Colloquia familiaria/Hippoplanus

E Wikisource
< Colloquia familiaria

Jump to navigation Jump to search
Fairytale left blue.png Alcumistica Irides et Misoponus Fairytale right blue.png
HIPPOPLANUS.
Aulus, Phaedrus.
au. Deum imniortalem , wv of/nvonQoowntl noster

Phdcdrus, et subinde in coelum suspicit! Adoriar. Quid accidit novae rei, Phaedre? ph. Quam ob rem istud intcrrogas, Aule? AU.Quoniam e Phaedro mih. videris factus Cato ; tanta est in vultu severitas. ph. Non mirum , amice; modo coufessus sum peccata mea. au. Phy, iani desino mirari. Scd dic age, bona fide confessus es omnia* ph. Omnia quae quidem in mentem veniebaat, unico dumtaxat excepto. au. Cur unum hoc reticuisti ? ph. Quia nondum potuit mihi displicere. au. Oportet esse peccatuni suave. ph. An peccatuni sit, nescio: sed tamen, si vacat, audies. au. Audiam equidem lubens. ph. Scis quanta sit im- postura apud nostros in his, qui venduat aut locant equos. au. Plus scio quam velleni, non semel ab il- lis delusus. ph. Nuper incidit inihi iter, quum satia prolixum, tum etiani acceleranduni. Adeo quendam ex illis, quem dixisses eius generis mininie malum; et intercedebat mihi cum hoinine nonnihil etiam ami- citiae. Narro, mihi reni esse seriani; opus esse prae- strenuo equo : si unquam praebuisset se mihi bonum virum, nunc praestaret. Ilie pollicetur, sese sic iue- cum acturum, ut ageret cuui fratre suo carissimo au. Fortassis et fratri inipositurus. pii. luducit in stabulum, iubet ut eligam ex omnibus equis quem- cunque vellem. Tandeni unus plus ceteris arridebat. llle probat iudiciuni nieuiii,deierans,eum equunifre- quenter a multis expetitum esse; se eum maluisse servare amico singulari,quam ignotis addicere. Con- ventum est de pretio : numeratur pecunia praesens : conscendo. Mira alacritate gestiebat equus in egres- su ; dixisses feroculum esse : nam erat obesulus et puichellus. Ubi iam equitassem sesquihoram, sensi, plane lassum ne calcaribus quidem impelli posse. Audieram, tales ab illis ad iinposturam ali, quos e specie iudicares insignes, ceterum laboris impatien- tissimos. Ego continuo mccum : Captus sum. Age, par pari referam, ubi redicro domum. au. ^uid heic consilii capiebas eques absque equo ? ph. Id quod res dabat; deflexi in proximum vicum ; illic clam apud quendam mihi notum deposui equum, et con duxi alterum: profeetos sum quo •estinaram ; re^ verstss «uni, reddo eunniietitmni equum,, repeFk> nteum sophtstam, ut erat, ebesum et pufohre requie» tum : eo veckus redeo adl imposteeem: rogo u* i«ir stahulo suo aiat diee aiiojuot* donee repetiero. Per- eunctatur, quam commodenie gesserit* Egovero deiero per omnia sacraynre nunqnom ki vkaconscen- disse tergum equi felicioris ; voiasse poeius qttam» aorimlasse, aec tam longo itinere un qiMun sen sieea lassttudinem, nee pilo factnm ob labovem macriorem» Haee y w w iHi peTsuasissem esse vera, tackusnecum cogitabat, equum Hlom aliom esse, qaata hactcnuev suspieatus esset. Itaqne prrusquam abiresa, rogabat ncm niihi venati» esset equus : primo aegatem ; qnoder iacideret iter denuo, non facile fere naneiscc simiiem : attamen niotl esse mihi tam carum , quod non esset venaie pretio largo, etiamsi quis nteipoumy inqoam, cuperet emptum. AU.Nae tu pulchre Creten» sem agebas cum Cretensi. ph. Quid muhis? Non dimirtit n%c, nisi prettuneiaia equi indicatura. lndi^ cavi wen pantlo pluris, quam emeram. Digressu» ac* homine mox suborno, qui mihi portem agat buius fa* bufae, puichreinstructum ataue edectum; is ingressus domum inclamat tocatorem : ait sibi opme esse snsi» gnl eqa» et lafcoris egregie patienti. Atter ostendie- multos, et pessimum quemqae maxime peaedfceac ; solumrMnw, qoem mihi veodiderat, qdoaiam eaists* maaat vere talem qvalem praedicaveram , non lau- dat. At after ilfcco rogat, nam et iile vesmiia csset : nam descripseram illi &rmam eqwi, et loeua* iacftca* ram. Locator primvm obticescere , atque alsoa aee- bitiose praedicare. Quum iste ceteris uteunque pro- batis semper ageret de wno illo, tanoVm loeator ap«4 se: Flanc fefeiiit me iudieium de ilio eqno, sie/oi- dem hic peregrimis statim agnovit huncinter omnea» Qiinni instaret Hle, tandem hic, Venalis est, inquit: sed pretio fow tasse deterreberis* Non est, inquit ille, magnum pretium, si r*i dignitas reapondeatj indica* Lndicavit aliquanto pluri* , %uam indicaram tpsi, ca- ptans et hoc lucri* Tandem conveuitde pretio, datur arrha satis nia$aa, nempe regalas aureua, ne qua su- spicio incideret simulatae emptioMs. Emptor iubet eajuo dari pabulum ; se mox ait rediturum, et abdu- cturum : dat etiam stabulario draehmam. Ego sl- mulatque cognovi paetionem esse Armam , sic ut re- scindi nou posset , rursu» ocreis et calcaribua arma- tus redeo ad loeatorem; anheJu* ciamo. Adest ille; rogat quid vetim» Hlieo, inquam, adornetur equus meus: nam e vestigio prohciscendunt est oh rem ma- xime seriam. Atqui modo, inquit, niandabas, ut ali- quot dies alerem equum tuuni. Verum, inquam ; sed praeter exspectationem obiectuni est negotium, id- que regium, quod nutlam patitur dilationem. Ueic iJle: eliges ex omnibus, queni voles; tuum habere non potes. Rogo, quam ob reml Quoniam venditus «*t, inquit, Ibi ego simulata magna perturbatione : Prohibeant, inquam, superi quod dicis. Hoc obiecto itiaeve non venderem eum eouum, etiamsi quts nu- meret quadruplum. Ineipio rixam, clamomeper* dituflK Tandem incaloit et i lle. Quid opus, inquit, hiaiurgii»? htdicasti euuum, ego vendidi: si numersj pretfcimy nihii hahea qued mecum agas; sunt i» baa urbe leges: ad exhibendum equmm me non poteti comp#Here. Quum diu elamassem , aut eqoium exbi- beretyaut emptorem, tandem iratiisnumeratpretium* Eineram quindecim aureis, aestimavam vigintisex. iUe aestimarat triginta duobus. Cogitabat apud ses praestat hoc lucrifaeere, quam equum reddere. Abee> doieuti similis , ae vix placatus etiom data pecunia. Ille rogat, ut boni consulam; se aliifl in rebus pensUr turum hoe incommodi. S*c impositum est impostori. Habet equum nullius pretii. Rxspeetatut, qui arrham dedit, veniat numeratuni pecuniani. At nemo venit, nec unquam venturus est. au. Interim nunquam tecuni expostulavit? ph. Qua fronte, autquoiure id faceret* Convenit quideni semei atque iterum, conquestus est de fide emptoris. Verum egoultroex- postulavi cum homine, dicens illum eo malo dignum, qui praepropera venditione tali equo me spoliarit. Hoc est crimen tam bene coHocatum, mea sententia, ut non possim inducere animum confiteri. au. Kgo mihi statuam poscerem, si quid tale desigiinssem ; tantum abest, ut confessurus sim. ph. An ex animo loquaris, nescio; mihi tamen addis animuni, quo ma- gis lubeat talibus facere fucuni.

Fairytale left blue.png Alcumistica Irides et Misoponus Fairytale right blue.png