Colloquia familiaria/Epithalamium Petri Aegidii

E Wikisource
< Colloquia familiaria

Jump to navigation Jump to search
Fairytale left blue.png Abbatis et Eruditae Exorcismus sive Spectrum Fairytale right blue.png
EPITHALAMIUM PETRI AEGIDII.
Alypius, Bai.binus, Musae.
al. Deum immortalem ! quod ego novum spectaculum heic video?
ba. Aut tu vides quod nusquam eat, aut mei parum prospiciunt oculi.
al. Atqui mirum spectaculum est et amabile. b
ba. Enecas : dic, ubi vides?
al. Ad laevam in hoc colle nemoroso* ba. Col-

lemvideo. al.Noii videspuellarum ehorum? BA.Quid tibi venit in meutem, ut nos ad istum modum l*4m fadas? Ego ne muscam quidem puellam usquum conspicor. al. Tace: prodeunt e nemore. Papae, qui nitor, quae gratia! no« humanum est koe spoeta- culum. ba. Quae hunc agitant intempertae? al. Agnosco; novem suntMusae cum tribus Gratiis: 4e- miror quid agant; nuuquam vidi cultioresaut OKagis alacres: omnes sunt redimitae lauru , et suuri quae- que gerit organum. Porro Gratiae quam a*iabiltter sibi naerent! quam decet imjIIo adstricta cingulo i«- stis ac liberis diffluens laciniis! ba. At ego nunquam audiviquenquam magis delirantem, quam te. al.Ihio neminem vidisti me feliciorem. ba. Cur heic solus habes oeulos? al. Quia non bibisti ex foute Muea- rum : nam his solis conspicuae sunt Musae. ba. Ego affatim hausi e font*Scoti. al. Non flle fons estMu- sarum , sed lacus ranaruni. ba. Non potes efliceae, Digitized by FETKl AEGIDII. 275 ut et ipse videani hoc spectaeuii? ai.. Posseui, siqui- dem adesset laurus: nani liquer e fonte limpido, ra mo lauri adspersus, ocutos reddit huMsmodi specta oulorum perspicaces. «a. Eece laurut : «cce fouticu- lus. Ais. Commodum profecto. ia. Asperge. ai.. In- tende: videsue? ba. Quantam antea. Asperge rursus. ai*. lasnue vides ? «a. Tantuadem. Asperge copiosius» a*.. Utm v*4es, opinor. ba. lmo vix te video. ai m Mi- ser, quani peuitos «culos tuos obsedit ojciWm?/ Huecars vel aurigac daret oculos. Verum uon est quod erucieris: pra+stiterit fiirtasst non videre , ne tali praemio videos Musas, quali Actaeon i4it Dia- nam. Fericu4umeniraesset,ne te vertant in histricem aut aprum silvestrem aut poreum aut camelum aut ranam aut graculum. CJficiant tamen ut audias, mo- do ne obstrepas. iatn huc rteflectunt viam : occurra- mus. Xutytrt, t^t<tTf'>&fiT0i&&u(. mu. Kai av /uccAcc /«h", ftlo ftovot. al. Quiri veilicas? ba. Non praestas quod promiseras. al. Annon audisl ba. Audio, sed velut asinus lyram. al. Loquar igitur Latine. Quouam est iter tam cultis , tamque alacrthus? Num iarisitis Lovaniensium Aeademiam? mu. Bona verba. al. %iain ob rem i mu. Quis nunc illic nobis locus , ubi tot porci obgrtinniunt, ubrudunt asini, ebblactiunt cameli, obstrepunt gracuii , obgarriunt picae ? al. Ataui sunt ct illic quibus vestrum numen est vene- randum. mu. Scimus; eoque post afnnos oiiquot illuc coiauiigrabfmus. Nondum revoluta seculoruraperio- d*s 4iem iilusa fataiem advexit. Erit enim qui illic nobis amoenum exstruet dotuiciliuui , vel templum potius, quo vix alibi magnificentius ac sanctius. al. Non -est fas scire quisnam tantum deeus inveeturus sit nostrae ditioni i mu. Tibi fas est , nostrorum sa crorum invstae. Non dubium est, quin tibi notum sit toto «roe celebre Buslidianoruin nomen. al. He- roicum genus nominasti, et ornatid.s summoruui S 2 Digitized by GooQle EPITHALAMIUM principuui aulis natum. Quis enim non venerutur niagnum illum Franciscum Buslidium Besontinae ec- clesiae praesulem *), qui unus non unum Nestorem praestitit Phiiippo maximi Maximiliani filio 4 '), Ca- roli, qui maior futurus est, patri? mu. O felices nos, nisi fata virum illum terrisinvidissent ! Quantuserat ille Maecenas honestorum studiorum, quani candidus fautor ingeniorum ! Sed reliquit fratres duos, Aegi* dium , admirabili iudicio prudentiaque virum, et Hieronymum. al, Hieronymum novimus, omni li- terarum genere perpolitum, omni virtutum genere decoratum. mu. Nec eum fata longaevum esse patien* tur, tanietsi nemo dignior est immortalitate. Ai,.Un- de ista nostis? MU.ApoLlo nobis denarravit. AL.Quae- nam est ista fatorum invidia, ut optima quaeque pro- tinus subducant? mu. Id quidem non est huius tein- poris philosophari : sed llieronymus heic summa cuin laude moriens, universas opes suas destinabit instituendo Lovaniicollegio , in quo gratis et publi- citus tres iinguas eruditissimi viri profitebuntur. Ea res magnum ornamentum adiunget et studiis et Ca- roli gLoriae. Tum non ilLibenter versabimur Lova- nii. al. Quo nunc igitur est iter? mu. Antverpiam. al. Musae et Gratiae ad mercatum? MU.Ncquaquam; inio ad nuptias. al. Quid virginibus cum nuptiis % mu. Ad tales nuptias non est indecorum ire virgineS. al. Quas igitur nuptias narras? mu. Sanctas, puras, castas, ad quas non puderet ipsam adire Palladem ; et arbitror adfuturam. al. Non est fas scire sponsi

  • ) Besontium vel Bisontium metropolis Burgundiae, vulgo

liesancon.

  • •) Est. hic Philippus XXIX, Hollaudiae comes, filiusMa-

ximiliaui Caesaris et Mariae, Caroli bellicosi filiae. In Hispa- nia Ioannam, Ferdinandi regis filiam, uxorem duxit, et ita iure matriinonii regni Hispanici adminiBtrationem adeptus anno 15()(). in civitate Brugensi obiit , relictis duobus filiis Carolo et Ferdinando, et quatuor filiabus. Digitized by PETRI AC61DII. 277 nomen et sponsae! mu. Arbitror tibi non ignotiim esse candidissimum illuni iuvcneni, et omnibus poli- tioris literaturae deliciis expolitissimum , Petmm Aegidium. al. Gemmam nominasti , non hominem. mu. Ki nubet Cornelia, virguncula vel ipso digna Apolline. ai,. Ule quidem vestri cultor eximius a te- neris annis fuit. mu. Huic igitur cancmus epithalami- um. ai,. Et saltabunt Gratiae? mu. Non modo salta- bunt, veruiri etiam duo candidissima pectora indis- solubilibus mutuae benevolentiae nodis copulabunt, ut nihil unquam inter illos possit incidere vcl irae vel tacdii. llla perpctuum nihil audiet, nisi, Mca lux: ille vicissim nihil, nisi, Anime mi. Atquc huic iucunditati ne senectus quidem quidquani detrahct, imo potius adiunget aliquid. al.. Demirarer, si, qui sic vivunt, possint senescerc. mu. Rcctc mones : nam maturitas erit potius, quain sencctus. at,. At. qui novi permultos, quibus intra mcnses treis istae verborum blanditiae longe in diversum versae sunt, ct in convivio pro lepidis iocis volitabant disci et quadrulae. Maritus pro, Anime mi, audicbat, Fun- gus, lagena, spongia : uxor, Scropha, Acco *), vo- mica. mu. Vera pracdicas: scd istiusmodi niiptiae Gratiis iratis coierant; heic perpetuo morum iucun- ditas alet mutuam benevolentiam. ai». Narras tu qui- dem raram matrimonii felicitatein. ml*. Tam raras virtutes rara decet felicitas. ai>. Quid? coibunt nu- ptiae absque Iunone et Venere ? mu. luno quidem non aderit , rixosa Dea , et cui raro bcne convcnit cum suo love. Ne Venus quidem illa terrcstris et ebriosa, verum altera illa coelestis , quae conciliat formas animorum. al. Proinde sterile inatrimonium mihi narras. mu. Ne(Juaquam ; imo felicissime foe- cundum. al. Quid illa coelestis gignit, nisi animos? •) Acco nnmen mulierii ob Btulrttiam nobilis, ita ut in prover hium aliierit. Digitized by 27* KPITHALAMIUM mu. Ibh> addrt et corpora, sed ipiw animis niorigera, pertnde quasi gemmco myretlkecio indas opubaisa* mum. al. Ubitiam eet ea 1 ntt. En tibi procut ad- ve*ta*. ai*. Video: Dearn immortalem, qiri fulgor, qua* foraiae maiestas! ad hanc quidem aftera Venut inveuueta est. mu. VkUs quam medesti CopMUne*, nequatjaant ca#ci , quemadmoduni illi, quibus altc^ ra dementat aminMM mortaltum , sed oculatissinii : nec habeat insasMis facea, sed ignee placidissimo» ; nee habent plumbeas cuspides, quibue immitftrfft edium aioantis, ae miserus antmos amore non nui- tuodiscruciant. al. Plane masrem referunt. O Mi- cem iUaai domum , et auperis egregie earam * Cete* run> licetne audire epithalanrium e armen , qaod illi destinastts? mu. laio rogamus, ot Uheat audire. C r. i o. Candida taurigere nnbit Cornelia Petro. Autpiciit atttint numina dextra bonit. M E Ii P O M E N E. tontingat itfit turturum cancdrdia, Cornicutae viodcitat. T H A Tj I A. 'Ue caritdte Gracchum Ttberium praecetterit *), Qui suae vitam dntepotuit cdniugit Cornehme. EUTEKPE. 'Tlla caritdte tnperet c6niu*em Admeti ducix r Quae volent mortem maritt mdrte mutavit tua. T K R I» 8 I C H O K E. Ille twn ftagret leviore flamma, Attamen fato meliore y quam olim Plautiut **) raptae tociae gravatut Etse tuperstet. •) Tib. et C Gracchonun patrem. Cf. Plut. Tib. Gract h. c. K et Vnl. Max. ••) Vafcrius Masimus lib. 4. cap. 6. <f« amure couiugali Uuo narrat cxcmpla PJaittionim , altcnim , C. u Iau f r Numiilao, qul Digitized by PETIll A £ G I D 1 1. B R A T O. Ifla non flagret feviore flamma, Atlamen longe meliore fato, Casta quam tanelum deatnawit oliin Porcia Brutum *). Calliope. Spomum matikmi undiquaque tanctit Nec Satica profxrtus anteceUat **). U R A N I A Vxor moribu» undiquaque cattis Vincat Sufpitiam Paterculanam ***). P O L 1T H Y H N I A. Laudetur timifi prole puerpera, Accretcat domui ret timul ei decut; Sed livore vacet, sifieri potett Factit egregiit dehita ^foria. AL- Prorsus inviderem illi Petro Aegidio,, nisi tantus esset hominis candor, ut ipse nemini possit invidere. mij. Sed iam tempus est, ut cocptum carpamus iter. al. Numquid est quod interim velitis renuntiari Lo- vanium? mu. Ut nostro nomine satutes amicos omnes eandidos, ac nostri studiesos , sed prae ceteris ve- tustisNiimuni nostri chori cultorem loannem 1'aluda- num, lodocum Gaverium, Martinum Dorpium , et loannem Borsalum. ai» Id quidem fiet diligentcr. morte uxorts audita, doloris impotens peetus iwum gladio pcr- cuisit : alterum M. Plautii,qui quuni Tarentum appulissef r atque rbi uxor eini Orestilla morbo itecesiisiet , funerata ea, atque tn rogum imposfta , inter oflteinm ungendi, etosculandi, «trict» ferro iacubuit. •) Porvia Catonis fiiia, quum marituin suum Brutum apuil Phi. llppos interemptum coguosceret , quia ferrum non dabatur, ar- dcntes ore carboues ftausit, et se suffoeavit. •») Scipfo Ntm*et , qm a Senatn vir optimos iudicatus matrent Beifrm*» primitns aitvertam hosnfeio excepit. Sulpitia, Paterculi filia, Fulvii Floeci uxor, ob pudiciti. am e centum matronis lecta fuit ad dedicaudum Komae Veueris sioiulacrnm. Digitized by 280 EXOKCI SMUS Quid ceteris? mu. Dic.nii in aurem. ai.. Kes non pst magni sumptus *): itaque fiet quam primum.

EXORCISMUS, sive SPECTRUM.
Thomas, Anselmus

th. xtuid est bonae rei, quod tecum rides tam sua- viter, quasi thesaurum nactus sis? an. Non procul aberrat a scopo tua divinatio. th. At non imparties sodali quidquid istuc est boni? an. Imo iam dudum optabam mihi dari quempiam , in cuius sinum effun- derein hoc meum gaudium. th. Age igitur, imparti. an. Audivi modo fabulam lepidtssimam, quam iures esse comicum figmentum, nisi mihi locus, personae, totaque res esset tam nota, quam tu notus es mihi. th. Audire gcstio. an. Nostine Polum, Fauni gene- runi? th. Maxime. an. Is est et auctor et actor hu- ius fabuiae. th. Facile crediderirn. Nam ille vel abs- que persona possit quamvis agere fabulam. an. Sic est. Nosti, opinor, et praediuni , quod habet non ita procul a Londino? tii. Phy : non semel illic com- potavimus. an. Agnoscis igitur viam utrinque arbo- ribus pari digestis intervallo septam. th. Ad laevam aedium partem, altero fere balistae iactu. an. Tenes. Alterum viae latus habet alveuni siccum , duniis ac vepribus obsitum: e ponticulo iter est in apertam planitiem. th. Memini. an. Iampridem vagabatur rumor ac fabula per eius loci rusticos, iuxta ponti- culum hunc obversari spectrum quoddam, cuius sub inde exaudirentur miserandi eiulatus: suspicaban tur animam esse cuiuspiam , quac diris cruciatibus torqueretur. th. Quis auctor erat istius rumoris ? an. Quis, nisi Polus? Hoc prooemium praestruxerat suae fabulae. th. Quid isti venit.in mentem, ut ista coufingeret? an. Nescio; nisi quia sic est hominis in- ") Vitletur hoc dictiim in anrem, vt susptndant sese. Thomas, Ansrlmus. Digitized by S 1 V E SFECTRUM. 281 genium; gaudet huiusmodi commentis ludere stulti- tiam populi. Dicam quid nuper designarit huius ge- neris. Simul equitabamus aliquammulti Richemon- dam; inter quos erant, quos tu diceres cordatos ho- mines. Coelum erat mire serenum, nec ulia usquam nubecula suifuscatum. Ibi Polus, intentis in coelum oculis, signavit totam faciem ac scapulas imagine crucis; et vultu ad stuporem composito, ita secum: Deum immortalem, quid ego video? Rogantibus qui proxime equitabant, quid videret, rursus obsignans se maiore cruce : Avertat , inquit, clementissimus Deushocostentum. Quum instarent aviditatecogno- scendi, ilte defixis in coelum oculis, ac digito com- monstrans coeli locum, Nonne, inquit, videtis illic immanem draconem, igneis armatum cornibus, cau- dain circulumretorta? Quum negarent se videre, at- que ille iussisset, oculos intenderent, ac locum sub- inde commonstraret, tandem unus quispiam , ne vi- deretur parum oculatus, affirmavit se quoque vide- re. Hunc imitatus est unus item atque altcr: pude- bat enim non videre quod tam esset perspicuum. Quid multis? Intra triduum rumor hic totam Angli- am pervaserat, tale portentum apparuisse. Mirum autem quantum fama popularis addiditfabulae. Nec deerant qui, quid sibi vellet ostentum , interpreta- rentur serio. Horum stultitia ille, qui comnientiis fuerat argumentum, magna cuni voluptate frueba- tur. th. Agnosco hominis ingenium. Sed redi ad spectrum. an. lnterea commodum clivertit ad Polum Faunus quidam sacerdos , ex eorum genere quibus non satis est appellari Latine regulares, nisi Graece cognomen idem accinatur *), parochus vici illic ali- cunde vicini. Is sibi non vulgariter videbatur sape- re , praesertim in rebus sacris. th. Intelligo ; re- pertii8 est actor fabulae. an. Super coenam ortus est

  • ) Yocantur eniin Canonici, a k«vwv i vegula.

Digitized by

Fairytale left blue.png Abbatis et Eruditae Exorcismus sive Spectrum Fairytale right blue.png