Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/367

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


66 !

ECCLESIA MASSILIENSIS.

651

— ( Urbznus VI.) de cmfilio tf’rmm un : ur— A que angufiiz cives redegit, ut coaài fint, ha— AN" I

A N N l OHRISTI.

DI n Voun.

’37, -

138 :.

13.7.

In’l’on’o


139&

I 4 o 3. DI SADO.

[405.

jpiril. LV]. P— 35 I-

Jirulitm in pnfan’s con I mi : ( qux tam pue- blica quam rivata pofi coronztionem fuam ip- fo die Dommic : refurreétionis xvur. menfis A rilis faéhm. tenebat diebus eonfiflorialibus, vi elicet LunzficMercurii 8t Veneris)fummt b :

e ifupum han : Marjihmfim a vin- culo quo ma : pur euhfia Murfilimfi abfivlvvit. à ad Alba : tantum » urlo/in) » Vdentinm d’Dim- far trmfluh’t, ipfum pujiu’mdo i » epifcopum à p4 mm illius «ch’i : Vulnm’ru. Exinde autem a Albienfem cat edram tranfiit, quam oc- cupabat anno 1383.

XLVIII. AD nmnnus II.

Ademzrus de Vouta frater fuperioris, prius epifcopus Grafl’enfis, fubro atus efl : fratri in fede Mafiilìenfi anno 1379. e 15. ]uiii, quando ìs fuit tranflatus ad fedem Valentinenfem. Ejus meminit Iobannes Fabri ifcopus Carnorenfis in fuo diario die 18. Apri IS an. 1381. Exfiat in camera computorum Parif. Sacramenti : Alcuni da 70135 epifc’o/i Mujil. quo de man- dato Clementis p3p : Il. prominit Ludovico regi Francia : &. hdem. in manibus Johannis Carnatenfis epifcopi regia cancellarii. Chartz

bit : in aula nicis deliberationeargenteam capfzm S. Lauri 8L alia joulia ecclefiz ( {ic vocant gemmas 8L alias res pretiofzs) mercatoribus Avenionenfi- bus oppignerare, ut ab iis argentum mutuo 3c : ciperent : deponuntur ergo in manus Lauger’n Vapincenfis epifcopi, 8t Fouqueti d’Agout do- mini de Forcalquerio s poli annum autem re » flituuntur. uti conflat ex publìcis documenti ; civitatis Paulum 0b int innem. fanaitatem, 8L eruditionem laudìbus exrulit Czfir Nora-a- damus in bifioriz Provincia. qui przlatis &

B nobilibus acceptus propter fin ulares dotes,

multum quoque auàoritate apu reginam l- Iens, munificus erga ecclefiam cathcdra em

fuit, ejufque ruiuofam fornicem. ac valvam’

aufiralem rcflauravit, infculptis flzemmatibus«

entis fu : 1 qua : etiamnum vifuntur’. Ad me : Fiorem vitam evocatur 1433. ultima. Februaru die, ecclefia. herede relich ex aire.

LI. Bnnrnonougus.

Bartbolomzus de Rateali filius comitis de Ro- cacolio, ex p fito generali Carmelitarum xxx I. cleào a u Nannetas in Aremorica 14.30.

appenfum efl : figillum, in quo videtur cpifco— C inflìtuirur epi copus xv. nonas Septembris 14.33.

pus orans ante ima inem B. v’inis annuntia- tz, & fiemmafgenu’tium, quo efi leo erec- tus. Faàum e in civitzte A renfi die Veneris 18.menfis Aprilìs annoDonuni138z.indi&. v. an. 4.. Clementis papa : VII. An. 1387. nobis occurrit in chartis A]. id eft Aymarus ( idem ac Ademarus) eyìfco us Mafiìlienfis, cu’us vi- carius generali : era : ohannes Bonifacii prz- eus.

XLIX. GUILLELMUS III.

Guillelmus c ominatus le Tort ( 5L le Fort) eli itur e35 ? blicis Gu’elmi Balbani notarii 5 at fieramen- tum de obfervandis ecclefiz fiamtis non przfii- tit, nifi die 17. Januarii anni 1398. id requirenl talebanne Bonifaciiprzpofito, cum quo fica lìtem habuit anno 1399. & cum capituibo ; pro bominio fibi, ut contendebat. debito, & pro majoris templi fartis teékis. Eodem an. ape- ritur tbeca capiti : S. Lauri, ex confenfu prat- pofitì & capituli, in die feflzo afiumtionis, co- ram Ludovico re e Sìcìlìz, comite Provincìar, multìfque principrEus & proceribus. Suum diem obiit Guillelmus anno 14.03. die 15. Novembris.

L. PAULUS.

Paulus ex Iliufltrì genere de Sadoin Provincia ortus, nobilitatì natalium fplendorem eruditio- nis, eloquentisc, 8 : probatx vita : adiecit, qua : ìpfi Iolandis regina : amicitiam conciliavere i nam eum fuorum confiliorum & arcanorum fe- cit pamcìpcm.adhibuitque ad negoria difficil- lima traé’tanda.SuiÎc&us efl : autem Paulus Guil- lelmo anno circiter 14.03. Anno 14.05. die 14’. Maii. recepit ornamcnra epìfcopalia. Recenfc- tur in aflis conciliì Pifani, inter rsrfules, qui ad illud accefl’erunr. E0 fedente A fonqu Arra- gonum rex Maflìliam expugnavit, fpoliavit, eo-

ex regiflroVaticani. Confelitim zmulum babuit Ludovicum de Glandeves nobilem Provincia- lem.Cum enim hac tempeflaue fynodus Bali- -leenfis Eugenii auéioritarem minuere fatageret, quin etiam hoc ipfo anno 14.33. fefi. n. die Lu- nz 13. Julii fiatuìflet eleékìones omnium eccle. fiarum met litanarum, cathedralium, col- legiatarum, è : monafieriorum ac dignitatum eleàìvarum non amplìus faciendas per Roma- num pontificem, {ed fecundum’uris commu- uis prZÎCriprum : ideo fynodus ur ugenii elec- tionem re udiaret, Ludovicum de Glandeves.

copus an. 1396. ex aàis pu-D qui conci i0 aderat, epifcopum Maflilienfem

nominavit. Ab Eugenio commirtitur delegatus ut Bartbolomxum in pofl’eflionem mitteret : a : cum Ludovicus parentis fui baronis de Fau- con faàione valere :, rum etiam patrocinio Ba.- fileenfis concilii fc tuereretur, necnon Jobannze reginz regentìs & comitiflè Provincia :, non potuit Bartholoma’us pacatam poiÎcfiiODCm ob- tinere. Cum vero legams pontificis manfuetu- dine nibil proficeret, fulmine ecclefiaflico ufus urbem interdiào fubjicit, 8C vicinos pa oss cui ecclefiz des Accoulcs, & S. Salvatoris fighe non pamerunt pontifici, ceteris omnibus a facris 1m abflinentibusmt defunàorum corpora in lo- cis propbanìs per quinque menfes fepelìrentur. Confu es urbis ut turbatis rebus medelam af- ferrent, c0nveneruntjobannam regimm Aquis- fexriis tunc agentems quz adhibito fuperhac re fecretiorì iuo confilio, declaravit interdiC- tum nullius efie momenti, cum eIÎct contentio de epìicopatu inter duoss & provocarum efl : ad curiam Romanam de omnibus qua : 36h fuc- rant. A : cum clerus eam fencenrlam fatis in- telligeret ecclefix cauones, & auétoritatem la— befaéhre, ncc ruta confcientia poer liberari urbem abfolvique per fententiam laicorum a cenfura pontificis legitime inflifla, parere con-

ifcopali coram Paulo & cano— cuius«,

lo la trofl’: d’aria bi !

uh.

Dr RA. eou.

tuo"