Pagina:De Occulta Philosophia Libri III (1533).djvu/117

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Fuit in emendando quaedam difficultas

LIBER SECVNDVS. CI.

|v.||ll IECYIUYI. CI, |na}\¢mlrí¢¦,nu|nc|o;,|x fun: formalioresjra nizm rffcalìualiorcs, ui- mathematica, numeros, ut sunt formaliores, it etiam esse actualiores, qui- bus uirtutem & efficientiam tam ad bonum quam ad malum, non solum ethni corum philosophi, sed etiam Hebræorum ac Christianorum attribuut theologi. De numeris corundem'q; potentia & uirtute. Cap. 11. INquit Seuerinus Boërthius, omnia quæcunque à primeua re- rum natura constructa sunt, numerorum uidetu ratione for- mata, ho enim fuit pricipale in animo conditoris exem-

  • _. pl:u-Jnncclcmcnrorxnm mulmudo mumnra Efi , hm: :empa-

mnl uu:«›,h›nc motus aflrorunß( urli conucrfiopnuxlumíi; flams num: ronlm collngmrionc |'ubf|l`hr.Sum icaq;numcnn\agmrúl1|bl|mxu|ni;;u1r nlmmy0rErcs.Ncq;cnim mírumcI'K,cum in rcbus mrurallbus finr mr ac lanrzuirmxes occulrz, htc: n1Jn\fcfhr\unopcm1cnú , cfft in lpfis num:- rismulm quidem m:|crcs,occu|uorcs, mmbnluorcs :tg zlffluciorcs ,qua- tcnus Ipfi fun! forn1:|1Aorrs,pcrfcfl1ores,ca'|eI'ì|bns infitglcparatns fubíhn |i1simm|xn,dcniq; maximam ål tìnuphcnflìmxm h.1b¢nlcs cum idcis in mê tednuma commixrnoncmj qunbus propriasßé cfhraclflìmas unrcs furxíunø lurzquamob rem etiam zddzmonica IS( dluxm muncra confiquznda plu- Iimum uakm, lusq: poífunr , quermdmodum in rebus nmxunhbus quali nu; ølcmcnufits imranfinutandc ad allquod clemcnule mulmm ualcnt nq; poffunr. Ruxfusomnia qu: funnrq; hunt ,cn-ni: numcns fubfifiunr I-lsrrurcmq; forriuntur . Tempus cnim ccnfhr numcm, omnisí1;n\oms S( ¦£ho,8( omnia qurcunq; rcmpnri 8( mmm fubicšh funi: (onccnrus etiam

mg uocu per numero: mrumq; propornoncm uxm haben: nq; cóíhnx,

prupornuncs ex nnmcnx onç, per lmus 81 yunflm cnnfinuum cluraéìc rc: B( f1gums:8( In Ibm propni upcnbux maga |s,medio exííìšrc imc: unolí quupproprmo pcrdc<lmarion:n1 ad cxmma ,un in ufu lucramm . Dc- niqueomncsl`pc¢|:s vmuralnunuåimrum qu: fupr: n.uunmfunr,cems numcris aflnngürurwlund inruenx P rlugons, numcxumcffc inquit quo cunth confl'.zn|,dlIh-|bu|r'que fingufns fingulas uirxuxcsù Pxoclus air:Nu mcrus lìmpcr cxwfhr: alíus mmm in uom , alius incarum pmponionc, alius in anima 86 r:ríonc,& alnus in dluinis . 'I hemifinus um: Gt Boëzhius, E( Auerroß Bzbylonius :um Pl1mne,fi<numcros rxmllungutncmxncm abfiìuc |1|í: puffo reåc phnlofophari putcm. Loquunturzutrmdc numero tanomlläl form1|i,non dc mafcnaln , fcnfibxli fiuc uoc:1i,numcrc marca- lorum ,dequo Pyzhzgoríci B( Acadcmid ,8( Auguflinus noflcr nihxlcu- nur, Ed inrcndunr ad proporrionem ex nllo rcfulnmem ,qutm num:- tum namnkm, B( f\›rn1:|1em8£ rationalrm uocant ,ex quo magna facral mcnn emananf, tam in naruralibugquåm dnuinisaxquc cc:l:f`hbus.Pcr 1| lum hzbelur ui: adon\ni:fc|b|l1:ind:|gmnd: El íntclligmda . Per illum ha- ßenlr pmxímus accrffns ad prophctiam naluulcm: :nrqucipfc abbax lo- lclúm in proyhclüsfius alizuia quìm yu' mumros furmalcs nd yxocdfxn 1 un c›.›,ø«- m <.››.;m ìllllfllh