunt. Ac propterea summopere probamus consilium a Vobis susceptum habendi quotannis inter Vos congressus. Id vero nullo modo impedire debet, quominus, Venerabiles Fratres, omnia conemini, ut quamprimum , veluti Nostris in votis est, Provinciales Synodos ex Sa crorum Canonum praescripto concelebrare possitis, quemadmodum alii in germania Sacrorum Antisti tes in suis ecclesiasticis provinciis cum summo animi Nostri gaudio , et suorum fidelium utilitate egerunt. Nihil certe Nobis gratius erit quam in hac re omnem Vobis opem auxiliumque ferre. Denique pro certo habeatis velimus, pecufiarem esse, qua Vos prosequimur, benevolentiam. Cuius quoque cer tissimum pignus accipite Apostolicam Benedictio nem, quam ex intimo corde profectam Vobis ipsis. Venerabiles Fratres, cunctisque Clericis, Laicisque Fidelibus, cuiusque Vestrum curae commissis pe ramanter impertimus.

Datum ex Arce Gandulphi die 18 augusti anno 1864,

Pontificatus Nostri anno decimonono.