Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/327

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


part.LV.fcrup.xxxm.a prima ftella Arietis fixarum fphxra: fumptoinitio.Secundam anno Chrifti m.d.xvm.pridie Idus Decebris,o(flo horis a meridie,apparuitq5 ftella in part. lx ii i. ferup. r r.Tertiam uero anno eiufde m. d.xxi i i.otftaua Calend„ Martij,feptemhorisantcmeridiemin part.cxxm.fcrup.xx. Sunt igitur a prima ad fecuda anni iEgyptq vi.dies cxci.fcru, xlv.A fecunda ad tertia anni mi.dies exxii, ferup,, xxhi. Motus appares in primo temporis interuallo part.cx.xxx vx i. fcrup.xxix.tequalis aute part.CLX vi ti.ferup, vn. In fecundo temporis fpacio motus apparens part.Lxx,fcrup.xvin.a:qua Iis part, lxxxi n.Repetatur modo eccentrus Martis circulus, nificp a b fit iam partiu clx vi n.fcru, vn,& b c part. lxxxiii. Simili igitur modo(ut illoru numeroru multitudine inuolutio nem ac tccdiufilentiopra:tereamus)quo circa Saturnu & Ioue ufi fumus.inucnimus demu 8C in Marte apogaiu in b c circum* fercntia.Nam quod in a b no potuerit effe,ex eo manifeftu eft, cp motus apparens maior fuerit medio,partibus quippe xix* fcrup.xxn.RurfusnecincA,quonia etfi minorexiftatpraxe* dens hancB c,in maiori tamen diferiminemotum excedit appa rcntem,quam c A.Sed quemadmodu fupra dcmonftratu eft, in eccentro minor motus circa apogtea cotingit,ac diminutus.Re cfte igitur exiftimabitur in ipfa b capogteu, quod fit f,6C dimes tiens circuli FDG,in quo etiacentru orbis terra: fit. Inuenimus igiturFc A,part.cxxv.fcru,xxix.ac deinde qua: icquuturBF part. lx vi.fcrup.x vi i i.f c part.x vi.ferup.x x x vi. Centroru uero d b diftantia ;q6o.quaru qua: ex cetro q f funt ;oooo,atqj epicydrj dimidia diametri carunde part.yoo.quibus apparens a:qualisq? motus demonftratur inuice cohtercre,acpIane cofen cire experimentis.CompIeatur ergo figura ut antea. Oftendes tur enim cum duo latera a d,d e,trianguli a d E,fint cognita, cu angulo a d E,qui erat a primo Martis acronychio ad perigaru part. Liiii.fcru.xxxi.cxeut angulus da e,gt. vir,feru. xxmi. & reliquus a e d part. cx vi n.fcru. v.Terriuquocp latus a e pt. 9229.i£qualis eft aute dal angulus ipfi f d A}ex hypothefi.To tus igitur b a l,part.eft cx xxi i.fcru* mi.Ita quocp in triangu lo e a x.,duo latera e a}a e,data funt,angulum a datu comprtc*