Pagina:Johannes Kepler - Harmonices Mundi Libri V.pdf/338

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Fuit in emendando quaedam difficultas


De MoTIBUS Pl ANETAR UM

1

fecundum illud > Terra erat rudis indigeftaque moles , & cehebrje fuper faciem abyffi;&,DivificDeuslucem a tenebris,aquas ab aquis,mare ab anda; & v Omnia per ipfum Verbum faclafunt. Quis nifi Jefus

cap. x,

An^i-

Nazarenus

nusifte, pars erat

rum

M^&)~*

excl ue fordibus eruat wg ytViUMg

,

Dei

filius,

CLVdy^yivg

'fyyfcM

paftor anima-

,

cui offerendatxgflr/n 7TQvS ciLX.PV©J > utnospurgcta peccatis» 5 )

,

.

,

facerecur)

.

5

•>

(

A%7iw

)>7mi.tc'ciQ'a.g

oX@qv

t

exHymnoZachanaedeprompca oMw^^gtov XoKoypTov >

utfc. animabus verlantibus in tenebris

cLyvov Sc

fomicem

& a pcenis malifque euftodiac, 7%t)UJJM §0QV OLILLCL JYwjff

fciliceciramPatris? &quzealia velut

legimus,

quafi peccati originalis

&umbra

cLsvtpihizlov cltt zvo-ifiing

morcis,dec <£#©-'

i&Twmg


id

enim eft,

Deo in fanclicace & jufticia omnibus diebus noftris. Hsecigicur&fimihafeponamusnos jam, adquedddrinamEccle-

fervire

i.

fi£Cacholicaj,cujusfuncpropria,remiccamus: Cujusverbcarsapotif. fimum radtaeft mentio Hymni, idvideamus. Eundemenim Solem q. / .,-.-/ v .7 i

  • 1

v a , ,„ Y^oSriV cteLLOVMg pvLLCL fihovo-iov i%o%tTtvet , eundemde cu,

.

Sicetiam orpkeus.

>

i

KQtTLLX us ro fapia oriundus Phoebus, p j

tov

1

sir

-

ViQV

,

,

KiQctP, w t/Vo M<rKZ7cLJLLi7TQV

lLvvcilfi Ltiyci KVLLct@cLev(p7oio-@>oio

OftW.0- conlbrs eft Pzean

.

yiv$7ws,

& cujus chori

riAnVct? ctefioving 7rcuia.7rrifiov@j ivgict kovllov.

eundeminquamprimoftatimHymniverficulofalutac TLvffogvoiPp

fipJLLQV @>0L<ri7&CL.

ihKW.

Quo exordio fimul indicat

,

quid Pychagoreifub Ignis

vocabulointellexerinc, (ucmirumfic, difcipulumamagiftrisinCentriloco, quodipfiSolidabanc, dirtencire): fimulcotumHymnum a p corpore Solis, ejufq; qualitate luCe,fenfilib , ad intelleftualia tranlrerc;

&

illi

fuo TIvpJ, VQiPCO (igni fbrce Scoicorii arcifici

)

illi

Placonis fui cre-

corpore Solis aP a co Deo,Menci principi feu AvTOVU), fedem regiam in eum, per quem omnia creacafunc, confundens fignavki Creacuram in unum. Ac nos Chriftiani melius diftinguere docli , Logon illum ^ternum& increatum,qui tr&tftgogTOvQzoV, &quinuIIisfedibuscon-

&

,

quamvis fic incra omnia nullis excludirur, quamvis ipfe excra omnia, fcimus carnem ex ucerogloriofiffimaj Virginis Mariae in unicatinetur,

,

temPerlbnajfufcepifle i &confummaco carnis minifterio, ccelos, in pater cceleftis , exccllenci quodammodo prae caeteris Mundi quibus

&

& majeftacem habicare 3gnofcicur,fedem regiambccupafle, eciamquefuisfidehbus inilladomopacrisfuimanparcibus,per gloriam fcihcec

fiones efle pollicicum:de caacero fuper illa iede curiofius aliquid inquirere,lenfufque vel rationes haturalesad id indagandum arceflere,quod

oculusnonvidit, aurisnonaudivit,&in corhominisnon afcendicfupervacuumexiftimamus:Mentemverbcreacam, quancaxumque fic illa praeftanciaj, Creacori fiio mericb fubjicimus,- necDeos Incelligencias cum Ariftotele& philofophis gencilibus ,

rum exercicus

innumerabiles

nec Spiricuum Planecario*

cum Magis introducimus , adorandofve aut