Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/101

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

piunt aliqui fubie&um horizonti fubterraneum parallelu, que dum Sol attingit,aiumdiefcere,uel notftem impleri. Cum ergo fciuerimuscu quo gradu (igniferi fidus oriatur uel occidat, no uerimusc^angulumfe&ionisipfiusfignifcriin eadem parte cu horizonterfi tuncquocp inter orientem gradu& Solem tot par tes (igniferi inuenerimus,quotfufh'ciant concernantcp Solis ,p funditarem ab horizonte,iuxta terminos prxfcriptos propofi* ti (ideris, pronmiciabimus primum ipfius emerfum uel occulta tionem fieri. Quae uero de altitudine Solis fupra terram in prae cedenti dcmSftratione expofuimus.per omnia conueniunt eius etiam defcenfu fub terra: necp enim alio quam politione diffe* runttquemadmodum quae occidunt apparenti hemifpha:rio,la tenti oriuntur,funtep omnia uicifsim,ac intelle&u facilia. Quo circa de ortu & occa(u (iderum,adeocg de globi terreftris reuos lutione cotidiana difta fufticiant. De exquirendis ftellarum locis,ac fixarum canonicadefcriptionc. Cap, xiin. Oft expolitam i nobis cotidianam reuolutione glo bi terrx,8fqua:eam (equuntur,iam annui circuitus fequi debebant demonftrationes. At quoniam pri* fcorum aliqui Mathematicorum,ftellarum non er* rantium phamomena pra;cedere cenfuerunt, tanquam huius ar tis primordia. Quam idcirco fentetiam nobis fequendam puta uimus.quod inter principia S£ hypothefesaflumpferimus noti errantium ftellarum fpha^ram omnino immobilem e(Te,ad qua uagantium omnium (iderum errores ex arquo coferuntur. Sed ne quis miretur,cur hunc fufeeperimus ordinem,cum Ptolemac us in fua magna conftru&ionc exiftimauerit ftellarum fixarum explanationem fieri no po(Te,ni(i prius Solis 8C Luna; pra:ce(Tc rint locorum cognitiones:#propterea qua: ad ftellas fixas atti* nenr,cenfuiteoufc^diferenda. Quddfi denumeris intclligas, quibus Lunae Soliscp motus apparens fupputatur,ftabit fortaf* fefententia. Nam 8C Menelaus Geometra plerafcp ftellas,ea* rumcg loca Lunaribus coniunftionibus per numeros eft aflccu