Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/296

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

inuicem,Rationem facere uidcbitur,qusc omnia competunt ap parentrjs.Si igitur alia non fuiiTet in motu Rella: differentia, ut opinabatur Apolonius,poterant ifta fufficere.Sed maxima: elongationes a loco Solis medio, quae intelliguntur perangu 1osfab,&gab matutina: et ucfpertinai horum fiderum non inueniuntur ubiqj arquales,nccp altera alteri,neqj coniun<fh'm. & ad fe inuiccm,euidcnti contectura, quod curfus eorum non Cnt in homocentriscum terreno drculo , fedin alqs quibuida quibus efficiunt diuerfitatem fecundam. Idem quocp demon= Rratur in tribus iuperioribus Saturno,loue,Marte, qui ambi* unt undiq; terram. Repetito enim terra: drculo priori affuma tur exterior d s homocentrus,tanquam in eodem plano,in quo locus planeta: fumatur utcuq? in d figno, a quo redtae linea: agantur d f,d g , contingentes or=* bem terra: in f g lignis ,&dacbb dimetiens communis.Manifeftumcft,quod cx a folum* modoucrus locus planeta: in linea d e medr) motus Solis apparebit,exiRens acronydtus, 3C terrgproximus.Nam ex oppoiito in b exiRer» teterra,quamuisin eadem linea,minime appa rebit,hypaugus faScus, propter Solis ad c cognationem. Tpfe uero curfus terra: maior cxiRens,quo fuperac motum planetc, per apog£cam f b o circumferentiamapponerc uidebitur motui ftcllse totum angulum a d F,ac in reliqua g a r eundem auferre,fed tempore minori iuxta gaf circumferentia minorem Et ubi motus ablatiuus terra: fuperauerit motum ad* iundiiuum Relise circa a prsefertim,uidebitur ipfa a terra deftl tui,8£ in pra:cedentia moueri,&ibi Rationem facere,ubi minia ma fuerit differentia ipforum motuum contrariorum fecundu uifum.Sicc^rurfusmanifeRum eR,ea omnia accidere per unum motum terra:,qua: prifei quecfiuerunt per epicyclia finguloru. Sed quoniam motus Relise non inuenitur ecqualis prarter opia nionem Apolonrj &antiquorum,prodete id in aequali ad Reliant reuoludone terrae,non igitur in homocentro feruntur pia neta:,fed alio modo,quem protinus etiam demonRrabimus.