Colloquia familiaria/Abbatis et Eruditae

E Wikisource
< Colloquia familiaria

Jump to navigation Jump to search
Fairytale left blue.png Franciscani Epithalamium Petri Aegidii Fairytale right blue.png
ABBATIS ET ERUDITAE
Antronius, Magdalia
an. Quam heic ego suppellectilem video?
ma. An non elegantem?
an. Nescio quam elegantem; certe

parum decoram et pueltae et matronae. w. Qh<»;«  ob remf an. Quia librorum plena sunt omnia. ma. Tu, tantnj natu , tum abbas et aulicus , nunquam vi- disti libros in aedibus heroinarumf an. Vidi, eed GalHce scripto» : heie Ti4e# Graecos et Latinos. ma. An sok Galltee seripti Hbri docent sQjpientiam f an. Se4 decet noc henitwM, nt habeantquo delecten* ottam. wa. An solis heroinis licet sapere et saavrter vtveref an. Male conneeti», sapere et susviter yrre- re: nen est muliebre sapere: heroinarom est suarvi- ter vivere. ma. Nenne omniam est bene vivere f an. Opinor. ma. Qui potest autem suaviter vivere , qui Mn vivatbenef an. Imo qrri potest suariter vivere, qui vivat benef ma. Rrgo tu prtrbas eos, qufi rrrunt male, modo suaviterf an. Arbitror illos bene vivere, qui vivunt saaviter. ma. Sed bta suavitas unde profi- cisciturf e rehu* extrariis, a» ex anrmo f an. B re- bue extrariis. ma. O subtHem abbatem, sed erasstrm philosophum ! D*e nrrthi, qirrbus rebus tu metiris sua- Titatemf an. Somno, eonviviis, libertate faciendi quae velia, pecuaia, honoribus. ma> Verum , si istis rebve Deus addiderit saprenttam , num vrres suavr- Ser f an. Quid appeltas sapientram f ma. Hoc est, si intelligere» homtneBr non esse feiicem, nisi bonn animi; opes, hohores, genus neque fericrorem red- dere neque meliorem. a,n. Valeat ista quidem sapi- entia. ma. Quid si mini suavrm sit legere bonum au- ctorem, quam tibt venari, potare, aut ludere aleam; non videbor tibi suerviter vfrere f an. Eg» non Ttre- rem. ma. Non quaero, qufcl tiW sit suavissimum, sed quid deberet esse suave. an. Bgo nelim meos mo- nachos frequentes esse in libris. ma. At meus mari- tus hoc maxime probat. Sed quam ob rem tandem non probas hoe in monachh tuisf an. Quoniam ex- perior illos minns merigeros>: responsant ex Decre- tis, ex Deeretalthu* , exPerro, ex Paulo. wa. lnv Digitized by AUKATIS ET KKUDITAE. 271 peras igitur quac pugnant cum Petro et Paulo? an. Quid illi doeeant, neseio: sed tamen nou amo 010- nachum responsatorem : neque velim queaquam meorum piuasaperc, quam ege sapiam. ma. Istud ita vttari possit, ai tu de* operam , ut quam pluri- muut sapias. an* Non est otium. ma. Qui aic % an. Quia uon vacat. ma. Non vacat sapere % ak. Noa. ma. Qtiid obstat ! an. Prolixae preces, cura rei domesti- cae , vonatus, equi, cultut auiae. ma. kane ista tibi sunt potiora sapientia? an. Nobte sic usu venit. ma. lam iilud mihi dirito, si qui* lupiter haac potesta- tem iibi darot, ut posees et monachos tuoa et te iBflom vertare in quodeunque aninaal velles, an ilios io porcoa verteres, te ipsum in equum? an. Nequa- cjuanw MAw Atqui sic vitares , ne quis plusteunosa- poret. ak. Mea non magni referret, quod genus ani- roantit essent liionachi, raodo ipse essem homo. ma. An hainiaem esse censes, qui nec sapiat nec velit sa- pere? ajl Mihi sapto. ma. Etsibi sapiunt sues. an. Videre raihi sophistria quaepiam ; ita argutaris. ma. Non dicam qirid tu mihi videaris^Sed cur haec displi- cet supellei? am. Quia fuaus et colus sunt arma mu- liehria. ma~ Nonae matronae est , administrare rem domestieara, erudire liberos ? am. Est. ma. An rem taotam exiatimaa admiiiisirari posse sine sapientia? an. Nen arbitror. ha. At hanc sapientiam docent me libri. ak. Egedomi babeo sexaginta duos monacho»; tamen nullum iibrum reperie» in meo cubiculo. ma. Bene Uaque prospectum es* monaehis illis. an. Fe- ramlibros, non fero Latinos. ma. Quapropter? an. Quia non convenit ea Ungua foeminis. ma. Exspecto caussam. an. Quia parum facit ad tuendam illaruin pudicitiam. ma. Ergo nugacissimis fabulis ploni libri Gailice scripti faciunt ad pudicitiam ? an. Aliud est. ma. Dicistud, quidquid est, aperte. an. Tutiores suiit a sacerdotibus, si nesciant Latine. ma. Imo Digitized by 272 ABBATIS ET ERUDITAE. istiuc minimum est periculi vestra opera; quando» quidem hoc agitis sedulo, ne sciatis Latine. an. Vul- 4£us ita sentit, quiararum et insolituni est, foemi nam scire Latine. ma. Quid mihi citas vulgum, pes- siinum bene gerendae rei auctorem ? Quid mihi con- suetudinem, omnium malarum rerum magistram I Optimis assuescendum : ita tiet solitum, quod erat insolitum: et suave fiet, quod erat insuave; fiet de- corum quod videbatur indecorum. an. Audio. m. Nonne decorum est, foeminam in Germania natam discere Gallice? an. Maxime. ma. Quam ob rem? vn. Ut loquatur cum his, qui sciunt Gallice. ma. Et mi- hi putas indecorum, si discam Latine, ut quotidie confabuler cum tot auctoribus tam facundis, tam eruditis, tam sapientibus , tam tidis consultoribus? as. Libri adimunt multum cerebri foeminis, quum alioqui parum illis supersit. ma. Quantum vobis su. persit, nescio; certe mihi quantulumcunque est, inalim in bonis studiis consumere, quam in precibus sine mente dictis, in pernoctibus conviviis, in ex- hauriendis capacibus pateris. an. Librorum familia- ritas parit insaniam. ma. An colloquia combibonum, scurrarum et sannionum tibi non pariunt insaniam? an. Imo depellunt taedium ma. Qui fiat igitur, ut tam amoeni confabulones mihi pariant insaniamf an. Sic aiunt. na. At aliud ipsa loquitur res. Quanto plures videmus, quibus immodica potatio, et intem- pestiva convivia, quibus temulenta pervigilia , qui- bus impotentes affectus pepererunt insaniam ! an. Ego sane nollem uxorem doctam. ma. At ego mihi gratulor, cui contigerit maritus tui dissimilis. Nam et illum mihi, et me illi cariorem reddit eruditio. ax. Immensis laboribus comparatur eruditio, ac post moriendum est. ma Dic mihi, viregregie, si cras tibi moriendum essct, utrum malies mori stultior an sapicntior? an. Si citra laborem contingeret sapien- Digitized by ABBATIS ET ERUDITA E. 273 tia. ma. Sed nihil honiini citra laborem contingit irt hac vita: ct tamen quidquid paratum est, quantis- vis laboribus comparatum est, heic relinquendum est ; cur pigeat nos in re oninium pretiosissima su- mere laboris aliquid, cuius fructus nos in alteram quoque vitani comitatur? an. Frequenter audivi vul- go dici, foeminam sapientem bis stultam esse. ma. Isthuc quidem dici solet,sed a stultis. Foemina quae vere sapit, non videtur sibi sapere; contra, quae quum nihil sapiat, sibi viiletur sapere, ea demum bis stulta est. an. Nt-scio quomodo fit, utquemadmo- dum clitellae non conveniunt bovi, ita nec literae mulieri. ma. Atqui negare non potes, quin magis quadrent clitellae bovi, quam mitra asino aut sui. Quid sentis de Virgine matre? an. Optime. ma. Non- ne versabatur in libris ? an. Versabatur; at non iu istis. ma. Quid igitur legebat? an. Horas canonicas. ma. Ad quem usum? an. Ordinis Benedictini. ma. Sit ita sane. Quid Paula et Enstochium *)? nonne versa- bantur in sacris libris? an. Verum istuc nuncra- rum est. ma. Sic olim rara avis erat Abbas indoctus, nune nihil vulgatius : olim principes et Caesares eru- ditione non minus quam imperio praeminebant. Xe- que tamen usque adeo rarum est, quam tu putas : sunt in Hispania, sunt in Italia non paucae mulicres adprime nobiles , quae cum quovis viro queant con- tendere: sunt in Anglia Moricae, sunt in Germania Bilibaldicae et Blaurericae. Quod nisi caveritis vos, res eo tandem evadet, ut nos praesideamus in scho- lis theologicis, ut concionemur in templis ; occupa- bimus mitras vestras. an. Ista Deus avcrtat. ma. lmo

  • ) Paulam hanc, matronam Komanam, mortuo marito, pluri-

mas tuas facultates in pauperes eiogasse ferunt , eiusque filiaui Eut tachium non solum literarum latinarum, graecarum et he- braicarum fuiBBe peritissimatn , sed in sacra scriptura supra sexum versatam. Vixerunt tempore Hieronymi. Ekas. Coll. S Digitized by GooQle vestrum erit iioc averier*- Quod si pergetis ut coe- pistis, citius auseres concionatuii sint, quara vui mutos pastores ferant. Videtis iani inverti wundi soenara: aut deponeoda eat persona, aut agenAae suut suae cuique partes. an. Unde incidi in hanc foe- rainam ? Si quando vises nos, ego te suaviu* acei- piam. na. Quibus raodis? an. Saltabinius, biibeaius affatim, venabimur, ludemus, ridebinius. jsa. Mihi quidem iam nunc ridere iibet.

Fairytale left blue.png Franciscani Epithalamium Petri Aegidii Fairytale right blue.png