Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 2.djvu/512

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie

stiftedes i Januar 1877 med det Formaal at fremme Studiet af Fædrelandets Historie ved Offentliggørelsen af nogle af de mange Aktstykker, Breve, Krøniker og andre Kilder, som endnu hen- ligger utrykte eller er mindre tilfredsstillende udgivne. Planen for Selskabet er den at betro Udgivelsen af de enkelte Kilder til et eller flere Medlemmer af Selskabet eller til Udenforstaaende, saaledes at de almindelige Regler for Udgivelsesmaaden ved- tages af Selskabet, og saaledes at Udgivelsen kontrolleres gennem et af Selskabet nedsat Udvalg. Selskabet har hidtil udgivet:

Kong Frederik den Førstes danske Registranter, udgivne ved Kr. Erslev og W. Mollerup. 1879. Pris 5 Kr.

Kong Christian den Fjerdes egenhændige Breve, udgivne ved C. F. Bricka og /. A. Fridericia. 1.— 7. Bind. 1878-91. Pris 57 Kr. 30 Øre.

Codex Esromensis. Esrom Klosters Brevbog, udgivet ved O. Nielsen. 1880—81. Pris 4 Kr.

Danske Kancelliregistranter 1535 — 1550, udgivne ved Kr. Erslev og W. Mollerup. 1881-82. Pris 5 Kr.

Libri memoriales capituli Lundensis. Lunde Domlvapitels Gavebøger, ud- givne ved C. Weeke. 1884-89. Pris 4 Kr.

Aktstykker og Oplysninger til Rigsraadets og Stændermødernes Historie i Kristian IV.s Tid, udgivne ved Kr. Erslev. 1.— 3. Bind. 1883—90. Pris 17 Kr.

Corpus constitutionum Daniæ. Forordninger, Recesser og andre kongelige Breve, Danmarks Lovgivning vedkommende, 1558—1660, udgivne ved V. A. Secher. 1.-6. Bind. 1887—1918. Pris 56 Kr.

Aktstykker til Oplysning om Stavnsbaandets Historie, udgivne ved J. A. Fridericia. 1888. Pris 2 Kr. 50 Øre.

Forarbejderne til Kong Kristian V.s Danske Lov, udgivne ved V. A. Secher og Chr. Støchel. 1.-2. Bind. 1891—94. Pris 10 Kr.

Repertorium diplomaticum regni Danici mediævalis. Fortegnelse over Danmarks Breve fra Middelalderen med Udtog af de hidtil utrykte, ud- givet ved Kr. Erslev, William Christensen og Anna Hude. 1. — 4. Bind. 1894-1912. Pris 18 Kr.

Danmarks Gilde- og Lavsskraaer fra Middelalderen, udgivne ved C. Ngrop. 1.— 2. Bind. 1895—1904. Pris 11 Kr. 50 Øre.

Aktstykker vedrørende Erik af Pommerns Afsættelse som Konge af Danmark, udgivne ved Anna Hude. 1897. Pris 50 Øre.

Breve til og fra Kristoffer Gøje og Birgitte Bølle, udgivne ved Gustav Bang. 1898-99. Pris 4 Kr.

Aktstykker og Oplysninger til StatskoUegiets Historie, 1660—1676, ud- givne ved J. Lindbæk. 1.-2. Bind. 1903—10. Pris 10 Kr.

Vitae Sanctorum Danorum, udgivne ved M. Cl. Gertz. 1908—12. Pris 7 Kr.

Missiver fra Kongerne Christiern Ls og Hans's Tid, udgivne ved William - Christensen. 1.— 2. Bind. 1912 — 14. Pris 10 Kr.

Luxdorphs Dagbøger, udgivne ved Eiler Nystrøm. 1. Bind. 1915 — 19. Pris 4 Kr. 50 Øre.

Scriptores minores historiæ Danicæ medii ævi, udgivne ved M. Cl. Gertz. 1.-2. Bd. 1917—22. Pris 18 Kr.

Kongelige Kammerregnskaber fra Frederik III. s og Christian V.s Tid, udgivne ved Emil Marquard. 1918. Pris 6 Kr.

Annales Danici medii ævi, udgivne ved Ellen Jørgensen. 1920. Pris 10 Kr.

��Forretningsudvalgets Medlemmer er for Tiden: Johs. Brøndum-Nielsen. L. Laursen. E. Marquard.

�� �