Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/334

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

cum quadrantepartis.Dum effet ipfe locus Solis medius fccun dum numerationem in part. ccc x xx v i i. ferup. xli. fixarum fphccrae.Ad hanc fuam contulit alia obferuationem, quam di* cit fe habuiffe anno Antonini quarto, xii, die menfis Thoth, illucefcente fiquidem anno Chrifti cxMi.in diluculo, m.Ca* lend. Augufti,in qua rurfus ait fuifle maximu Veneris matuti na: limitem,part.XLvn.fcrup.xv.atq5 priori aequalem aloco Solis medio ,qui erat in part.cxix. adhaerentium ftcllarum Iphaera:,qui pridem erat in part. cccxxx vi i.fcrup*x l i . Ma* nifeftu eft,quod inter hgc loca,media fint abfidu,part. x l v 11 r. Si ccxx vi ii.cum trientibus fuis inuicem oppofita.quae quide adietftis utrobiqj part. vr .Si duabus tertqs praecefsionis aequi* noiflioru,incidutin partes xxv.TauriSi Scorprj ,exfentemia Ptolemaei,in quibus e diametro fumma ac infima abfidas Ve* neris eiTe oportebat.R.urfusad maiorem huius rei affirmatio* nem affumit aliud 4 Theone obferuatu anno mr. Adriani,dilu culo diei uicefimi,menfis Athyr,q erat a natiuitate Chrifti an* nuscxix.quarto Idus Octobris mane, ubi reperta eftdenuo Venusin maxima diftantiapart.xLVmferu. xxxn.a loco So lismcdio,exiftentein part. cxcx. fcrup.xm. Cui fubiungitfuu obferuatu anno xxi. Adriani,qui erat Crifti annus cxxxvi. nono dic menfis Mcchir/Egyptijs,Romanis auteodauo Ca* lcnd.Ianuarrj,horaprima nodtis fequentis,in quo rurfum ue* fpertina diftantia reperiebatur part.xLvn.fcrup.xxxu.a So lc medio in parr.ccLXv.Sed in praecedente Theonis confide* ratione erat locus Solis medius in part. cxci,fcrup.xm.Inter haec media loca cadut iteru in pt.x l i i i .feru. xx & ccxx vm. fcrup.xx.quafi,inquibusoportcteffe apogacum Si perigxu. Suntc^ab aequino<ftijs part.xx v.Tauri Si Scorpij.Qua: dein* de per alias duas confiderationes fcparauit fequentes. Vna ea* rum erat Theonis, anno xm. Adriani, diei m.mefisEpiphy, Scdannorum Chrifti erat cxxix.xn.Calend.lui«j diluculo, in qua repperit extremu Veneris matutina: limite part. xmiiu feru. XLvm.duSoI effetmedio motu in pt xi-viii.&dextan te,fii Venus apparens in part. mi. fixarum fphaerar. Alteram ac ccpitipfe Ptolemaeus anno xxi, Adriani, fecundo die menfis