Optime noscitis (1854)

E Wikisource
 EPUB   MOBI   PDF   RTF   TXT
Optime noscitis
1854

editio: Acta - Pius IX
fons: Pii IX Acta p. 580

VENERABILIBVS FRATRIBVS ARCHIEPISCOPIS ET EPISCOPIS HIBERNIAE


VENERABILES FRATRES SALVTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM

Optime noscitis, Venerabiles Fratres, quanta Nos laetitia et consolatione affecti fuerimus ubi primum intelleximus, Vos pro eximia vestra religione Nostris et hujus Sanctae Sedis desideriis, monitisque perlibenter obsequentes in Tburlesensi Synodo , quam anno 1850 concelebrastis, inter alia decrevisse, catholicum Lyceum collatis consiliis, conjunctisque vi ribus quamprimum istic a Vobis esse erigendum, ubi istius illustris vestrae Nationis Nobis carissimae adolescentes absque ullo sanctissimae fidei nostrae discrimine quotidie magis ad pietatem, omnemque virtutem sedulo fingi, atque humanioribus literis, severioribusque disciplinis scienter erudiri, et imbui possent. Ac probe memineritis quomodo Nos Apostolicis Nostris Literis Annulo Piscatoris obsignatis ac die . 23 Martii Anno 1852 editis, cum ipsius Synodi Acta, tum hujus Lycei constitutionem proba vimus, ac deinde Encyclicis Nostris Literis die 25 ejus dem mensis et anni ad Vos datis de ejusmodi saluberrimo ad religionis et scientiarum incrementum suscepto consilio Vobis vehementer gratulati fuimus, ac simul meritas istis fidelibus tribuimus laudes, qui jam tunc non levia ad ipsum catholicum Lyceum inHibernia excitandum subsidia contulerant. Cum autem vel maxime optaremus, ut catholicum hoc Lyceeum, seu Universitas in Hibernia cito constabiliretur, tum commemoratis Nostris Apostolicis Literis Venerabili Fratri Paullo tunc temporis Armacano Archiepiscopo ad Nostrum, et hujus S. Sedis arbitrium Delegati Apostolici munus prorogandum esse consuimus, quo et memoratae Synodi Thurlesensis decreta diligenter observanda, et catholici praesertim Gymnasii constitutionem in ipsa Synodo sancitam, et a Nobis confirmatam ad optatum exitum celeriter perducendam omni studio et industria curaret. Quo circa cum idem Venerabilis Frater ad Archiepiaco palem Dublinensem Ecclesiam regendam ac moderandam a Nobis fuerit translatus, opportunum esse duximus, ut eodem Delegati Apostolici munere perfungi pergeret, quemadmodum per alias Nostras Apostolicas Literas die 3 Maii eodem Anno 1852 sub Annulo Piscatoris datas constituimus. Ac pro certo habebamus, Vos, Venerabiles Fratres, nulla interposita mora tam salutari operi manum statim admo ventes, vestra omnia consilia et studia omni alacritate fuisse adhibituros ad catholicum hoc in Hibernia Gymnasium majori celeritate excitandum, ex quo maximas in istos fideles populos utilitates divina adspirante gratia redundaturas esse confidimus. Hinc non levi certe molestia cognovimus, catholicam hanc Universitatem a Nobis et bonis omnibus tantopere exoptatam nondum fuisse constitutam, etiamsi ea omnia praesto sint, quae ad ipsam constabiliendam requiruntur. Itaque has ad Vos scribimus Literas, quibus etiam atque etiam a Vobis exposcimus, Venerabiles Fratres, ut, omni cunctatione plane remota, vestras omnes curas oogitationesque concordissimis animis, et ingeminatis stadiis ad catholicam ipsam Universitatem statuendam convertere properetis. Ut autem tam pium tamque salutiferum opus celeriter perficiatur, volumus atque mandamus, ut Vos omnes intra tres menses, postquam hae Nostrae Literne ad Vos pervenerint, conventum habeatis apud Venerabilem Fratrem Paullum Arehiepiscopura Dublinensem, quem hujus conventus Praesidem, ac Delegatum Apostolicum constituimus, ut ibi m Domino congregati , et ad sacrorum canonum normam in anum collecti, absque ulla tamen publica solemnitate denuo collatis inter Vos consiliis, et consociatis animis ea omnia in primis statuatis, quae ad catholicam hano Universitatem cito constituendam et aperiendam possint pertinere. In hoc autem conventu episcopalis vestrae sollicitudinis erit ea opportuna suscipere consilia, ut haec Universitas catholici, quo ornatur, nominis dignitati, ac sanctitati plane respondeat. Quocirca Vestrum erit intentissimo studio prospicere, ut ibi divina nostra religio tamquam anima totius literariae institutionis habeatur, et idcirco sanctus Dei timor et cultus foveatur, promoveatur, ut fidei nostrae depositum integrum inviohitumque custodiatur, et omnes disciplinae arctissimo cum religione foedere conjunctae prbgrediantur, ut omnia studiorum genera coruscantibus catholicae doctrinae radiis illuminentur, et sanorum verborum forma firmiter retineatur, ut id catholicum credatur, et ex cipiatur , quod ab hac feuprema Beatissimi Petri Apostolorum Principis Cathedra tutissimo totius ca tholice communionis portu [1](1), et omnium Ecclesiarum matre atque magistra [2](2) proficiscitur, et quod contra est strenue eonatanterque ex animo rejiciatur, ut omnes errores et profanae novitates propulsentur, atque eliminentur, ut ipsius Universitatis Professores in omnibus se ipsos praebeant exemplum bonorum operum in doctrina» in integritate, in gravitate, nihilque antiquius babeaot, quam totis viribus a d o l es centium animos ad pietatem, honestatem, omnemque virtutem sedulo fingere, illosque rebus opti mis instituens, ac literis et disciplinis diligenter erudire juxta documenta catholicae Ecclesiae, quae colamna «st, ac firmamentum veritatis. Cum autem noverimus, a Vobis jam electum fuisse Dilectum Filium Presbyterum Joannem Henricum Newman, ut eamtfem Universitatem regat et moderetur, tum ejusmodi vestram electionem approbantes volumus, ut idem Presbyter egregiis animi ingeniique dotibus ornatus, ac pietatis doctrinaeque laude, et catholicae religionis studio praestans ejusdem Universitatis curram et regimen suscipiat, eique veluti Rector praesit.

Jam vero qon dubitamus, Venerabiles Fratres , quia in hoc eodem conventu pro pastorali vestra vigijantia, ac saoerdotali zelo alia etiam omnia una nimi consensu statuenda curetis, quae in vestris Dioecesibus quotidie magis Dei gloriam augere, Cleri disciplinam, et sanctitatem promovere, ac populorum pietatem et devotionem fovere valeant. Etenim probe intelligitis, Decesse omnino esse, ut Sacri Ecclesiae

Pastores hisce praesertim asperrimis ac luctuosissimis temporibus maximam et indefessam curam, industriam, diligentiam, laborem assidue adhibeant, quo omnes gravissimi ac formidandi episcopalis muneris partes sedulo possint obire. Quapropter ne omittatis in hoc quoque conventu ea inire consilia, quibus ministerium vestrum implentes possitis quotidie magis in istis regionibus et sanctissimae fidei nostrae integritatem salvam incolumemque tueri, et religionis cultum promovere, et rectam Cleri institutionem, ac sanctimoniam excitare, et fideles Vobis commissos sanctissimis augustae religionis praeceptionibus imbuere, ac per gratiarum charismata confirmare, il losque 'ab venenatis pascuis arcere, atque ad salutaria propellere, et miseros errantes in omni boni tate, et doctrina ad unicum Christi ovile reducere, et inimicorum hominum insidias, fraudes, errores profligare, eorumque impetus frangere. Et quoniam haud ignoratis quos laetos uberesque fructus caelesti auxiliante gratia Christianis populis sacrae Missiones ab idoneis potissimum operariis habitae afferre soleant, idcirco ne praetermittatis ecclesiasticorum hominum Cleri cum Secularis, tum Regularis societa tem rite constituere, quo facilius navos et industrios operarios habere possitis, qui virtutum omnium ornatu fulgentes, ac recte tractantes verbum veritatis valeant in vestris Dioecesibus salutare sacrarum Missionum ministerium ea, qua par est, ratione utiliter ac diligenter exercere. Nunc vero haud possumus, quin Vobis, Venerabiles Fratres, iterum vehementis simo sane studio inculcemus, ut vestram omnem operam, auctoritatemque impendatis, quo praedictae Thurlesensis Synodi decreta a Nobis approbata et confirmata religiosissime ab omnibus observentur, et quae in iisdem decretis sancita sunt studiosissime perficiantur. Et quo facilius consequi id possitis, Venerabiles Fratres, ne omittatis ejusdem Thurlesensis Concilii decreta solemniori modo promulgare, eoramque observantiam vehementer commendare, et praecipere in Synodis tum Provincialibus, tum Dioceesanis, quas, uti scitis, ex sapientissimis praesertim Concilii Tridentini praescriptis concelebrare debetis. Atque ea potissimum occasione serio considerantes propria cujosque Provinciae, ac Dioecesis rerum ac temporum adjuncta, et indigentias, ne cessetis, Ve nerabiles Fratres, vestrum omnem episcopalem zelum provide sapienterque explicare, ut quod infirmum est consolidetis, quod aegrotum sanetis, quod fractum alligetis, quod abiectum reducatis, quod periit quaeratis, ut ex virtute, quam administrat Deus, in omnibus Ipse honorificetur per Jesum Christum Dominum Nostrum [3](1). Vobis autem summopere cordi sit juxta Apostolicas Constitutiones statutis temporibus haec veneranda Apostolorum Petri et Pauli limina praesentes visitare, ac Nobis et huic Sanctae Sedi diligenter exponere et referre vestrarum Diocesium res, statum, negotia, ut opportuna quaeque auxilia habere possitis ad muneris vestri partes majori usque alacritate et studio obeundas.

Persuasissimum Nobis est, Vos, Venerabiles Fratres, pro egregia vestra religione, ac singulari erga Nos et hanc Apostolicam Sedem pietate, amore, et observantia quam cumulatissime esse satisfacturos bisee Nostri» desideriis* monitis, pestulationibas et mandatis, quae date apertsque ostendunt quantopere de spirituali istius vestrae Nationis salute ae pro' paritate solliciti sanum biterim vero divitem innri sericordift Deum humiliter eaixsque eramus et obsecramus, ut in abundantia dkinae suae pafeiae Vebis propitie» compar adesse veHfc, vestrisque paetoralibos aeris et. laboribus benedicat,, qua fideles Vobis con erediti magis, in dies ambulent digne Dee per omnia placentes et in omni opere bono finectifieaptae. Atqae bonto» auspicem, et praecipuae paternae Nostrae in Vos caritatis tostam Apcstelicam Benedictionem ex. intime condo depromptam Vob» ipsis, Venerabiles Fsatros, cuncti sque istarum Ecclesiarum Clericis, Luciaque. fidelibus pwuwmter impertimur.


Datant. Renum apud Sanctum Petrum die 20 Martii. Annum 1854 Pontificatus Nostri Anno Octavo.

  1. Hieronym. Epist. 16.
  2. oacift. Sew. VII, de Baptiim. can. 3.
  3. I. Petri cap. 4, v. 11.