De revolutionibus orbium coelestium/06

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Fairytale left blue.png Liber Primus Liber Tertius Fairytale right blue.png
NICOLAI COPERNICI REVOLUTIONUM
LIBER SECUNDUS.

Cum in praecedenti libro tres in summa telluris motus exposuerimus, quibus polliciti sumus apparentia syderum omnia demonstrare, id deinceps per partes examinando singula et inquirendo pro posse nostro faciemus. Incipiemus autem a notissima omnium diurni nocturnique temporis revolutione, quam a Graecis νυχθήμερον diximus appellari, quamque globo terrestri maxime ас sine medio appropriatam suscepimus, quoniam ab ipsa menses, anni et alia tempora multis nominibus exurgunt, tanquam ab unitate numerus. De dierum igitur et noctium inaequalitate, de ortu et occasu Solis, partium zodiaci et signorum, et id genus ipsam revolutionem consequentibus, pauca quaedam dicemus: eo praesertim, quod multi de his abunde satis scripserint, quae tamen nostris astipulantur et consentiunt. Nihilque refert, si quod illi per quietam terram, et mundi vertiginem demonstrant, hoc nos ex opposito suscipientes ad eandem concurramus metam: quoniam in his quae ad invicem sunt, ita contingit, ut vicissim sibiipsis consentiant. Nihil tamen eorum quae necessaria erunt praetermittemus. Nemo vero miretur si adhuc ortum et occasum Solis et stellarum, atque his similia simpliciter nominaverimus, sed noverit nos consueto sermone loqui, qui possit recipi ab omnibus, semper tamen in mente tenentes, quod

Qui terra vehimur, nobis Sol Lunaque transit,
Stellarumque vices redeunt, iterumque recedunt.


De circulis et eorum nominibus. Cap. I.

Circulum aequinoctialem diximus maximum parallelorum globi terreni circa polos revolutionis suae cotidianae descriptorum. Zodiacum vero per medium
signorum signorum circulum, sub quo centrum ipsius terre annua reuolutione circuit. At quoniam Zodiacus aequinoctiali obliquus exsistit: pro modo inclinationis axis terrae ad illam, per cotidianam terrae revolutionem binos orbes utrobiczz se contingentes describit, tanquam extremos limites: obliquitatis fuere, quos vocant Tropicos. Sol enim in his tropas, hoc est conversiones facere videtur hyemalem videlicet et aestivam. Unde et eam qui Boreas est sol sticicialem tropicum, Brumalem alterum qui ad Austrum, appellare consueverunt - prout in summaria terrestrium revolutionum enarratione superius est expositum, Deinde sequitur dictus Horizon, quem finientem vocant Latini: definit enim nobis apparentem mundi partem, ab ea quae occultatur, ad quem oriri videntur omnia quae occidunt, centrum habentem in superficie terrae, polum ad verticem nostrum. At quoniam terra ad caeli immensitatem incomparabile existit, praesertim quod etiam totum hoc, quod inter Solem et Lunam existit,iuxta hypothesim nostram, ad magnitudinem caeli concerni nequit: videtur horizon circulus caelum bifariam secare tanquam per mundi centrum, ut a principio demonstravimus. Quatenus autem obliquus fuerit ad aequinoctialem horizon, contingit et ipse geminos hinc inde parallelos circulos, Boreum quidem semper apparentium Austrimum vero semper occultorum: ac illum Arcticum , hunc Antarcticum nominatos a Proclo et Graecis fere, qui pro modo obliquitatis horizontis sive elevationis poli aequinoctialis maiores monoresve fiunt. Superest meridianus, qui per polos horizontis, etiam per aequinoctialis circuli polos incedit, et idcirco erectus ad utrumque circulum, quem cum attigerit Sol meridiem mediamque noctem ostendit. At hi duo circuli centrum in superficie terrae habentes , Finitorem dico et Meridianum, sequuntur omnino motum terrae et utcumque visus nostros. Nam oculus ubique centrum sphaerae omnium circumquaque visibilium sibi assumit. Proinde omnes etiam circuli in terra sumpti, suas in caelo similesque circulorum imagines referunt, ut in Cosmographia et circa terrae dimensiones apertius demonstratur. Et hi quidem sunt circuli propria nomina habentes, cum aliter possint infinitis modis et nominibus designari. Nicolai Copernici


De obliquitate signiferi, et distantia tropicorum, et quomodo capiantur. Cap. II


Signifer ergo circulus, cum inter tropicum et aequinoctialem obliquus incedat: necessarium iam exitimo, ut ipsorum tropicorum distantiam, ac perinde angulum sectionis aequinoctialis et signiferi circulorum, quantus ipse fit experiamur: Id enim sensu percipere necessarium, & artificio intrumentorum, quibus hoc potissimum habetur, ut praeparetur quadrum ligneum, vel magis ex alia solidiori materia, lapide vel metallo: ne forte aeris alteratione inconstans lignum fallere posset operantem. Sit autem una eius superficies exactissime complanata, habeatque latitudinem, quae sectionibus admittendis sufficiat, ut si esset cubitoruum trium vel quatuor. Nam in uno angulorum sumpto centro, quadrans circuli pro illius capacitate designatur atque distinguitur in partes XC aequales quae itidem subdividuntur in scrupula LX vel quae possint accipere. Deinde ad centrum gnomon affigitur Kylindroides optime tornatus, &erectus ad illam superficiem parumper emineat, quantum forsan digiti latitudine, vel minus. Hoc instrumento sic praeparato lineam meridianam explicare convenit in pavimento strato ad planiciem horizontis; & quam diligenter exaequato per Hydroscopium vel Chorobaten, ne in aliquam partem dependeat. In hocenimdefcriptocirculoecentro eius gnomon cri gitur,8i obferuantes quadoqj ante meridiem ubi umbra: exire* mitas ctrcucurrente circuli tetigerit,fignabimus. Similiter poft meridiem faciemus, & circumferentiam circuli interduo figna iam notata iacetem bifariam fecabimus. Hoc nempe modo i cen tro per (e&ionis puncium edutfta retfra linea meridiem nobis 61 Septentrionem infallibiliterindicabit. Ad hanc ergo ran qua ba fim erigitur planicies inftrumenti 8i ad perpendiculum figitur, conuerfo ad meridiem centro,a quo defccndcns linea exam ina* tim retftis angulis lineae meridianae congruat. Eurnic enim hoc modo,ut fuperficies inftrumenti meridianum habeat circulum. HincSolfticqSi Brumae diebus meridiana: Solis umbra funt observandae per indicem illum sive Kylindrium e centro cadentes, adhibita re quapia circa subiectam quadrantis circumferentiam: ut locus umbrae certius teneatur, & adnotabimus quam accuratissime in partibus & scrupulis. Nam si hoc fecerimus, circumferentia quae inter duas umbras signata, Sol Sticialem & Brumalem inventa fuerit, tropicorum distantiam, ac totam signiferi obliquitatem nobis ostendet, cuius accepto dimidio, habebimus, quantum ipsi tropici ab aequinoctiali distant, & quantus sit angulus inclinationis aequinoctialis ad eum, qui per medium signorum est circulum, fiet manifestum. Ptolemaeus igitur intervallum hoc, quod inter iam dictos limites est Boreum & Austrinum depraehendit partium. 47. ferup, primorum 41. fecundorum 40. quarum eft circulus 360, prout etiam ante fe ab Hypparcho Si Eratofthene reperit obs feruatumt iuntep parces 7;'. quarum totus circulus fuerit 83. Si exinde dimidia differentia, qua: partium eftz3.icrup.pri*! morum yj, fecundorum 20. conuincebat tropicorum ab «equi* nodtiali circulo diftantiam, quibus rirculus eft pardum 360. Si angulum fe&ionis cum fignifero. Exiftimauit igitur Ptole* mxus inuariabiliter fic fehabere,Sipermanfurumfemper. Ve rumab eo temporeinueniunturhte continue decrcuiile ad nos ufep, Reperta eft enim iam a nobisSialrjs quibufdam coeta. neis noftris diftantia tropicorum partium eile non amplius 4 6.8i ferup. primorum yS.ferc, Si angulus fecftionis partium 23. ferup. 2$. Si duarum quintarum unius, ut fatis iam pateat mo bilem effe etiam (igniferi obliquationem,de qua plura inferius, ubi etiam oftendemus coniedlura iatis probabili, nunquam ma ioremfuifle partibus23,icrup.5*2,nec unquam minoremfutus ram part.23.fcrup,23, DecircumferentijsSiangulisfecantiumfefecirculoru,a:quinos (ftialis,(igniferi,8i meridiani,e quibus eft declinatio Si afeen fio refta, decg eorum fupputationc. Cap, 111. Vod igitur de Finitore dicebamus ab ipfo oriri Si occidere mundi partes,hoc apud circulum meridia* num caelum mediare dicimus, qui utrunque etiam XXIIII. horarum spacio signiferum cum aequinoctiali transmittit, dirimitque, secando eorum a sectione verna vvel autumnali circumferentias, dirimiturque vicissim ab illis intercepta circumferentia. Cumque sint omnes maximi, constituunt trangulum spaericum orthogonium. rectus quippe angulus est, quo meridianus aequinoctalem per polos, ut definitum est, secat. Vocant autem circumferentiam meridiani, sive cuiuslibet per polos circuli sic interceptam declinationem zodiaci segmenti. Eam vero quae ex circulo aequinoctiali consentit, ascentionem rectam, simul exeuntem cum compari sibi zodiaci circumferentia. Quae omnia in triangulo convexo facile demonstrantur. Sit enim ABCD circulus transiens per polos aequinoctialis simul et zodiaci, quem plerique Colurum solstitiorum appellant: medietas signiferi ABC, medietas aequinoctialis BED, sectio Verna in E signo, Solsticiu in A, Bruma in C. Assumatur autem F polus cotidianae revolutionis, et ex signifero EG circumferentia partium, verbi gratia, XXX. cui super inducatur quadrans circuli FGH. Tunc manifestum est, quod in trangulo EGH, datur latus EG partium XXX. cum angulo GEH, cum fuerit minimus partium XXIII. scrup. XXVIII. secundum maximam declinationem AB< quibus CCCLX sunt quatuor recti, et angulus GHB rectus est. Igitur per quartum sphaericorum sipsum BHG triangulum datorum erit angulorum et laterum. Nempe domonstratum est, quorum substensa duplicis EG ad subtansam duplicis GH, est sicut subtendentis duplam AGE, sive dimetientis sphaerae ad subtensam duplicis AB, et semisses earum similiter, quoniam dupli AGE semissis est ex centro partium 100000. et quae sub AB earundem partium 39822. at EG partium 50000. et quoniam si quatuor numeri proportionales fuerint, quod sub mediis continetur, aequale est ei quod sub extremis, habebimus simissem subtendentis duplam GH circumferentiam partium 19911. et ſiue eorum ſemiſſes proportionales. Cum aũt ex his tres ſunt da­tæ, dabitur etiam quarta b h partium 62. ſcrup. 6. aſcenſio recta à puncto ſolſtitij, ſiue h e partium 27. ſcrup. 54. à uerno æqui­noctio. Similiter ex datis lateribus f g partium 78. ſcrup. 31. & a f earundem partium 66. ſcrup. 32. & quadrante circuli, habebimus angulum a g f partium 69. ſcrup. 23. s. proxime, cui ad uerticem poſitus h g e eſt æqualis. Hoc exemplo & in cæteris faciemus. Illud autem non oportet ignorare, quòd me­ridianus circulus ſigniferum in ſignis quibus tropicos contin­git ad rectos ſecat angulos. Nam per polos ipſum tunc ſecat, ut diximus. Ad puncta uero æquinoctialia eo minorẽ recto faciat angulum, quo ſignifer à recto declinat, ut iuxta minimam qui­dem inclinationem partium ſit 66. ſcrup. 32. Eſt etiam animaduertendũ, quòd ad æquales ſigniferi circumferentias, quæ ab æ­quinoctialibus tropicisúe punctis ſumuntur, anguli & latera tri­angulorũ ſequuntur æqualia, quemadmodũ ſi deſcripſerimus æquinoctialis circumferentiã a b cNicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu, & ſignife­rum d b e, ſeſe in b ſigno ſecãtes, in quo ſit æꝗ­noctiũ, aſſumpſerimusq́ꝫ æquales circumfe­rentias f b & b g, atqꝫ per polos motus diurni binos quadrantes circulorum k f l & h g m, erunt bina triangula f l b & b m g, quorũ late­ra b f & b g ſunt æqualia, & anguli ꝗ ad b uer­ticem, & qui circa l & m recti. Igitur per vi. ſphæricorum æqua­lium laterum & angulorũ. Ita f l & m g declinationes æquales & aſcenſiones rectæ l b & b m, & reliquus angulus f reliquo g. Eo­dem modo patebit in aſſumptis à puncto tropico ᶒqualibus cir­cumferẽtijs. Veluti cum a b & b c hinc inde æquales fuerint à tro­pico contactu b: deductis enim ex dNicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu æquinoctia­lis circuli polo quadrantibus d a, d b, erunt ſimili­ter bina triangula a b d & d b c, quorum baſes a b, & b c, & latus b d, utriqꝫ commune ſunt ᶒqualia, & anguli qui circa b recti, per viii. ſphæricorũ de­monſtrabuntur triangula ipſa æqualiũ eſſe lateꝶ & angulorũ: quo manifeſtũ ſit, ꝙ unius in ſigni­fero quadrantis anguli, tales & circumferẽtiæ expoſitæ reliquis totius circuli quadrantibus consentient. Quoniam exemplum Canonica descriptione subiciemus, in primo quidem ordine ponetur partes signiferi, sequenti loco declinationes partibus illis respondentes, tertio loco scrupula quibus differunt & excedunt has, quae fiunt sub maxima signiferi obliquitate particulares declinationes, quarum summa est scrupulorum. 24. Simili modo in ascensionum & angulorum tabella faciemus. Necesse est enim ad mutationem obliquitatis signiferi omnia mutari quae ipsam sequuntur. Porro in ascensione recta, per quam modica reperitur ipsa differentia, utpote quae decima unius temporis partem non excedat quaeque in horario spacio centesimam solummodo & quinquagesimam efficit. Tempora siquidem vocant prisci, circuli aequinoctialis partes, quae signiferi partibus cooriuntur, quarum utrarumque circulus est, ut saepe diximus. CCCLX. Sed pro earundem discretione , signiferi partes gradus, aequinoctialis vero tempora plerique nominaverunt, quod & nos de caetero imitabimur. Cum igitur tantula sit haec differentia, quae merito possit contemni, non piguit & hanc apponere. E quibus tum etiam in quavis alia signiferi obliquatione eadem patebunt, si pro ratione excessus a minima ad maximam obliquitatem signiferi similes partes singulis concernantur. Ut exempli gratia in obliquitate partium 23. scrup. 52. At iam ponitur esse partium 23. scrup. 34. maior inquam 6. scrupulis quam sit minima, quae sunt quarta pars ex 24. scrup. quibus maxima excedit obliquitas. Eiusdem autem rationis partes e scrup. 11. sunt fere 3. quae cum adiecero partibus 11. scrup. 19. habebo part. 11 scrup. 32, quibus tunc declinabunt gradus 30 signiferi, ab aequinoctio sumpti. Eodem modo & in angulis & ascensionibus rectis licebit facere, nisi quod his auferre semper oportet, illis semper addere, ut omnia pro tempore prodeant examinatoria.

Canon ſubtenſarum in circulo rectarum linearum.
Circũ­feren­tiæ. Semiſſ. ſubtend dup. cir. Dif­feren­tiæ. Circũ­feren­tiæ. Semiſſes ſubtend. dup. cir. Dif­feren­tiæ.
ꝑt. ſec. ꝑt. ſec.
10
20
30
747
892
87036
4
4
3
10
20
30
472
590
706
118
7
6


61
40
50
0
178
320
462
2
2
1


67
40
50
0
822
936
92050
5
4
3
10
20
30
603
743
882
140
139
9
10
20
30
164
276
388
3
2
1


62
40
50
0
88020
158
295
8
7
7


68
40
50
0
499
609
718
110
109
9
10
20
30
431
566
701
6
5
4
10
20
30
827
935
93042
8
7
6


63
40
50
0
835
968
89101
4
3
2


69
40
50
0
148
253
358
5
5
4
10
20
30
232
363
493
1
1
130
10
20
30
462
565
667
3
2
2


64
40
50
0
622
751
879
129
8
8


70
40
50
0
769
870
969
1
100
99
10
20
30
90006
133
258
7
6
6
10
20
30
94068
167
264
8
8
7


65
40
50
0
383
507
631
5
4
3


71
40
50
0
361
457
452
6
5
4
10
20
30
753
875
996
2
1
1
10
20
30
646
739
832
3
3
2


66
40
50
0
91116
235
354
120
119
8


72
40
50
0
924
95015
105
1
0
90
Canon ſubtenſarum in circulo rectarum linearum.
Circũ­feren­tiæ. Semiſſ. ſubtend dup. cir. Dif­feren­tiæ. Circũ­feren­tiæ. Semiſſes ſubtend. dup. cir. Dif­feren­tiæ.
ꝑt. ſec. ꝑt. ſec.
10
20
30
747
892
87036
4
4
3
10
20
30
472
590
706
118
7
6


61
40
50
0
178
320
462
2
2
1


67
40
50
0
822
936
92050
5
4
3
10
20
30
603
743
882
140
139
9
10
20
30
164
276
388
3
2
1


62
40
50
0
88020
158
295
8
7
7


68
40
50
0
499
609
718
110
109
9
10
20
30
431
566
701
6
5
4
10
20
30
827
935
93042
8
7
6


63
40
50
0
835
968
89101
4
3
2


69
40
50
0
148
253
358
5
5
4
10
20
30
232
363
493
1
1
130
10
20
30
462
565
667
3
2
2


64
40
50
0
622
751
879
129
8
8


70
40
50
0
769
870
969
1
100
99
10
20
30
90006
133
258
7
6
6
10
20
30
94068
167
264
8
8
7


65
40
50
0
383
507
631
5
4
3


71
40
50
0
361
457
452
6
5
4
10
20
30
753
875
996
2
1
1
10
20
30
646
739
832
3
3
2


66
40
50
0
91116
235
354
120
119
8


72
40
50
0
924
95015
105
1
0
90
Canon ſubtenſarum in circulo rectarum linearum.
Circũ­feren­tiæ. Semiſſ. ſubtend dup. cir. Dif­feren­tiæ. Circũ­feren­tiæ. Semiſſes ſubtend. dup. cir. Dif­feren­tiæ.
ꝑt. ſec. ꝑt. ſec.
10
20
30
747
892
87036
4
4
3
10
20
30
472
590
706
118
7
6


61
40
50
0
178
320
462
2
2
1


67
40
50
0
822
936
92050
5
4
3
10
20
30
603
743
882
140
139
9
10
20
30
164
276
388
3
2
1


62
40
50
0
88020
158
295
8
7
7


68
40
50
0
499
609
718
110
109
9
10
20
30
431
566
701
6
5
4
10
20
30
827
935
93042
8
7
6


63
40
50
0
835
968
89101
4
3
2


69
40
50
0
148
253
358
5
5
4
10
20
30
232
363
493
1
1
130
10
20
30
462
565
667
3
2
2


64
40
50
0
622
751
879
129
8
8


70
40
50
0
769
870
969
1
100
99
10
20
30
90006
133
258
7
6
6
10
20
30
94068
167
264
8
8
7


65
40
50
0
383
507
631
5
4
3


71
40
50
0
361
457
452
6
5
4
10
20
30
753
875
996
2
1
1
10
20
30
646
739
832
3
3
2


66
40
50
0
91116
235
354
120
119
8


72
40
50
0
924
95015
105
1
0
90
Quomodo etiam cuiuslibet syderis extra circulum, qui permedium signorum est prositi, cuius tam latitudo longitudine costiterit, declinatio & ascensio recta pateat, & cum quo gradu signiferi cælum mediat. Cap. IIII.

Hæc de signifero æquinoctiali & meridiano circulo, ac eorum mutuis sectionibus exposita sunt. Verum ad cotidianam revolutionem non solum interest scire, quæ per ipsum signiferum apparent, quibus Solaris tantummodo apparentiæ, aperiuntur causæ, sed etiam ut eorum quæ extra ipsum sunt, stellarum fixarum errantiumque, quarum tamen longitudo & latitudo datæ fuerint, declinatio ab æquinoctiali circulo, & ascensio recta similiter demonstrentur. Describatur ergo circulus, per polos æquinoctialis & signiferi ABCD, hemicyclus æquinoctialis sit AEC, super polu F, & signife ri BED, super polu G, sectio æquinoctialis in E signo. A polo aute G per stellam deducatur circumferentia GHKL, sitque stellæ locus datus in H signo, per quam a polo diurni motus descendat circuli quadras FHMN. Tunema nifestum est quod stela quæ in H existit meridianum incidit cum duobus M & N signis, & ipsa HMN circumferentia est declinatio stellæ ab æquinoctiali circulo, & BN ascensio in sphæra recta, quæ quærimus. Quoniam igitur in triangulo KEL, latus KE datur, & angulus KEL, et EKL rectus, dantur ergo per quartum sphæricorum latera KL & EL, cum reliquo angulo qui sub KLB, tota ergo HKL datur circumferentia. Et propterea in triangulo HLN duo anguli dati sunt HLN, & LHN rectus, cum latere HL: dantur ergo per idem quartu sphæricoru reliqua latera HL declinatio stelle, & LN, quæque superest NE ascesio recta, qua ab æquinoctio sphæra ad stellam permutatur. Vel alio modo. Si expræcedentibus KE circumferentia signiferi assumas tanquam ascensionem rectam ipsius LE, dabitur ipsa LE, viceveria ex Canone ascensionum rectarum, & LK ut declinatio cogruens ipsi LE, atque angulus qui sub KLE per canonem angulorum meridianorum, è quibus reliqua, ut iam demonstrata sunt, cognoscentur. Deinde propter EN ascensionem rectam, dantur partes signiferi EM, quibus stella cum M signo caelum mediat.

De finitoris sectionibus. Cap. v.

HOrizon autem circulus, alius est rectae sphaerae, alius obliquae. Nam rectae sphaerae horizon dicitur, ad quem aequinoctalis erigiur, sive per polos est aequi noctialis circuli. Obliquae vero sphaerae vocamus eum, ad quem circulus aequinoctialis inclinatur. Igitur in horizonte recto omnia oriuntur et occidunt, fiuntque dies noctibus semper aequales. Omnes eum parallelos motu diurno descriptos per medium secat horizon, nempe per polos, et accidunt ibi quae iam circum meridianum explicavimus. Diem vero hic accpimius ab ortu Solis ad occasum, non utcunque à luce ad tenebras, uti vulgus intelligit, quod est a diluculo ad primam facem, de quo tamen circa ortum et occasum signorum plura dicemus. E contrario, ubi axis terrae erigitur horizonti, nihil oritur et occidis, sed in gyrum omnia versata semper in aperto sunt, vel in occulto, nisi quod alius motus produxerit, qualis est annuus circa Solem: quo sequitur per semestre spacium diem ibi durare perpetuum, reliquo tempore noctem: nec alia quam hyemis et aestatis discrimine, quoniam aequinoctalis circulus ibi convenit in horizonte. Porrò in sphaera obliquea, quaedam oriuntur et occidunt, quaedam in aperto sunt semper, aut in occulto, fiunt interim dies et noctes inaequales. Ubi horizon obliquus existens contingit duos circulos parallelos, iuxta modum inclinationis, quorum is qui ad apparentem polum est, definit semper patentia, et ex adverso qui ad latentem est polum, latentia. Inter hos ergo limites per totam latitudinem incedens horizon, omnes in medio parallelos in circumferentias secat inaequales, excepto aequinoctiali, q maximus est parallelorum: et maximi circuli bifariam se invicem secant. Ipse igitur finiens obliquus dirimit in hemisphaerio superiori versus apparentem polum maiores parallelorum circumferentias, eis quae ad Austrinum latentemque polum, & è converso in occulto hemisphaerio, in quibus Sol motu diurno apparens, efficit dierum et noctium disparitatem.

Quae sint umbrarum meridianarum differentiae. Cap. vi.

SUnt & umbrarum meridianarum differentiae, quibus alii Periscii, alii Amphiscii, alii Heteroscii vocantur. Periscii quidem sunt quos circumumbratiles dicere possumus, circumquaeque Solis umbram sortientes. Et sunt ii, quorum vertex sive polus horizontis minus vel non amplius abest à polo terrae, quàm tropicus ab aequinoctiali. Ibi enim paralleli quos attingit horizon, limites existentes semper apparentium vel occultorum, tropicis sunt maiores vel aequales. Ac proinde Sol aestiuus is semper apparentibus eminens, eo tempore gnomonum umbras quoquo versum proiicit. At ubi horizon tropicos circulus tangit, fiunt et ipsi semper apparentium, & semper occultorum limites. Quapropter Sol is solstitio pro media nocte terram radere cernitur, quo momento totus signifer circulus convenit in horizonte, & confestim sex signa simul oriuntur, & totidem ex adverso simul occidunt, & polus signiferi cum polo horizontis coincidit. Amphiscii, qui meridianas umbras ad untranque partem mittunt, sunt inter utrumque tropicum habitantes, quod spacium prisci mediam Zonam vocant, & quoniam per omnem illum tractum signifer circulus bis rectus insistit, ut in secundo theoremate Phaenomenon apud Euclidem demonstratur, bis ibidem absumuntur umbrae gnomonum, & Sole hinc inde transmigrante, gnomones modo in Austrum, modo in Boream umbram transmittunt. Caeteri qui inter hos & illos habitamus Heteriscii sumus, eo quòd in alteram solummodo partem, hoc est Septentrionem mittimus umbras meridianas. Consueverunt autem prisci Mathematici obrem terrarum in septem climata secare, utputa per Meroen, per Sienam, per Alexandriam, per Rhodon, per Hellespontum, per medium Pontum, per Boristhenem, per Bizantium, & caetera per singulos parallelos, ad differentiam & excessum maximorum dierum. Umbrarum quoque longitudinem quas in meridie sub aequinoctiis, ac utrisque Solis conversionibus per gnomones observarunt, & penes elvationem poli, sive latitudinem cuiusque segmenti. Haec cum tempore partim mutate, non prorsus eadem sunt quae olim, propter mutabilem, ut diximus, signiferi obliquitatem, quae latuit priores: sive ut rectius dicam, propter aequinoctialis circuli ad signiferi planum variantem inclinationem, à qua illa pendent. Sed elevationes poli, sive latitudines locorum, & umbrae aequinoctiales consentiunt iis, quam antiquitus inveniuntur annotata: quod opertebat accidere, quoniam circulus aeuinoctialis sequetur polum globi terrae. Quo circa & illa segmenta, non satis exacte per quaecunque umbrarum & dierum accidentia designantur & definiuntur, sed rectius per ipsorum ab aequinoctiali circuli distantias, quae manent perpeturo. Illa vero tropicorum mutatio quanque permodia existens, modicam circa loca Austrina dierum & ubrarum diversitatem admitted, ad Septentrionem tendentibus fit evidentior. Quod igitur gnomonum umbras concernit manifestum est, quae ad quamlibet altitudinem Solis datam percipiatur umbrae longitudo, & è converso. Quemadmodum si fuerit gnomon AB, quam iaciat umbram BC, cumque index ipse rectus existat ad planum horizontis necesse est ut ABC angulum semper rectum efficiat, per definitionem rectarum ad planum linearum. Quapropter si connectatur AC, habebimus ABC triangulum rectangulum, & ad datam Solis altitudinem, datum etiam habebimus eum, qui sub ACB angulum. Et per primum triangulorum praeceptum AB gnomonis, ad umbram suam BC ratio dabitur, & ipse BC longitudine. Vicissim quoque cum AB & BC fuerint data, constabit etiam per tertium planorum angulus ACB, & Solis elevatio umbram illam pro tempore efficientis. Hoc modo prisci in descriptione illorum segmentorum globi terrae cum in aequinoctiis, tum in utraeque trope suas cuiusque umbrarum meridianarum longitudines affignarunt.

Maximus dies, latitudo ortus, & inclinatio sphaerae, quomodo invicem demonstrentur, & de reliquis dierum differentiis. Cap. vii. ITa quoque ad quamlibet obliquitatem spaerae, sive inclinationem horizontis maximum minimumque diem cum latitudine ortus, ac reliquam dierum differentiam simul demonstarbimus. Est autem latitudo ortus circumferentia circuli horizontis ab ortu Solstitiali ad Brumalem intercepta, sive utrusque ab ex ortu aequinoctiali distantia. Sit igitur meridianus orbix ABC, & in hemisphaerio orientali semicirculus horizontis BED, aequinoctialis circuli AEC, cuis polus Boreus sit F. Assumpto Solis exortu sub aestiva coversione in G signo, describatur FGH circumferentia maximi circuli. Quoniam igitur mobilitas sphaerae terrestris in F polo circuli aequinoctialis peragitur, necesse est GH signa in meridiano ABCD congruere, quoniam paralleli circa esdem sunt polos, per quos maximi quique circuli similes auferunt ex illis circumferentias. Quapropter idem tempus quod est ab ortu ipsius G ad meridiem metitur, etiam AEH cir umferentiam, & reliquam semicrcululi subterraneam partem CH, à media nocte ad ortum. Est autem semicirculus AEC, & quadrantes sunt circulorum AB & EC, cum sint à polo ipsius ABCD: erit propterea BH dimidia differentia maximi diei ad aequinoctialem, & EQ inter aequinoctiale, & solstitialem exortum latitudo. Cum igitur in triangulo EHG constiterit angulus qui sub GEH obliquitatis sphaerae iuxta AB circumferentiam, & qui sub GHE rectus, cum latere GH per distantiam tropici aestivi ab aequinoctiali, reliqua etiam latera per quartum sphaericorum, BH dimidia differentia diei aequinoctialis & maximi, & GE latitudo ortus dantur. Idcirco etiam si cum latere GH latus EH maximi diei & aequinoctialis differentia, vel EG datum fuerit: datur qui circa E angulis inclinationis sphaerae, ac perinde ED elevatio poli supra horizonta. Quin etiam si non tropicum sed aliud quodcunque in signifero G punctum sumatur, utraque nihilominus EG & EG circumferentia patebit. Quoniam per canonem declinationum supra expositum, nota fit GH circumferentia declinationis, quae partem ipsam signiferi concernit, fiuntque caetera eodem modo demonstrationis aperta. Unde etiam sequitur, quòd partes signiferi, quae aequaliter à tropico distant easdem auferunt horizontis circumferentias ab aequinoctiali exortu, & ad easdem partes, faciuntque dierum & noctium magnitudines invicem aequales, quod est, quoniam idem parallelus utrumque habet signiferi gradum, cum sit aequalis ad eandemque partem ipsorum declinatio. Ad utramque vero partem ab aequinoctiali sectione aequalibus sumptis circumferntiis accidunt rursus latiduines ortus aequales, sed in diversas partes, ac permutatim dierum ac noctium magnitudines, eo quòd aequales utrobique describunt circumferentias parallelorum, prout ipsa signa aequaliter ab aequinoctio distantia, declinationes ab orbe aequinaoctiali habent aequales. Describantur enim in eadem figura parallelorum circumferentiae, & sint GM, & KN, quae secent finientem BED in GK signis, accommodato etiam ab Austrino polo L quadrante maximi circuli LKO. Quoniam igitur HG declinatio aequalis est ipsi KO, erunt bina triangula DFG & BLK, quorum duo latera alterum alteri, FG aequale est ipsi LK, & FD elevatio poli ipsi LB, & anguli qui circa BD sunt recti. Tertium igitur latus BG tertio BK aequale, è quibus etiam relinquuntur GE, EK latitudines ortus aequales. Quapropter cum hic quoque duo latera EG, EG sint aequalia duobus EK, KO, & anguli qui sunt ad E verticem aequales: reliqua EH, EO, ob id latera aequalis, quibus additis aequalisbus colligitur tota, OEC circumferentia toti AEH aequalis. Atqui maximi per polos circuli parallelorum orbium similes auferunt circumferentias: erunt & ipsae GM, KN similes invicem & aequales. Quod erat demonstrandum. At haec omnia possunt alio quodque modo demonstari. Descripto itidem meridiano circulo ABCD, cuius cerntrum sit E, dimetiens aeuqinoctialis & communis ipsorum orbium sectio sit AEC, dimetiens horizontis ac linea meridiana BED, axis sphaerae LEM, polus apparens L, occultus M. Assumpta distantia conversionis aestivae, vel quaelibet alia declinatio sit AF, ad quam agatur FG dimetiens paralleli, in sectione quoque communi cum meridiano, quae secabit axem in K, lineam meridianem in N. Quoniam igitur parallela sunt, secundum Posydonii definitionem, quae nec annuunt nec abnuunt, sed lineas perpendiculares inter se sortiuntur ubique aequales, erit ipsa KE recta linea aequalis dimidiae sub tendentis duplam AF circumferentiam. Similiter KN erit dimidiae subtendentis circumferentiam paralleli, cuius quae ex centro est FK, per quam quidem differentiam dies aquinoctialis differt à diverso. Idque propterea, quòd omnes semicirculi, quorum illae communes sectiones existunt, hoc est quorum sunt dimetientes, utputa BED horizontis obliqui, LEM horizontis recti, AEC aequinoctialis, & FKG paralleli, recti sunt ad planum orbis ABCD. Et quas inter se faciunt sectiones per XIX. undecimi libri elementorum Euclidis, sunt eidem plan perpendiculares in EKN signis, & per sextam eiusdem paralleli, & K est centrum paralleli, E contrum sphaerae. Quapropter er EN semissis est sub tendentis duplam circumferentiam horizontis, qua oriens paralleli differt ab ortu aequinoctiali. Cum igitur AF declinatio fuerit data cum reliqua quadrantis FL, constabit semissed subtendentium dupla KE ipsius AF, & F ipsius FL, in partibus quibus AE est 100000. In triangulo vero EKN rectangulo, qui sub KEN angulus datur penes DL elevationem poli, & reliquus KNE aequalis ipsi AEB, quod in obliqua sphaera paralleli pariter inclinantur ad horizontem, dantur in eisdem partibus latera, quarum quae ex centro sphaerae est 100000. Quibus igitur quae ex centro FK paralleli fuerint 100000. dabitur etiam ipsa KN tanquam dimidia subtendentis totam differentiam diei aequinoctialis et paralelli in partibus, quibus similiter orbis parallelus est CCCLX. Ex his manifestum est, rationem FK ad Kn constare duabus rationibus, videlicet subtensae dupli FL ad subtensam dupli AF, id est FK ad Ke, atque subtensae dupli AB ad subtensam dupli DL, estque sicut EK ad KN, nempe inter FK & KN assumitur EK. Similiter quoque BE ad EN rationem, componunt BE ad EK, atque KE ad EN. Sic equidem existimo non solum dierum & noctium inaequalitatem, verumetiam Lunae & stellarum, quarumcunque declinatio data fuerit parallelorum, per eos motu diurno descriptorum segmenta descerni, quae supra terram sunt, ab iis quae subtus, quibus ortus & occasus illorum facile poterit intelligi.

Canon ſubtenſarum in circulo rectarum linearum.
Circũ­feren­tiæ. Semiſſ. ſubtend dup. cir. Dif­feren­tiæ. Circũ­feren­tiæ. Semiſſes ſubtend. dup. cir. Dif­feren­tiæ.
ꝑt. ſec. ꝑt. ſec.
10
20
30
747
892
87036
4
4
3
10
20
30
472
590
706
118
7
6


61
40
50
0
178
320
462
2
2
1


67
40
50
0
822
936
92050
5
4
3
10
20
30
603
743
882
140
139
9
10
20
30
164
276
388
3
2
1


62
40
50
0
88020
158
295
8
7
7


68
40
50
0
499
609
718
110
109
9
10
20
30
431
566
701
6
5
4
10
20
30
827
935
93042
8
7
6


63
40
50
0
835
968
89101
4
3
2


69
40
50
0
148
253
358
5
5
4
10
20
30
232
363
493
1
1
130
10
20
30
462
565
667
3
2
2


64
40
50
0
622
751
879
129
8
8


70
40
50
0
769
870
969
1
100
99
10
20
30
90006
133
258
7
6
6
10
20
30
94068
167
264
8
8
7


65
40
50
0
383
507
631
5
4
3


71
40
50
0
361
457
452
6
5
4
10
20
30
753
875
996
2
1
1
10
20
30
646
739
832
3
3
2


66
40
50
0
91116
235
354
120
119
8


72
40
50
0
924
95015
105
1
0
90
Canon ſubtenſarum in circulo rectarum linearum.
Circũ­feren­tiæ. Semiſſ. ſubtend dup. cir. Dif­feren­tiæ. Circũ­feren­tiæ. Semiſſes ſubtend. dup. cir. Dif­feren­tiæ.
ꝑt. ſec. ꝑt. ſec.
10
20
30
747
892
87036
4
4
3
10
20
30
472
590
706
118
7
6


61
40
50
0
178
320
462
2
2
1


67
40
50
0
822
936
92050
5
4
3
10
20
30
603
743
882
140
139
9
10
20
30
164
276
388
3
2
1


62
40
50
0
88020
158
295
8
7
7


68
40
50
0
499
609
718
110
109
9
10
20
30
431
566
701
6
5
4
10
20
30
827
935
93042
8
7
6


63
40
50
0
835
968
89101
4
3
2


69
40
50
0
148
253
358
5
5
4
10
20
30
232
363
493
1
1
130
10
20
30
462
565
667
3
2
2


64
40
50
0
622
751
879
129
8
8


70
40
50
0
769
870
969
1
100
99
10
20
30
90006
133
258
7
6
6
10
20
30
94068
167
264
8
8
7


65
40
50
0
383
507
631
5
4
3


71
40
50
0
361
457
452
6
5
4
10
20
30
753
875
996
2
1
1
10
20
30
646
739
832
3
3
2


66
40
50
0
91116
235
354
120
119
8


72
40
50
0
924
95015
105
1
0
90
Canon ſubtenſarum in circulo rectarum linearum.
Circũ­feren­tiæ. Semiſſ. ſubtend dup. cir. Dif­feren­tiæ. Circũ­feren­tiæ. Semiſſes ſubtend. dup. cir. Dif­feren­tiæ.
ꝑt. ſec. ꝑt. ſec.
10
20
30
747
892
87036
4
4
3
10
20
30
472
590
706
118
7
6


61
40
50
0
178
320
462
2
2
1


67
40
50
0
822
936
92050
5
4
3
10
20
30
603
743
882
140
139
9
10
20
30
164
276
388
3
2
1


62
40
50
0
88020
158
295
8
7
7


68
40
50
0
499
609
718
110
109
9
10
20
30
431
566
701
6
5
4
10
20
30
827
935
93042
8
7
6


63
40
50
0
835
968
89101
4
3
2


69
40
50
0
148
253
358
5
5
4
10
20
30
232
363
493
1
1
130
10
20
30
462
565
667
3
2
2


64
40
50
0
622
751
879
129
8
8


70
40
50
0
769
870
969
1
100
99
10
20
30
90006
133
258
7
6
6
10
20
30
94068
167
264
8
8
7


65
40
50
0
383
507
631
5
4
3


71
40
50
0
361
457
452
6
5
4
10
20
30
753
875
996
2
1
1
10
20
30
646
739
832
3
3
2


66
40
50
0
91116
235
354
120
119
8


72
40
50
0
924
95015
105
1
0
90
Canon ſubtenſarum in circulo rectarum linearum.
Circũ­feren­tiæ. Semiſſ. ſubtend dup. cir. Dif­feren­tiæ. Circũ­feren­tiæ. Semiſſes ſubtend. dup. cir. Dif­feren­tiæ.
ꝑt. ſec. ꝑt. ſec.
10
20
30
747
892
87036
4
4
3
10
20
30
472
590
706
118
7
6


61
40
50
0
178
320
462
2
2
1


67
40
50
0
822
936
92050
5
4
3
10
20
30
603
743
882
140
139
9
10
20
30
164
276
388
3
2
1


62
40
50
0
88020
158
295
8
7
7


68
40
50
0
499
609
718
110
109
9
10
20
30
431
566
701
6
5
4
10
20
30
827
935
93042
8
7
6


63
40
50
0
835
968
89101
4
3
2


69
40
50
0
148
253
358
5
5
4
10
20
30
232
363
493
1
1
130
10
20
30
462
565
667
3
2
2


64
40
50
0
622
751
879
129
8
8


70
40
50
0
769
870
969
1
100
99
10
20
30
90006
133
258
7
6
6
10
20
30
94068
167
264
8
8
7


65
40
50
0
383
507
631
5
4
3


71
40
50
0
361
457
452
6
5
4
10
20
30
753
875
996
2
1
1
10
20
30
646
739
832
3
3
2


66
40
50
0
91116
235
354
120
119
8


72
40
50
0
924
95015
105
1
0
90
Canon ſubtenſarum in circulo rectarum linearum.
Circũ­feren­tiæ. Semiſſ. ſubtend dup. cir. Dif­feren­tiæ. Circũ­feren­tiæ. Semiſſes ſubtend. dup. cir. Dif­feren­tiæ.
ꝑt. ſec. ꝑt. ſec.
10
20
30
747
892
87036
4
4
3
10
20
30
472
590
706
118
7
6


61
40
50
0
178
320
462
2
2
1


67
40
50
0
822
936
92050
5
4
3
10
20
30
603
743
882
140
139
9
10
20
30
164
276
388
3
2
1


62
40
50
0
88020
158
295
8
7
7


68
40
50
0
499
609
718
110
109
9
10
20
30
431
566
701
6
5
4
10
20
30
827
935
93042
8
7
6


63
40
50
0
835
968
89101
4
3
2


69
40
50
0
148
253
358
5
5
4
10
20
30
232
363
493
1
1
130
10
20
30
462
565
667
3
2
2


64
40
50
0
622
751
879
129
8
8


70
40
50
0
769
870
969
1
100
99
10
20
30
90006
133
258
7
6
6
10
20
30
94068
167
264
8
8
7


65
40
50
0
383
507
631
5
4
3


71
40
50
0
361
457
452
6
5
4
10
20
30
753
875
996
2
1
1
10
20
30
646
739
832
3
3
2


66
40
50
0
91116
235
354
120
119
8


72
40
50
0
924
95015
105
1
0
90
De horis, & partibus diei & noctis. Cap. viii.

EX his igitur manifestum est, quòd si cum declinatione Solis in canone sumptam differentiam dierum sub proposita poli elevatione adiecerimus quadranti circuli in declinatione Borea, vel subtraxerimus in Austrina, quodque exinde prodierit duplicemus, habebimus illius diei magnitudinem, & quod reliquum est, circuli noctis spacium, quorum utrumlibet divisum per XV. partes temporales, ostendet quod horarum aequalium fuerit. Duodecima vero parta sumpta habebimus horae temporalis continentiam. Quae quidem horae diei sui, cuius semper duodecimae partes sunt, assument nomenclaturam. Proinde horae solstitiales, aequinoctailes, & Brumales denominatae à priscis inveniuntur. Neque vero aliae in usu primitus erant, quàm istae, ab ortu ad occasum XII. sed noctem in quatuor vigilias sive custodias dividebant: duravitque talis horarum usus omnium tacito gentium consensu longo tempore: cuius grati clesydrae inventae sunt, quibus per subtractionem additonemque aquarum distillantium diversitate dierum horas concinnabant, ne etiamsub nubilo lateret discretio temporis. Postea vero quàm horae pariles, & diurno docturnoque tempori communes vulgo sunt receptae, utpote quae observatu faciliores existunt, temporales illae in eam devenerunt antiquationem, ut si quempiam ex vulgo quae sit prima diei, vel tertia, vel sexta, vel nona, vel undecima roges, non habet quod respondeat, vel certe id quod ad rem minime pertinet. Iam ipsum quoque horarum aequalium numerum, alii à meridie, alii ab occasu, alii à media nocte, nonulli ab ortu Solis accipiunt, prout cuique civitati fuerit constitutum.

De ascensione obliqua partium signiferi, & quemadmodum ad quemlibet gradum orientem, detur & is qui caelum mediat. Cap. ix.
ITa quidem dierum & noctium magnitudine & differentiis expositis, oportuno ordine sequitur expositio ascensionum obliquarum, quibus inquam temporibus dodecatemoria, hoc est zodiaci duodenae partes vel quaelibet aliae ipsius circumferentiae attolluntur: cum non sint aliae ascensionum rectae & obliquae differentieae, quàm diei aequinoctialis & diversi, quales exposuimus. Porrò dodecatemoria mutatis animantium, quae stellarum sunt immobilium nominibus, ab aequinoctio verno initium capientes, Arietem, Taurum, Geminos, Cancrum, & reliqua ut ex ordine sequuntur adpellarunt. Repetito igitur maioris euidentiaecau-

fa meridianoorbe A B C D , cum femicirculo ABC arquinodiali,& horizonte B E D , qui fe fecent in B figno. Aflitmatur autem in H cquinodiu,per quod fignifer FHI circulus, fecet finientem in L,per quam (cdioncm 4 po lo K aequinodialis defcendat quadrans ma- gni circuliKLM. Ita fancapparet,quod cum circumferentia zodiaci H L,attollitur in H B ae- quinoctialis , fed in fphaera reda afcendcbat cum HEM harum differentia eftipfaEM,qua antea dcmonftrauimuseffedimidia dieiaeq nodialis & diuerfi differetia: fed q illic adrjci ebatur in dcdinatide Borea,hic aufertur,ac uicifsim additur in Auftrina,afcefioni redae, ut obliqua prodeat,8£proinde quan* lifper totum fignualiafiefignifericircumferentia emergat,fiet manifeftum per numeratas afcenfiones 5 principio ufcp ad fine. Ex his fequitur, qudd cum datus fuerit gradus aliquis figniferi, qui oritur ab xquinodio fumptus, dat etia is qui caclu mediat. Qtn cu datu fuerit L pundu,eius q eft p mediu fignoru orietis, 3£ declinatio penes H L,diftantia ab aeqnodio,8£ HEM afcefio re da,ac tota AHBM femidiurna circuferentia. R.ehq igit A H dat, qeft afcenfio redaipfius F H,quae etia datur per tabula,fiue cp angulus fedionis A H F datur cu latere A H,& qui fub F A H redus. Itaqj tota figniferi FHL circumferentia inter orientem caclumqj mediantem gradum datur. Viceuerfa, fi qui caelum mediat pri us fuerit datus,utputa F H circumferentia: fciemus etiam eu qui oriturmofcetur enim A F declinatio & propter angulum obfigB tatis fphxre A F B & F B rcliqua.In triangulo autem BFL ,angulus B F L ex fuperioribus datur,& FBL redfus cum latere v B : datur er go latus FHL quxf!tum,uel aliter ut infra. De angulo fedtionis (igniferi cum horizonte. Cap, x. Ignifer praeterea circulus obliquus exiftens ad axem fphserg uarios efficit angulos cum horizonte.Quod enim bis erigaturad iplum ijs qui inter tropicos ha* bitant,iam diximuscirca umbrarum differentias. Nobis autem fufficere arbitror, eos duntaxat angulos demon* ftrafle,qui Hetcrofcqs habitatoribus,id eff nobis feruiut, equi busuniuerfaliseorum ratio facile intelligetur. Quod igitur in obliqua fphacra, oriente «cquinodlio iiucprincipio Arietis,!!* gnifer circulus tanto inclinatior fit,uergatcpadhorizonta,qiian tum addit maxima declinatio Auftrina, que in principio Capri corni exiftit,mcdiumtunccxlumtencnte,ac uicifsim cleuatior maiorem efficiens angulum oricntalcmtquando principium Li brac cmergit,& Cancri initiummediu cxli tenet, fatis puto ma« nifeftum.Quonia tres hi rirculi,acquino(ffialis,i!gnifer, 8£ hori zon,per eandem fectionem communem congruunt in polis me ridianidrculi,cuiusinterceptse per illos circumferentia; angulu illum orientalem patefaciunt,quantusipfecenfeatur.Vtautem ad cxterasquocp figniferi partes uiapateatdimenftonis.Sitrur fus meridianus circulus A B C D.medietas horizontis B E D:medietas autem (igniferi A K c,cuius utcuncp gra dus oriatur in B,propofitumeff nobis in* uemrc angulum A B B quantus iplc, fecun* 3 dum quod quatuorredli funt CCCLX . Cu ergo datur oriens B,datur etiam ex prxee dentibus,quod cxlum mediat,atqj A E cir cumferentia cum A B altitudine meridia* na. Et quoniam angulus A B E redlus cft.da tur ratio fubtenix dupli A B,ad fubtenfam dupli A B,(icut dimeti entis fpha?rg ad fubtenfam dupli cius qux angulum A E B metit: datur ergo # ipfc AEB angulus. Quod fi non orientis fed medi) cccli gradus fuerit datus,qui fit A, nihilominus angulus ille ori¬entis mcnfus eritrfa<$o enim in E polo,defcribatur quadrans cir culi maximi F a H,# compleamur quadrantes EAG,BBH. Quo- nia m igitur A B meridiana altitudo datur,# reliqua quadrantis A F,angulus quocp F A G ex praecedentibus, SEGA rc&us.Datur ergo F a circumferentia,# reliqua G H, quae angulum oriente me titurquarfitum. Proinde etiam hic manifeftumeft, quomodo ad gradu qui caelum mediat, detur ille qui oritur. Eo quddfub tenla dupli GH,ad fubtenfam dupli AB fit ficut dimetiens ad eam quae A B duplam fubtendit, ut in triangulis fphacricis. Haru quocp rerum fubiecimus trina tabularum exempla. Prima eric afccnfionum in iphera recfta ab Ariete fumpto initio,# increme to fenum partium zodiaci. Secunda afccnfionum in fphxra ob liqua,fimiliter per ienos gradus a parallelo, cui polus eleuatur xxxix.partium,ufcpad eum qui L vu.habet partes,media in¬crementa per trinos gradus conftituentes. Reliqua angulorum horizontalium # ip(a per fenos gradus fub eifdem fegmentis vii. Et ea omnia fecudum minimam figniferi obliquitatem pat tium x x 11 i.fcrup, x x v 11 i.quae noftro fere feculo congruit.

Canon ſubtenſarum in circulo rectarum linearum.
Circũ­feren­tiæ. Semiſſ. ſubtend dup. cir. Dif­feren­tiæ. Circũ­feren­tiæ. Semiſſes ſubtend. dup. cir. Dif­feren­tiæ.
ꝑt. ſec. ꝑt. ſec.
10
20
30
747
892
87036
4
4
3
10
20
30
472
590
706
118
7
6


61
40
50
0
178
320
462
2
2
1


67
40
50
0
822
936
92050
5
4
3
10
20
30
603
743
882
140
139
9
10
20
30
164
276
388
3
2
1


62
40
50
0
88020
158
295
8
7
7


68
40
50
0
499
609
718
110
109
9
10
20
30
431
566
701
6
5
4
10
20
30
827
935
93042
8
7
6


63
40
50
0
835
968
89101
4
3
2


69
40
50
0
148
253
358
5
5
4
10
20
30
232
363
493
1
1
130
10
20
30
462
565
667
3
2
2


64
40
50
0
622
751
879
129
8
8


70
40
50
0
769
870
969
1
100
99
10
20
30
90006
133
258
7
6
6
10
20
30
94068
167
264
8
8
7


65
40
50
0
383
507
631
5
4
3


71
40
50
0
361
457
452
6
5
4
10
20
30
753
875
996
2
1
1
10
20
30
646
739
832
3
3
2


66
40
50
0
91116
235
354
120
119
8


72
40
50
0
924
95015
105
1
0
90
Canon ſubtenſarum in circulo rectarum linearum.
Circũ­feren­tiæ. Semiſſ. ſubtend dup. cir. Dif­feren­tiæ. Circũ­feren­tiæ. Semiſſes ſubtend. dup. cir. Dif­feren­tiæ.
ꝑt. ſec. ꝑt. ſec.
10
20
30
747
892
87036
4
4
3
10
20
30
472
590
706
118
7
6


61
40
50
0
178
320
462
2
2
1


67
40
50
0
822
936
92050
5
4
3
10
20
30
603
743
882
140
139
9
10
20
30
164
276
388
3
2
1


62
40
50
0
88020
158
295
8
7
7


68
40
50
0
499
609
718
110
109
9
10
20
30
431
566
701
6
5
4
10
20
30
827
935
93042
8
7
6


63
40
50
0
835
968
89101
4
3
2


69
40
50
0
148
253
358
5
5
4
10
20
30
232
363
493
1
1
130
10
20
30
462
565
667
3
2
2


64
40
50
0
622
751
879
129
8
8


70
40
50
0
769
870
969
1
100
99
10
20
30
90006
133
258
7
6
6
10
20
30
94068
167
264
8
8
7


65
40
50
0
383
507
631
5
4
3


71
40
50
0
361
457
452
6
5
4
10
20
30
753
875
996
2
1
1
10
20
30
646
739
832
3
3
2


66
40
50
0
91116
235
354
120
119
8


72
40
50
0
924
95015
105
1
0
90
Canon ſubtenſarum in circulo rectarum linearum.
Circũ­feren­tiæ. Semiſſ. ſubtend dup. cir. Dif­feren­tiæ. Circũ­feren­tiæ. Semiſſes ſubtend. dup. cir. Dif­feren­tiæ.
ꝑt. ſec. ꝑt. ſec.
10
20
30
747
892
87036
4
4
3
10
20
30
472
590
706
118
7
6


61
40
50
0
178
320
462
2
2
1


67
40
50
0
822
936
92050
5
4
3
10
20
30
603
743
882
140
139
9
10
20
30
164
276
388
3
2
1


62
40
50
0
88020
158
295
8
7
7


68
40
50
0
499
609
718
110
109
9
10
20
30
431
566
701
6
5
4
10
20
30
827
935
93042
8
7
6


63
40
50
0
835
968
89101
4
3
2


69
40
50
0
148
253
358
5
5
4
10
20
30
232
363
493
1
1
130
10
20
30
462
565
667
3
2
2


64
40
50
0
622
751
879
129
8
8


70
40
50
0
769
870
969
1
100
99
10
20
30
90006
133
258
7
6
6
10
20
30
94068
167
264
8
8
7


65
40
50
0
383
507
631
5
4
3


71
40
50
0
361
457
452
6
5
4
10
20
30
753
875
996
2
1
1
10
20
30
646
739
832
3
3
2


66
40
50
0
91116
235
354
120
119
8


72
40
50
0
924
95015
105
1
0
90
Canon ſubtenſarum in circulo rectarum linearum.
Circũ­feren­tiæ. Semiſſ. ſubtend dup. cir. Dif­feren­tiæ. Circũ­feren­tiæ. Semiſſes ſubtend. dup. cir. Dif­feren­tiæ.
ꝑt. ſec. ꝑt. ſec.
10
20
30
747
892
87036
4
4
3
10
20
30
472
590
706
118
7
6


61
40
50
0
178
320
462
2
2
1


67
40
50
0
822
936
92050
5
4
3
10
20
30
603
743
882
140
139
9
10
20
30
164
276
388
3
2
1


62
40
50
0
88020
158
295
8
7
7


68
40
50
0
499
609
718
110
109
9
10
20
30
431
566
701
6
5
4
10
20
30
827
935
93042
8
7
6


63
40
50
0
835
968
89101
4
3
2


69
40
50
0
148
253
358
5
5
4
10
20
30
232
363
493
1
1
130
10
20
30
462
565
667
3
2
2


64
40
50
0
622
751
879
129
8
8


70
40
50
0
769
870
969
1
100
99
10
20
30
90006
133
258
7
6
6
10
20
30
94068
167
264
8
8
7


65
40
50
0
383
507
631
5
4
3


71
40
50
0
361
457
452
6
5
4
10
20
30
753
875
996
2
1
1
10
20
30
646
739
832
3
3
2


66
40
50
0
91116
235
354
120
119
8


72
40
50
0
924
95015
105
1
0
90
De ufu harum tabularum. Cap; xi.

Sus autem tabularum iam patet ex demonftratfs, Quoniam fi cum gradu Solis cognito, acceperimus aicenfionem redam, eiqj pro qualibet hora aequali quindena tempora adiecerimus,reiedis integri cir* culi cccLX.partibusfi excreucrint,quodreIiquum fuerit afeen- fionis reda?,gradum figniferi in medio cado fc<oncerncntem, ofiedct ad horam a meridie propofitam. Similiter fi circa alcen fionem obii quam regionis tuar idem feceris, gradum figniferi orientem habebis ad horam ab ortu Solis affumptam. In ftellis etiam quibulcuncp,qua? extra circulum lignorum funt,quarum afcenfio reda conititerit,ut fupra docuimus,dantur per Cano* nes hos gradus figniferi,qui cum ipfis per eandem afcenfionem reda a principio Arietis caelu mediant, atq? per alcenfione ob* liqua ipforu, quigradus figniferi oriatur cu ipfis,prout afcefio nes & partes fignileri fefe proferunt e regione tabularum. Pari modo fed per locum femper oppofitum operaberc circa occa* fum.Prxtereafiafcenfioni redae qua: cadum mediat addatur quadrans circuli,quod inde colligitur,eftafcenfio obliqua ori* entis. Quapropter per gradum medq cjli datur etiam is qui ori tur,& i conuerfo.Sequitur tabula angulorum fignifericum ho* rizonte,qui fumuntur per gradu figniferi orientcm.quibus etia intclligitur,quantu nonagefimus gradus figniferi ab horizote •eleuet, qd inedinfibus lolaribus maxime elt fcitu necelfarium. De angulis 8C circumferentes eoru, qui per polos horizon tis fiuntad eundem circulum fignorum. Cap. xn. Equitur ut anguiorum ii circumfcretiarum, qua: in fedionibus figniferi cum qs qui per uerticem funt horizontis,exponamus rationem, in quibus eftalti tudo fupra horizonta. Atqui de meridiana Solis al- titudine,fiue cuiuslibet gradus figniferi cadum mediantis,&an gulo fcdionis cum meridiano,fupra expolitum eft, cum Si ipfe meridianus circulus eorum qui per ucrticem fune horizontis us nus exiftat. De angulo quoqj orientis iam fermo pra?cefsit, eu/ ius qui reliquus eft a recto,ipfe eft quem per uerticem horizon* tis quadrans circuli cum (ignifero oriete fufcipit.Supercft ergo de medi)s uidere (etftioibus,repetita fuperiori figura, circuli in* quam meridiani cum femicirculis (igniferi Si horizontis,&aftu maturquodlibct lignum (igniferi,inter meridiem Si ortum uef occafum, fitq$ G per quod a polo horizontis rdefcendat quadrans circuli FG H . Quonia eahora,totaAGBdatur circumferctia (igni feri inter meridianum Si horizontcm.SC A G perhypothefim:Similiter SdAFpropter al- titudinem meridiana A B datam,cum angu- B loipfo meridiano F A O , datur etiam F G per demonftrata fphaericorum, 8i reliqua a H,al titudo ipfius G cum angulo F G A , qua: qua:» rebamus.Harc deangulis Si fectiombus circa figniferuintranf» curlu a Ptolemaeo decerpfimus : ad generalem nos referentes triangulorum fpharricorumtraditionem,inqualiquis fefe ex» ercereuoluerit,pluresqudm quas modo exempiificando tratfta uimus utilitates per feipfum poterit inuenirc. De ortu Si occafu fiderum. Cap. x 111» D cotidianam quocn rcuolutionem pertinere ui* dentur ortus fiioccafus fiderum,non folumillifim- plices,de quibus modo diximus,fed quibus modis matutina uefpertinafp fiunt, quod quauis annuae re uolutionis cocurfu ea cotingunt, aptius tame hoc loco dicetur* Prifci Mathematici feparant ueros ab apparentibus. Verorum quidem matutinus, eft ortus fideris quando cum Sole fimul e* mergit.Occafus autem matutinus, quando oriente Sole fidus occidit,quod medio toto tempore matQunum dicebatur. At ue fpertinus ortus, quando Sole occumbente fidus emergit, Oc* cafus aute uefpertinus,cum Sole occidente fidus pariter occidit, quod medio quoqj tempore uefpertmum dicitur, utpote quod interdiu prxftruitur,8£ illud quod nodlc fuccefsit. Apparentia ucro matutinus fideris ortus eft,cum diluculo 8£ ante Solis or* tumprimofeprofercinemcrfum,acincipit apparere. Occafus aute matutinus, quo Sole orituro fidus occumbere nouifsime uidetur. Vefpertinus ortus,eft cu in crepufculo fidus apparu* erit primum oriri. Occafus autem uefpertinus, cum poft Solis occafum iam amplius apparere definit, 8£de caetero Solis ad* uentu fidus occultatur, donec in exortu matutino in priorem fc proferant ordinem.Haec in ftellis haerentibus, folutis quocp Saturno,loue,& Marte,eodem modo fe habent. Venus aute Si Mercurius aliter ortus Si occafus faciut,no em acccffii Solis prx occupantur,ut illi,nec eius deteguntur abfcefTu. Sed pracuenien tes Solis fulgori fefe mifcet,eripiuntq$. Illi ortum uefpertinum, matutinumc^ facientes occafum,non utcuncp latent, quin fuis fe re perno<ftant luminibus:at hi fine diferimine ab occatu in orta deliiefcunt,ncc ufquam confpici poflunt. Eft Si alia differentia, quod in illis ortus Si occafus matutini ueri,funt apparentibus priores,uefpertini pofteriores, prout illic Solis ortum prxee» dunt,hic cius occafum fequuntur.In inferioribusautein matuti ni ac uefpertini exortus apparentes pofteriores funtueris,occa* fus autem priores. Modus autem quo decernantur ex fupradi* tfris poteft inteliigi,ubi afcenfioncm obliquam ftcllf cuiuslibet, locum habentis cognitum expofuimus,& cum quo gradu figni feri oriatur,uel occidattin quo gradu ucl ei oppofito fi tunc Sol apparuerit,uerum orta ucl occafum, matutinum,uefpertinum' ue fidus efficiet. Ab his differunt apparentes penes cuiufcp fi¬deris claritatem 8i magnitudinem: ut quae maiori lumine pol* lent,breuiores habent latebras folarium radiorum,eis quae ob* fcuriores funt.Et limites occultationis 8i apparentix, fubterra* neis circumfcrentrjs circulorum,qui per polos funt horisotis,in* teripfum finietematqj Solem capiutur.Suntcp ftellis adharren* tibusprimarrjspartesfere xn. Saturno xi.Ioui x. Marti xi.s. Veneri v. Mercurio x. In toto ucro, quo diurnae lucis reliquu fiotffi cedit,quod crepufculum ucl diluculum comple<fh'tur,funt partes x v 111.ia ditffi rirculi,quibus partibus Sole fubmoto mi* nores quocp ftellx incipiunt apparcre:qua quidem diftantia ca piunt aliqui fubie&um horizonti fubterraneum parallelu, que dum Sol attingit,aiumdiefcere,uel notftem impleri. Cum ergo fciuerimuscu quo gradu (igniferi fidus oriatur uel occidat, no uerimusc^angulumfe&ionisipfiusfignifcriin eadem parte cu horizonterfi tuncquocp inter orientem gradu& Solem tot par tes (igniferi inuenerimus,quotfufh'ciant concernantcp Solis ,p funditarem ab horizonte,iuxta terminos prxfcriptos propofi* ti (ideris, pronmiciabimus primum ipfius emerfum uel occulta tionem fieri. Quae uero de altitudine Solis fupra terram in prae cedenti dcmSftratione expofuimus.per omnia conueniunt eius etiam defcenfu fub terra: necp enim alio quam politione diffe* runttquemadmodum quae occidunt apparenti hemifpha:rio,la tenti oriuntur,funtep omnia uicifsim,ac intelle&u facilia. Quo circa de ortu & occa(u (iderum,adeocg de globi terreftris reuos lutione cotidiana difta fufticiant. De exquirendis ftellarum locis,ac fixarum canonicadefcriptionc. Cap, xiin. Oft expolitam i nobis cotidianam reuolutione glo bi terrx,8fqua:eam (equuntur,iam annui circuitus fequi debebant demonftrationes. At quoniam pri* fcorum aliqui Mathematicorum,ftellarum non er* rantium phamomena pra;cedere cenfuerunt, tanquam huius ar tis primordia. Quam idcirco fentetiam nobis fequendam puta uimus.quod inter principia S£ hypothefesaflumpferimus noti errantium ftellarum fpha^ram omnino immobilem e(Te,ad qua uagantium omnium (iderum errores ex arquo coferuntur. Sed ne quis miretur,cur hunc fufeeperimus ordinem,cum Ptolemac us in fua magna conftru&ionc exiftimauerit ftellarum fixarum explanationem fieri no po(Te,ni(i prius Solis 8C Luna; pra:ce(Tc rint locorum cognitiones:#propterea qua: ad ftellas fixas atti* nenr,cenfuiteoufc^diferenda. Quddfi denumeris intclligas, quibus Lunae Soliscp motus apparens fupputatur,ftabit fortaf* fefententia. Nam 8C Menelaus Geometra plerafcp ftellas,ea* rumcg loca Lunaribus coniunftionibus per numeros eft aflccu tus.Multo uero melius efficiemus,fi adminiculo inftrumento* rum per Solis X Lunx diligenter examinata loca,fteliam quam libet capiamus,ut mox docebimus. Nos etiam admonet irritus illorum conatus,qui /impliciter ab xquinocftijs uel folftitrjs,ncc etiam a ftellis fixis anni folaris magnitudinem definiendam exi ftimauerunt.in quo nunquam ad nos ufqj potuerunt conueni* re,adeo ut nulla in parte fuerit difeordia maior. Animaduertc* rat hoc Ptolemxus,qui cum annu Solarem fuo tempore expen» didet non fine fufpitione erroris,qui cum tempore pofsit emer* gere,admonuit poftcritatem,utultcriorem poft hac fcrurarctur eius rei cerritudinem.Operxprecium igitui nobis uifum eft, ut oftendamus,quomodo artificio inftrumentorum Solis X Lu* nx loca capiantur, quantum uiaelicet ab xquinocftio uernoali* isuemundi cardinibusdiftet,qux dcindeadalia fidera perferu* tandaprxbebunt nobis commoditates,quibus etiam ftellarum fixarum fphxramafterifmisintextam, eiusfcjj imaginem oculis exponamus. Quibus autem inftrumentis tropicorum diftantia, figniferi obliquitas, 8£ inclinatio fphxrc,fiue poli xquino&ialis altitudo caperetur,fupra eft expofitum.Eodem modo quamlibet aliam Solis meridianialtitudinempoflumus accipere. Quxaltitudo fecundum differentiam eius ad inclinationem fphxrx, quantu Sol declinet a circulo xquinodiaii nobis exhibebit, per quam deinde declinatione locus eius ab xquino&io uel folftitio fum* ptus,fiet edam manifeftiusinipfomeridie. Videtur autem Sol xxim.horarum fpacio unum fere gradum pertranfire: ucniue itacp pro horaria portione ferup. i t.s. Vnde ad quamlibet alia horam conftitutam fadle conietftabitur locus cius. Pro lunari uero X ftellarum locis ob/eruandis aliud conftrui tur inftrumentun^quod Aftrolabium uocat Ptolcmxus.Fabri cantur enim bini orbes,fiueorbiu margines quadrilateri, ut ui» dclicet planis lateribus,fiue maxillis fuperficies concauam Si co uexam ad angulos redlos excipiant:xquales per omnia di fimi» les, magnitudineconuenientcs,nefcilicet magnitudine nimia minus fiant tra<ftabiles,cum alioqui amplitudo plus tribuat exi litate partibus diuidendis.Latitudo au te eorum, X crafsitudo, fint ad minimum trigefimsepartis diametri. Conferentur ergo 8C conneclentur redlis inuicem angulis,congruentibus inuicem cauis & conuexis,ueluti in unius globi rotunditate. Eorum ue* ro alter circuli lignorum,alter eius qui per utrolcp polos,aequi* no&ialis,inquam,& figniferi tranlit,uicem obtineat.llle ergo li gnorumcirculus partibus aqualibus,quibusfolet ccCLx.eftdi i tribuendus a lateribus, qua: rurfum fubdiuidantur pro in ftru* menti capacitate.Inaltero quocp circulo emenfisa zodiaco qua drantibus,poli iplius figniferi aflignentur,aquibus fumpta di* ftantia,pro modulo obliquitatis figniferi,notenturetiampoli tcquinoiflialis circuli.His fic expedicis,parenturalrj bini orbes, per eofdem zodiaci fabrefacti polos, in quibus mouebuntur,ex terior 8£ interior. Qui cralsitudines interduo planasequalestla titudinesuero maxillarum limiles illis habeant,ita concinnati, ut maioris caua fuperficies, couexam,ac minoris conuexitas, c5 cauam zodiaci ubiq? contingatme tamen eorum circumdu<ftio impediatur,fed zodiacum ipfum cum fuo meridiano faci!iter,ac fe inuicem libere linant pertranfire.Hos igitur orbes, in polis i! lis zodiaci, fecudum diametrum cum folertia perforabimus,in pingemusfcpaxonia,quibus connedtantur ferantur^.Interior quoqjorbis in CCCLX.partes aequales diuidatur, ut in lingulis quadrantibus ad polos exeant nonaginta.In cuius infuper caui tate alius orbis &ipfe quintus collocandus e It,ac fub eode pia* no conuertibilis,cui ad maxillas infixa fint fyftematia d diame* tro meatus habentia atep diaugia fiue fpecilla, unde lux fideris irrumpere exirefp pofsit,ut in dioptra foIet,in ipfo diametro or bis,cui etiam hinc inde coaptentur offendicula quaedam,indi* ces numerorum,orbis continentis latitudinum gratia obferuan darum.Tandem orbis adhibendus eftfextus,qui totum capiat fuftineatcp Aftrolabium in polorum ;equino<fh'aliu fixuris ap* penfum, di columnella: cuipiam impolitus, ac ea fubfultus ere* (ftuscp plano horizontis:polis etiam ad inclinationem fphsena collatis,meridianum naturali fimilem politione teneat,ab cocp minimeuadllet. Sic igitur prxparato inftrumento,quando ali cuiusftellae locum accipere uoluerimus.aduefperamuel Sole iam obituro,& eo tempore quando Lunam quocp habuerimus in proipeiflu,exteriore orbe conferemus ad graduzodiad, in 4 tunc Sole per pr?cedctia cognitu acceperimus,couertemuscj$ ad jpfum Sole orbiu fcdione,quoufqi utcrq; eoiv zodiacus inCp,Si exterior ille, q p polos eft orbis, feipfum pariter obumbret, tuc quocp interiore orbe Lunae aduertimus 8£ oculo ad planueius pofito,ubi Lunacxaduerfo.ueluti code plano difleda uidebi* musinotabimus loeu in inftrumenti Ggnifero:ipfe enim tuc erit Luna; locus fecundu longitudine uifus.Etcnim fine ipfa n5 erat moduslocis fteIlarucopra:hendendis,utpotequaecx omnibus iola diei Si nodis fit particeps. Deinde no<fteiuperuenicte,auan do ftella,cuius loeu inquirimus,iam cofpici poteft,exteriore or bem loco Lunae coaptamus,per que ad Luna ipfam,ficu t in So* le faciebamus,coferimus politione AftroIabij.Tucquoqj interi orem circulu u er t imus ad ftella,donec uidebitur adhaerere pia* niciei orbis,atqj per fpecifla,qua: ii i cotento funt orbiculo con* fpiciatur.lta enim 8i longitudine cu latitudine ftellx cSpcrtc ha bebimus.Hcc du aguntur,quis gradus zodiaci carlu mediatocu lis fubiide<ur,S£ idcirco quibus horis res ipfa gcfta fuerit liqui» do conftab/t. Exemplo Ptole. Qui Antonini pqlmp. annofe* eundo,nona die Pharmuthi,menGsodaui i^gyptioru in Ale» xandria,circa Solis occalum,uolesobferuarelocu ftellae,quae in pedore Leonis bafilifcus fiue regulus uocat,Aftrolabioad So¬lem ia occumbente coparato,quinqj horis ^quinodialibus a me ridictrafadis, duSol in m. partibus Si fcmuncia unius Pifciu inucniret,reperitLuna^ Solefequente partibus xcn.3£odaua unius p admotu interiore circulu,quapropter uifus efttuc Lu* ncc locus in v.partibus Si fextante Geminoru. Etpoft horae di* midiu,quo fexta i meridie implebat,Si ftella ia apparere ccepif» fet,quarto gradu Geminoru carlu mediante, couertitcxteriorc orbe in ftrumcti,ad ia dcpriehenfum Luna: loeu, pergens cu or bc intcriori,accepira Luna ftella; diftantia in colcquetia figno* rum partibus LVII.&dccima unius. Quonia igitur Luna repi ebatur ab occidere Sole in partibus,ut didu eft,xc i i.Si odaua, quae terminabant Lunain v. partibus,& fextate Geminoru. At coueniebat fub dimidio hora: fpacio Luna fuifTe mota per qua* drante unius gradusrquadoquide horaria portio in motu luna ri dimidiugradu plus minushe excipit:fed propter comutatio* nem tuc ablatiua Lunar,oportebat efie paulo minus quadrante, quod circiter uncia definiuit:quo circa Luna fuifte in v.grad.Si triente Geminoru.Sed ubi de Lunaribus comutatioibus pertra <flauerimus,apparebit no tanta fuiffe differetia, ut fatis liquere pofsit, loeu Luna: uifum plus triente,uixcjj minus duabus'quin tisexceftifTequinq?gradusGeminorum,quibusadditigradus LVII.CU decima uniusparte, colligif t loeu ftellgin n.s.partibus Lcois fere diftate a Solis a:ftiua couerfioe partibus x x x i r.s.cu latitudine Borea fextatisgradus.Hic erat Baiilifci locus, p que 8i carteraru no errantium ftellaru patuit acccffus. Fatfla eft aute hxc Ptolemaei obferuatxo Anno ChriftifecundumRomanos cxxxix,die 2cxim.Februari),Olympiade ccxxix.anno e~ ius primo. Ita uirille Mathcmaticoru cminentifsimus , quantu eo tempore quaxg ftellaru ab arquirtotftio uerno loeu obtinuif* fet,adnotauit,animatiuqj caileftiu expofuit afterifmos.Quibus haud paru ftudio huic noftro fubuenit,nosq? labore fatis arduo releuauit,ut qui ftellaru loca no ad *quinoftia,qu£ di tempore mutatur,fed icquinoftia ad ftellaru fixaru fphaera referenda pu tauimus,facile pofsumus ab alio quopia immutabili principio deducere fideru deferiptione, quam ab Ariete, tanqj primo fi» gno,Si a prima eius ftella,quac in capite eius eft, afliimiplacuit, ut fic cade femp 8i abfoluta facies maneat ijs,qua: ueluti infixa ac cohaerctia ppetua femcl capta fede collucet. Sunt aute cura 8i fo lertia mirabili antiquoru in XL VII i,formas digefta,exceptis ijs qua; i quarto fere per Rhodon climate femg latenu circulus di» rimebat.Sicq? informes ftell*, ut illis incognitje,remanferunr, Neq^ enim alia ob caufam fimulachris format* funt ftella: fecun dum Theonis iunioris in expofi tioe Aratga fententia,nifi utian ta earu multitudo g partes difcern erec,8i denominatioibus qui bufda figillatim pofsintdcfignari,antiq fatis inftituto,cu etiam apudHiobuquafdaiam nominatas fuifte conflet Si Pleiades, Hyadas, Ardluru, Oriona, apudHefiodum Si Homeru etiam nominatim legamus.In earu igitur fccundu longitudine deferi ptioenS utemur dodccatemorqs.qua: ab tcquinocftrjs 8i couerfi onibus deducutur, fed fimplici 8icofueto graduu numero,in ce teris Ptolemxu fequemur,paucis exceptis, q uel deprauata, ucl utcuqj aliter fe habere coperimus.Quatenus aut ipfaru diftatia ab illis cardinibus pateat,fequente libro docebimus. NICOLAI COPERNICI SIGNOR.VM STELLARVMQVE DE. SCRIPTIO CANONICA, ET PRIMO Forma: ltcllarum Looitu Lati. | VRSAE MINOIIS Si dinis tudinis VE CYNOSVRAE. partes. partes ma gnituao In extremo cauJar. r 66 0 ? Sequens in cauda. 70 0 4 In edudionc cauda% 09 T 74 0 4 In latere qdraguli pcedcte auftralior 8; 0 T 4 Liuldem lateris Borea* 87 0 77 rs 4 Earu quae in larere fequete auftralior 100 i 7 iri 2 Eiufdem lateris Borea. 109 i 74U 2 StelliT-quarum fecuds magnitudinis x. ertice .quarta: 4. £t q circa Cynoiura informis in late! 102 4 71 * 4] re fequete ad rcCta linea maxle auft. VRSiE MAIORIS QVAM ELICEN VOCANT. Qua: in roftro. 7 8H 4 In binis oculis praecedens. 79 ,f 4$ 0 f Sequensbanc. 79 ri 4; 0 9 In fronte duarum praecedens. 79 r 47 i 9 Sequens in fronte. 81 0 47 0 9 Qua: in dextra auricula prarcedcnte. 81 f 9° i 9 Duarum in collo antecedens. 4?»i 4 Sequens. 9*i\ 44 r 4 In pedore duarum Borea. 5>4_r 44 0 4 Auftralior. 5>J f 42 O 4 In genu finiftro anteriori. 89 0 99 0 ? Duaru in pede finiftro prioriborea. 29 O ; Qua: magis ad Auftrum. 28 i 3 In genu dextro priori. 89 0 i<5 0 4 Qua* fub ipfo genu. 101 £ H T 4 Qua: in humero. I 04 O 49 0 2 Quae in ilibus. 10? i 44 r 2 Qua: in edadione caudar. .10' 4 ?i 0 ; In finiftro crure pofteriore. 117 f 40 i 2 Duaru pcedcs in pede finifti o pofter. tod 0 29 i 9 Sequens hanc. 107 r 2 8 i 5 BOREAE PLAGAE. Formae ftellarum. Logit.l |Latit.| VRSAK MAIORIS &C. Ipartes. | |partes|magnitu. Quae in (iniltra cauitate. 1 I c o ?? « 4 Duaru q in pcdc dextro pofteriore li? 3 i?n 3 Qua: magis ad Auftru. (Borea. **?TS *? 0 ? Prima triu in cauda poft edudlione. n? i ??,> 2 Media earum. »?l 7 2 Vltima & in extrema cauda. 14? 3 ?4 0 2 Stella: Z7.quaru fecunda: magnitud. 6.terttx 8. quarta 8. qntae.f. Q^V AE CIRCA ELICEN INFORMES. Qua:i cauda in Auftrum. 14* <? ?5>l* ? Antecedens hanc obfcurior. 1?? i 4* 7 ? Inter urfa: pedes priores,8<: caput Le 98 j 17 i 4 Quae magis ab hac in borea . (onis. 19 3 4 Vltima trium obfcurarum. 99 r 20 O obfcura Antecedens hanc. S>? i 22 r? obfcura Qua: magis antecedit. 94 i 1? i obfcura Quae intra priores pedes 8i geminos. IOO f| _ 22 ^ |obfcura InformiS S.quaru magnitud.tertia: i .quarta: 2.quinta: •obfcura: 4! DRACON IS. Qua: in lingua. 200 O 7* { 4 In ore. 11? 3 7 8 i 4 maior Supra oculum. zi6 i _? In gena. iipfi 7? 7 4 Supra caput. M? i 7? r ? In prima colli inflexione Borea. *?8** 8z_[ 4 Auftralis i piarum. 7 s ; 4 Media earundem. i6i i 80 i 4 Qua: fegt has ab ortu T couerfioe fe: 282H 8* 3 4 Auftrina lateris pccdetis qdrllateri. ??* i 81H 4 Borea eiufdem lateris. ?4?H 8; 0 4 Borea lateris icquentis. I O 78H _4 Auftralis eiufdem lateris. ?4* 3 77 rf 4 In inflexioe tertia auftralis trianguli 4 0 80 i 4 Reliquarum trianguli pra:cedens. «? 0 81 H f Quar fequitur. 19 i 80 i ? In triangulo antecedente trium. 66 i 84 r 4 Reliquarn eiufde trianguli auftralis. 4? x3 8? i 4 m «i Qu* NICOLAI COPERNICI BOREAE PLAGAE♦ Forma: ftellarum. lLogit.l |Latit,| DRACONIS. Ipartcs. 1 |paries|magnitu. Qua; Borealior fugforibus duabus. Duaru paruaru ii triangulo (eques, Antecedens earum. 3? 5 200 O 19? o «4H $7 i 4 Triu q in redu fequutur Auftralis. Media trium. Qua; magis /n Boream ipfarum. 1*2 T I ?l o 8» i 8? 0 S4TT ? ? 3 Poft ha?c ad occalum duaru q magis Magis in Auftrum* (in Bore. Hinc ad occafam i couerfioe cauda?. »?3 T «?<? i I?<> O 78 0 74H 70 0 3 3 3 maior Duaru plurimudiitanuu procedes. Qua» fequituripfaim I 20 i £ 124 i *4*s

  • i 4

3 Sequens in cauda. In extrema cauda. 192 i i 8<S ^ *» i i 3 3 Stellarum ergo ? I .tertia: mag.8 .quarta-1 ^.quintae <;, textae a. CEPHEI. In pede dextro. In finiftro pede* In latere dextro fub cingulo* Qua? fupra dextra humeru attingit. 28-tz 2* i 34° o 7*is H i 71 3 •$9 0 4 4 4 3 Qua: dextra ucrcebra coxa: cdtingit. Qua: (equitur eande coxa attinges. Qua: in pedore, 33*i s 333 T 3*2 o : 7Z O 74 O i 4 4 _5

In brachio finiftro* Trium in tiara Auftralis# Media ipfarum- Borea trium* I o

339*i 34° ii 342 i i ^0 i i

 • » f 4

? 4 ? maior Stella? l i .mag.tertia: l.quarta: ‘/♦quinta? Informiu duaru q pcedic tiaram» Qua* (equitur ipfam* 337 o 244 C>4 0 CCt A 2 BOOTIS SIVE AR.CTOPH1LACIS. In manu finiftra trium prxcedcns, Media trium Auftralior# Sequens trium. Qua? in uertebra finiftra coxa?» »4?rs »47 i »49 o 14? o *8 —T <>o i ?4** * ? ? In liniftro humero. In capite. In dextro humero. i <?? o 170 0 »79 0 49 0 4«H 3 3 -± maior In REVOLVTIONVH LIB. II. 4* BOREAE PLAGAE. Formae ftellarum. IL6git.[ Latit. I BOOTIS SIVE ARCTOPHIL. partes. |partes|magnuu. In Colorobo duarum Auftralfor. 17 9 0 4 Qua: magis in Borea in excreo coi: 17 8 f 97 i 4 Duaru fub humero i uenabulo borea 1 81 0 4* i 4 maior Auftralioripfarum. I8I?T 4? T f In dextra: manus extremo- iSirri 41 f c Duarum in uola prarcedens- 180 0 4»H Quae (equitur ipfam. 180 j 4* r 5" In extremo colorobi manubrio. j 81 0 40 } c In dextro crure. »7? j 40 $ ? Duarum in cingulo qua: fequitur. i<>9 0 41 is 4 Quar antecedit* 168 i 42 i 4 maior In calcaneo dextro. 17 8^ zS 0 ? In (iniltro crure Borea trium. z8 0 ? Media trium* itiij 2<> i 4 Auftralior ipfarum. »<*4 TT 0 4 Stella: zz.quarum in magnitud.tertia 4.in quarta 9.in quinta 9. In formis inter crura quam Arda* 170 f ?i r 1 rum uocanr* CORONA BOREiE. Lucens in corona • 188 0 44 i 2 maior Prarccdens omnium. i8f 0 4* T 4 maior Sequens in Boream. 18? i 48 0 9 Sequens magis in Boream. 19? 0 t 6 Quae fequitur lucentem ab Auftro. 15>1 i 44 H 4 Qtisc proxime (equitur. 190 T 44H 4 Poft has longius fequens. 194 rg 4* s 4 Quae (equitur omnes in corona. 19^ 0 49 i 4 Stellae 8. quaru magnitud. fecunda: 1. quarta: f .quinta: 1 .fexta: 1. ENGONASI. In capire. 221 O ?7 ^ In axilla dextra. 207 O 4? 0 ? In dextro brachio. 20? O 40 s ? In dextris ilibus. 20 1 | ?7 g 4 Infiniftro humero* 220 O 48 O ? In finiftro brachio. *** i 49 i 4 maior In NICOLAI COPERNICI BOREAE PLAGAE, .. __ Forma: ftellarum. |Logitu.| Latitu-| ENGONASI, 1 partes. partes ma gnitudo In finiftris ilibus. Trium in finiftra nola* Borea duarum reliquarum * 22 1 O 42 0 92H f4_.° 4 4 _4 maior maior AuftraUor. In dextro latere. In finiftro latere. *34^T 207 g 213 i- 93 °

  • f

93 i 4 3 4 In clune finiftro. In edudione ciuOetn cruris. In crure finiftro trium prarcedens. 21? f 214 r 217 T 9<* 98 i 99i\ f 9 3 Sequens hanc. Tertia lequens. In finiftro genu. 21 8H 2ipi h 2?7 g 60 J 61 6i 0 4 4 4 XnTmTftra nate* In pede finiftro trium prarcedens. Media earum. 229 i i88ih 220 i 69 69 i70 i 4 <> Sequens trium* Incdudioneclcxtri cruris. Einfdem cruris Borealior. 22J O 207 O 72 0 60 ^ <>? 0 4 4 maior Inefexrro genu* Sub eodem genu duaru Auftralfor* Qua* magis in Boream. t 8p 0 l86ih 18? •* <$9 T

 • 3U 64 i 4

4 4 maior In tibia dextra. In extremo dextri pedis eadem qua? in extremo Colorobo Bootis. 184 i 178 j 60 0 ?7 i 4 4 Prteter hanc ftella» 28.mag.tertfe <>.quarta* 17 .quinta: 2. fextx 2 4 Informis a dextro brachio auftralior|2o<> o| |$S g| L Y R. & Lucida qua lyra fiue fidicula uocat. Duarum adiacentium Borea. Qua magis in Auftrum. 29°is 2f3is 2f3iz 61 0 tfi 0 1 4 4 maior maior In medio edudionis cornuum* Duaru cotinuaru ad ortfi in boreS. Quar magis in Auftrum. 262 0 2*9 j Z$9 O 60 O <Sl r 60 \ 4 4 4 Procedetis in iundura duaru borea. Auftralior. Sequentia duaru in code iugo borea Qua magis in Auftrum. f ^4 f 297 V298 T i 99 g 99 0 99 i 94ii 3 4 3 4 minor minor Stellarum io.magnitudinisprima: J.tcrtix2.quartx7. Oloris BOREA SIGNA. Formas ftellarum. |Logit. | ILatit .1 OLORIS SEV AVIS* Ipartes.l Iparteslmagnitu. Inore. 2^7 f- 45> 1 J In capite. 27* 1 9° f 9 In medio collo. *79 ' . 94 r 4 maior In pedore. 29' ii 9* i ? In cauda lucens. J02 i 60 0 2 In ancone dextrar alar. *4*? 9 Trium in dextra uola Aultraiior. *8<i fi 4 Nftedia. 284 f 71 i 4 maior VI r ima trfii&inextremaala. ; 10 0 74 0 4 maior ln<tncone umltra ala:. i?4 i 49 i $ n medio ipfius alar. 298 i ?2 i 4 maior n emfdem excremo. JOO 0 74 0 ? n pede iimitro. i0} i i 4 maior nfiniftro genu. ?°7ff 97 0 4 n dextro pede duarum prarcedens. 204 f <94 0 4 Qua: fequitur. 2p<S 0 *4 i 4 n dextro genu nebulofa. i __ tffii 9 Stelhr 17.quarumagnif.id.(«iindar l tertix 9.quarta- 9.quimx 2. ET D V A E ClKCA OLOREM INFORMES. Sub (imftra ala duarum Auftralior. $06 O 49 fi 4 Quar magisin Boream. J07 -5 9i i* 4 CASSIOPE ^E. n capi ce. * i 49 i 4 n pedore. 4 i 4*K ? maior n cingulo. * i 47 ff 4 Super cathedra ad coxas# I O O 49 0 $ maior Ad genua. Mi* 49 f 3 In crure. 20 f 49 f } In extremo pedis. Jff 0 48 f 4 In fimftro brachio. 8 0 +4 f 4 In finiflro cubito. 7ii 49 0 9 In dextro cubito. H7fs co 0 0 In ledis pede. 8 * 4 In afceniu medio. * i 9» fi aiminor In extremo. 27 i 91 fi 6\ Stella i ; .quaru magnitud. tertia 4- quarta: 6. quintae 1 fexta? 2 NICOLAI CO?ERHICI BOREA SIGNA. Forma: ftellarum, |Logit.| |Latit.| P E R! S E I. (partes.l |partes|magnuu. In extremo dextrx manus obuoluti- In dextro cubito. (one nebulofa. In humero dextro. 21 O

 • 4 i 2 6 0 40 i 37 i ?4 i 4

4 nebulou minor In finiftro humero. In capite (iuc nebula* In fcapulis. 24 O 24rr 32 i 3 4 i ?» s 4 4 4 In dextro latere fulgens. In eodem latere trium procedens. Media. 28 i 18 r j ;o f 30 0 27 i 27 ii 2 4 4 Reliqua trium. In cubito finiftro. (cens In finiftra manu & capite Mcdufe Iu 31 0 24 0 2 3 0 27 i 27 0 23 0 ? 4 2 Bitifdcm capitis fequens. Qua: praeit in eodem capite. Praecedens etiam banc. 22 i 21 0 20 | 2! O 21 O22 £ 4 4 4 In dextro genu. Prarcedens hanc in genu* In uentre duarum prarcedens. ?8 37 i 3SH 28 i 28 28 i 4 4 4 Sequens. In dextro coxendice. 37 i 37 ± 26 i 24 i 4

In dextra fura. In finiftra coxa. In finiftro genu. 3 9 ii 3° i 32 0 28 i 4 21 ii i9ii 4 maior In finiftrocrure. In finiftro calcaneo. In fummo pedis finiftra parte. 3i ii 24 i 29 is *4ri 12 0 1 1 0 * ? ? maior minor maior Stellae 2o.quarum magnitud.iecundx 2.tertia: .quarta: 1 6. quin* ta? 2.nebuloia 1. CIRCA PERSEA INFORMES, Qua: ad ortum i finiftro genu» In boream d dextro genu. Antecedens i capite Medufae. it i 18 0 31 0 31 0 20 a JoWcura. Stellarum trium magnitud.qufnta: 2.obfcura anaR.EVOLVTIONVM LlB. I f. r° BOREA SIGNA» Forma? iicllarum |Loguu| ILati. | HENIOCHI SIVE AVRIGAE.|partes| jparces | magnitudo Duarum in capite Aufttalior. Qua: magis in Boream, (capella In finiftro humero fulges qua uocant K »7 78 T $0 0 ;o H 22 -» 4 4 1 In dextro humero. In dextro cubito. In dextra uola. i

 • 4 i

i 20 O • 9 i 1? i 2 4 4 maior Infiniftrocubito. Antecedens hcedorum. In finiftra uola hcedorum fequens. 49 T 49 46 0 20 i i 8 0 1 8 0 4 4 4 maior minor maior In finiftra fura. In dextra fura & extremo cornu Tau In talo. (ri Boreo. 9J i 49 0 49 f >0 i 9 0 8 i i 3 9 minor mafor In clune. In finiftro pede exigua. 49x<? 24 0 12 i 10 } 9 0 Stella: 14.quarumagniciid.prima: i .fecunda: v*tertia: 2. quartx7. quinta: 2.fextae i» OPHIVCHI SIVE SERPENTARII. In capite. In dextro humero duaru prxccdens. Sequens. 228 i r a;a f $9 0 27 i 2*U 3 3 4 maior In finiftro humero duaruprsecedcns. Qua: fequitur. In ancone finiftro. 2l9fi 218 0 21 t ii I±J 4 4 4 In finiftra manu duarum prarccdcs. Sequens* In dextro ancone. 208 | 209 T 220 O 17 © 12 i ■ 9 ° 4 ? 4 In dextra manu praecedens. Sequens. In genu dextro. tofi* 207 ri 224 f 1 8 fi «4 T 4 i 4 4 ? maior In dextra tibia. In pede dextro ex quatuor pracedes Sequens. 227 0 229 f 227 ri Bor. Auft. Auft. 2 ? 2 i ' t ? 4 4 maior maior maior Tertia fequens» Reliqua fequens* Qua: calcaneum contingit. 228 j 22 p i 229 f Autt. Auft. Auft. 0 i »H 1 O 4 9 9 maior maior ni) In NICOLAI COFERNICI BOREA SIGNA, Formae Itellarum. Logit.| ILatit.l OPHlVCHI SIVE SERPENT A. | partes.l |part<8|magnitu. In (iniftro genu. xif i Bor. JI?T 3 In crure fini liro ad reda linea Borea 2If O Bor. 9 5 9 maior Media earum. (trium 214 O Bor. J 6 4 Auftralior trtum. X» 3 i Bor. I 5* maior In (iniftro calcaneo» .. ru * I > X Bor. on Domefticam finiftri pedis attinges. 214 O Auft. 0 -i 4 Atella: 24.quarummagnicud. tertia: ^.quarta: i 5.quintae 6 CIRCA OPK1VCHVH INFORMES. Ab ortu in dextrQ humer u maxime 23? T *8 i 4 Media trium* (Borea triQ. 2 0 xtf f 4 Auftralis trium. 2? 0 4 Adhuc fequens eres• X?7 0 X7 0 4 Separata a quatuor in Scptetriones. 2 3 8 0 33 0 4 Intormium ergo quinc&roagnitud.quarta: omnes. SERPENTIS OPHlVCHI. ln quadrilatcro qua: in gena. »92 s 58 0 4 Qu* nares attingit. 20 I O 40 O 4 In tempore. * 97ii 59 0 3 In edudlionc colli. 19? f 34 4 3 Mediaquadrilateri& inore. 'P4i3 57 4 4 A capite in Septentriones. XOI i 42 i 4 ! In prima colli conucrfione. 19? 0 29 i $ Sequentium trium Borea. ip3 £ ** 4 4 Media earum. 197 5 8 29 T 3 Auftralior trium. »9915 24 O ? Duarupcedesin finiftra Serpentarij. 202 O X 4 Qua: icquitur hanc in eadem manu. ? 1^ 4 9 Quae poii coxam dextram. 227 O 10 i 4 Sequentium duarum Auftrinsu XJO y 3 i 4 maior QuceRorea. io £ 4 Port dextra rnanu in intlexioc cauda: Xj7 0 20 O 4 Sequens in cauda. 242 O 2i i 4 maior In extrema cauda. 27 0 4 Stella: i 8.qaarummagnitud.*erria?f.quarta? i 2„quintar j. O 9. Sagit* REVOLVTIONVM L I B. I r, f i BOREA SIGNA. Formae ftcllarum. |Logit. | |Latit.| SAGIT r A. Ipartes.l Ipartcslmagmtu. Incuipide. In harundine trium fequens. 270 c 39 fj - 39 *L< r Media ipfarum. Antecedens trium. In Glyphide. zc>5> j 268 0 39t II h U_ Stellae ^.quarum magnitud.quarta: i .quintae $ fextx l. AQ^VILA. In medio capite. In collo. In (capulis lucidS qua uocat Aquila. 270 268 i 2<?7 i 2^7 27 S 29 H maior Proxima huic magis in Boream. In (iniftro humero prarcedcns. Qux (equitur. 268 O 266 { 269 f JO O 51 > ;t j minor In dextro humero antecedens. Qua: fequitur. In cauda ladeu circulum attingens. 2<$} O 2^4 i 299 i 2 8i$ 26 T 9 maior Stella;p.quartimagfecundx I .tertia* 4.quartx l .quinta; ?. CIRCA A Q^V IL AM INFORMES. A capite in Aultrum praecedens. Quae fequitur. Ab humero dextro uerfus Africum. 272 0 272 7 2^9 7 21 rs 29 i O I 3 4 maior Ad Auftrum. Magis ad Auftrum. Quae praecedit omnes. 26l i 26; O 294 7 20 O r 18 - ? f 1 Informium 6.quarum magnirud.tertiar-f.quarta: j .& quinta: 1. DELPHINI. In cauda trium praecedens. Reliquarum duarum magis borea. Auftralior. 23l O 282 O 282 O 29 i 29 0 2tfi» * 4 4 minor minor In romboidc pccdctis lateris auitrah Eiufdem lateris Borea. (or. Sequentis lateris Auftrina* 2#»H 28; f 284^ J2 O 33ii J2 O 3 3 .3 3 6 6 minor minor niinor Eiufdem lateris Borea. Inter cauda 5C rombu triti Auftralior Qeteraru duaru in borea praecedens • Qux (equitur. 286ij 280 7 7 280H 282 2 33 i J4 i ?» ff 5* i minor Stella i o.utputa magnitud.tertia: f .quarta: 2,fcxtar ;. n 5) Equi' BOREA SIGNA* Formae itellaium. jLogit. | |Latit.| EQV1 SECTIONIS. |partes.| |partes|magnitu. In capite duarum pneccdcns. Sequens. In ore duarum pratcedens. Qua: fcqai tur. 29* , \ 2S9H z9 » 1 20 i 10H i 21 0 sblcura obfcura obfcura obfcura Srcllar qua tuor3ob(cura: omnes * EQVI ALATI SEV PEGASI. In ridu. In capfreduarum ,ppinquaru borea. Quae magis in Aultrum. 29SH ;o2±i ;oi i 2» i »*ii 1 O O 3 3 «1 maior In luba duarum Auitraiior. jQua: magis fn Boream. !ln ccrufceduarum praecedens* 3»4 ii 3» 3 ±7 3'2 i. »1 0 l 6 0 1 8 0 1 1 3 Sequens. In unlftra ftiffragine# Infinfftrogenu* 3»3if 3°>H ; 11 0 19 0 ?<*■ r 34 i 4 4 4 maior maior In dextra (uffragine * In pedore duaru propinquatu pce* Sequens. (dens. 3»7 0 3>5> lio , 4» 5 29 0 20 J 4 4 4 maior In dextro genu duarum Borea. 'in Auftrum magis. In corpore duaru (ub ala qua: borea. 522,t 32» r{ 3z7i i 31 0 24 i 3 1 4 Quae Auitraiior* In (capulis SC armo ala*. Indexrro humero & cruris edudioe 32* 2 i 3° 0 3*1 r 21 0

 • 9H 3» 0 4

2 2 minor minor In extrema ala. (comunis In umbilico q& capit/ Andromada! m i 14» i »2 r 2.6 O 2 2 minor minor Stella: 2o.mempe magnit.fccum ar-f.tcrtiae.f.quartaro.quinta: ;. ANDROMEDAE. Quae in (capulis. In dextro humero. 34* H 14Pii z4 f 27 0 3 4 In llniltro humero. In dextro brachio trium Auftralior- Qua* magis in Boream. 347 i| 347 O 34& 0 2? 0 32 0 3? * 4 4 4 Media trium. In fumma manu dextra triuauftrali- Media earum. (or. 34« i 343 0344 0 3* 7 41 042 0 1 4 4 REVOLVTIONVM L I B. M, 49 | BOREA SIGNA. Forma; ftellarum. Logit. ILatit.l ANDROMEDAE» Ipartes. 1 Iparteslmagnitu. Borea trium» 34? r 44 0 4 In finiftro brachio. 3 47 i 17 i 4 In finiftro cubito. W 0 if*i 3 In cingulo trium Auftral/s, 3?7 e *? r 3 Media. Kf i 20 O 3 Septentrionalis trium. 3?? T ** i 3 In pede finiftro. io <f 2} O 3 In dextro pede. IO i 37 T 4 maior Auftrallorabhts. s i 3? T 4 maior Sub poplite duarum Borea. Z^ O 4 Au (Irina. 4 f 28 O 4 In dextro genu. ? i 3? T ? In fy mate fiue tracftu duaru Borea. 6 0 34 i ? Auftrina. 7 T $2 r ? A dexrra manu excedes 8i informis. ? O 44 0 3 Stella: 2 } .etenim magnitud.terti % 7 .quarta: 1 x.quintx 4. T R 1 A N G VLI. In apice trfanguf/. 4 T \6 f 3 In bafi pra-cedens trium* 9 T loii 3 Media. <> i 20 f 4 Sequens trium. 5 19 O 3 Stellae 4.earum magnitud. tertia: ; .quarta: I. Igitur in ipfa Septetr/onali plaga ftella: omnes $ <5o. Magnitudinis pri» mx 2.fecundae 1 8 .tertia: 81 .quartae 177.quintae c8.(extx 1 $ .nebulo fa 1 .obfcurce 9. EOR.VM OVM MEDIA ET CIRCA figniferum funt circulum. ARIETIS. In cornuduaru pcedesSi prima oim. 0 o|Bor. 7 f 3 deficies. Sequens in cornu. I 0 Bor. 8 f 3 (n ricflli duarum Borea. 4-Jl Bor. 7 ii _1 Quas magis in Auftrum* 4r] Bor. C> O f In ceruice* 5>H Bor. 4 i 4 In renibus. lofi Bor. O cf Qua: in edutftione cauda:. *4U Bor. 4 i? 4 In cauda trium praecedens. 17 i Bor. l H 4 Media, Bor. * i 4 Sequens MEDIA Q_y AE CIRCA SIGNIFERVM Formar ftcllarum. |Logtc,| ILatir.l ARIETIS. IpartesJ jpartcs maonitu # Sequens trium. In coxendice# In poplite# In extremo pede pofter/ore. 10 f '5 © 11 ; 8 i Bor. Bor# Auft. Auft. 1 H 1 i 1 i 9 i 4

4 maior Stellae l J.quarumagnit.rertia 2.quarta4.quintatf.fexta i. CIRCA ARIETEM INFORMES» Quarfupra caput. Supra dorfum maxlc feptetrionaria. Reliquarum trium paruarum Borea 1H If o «4ia Bor. Bor. Bor. 10 0 ro i 4 T maior Media# Auftrafisearum.* n o '2 i Bor. Bor. iof | f Stella f .quarum magnitud.tertia i .quarta i .quinta ;. TAVR.I. In iccftione ex qua tuor maxle borea. Altera poftipiam. Tertia. Quarta maxime Auftrina# >9ti '9 T l 8 o >7H Auft. Auft. Auft. Auft. 6 0 7 s 9 i 4 4 4 4 In dextro armo. In pccftore. In dextro genu# In (iifFragine dextra. O

 • 7 o Jo 0

26Li Auft. Auft. Auft. Auft. ? i 8 0 14H ? 3 3 4 In fimftrogenu. In (Tniftra fuffragine. In facie ^.q fucculauocat.cj \ narib. K i 3« f 0 Auft. Auft. Auft. 1 0 0 >3 i 4 4 3 3 ? 1 minor Inter hanc & boreum oculum. Inter eandem & oculum Auftraiem. In ipfo oculo luces paliliciu di&a Ro 33i 3 34 & 3* 0 Auft. Auft. Auft. 4 i ^ i minor minor fn oculo Boreo. Qua? ini origine auftralis cornu et au Tn eode cornu duaru auftralior. (re. r=r j —■ ~ ■ -■■■■■ - K i 40 i ±izi Auft- Auft. Auft. 3 0 4 0 9 0 3 3 4 Qua m3gis in boream. !n extremo ciufdcm. In origine cornu Septentrionalis, 4? i S-o i 49 0 Auft. Auft. Auft. 3 i 2 i 4 0 f ? 4 In extremo ciufdc quaqj in dextro pe In aure borea duaru borea, (de He- Auftraliseaium. (niuchi. 49 0 K i UL_£ Bor. Bor. Bor. f 0 4 i 3

 • MEDIA Q_VAE CIRCA SIGNIFERVM.

Formxftdlarum, |Logit.l |Laiit.| TAVRI. Ipartcs.l Ipartesjmagnitu. Incerutce duaru exiguaru pccdcs. Quacfcquitur* In collo qdrilateri pccdcriu auilrla. i 3* i j Bor. Bor. Bor. 0*5 I O S ° 6 _f Eiufdem laterisBorca # Sequentis lateris Auftralis. Huius lateris Borea. J* 1 3f T ;c o Bor. Bor. Bor. 7 3 o f o f f f Pleiadu pcedetis laccrisBorcp termi Eiufde lateris auftralis terminpXnp 2$ i|Bor. 2$ HiBor. ?*{ f f Pleiadu feques anguftilsimus termi. Exigua Pleiadu & ab extremis fetfta. 27 O 26 o Bor. Bor. f T 3 o f f Stellarum $ z.abfqjea quae in extremo cornu Scptentrionali.mag. primae I .terti* tf.quart* 11 .quint* i ? .fext* i. Q_VA E CIRCA TAVRVM INFORMES. Inter pedem & armum deoriiim • Circa auftrinG cornu pcedens trium. Media trium* , Sequens trium* 1« f 4? f 47 f 49 T Auft* Auft. Auft, Auft. 17 i z o ■ • i * i? 2 O 4 f f f Sub extremokeiufdem cornu duarum Auftrina* (borea. Sub Boreo cornu quincp praecedens. Altera fequens* f* f fi T f° f fi -f Auft. Auft. Bor. Bor. * T 7li i ii l o f f f f Tertiafcqucns* Reliquarum duarum qua: Borea* Qua: Auftralis. f4 T ff H f**i Bor* Bor. Bor. * T 3 7 i i f f f Stellarum i v informiunvnag. quarta: i .quintae f o* GEMINOR.V M. In capite Gemini pcedetis, Caltoris. In capite Gemini fequetis iubflaua. In finiftro cubito gcmin.pced. (Pol. 7^ii!Bor. 79 i 7 Bor. 7o o'Bor, 51 IO o 2 2 4 In eodem brachio. In (capulis eiufdem Gemini. In dextro humero eiufdem. 72 o 7f f 77_i Bor. Bor. Bor. 4 4 4 In finiftro humero fequentis gemini. In dextro latere antecedetis gemini. In finiftro latere fequentis gemini. 8o o 7f o 7^ { Bor. Bor. Bor, - • i 2 2ii 3 o 4 f o ia MEDIA QJl’AE CIRCA S1GNIFERVM. Formirftel larum. |Logit.| jLatit.l GEHINORV AU partes. | Ipartes! magnitu. Infiniftro genu procedentis gemini. In (iniftro genu fequenris* In (iniftro bubone eiufdem* o'<? | 7i iz 7*> 0 Bor. Auft. Auft. » * 5 2 * * 0 i\ ? maior* Incauitatcdcxtraeiuldcm. In pede pccdentis gemini pra-cedens ln eodem pede fcquens. 74 ii 60 0 6\ i Auli. Auft. Auft. 0 H 1 i I i ? 4 _4 maior. In excremo procedentis gemini, ln fummo pede fequenris* In infimo eiufdem pedis. 0; { T c*'S 0 Auft, Auft. Auft. 3 f 7 1 io i 4 3 _± Stella: i S.quaru mag.iecundar 2.tertia* ^.quartarp. quintot 2. CIRCA GEMINOS INFORMES, Procedes ad fummu pede gemini p.- Quo ancc genu ciufde lucet, (cedecif Antecedens genu finiftru feq.gcm». Sequetiu dextra ma nu gcm. fequeti* <>7 i 08 r 81 it lAuft. Bor. Auft. Auft. ois

 • J, 4

4 >* 5 maior* Media* (um criu Borea. Auftral/s trium quo circa brachiu de- Lucida fequens tres. (xtrum. 7 9ii 84 0 Ault. Auft. Auft. * 1 iA ? 4 Stellarum 7 informiuo^mag.quarfo ?. quinto 4. CANCRI. tIn pecftoreneb. media,q pfepe uocar* Quadrilatcri duaru pccdcnciu Borea Auftrina. 9}is pi 0 91 T Bor. Bor. Auft. ois 1 ? 1 s ncbulofa. 4jtninor 4(minor Sequetiu dnaru quocat alini borea- Auftralis afinus. In chele (eu brachio auftrino. 9iis 9 -iis 99 ii Bor. Auft. Auft. *is 0 i * i 4 4 4 maior maior In brachio Septentrionali. In extremo pedis Borei. In extremo pedis Aufti inf, 9i is 66 0 00 i Bor- Bor. Auft. *1 i i 1 0 7 i 4 4 4 maior Stellarump.mag.quartx*7.quintte i.nebulofa i . CIRCA CANCRVM INFORMES. Supra cubitum Auftralis Chclcs* Sequens ab extremo eiufdem Cheles IOJ 0 JO? 0 Auft. Auft. 4. maior 41 minor MEDIA QjAE CIRCA SIGNI FERVM» rorare itcllarum. | Logic, | |Latit.| CANCRI. [partes. |partes| magnitu. Supra nubeculam duarum prxcedes. Bor. 4r7 Sequens hanc# I OO 7 Bor. 7 i Quatuor informiunvnag.quarta: 2. quinta? 2, LEONIS. In naribus* IOIH iBor. I O O 4 Inhiatu. 104 £ Bor. 7 £ 4 In capice duarum Borea. io7iz Bor. 1 2 O ? Auftralis. 107 £ Bor. 9 £ ? maior Inceruicc trium Borea. II? £ Bor. 11 0 ? tiedia. i I ? i Bor. 8 £ 2 Auftralis trium. 114 0 Bor. 4 i ? n corde que Bafilifcu fiuc regulu uo- Hfri 0 i I n pecfiorc dua ru Auft rina, (eant. II <$il Auft. 1 K 4 Antecedens parueam qua: in corde. II? 1 Auft. 0 { Ingenu dextro priori. I lo ££ O O Indracc dextra. I 17 r Auft. ?£* 6 ngenu finiftro anteriori. «22 £ Auft. 4 s 4 Indracefimftra. * * 7 rf Auft. 4 7 4 In finiftra axilla. 122 | Auft. 0 5 4 In uentre trium antecedens. I 20 7 Bor. 4 0 <> Sequentium duarum Borea# #26' j Bor. $• £ Qua: Auftralis. i2?i i Bor. 2 7 * In lumbis duarum quar pra-it. f . 1 l 124%s Bor, 12 i Quxiequicur. 127 £ Bor. 1 ? £* 2 In clune duarum Borea. 127*'* Bor. 11 £ ? Auftrina. Bor. 9r* ? Inpofterioricoxa, o?a Bor. CT1 ? Incauftate. 1?^ 0 Bor. 1 i 4 In pofteriori cubito. i?? 0 Auft. o£| 4 In pede pofteriori. i?4 0 Auft. ? 0 5- In extremo caudae. 117H Bor. 11 £7 1 minor Stellarii 27.mag.prima: 2.fccPa: 2.tertia: <>.quartae8. gnta: ^.fexta?4. CIRCA LEONEM INFORMES. Supra dotium duarum pra:cedens. n9 2 Bor. 1 ? 7 s Qua: (equitur. 121 i Bor, if £ Sub uentre trium Borea. i*S>£i Bor. 4 minor o ij Media MEDIA Q.y AB CIRCA S1GNIFERVM. Forma: ftellarum. |Logit. | |Latit.| L E O N I S. partes. | [partes! magnitu. Media. Auftralis trium. Inter extrema Leonis &Vrfae nebulo Beronicescrines.q maxiar in Borea i ?o i J J2 i ceinuoli lulJ Auft. Auft. ci5is, IBor. 0 A 2U\ sl quam uocant ; 0 o| Luminofa. Auftralium duarum praecedens. Quor fequitur in figura folij hedera. ijjijSBor. 141 tilBor. 1? 0 £ obfcura obfcura Informium S.mag.cjuarcx i .quint2e4.kiminofa i. obfcura: 2. VIRGINIS. In lumino capite duaru pccdcs Au* Sequens Septentrionalior. ((Irina. In uu!tu duarum Borea. ns>U 140 j 144 0 Bor. Bor. Bor. 4 $ fi ? s I Auftraiis. In exrremo alae finiftroeSC Auftrina:. Earu q in finiftra ala qtuor fkedens. '4? * 142 f Kl i Bor. Bor. Bor. U • i *

Alrera fequens. Tertia. Vltima qua tuor fequens# «f* f Itfo i 164 * Bor. Bor. Bor. 2U 2H 1 H * J ? 4 In dextro latere (ub cingulo. In dextra & Borea ala triu pcedcns. Reliquarum duarum Auftrina. Tlj »?« i K? i Bor. Bor. Bor. 8 i Mi f

 • »r* ?

f Ipfarum Borea uocata vindemiator. In finiftra manu qua» Spica uocatur. Sub perizomate# in clune dextra. «rtl 170 O 168 * Bor. Auft. Bor. M j 2 0 ? i In (intitra coxa qdrilateripcedetium Auftralis. (Borea. Sequentium duarum Borea. **9H 170 j '7; | Bor. Bor. Bor. 2 f ° 1 f 4 Auftrina. In genu finiftro. In poftremo coxar dextrar 171 f 17? 0 171 ■[ Bor. Bor. Bor. 0 i 1 i 8 f f f ? In fyrmate qua: media. Quae Auftrina. Qua: Borea. 1 S 0 0 Bor. Bor- Bor. 7 r l l ri 4 4 4- In finiftro & Auitrino pede. In dextro # Boreo pede. r* _ m . /-• . s j 18c> 0 Bor. Bor. 0 x| 4 g.qumtar i i.fextea. MEDIA QVAB CIRCA SIGNI FER.VW» 'Pormae ftcllarunn lLogit,| |Latit.| CIRCA VIRGINEM iNFORMEs|partes.| |partes|magnitu. Sub brachio liniftro ia directu triu p- Media. (cedens. Sequens. i ?8 o 102 f <*9i\ jAuft. Auft, Auft. ? ? i i r 9 9 9 Sub (pica rectam linea triu pcedens. Medeaearum qua: & dupla. Sequens cx tribus. 170 <71 i 17? T Auft. Auft. Auft. 7 T 8 f 7 rr 6 9 6 Informium tf.mag.quinta^.iexra? 2. CHELARVM, ln extrema auftrina chcleduaru luces Obfcurior in Boream. In extrema borea chcleduaru lucens <91 i <9o i L9S i Bor. Bor. Bor. st 2 ? 2 maior Obicurior prarcedens hanc. Ia medio Cheles Auftrina*. In eadem qua prceft. 15> i o <97 } '5>4ii Bor. Bor. Bor. 5 i <n 1 i 9 4 4 In media Chele Borea. In eadem qua: (equitur. 2oof j 20C> i Bor. Bor. ?H 4 i 4 4 Stella: 8.quarum mag.lecunda 2 quartae f,quinta: 2. CIKCA CHELAS 0 R M E s. 1 n Borea i chele borea triu pracedcs. Sequentium duarum Auftralis. Borea ipfarum. <99 i 207 O 2°7 H Bor. Bor. Bor. 9 0 *ii 9 i 9 4 _4 6 4 ? 4 4 Inter chelas ex tribus qua: lequitur. Rcliquaru duaru pccdenciu Borea. Quoe Auftralis. 20^i-J 2°3 n 204 i Bor- Bor. Bor. 9 f 2 0 < i Sub auftrina Chele trium prarcedens. Reliquaru fequetiu duarum Borea. Auftralis. 196 f 204 i 209 j Auft. Auft. Auft. 7 i 8 1 5>is Informium 9,mag.tcrtia: i.quartae ^.quintae2.lexta: i. SCORPII. — In fronte lucentium trium Borea* Media. Auftralis trium. Z09H 209 0 209 0 Bor. Auft. Auft. ' i _l_o 3 3 maior Qua magis ad Auftrum SC in pede. Duaru coniundaru fulgens Borea. Auftralis. 209 f210 f Auft. Bor. Bor. "7 L ‘ 7 * r 1 * 6 ° i — r 3 3 4 ln corpore triu lucidaru pracedens. Media rutilans Amares uocata. Sequens triam. 214 O 2I<> O

 • !7ii Auft.

Auft. Auft. 3 ii 4 0 -Li ■3 2 ? maior 0 "i Inultt MEDIA Q_V A E CIRCA SlGNIFERVM. Forma? ftel larum, |Logit.| Latit. 1 SCORPII. jpartes. | |parces| magnitu. In ultimo acetabulo duaro pcedens. zizH Auft. * i * Sequens, 21 JTT Auft. 6 * 6 In primo corporis (pondylo. 221 H Auft. I 1 O _i In fecundo (pondylo. 222 i Auft. 'l ° 4 In tertio duplicis Borea. 22? i Auft. ^ 16 4 Auftrina duplicis. 22? i Auft. 1 8 0 -i In quarto (pondylo. 226 2 Auft. 19 r 3 In quinto. 2?l i Auft. 1 8jT 3 In fexro (pondylo. 2??ri Auft. 3 In feptimo quae proxima aculeo. Z?2 i Auft. i* i 3 ln ipfo aculeo duarum liquens. 23°±T Auft. »3 T 3 Antecedens. 2?0 \ Auft. * 5 i 4 Stella? 2 i .quarum fecunda mag. i. tertiae i ?. quarta f. quinta? 2. CIRCA SCORP1VM INFORMES. Nebulofa (equens aculeum. 2?4 T Auft. 12 i Nebulofa Ab aculeo in boream duaru (equens. 228 x j * k * Qua! (equitur. *?2ff Auft. 4 6 * Informium trium,mag quinta! dua^nebulofauna. SAGITAR.II. Incufpidefagittar. 2?7H Auft. f ? In manubrio finiftra! manus , 241 O Auft, i 3 In Auftrali parte arcus. 241 | Auft. 10H 3 In Scptentrionaliduaru Auflralior. »4» T Auft, 1 i 3 Magis in Boream in extremitate ars 240 0 oor. 4 In humero fimftro. (cus 24 SH Auft. 3 i 3 Antcccdenshanc iniaculo. 146 j Auit. 4- In oculo nebulofa duplex. 248 2 jBor» Nebulofa In capite trium quae anteit. 249 O Bor. 4 Media. I O Bor, 1 f 4 maior Sequens. 2C2 i 'Bor, 2 O 4 In Boreo contacfhi trium Auftralior. 2^4x i/Bor. 2 X f 4 Media. 2>‘?rz lior. 4 T 4 Borea trium♦ 2?o' 2 T3or. T 4 Sequens tres obfcura, 2*9 0 Bor. ? 1 In Auftraliconta&u duarum Borea. 261 Bor. C O c Auftralis. 261 0 Bor. t 2 O 6 jn humero dextro. i£Iii Auft. _«ii _£ Ia MEDIA Q_V A E CIRCA SIGNIFERVM. FormceftcIIarum. ILogit |Lat t. SAGITARII» Ipartes .1 Ipartcsjmagnitu. In dextro cubico* ijAuft • 2{ «i > In (capulis* \2S3 Auft 2 i ► In armo* [2 <yi C Auft 4 4 . maior Sab axilla. ^49 ii Auft. j| In fubfragine finiftra priore. 2?I O Auft. 2$ O 2 In genu eluftJem cruris. 2^0 -} Auft. 1 8 0 2 In priori dextra fuffraginc. 240 C Auft 1 z 0 * In finiftra fcapula. 200 ii Auft '3 i 3 In anteriori dextro genu. 160 C Auft. 20 i Iri cdudioe caudae 4borei lateris p- 2<> I 0 Auft. 4ri s Sequens ciufdem lateris. (cedes 2<>l Auft 4vj <; Auftrini lateris prarcedens. 20 1 ff Auft. -Tif s Sequens ciufdem lateris. 2tf$ 0 Auft. * ? r Stella* 2 i .quarum mag.fectindce 2.tertia: 9.quarta:p.quintx 8- fe- xt^2.ncbulofauna. CAPRICORNI. In procedente cornu trium Borea. 270H Bor. 7 f Media. 271 0 Bor. 6iz Auftralis trium. »70 f 5 Bor. ? 0 In extremo (equentis cornu* 272 7 Bor. 8 0 In rictu trium Auftralis. 272 j Bor. 0 u <? Reliquarum duarum procedens. 272 0 Bor. l r 5 0 Sequens. 272 * Bor. » r 6 Sub oculo dextro. 270 i Bor. on ? In ceruice duarum Borea. 27? 0 Bor* 4H Auftralis. 27? i Auft. OIT * In dextro genu. 274 i Auft. * i 4 In finiftro genu fubfrado. 27? 0 Auft. In liniitro humero ♦ 280 0 Auft. 7 ii 4 Sub aluo duaru cotiguaraprxccdes. 285 i Auft. 0'ri 4 Sequens. 2 8jii Auft.) J O r In medio corpore trium fcquens. 282 0 Auft. 4 ? ? Reliquarum prarcedentiu Auftralis. 280 0 Auft. 4 0 ? Septentrionalis carum. 280 0 Auft. 2 J-J ? In dorfo duarum qua: anteit. 280 0 Auft. O O 4 Sequens. 284 r Auft. 0 rv 4 In Auftrali fpina antecedens duaru. 286U Auft. lii 4 Sequtis MEDIA CX.VAE CIRCA S1GNIFERV xM. Formxftellarum. |Logit.| lLatit.1 CAPRICORNI. Ipartes. | Ipartes! magnitu. Sequens. Ia cda&ione caudxdaaruprxcedcs. Sequens* 288 i 288 fs n Auft. Auft. Auft. 4 * 2 s 2 0 4

_! In Borea pte caudar qua tuor pccdes. Reliquarum trium Auftralis. Media. Borea qua? in extremo caudar. i 292 0 291 0292 0 Auft. Auft. Auft. Bor. 2 i 9 0 2ir 4 T 4 f 9 9 Stellae 2 8. quarum mag. ter tiar 4.quar tar 9 .quintae 6% (exta? 0. A Q_V ARII. In capite. In humero dextro qua: clarior Qua? ohfcurior. ***** 299 i 5 289 i Bor. Bor. Bor. 11 0 9l>i 9 3 9 in Humero iiniitro. Sub axilla. Sub (iniftra manu i uefte feques triQ. 290 O 280 0 Bor. Bor. Bor. Sii * i 9 i 3 9

Media. Antecedens trium. In cubito dextro. 27* r 278 0 ?oxn Bor. Bor. Bor. 8 0 S i Sii 4 4 3 In dextra manu quae Borea. Rcliquaru duaru auftraliu praecedes. Quacieqaitur. VAA VA* OOO OvVj S*A H|- loi-'"i- 0 Bor. Bor* Bor. 10**

 • 0 3 i 3

3 ♦ 7 In dextra coxa duaru ,ppinquaru prar Sequens. (cedens. In dextro clune. 299 i 500 j 502 0 Bor. Bor. Auft. 3 0 2 i oii 4 _4 4 c 3 Infiniltro clune duarum Auftralis. Septentrionalior. In dextra tibia Auftralis. 299 0 299 i 0 Auft. Bor. Auft. I 1 1 1 4 0 7 * Borea. In (Iniftra coxa. In (iniftra tibiaduarum Auftralis. ;o+u ?OI 0 Auft. Auft. Auft. 9 0 f t* 10 0 4 ? Septentrionalisfubgenu. In profudone aqua: i manu prima, Sequens Auftralior. 50* i 3°3 T ;o8 A Auft. Bor. Bor. 9 0 2 0 0 ± 4 _4 4 4 4 Qua? fequitur in primo fiexu aquar. Sequcnshanc. In altero flexu Auftrali* ?n 0 A Auft. Auft. Auft. • e 0 i it* Sequentium duarum Borea. Auftralis. In Auftrum auulfa. i »2 i *'4 * Auft. Auft. Auft. * i ii 4 4 _£ Fort MEDIA Q.VAE CIRCA SIGNI FERVM. Formx ftellarum* ILogit, | |Latic.| ALVARII. 1 partes.l |partes| magnitu. Poli hanc duaru coiuncftaru pccdes. Sequens. In tertio aquae flexu Borea trium. 516 c V* 3 «9 c Auli Auft Auft I I C IO i _1±S 1; s r Media. Sequens trium. Sequentia exemplo fimili triu Borea 5 I <9 0 11® i Auft Auft Auft I4r? »9ii 1±J 9 9 Media. Auftralis trium. In ultima infledione trium pcedens. Pori 3<>9 i Auft Auft. Auft. 1 9 0 19 l'4i? 4 4 4 Sequentium duarum Auftralis. Borea. Vltima aqua: & in ore pifds auflrini 506 0 jod ;oo -f Auft. 1 j Auft. 14 0 Auft.|2$ 0 4 4 1 Stellarum42.mag.prima: I.tertia: 9 quarta I S.qnta j ;.(exta.i CIRCA A QJV ARIVM INFORMES. Sequeriu flexu aquae triu prae edens. Reliquarum duarum Borea. Auftralis earum. 520 0 323 0 n* l Auft. Auft. Auft. 19 r It 1 4 4 4 Stellartre.^magnitudine quarta maiores. PISCIVM. Inore Plicis antecedentis ♦ In occipite duarum Auftralis* Borea. 319 0 3«7 i i Bor. Bor. Bor. 9 i 7 i 9 i 4 4 4 maior In dorfo duarum qua: praeit, Quxfequitur. In aliud prarcedens. 3'9 7 324 0 319 x Bor. Bor- Bor. 9 T 7 i 4 i 4 4 4 Sequens. In cauda eiuidem Pifc/s. In lino eius prima i cauda. 313 0 3 *9 7 334 i Bor. Bor. Bor. 2 i 9- T 9r? 4 4 t> Qua: (equitur. Poft hac trium lucidarum prarcedens Media. n" • 1 i i ■ ■ — ■ , 33* r 34o i 343ii Bor. Bor. Bor. * i* i <9 4 4 Sequens. In flexura duarum exlguaru Borea. Auftralis. 34* i 349 ii J4* i Auft. Auft. Auft. * T Z O ? O 4 <9 <9 Pott intiexionem trium, prarcedens. Media. Sequens. 390 j 39* 0 154 Q Auft. Auft. Auft. ^ i 4 ii 7 ii 4 4 _4 MEDIA QJAE CIRCA SIGNIFERVM. Formae fteliarum* |Logic.| |Latit,| PISCITM. 1 partes.l |partes| magmui. In nexu amborum linorum* [n boreo lino a conexu prarcedens, Poft hanc trium Auftral is* 3£<>' 0

 • £4 0 3£3 i Auft.

Auft:. 3or.j 8 i 4 i 1 i 3 4 £ Media. Borea trium 5Cultima in lino. 3£3r£|Bor. 3£3 »f Bor. t T $> O 3 4 P i S C I S SE Qy ENTIS, In ore duarum Borea. Auftralis. In capite trium paruaru qua: frquitur 3££ i 3££ 0 Ki 0 Bor. Bor., Bor. 21 fi 21 I 20 O £ £ <> Media. Qua* pra?it ex tribus. In auftrali fpina triupcedesfppe’aibi 3£* 0 3£<> T 34S> 0 Bor. Bor. Bor. iprt 2J 0 >4 T 6 4 Media, (tu Andromedes finiiirij. Sequens trium. In a!uo duarum quee Borea. $49iz K> 0 m i Bor* Bor. Bor. 15 0 1 2 O 17 0 4 4 4 Qua: magis in Auftrum* In (pina fequente prope caudam. 3 £3 i Bor. Bor. :Til 4 4 Stellarum ;4.mag. tertiat 2.quartae22.quinta: ?.fexta:7. Q-V A E CIRCA PISCES INFORMES. In quadi ilatero fub pifce pcedetc Bo- Qua: fcquitur. (rei lateris q pit 3*4 T Auft. Auft. 2 i 4 4 Auftralis lateris antecedens* Sequens. 3*4 0 3*£ii Auft. Auft. £±f £ f 4 4 Informes4. magnitudinis quarta. Omnes ergo q in lignifero lunt.ftclkc 5 4<5\Nempe mag.prima: f .lecun dxp-tertia:c^.quartat 1 $ j.quita: 1 o^.fextJe27.nebulofe 5 . Et Co ma.quam fuperius Beroniccs crines diximus appellari 1 Conone Mathc matico,extra numerum. EORVM QV.E AVSTRALIS SVNT PLAGiE CETI In extremitate naris. In mandibula fequens trium* Media in ore medio. I I O I I O <> O 7,4 'i i 11 - 4 3 3 Procedens trium in gena. In ocnlo. In capillamento borea. 3ij 4 0 —5 .i 14 0 S i 3 3 4 In Iuba A VST R ALI A SIGNA. i Forma; ftellarum. |Logit.| |Latit.l CETI. partes. | [partes| magnitu. Inluba pracedens. 1 O 4 i 4 In pedore quatuor pcedetiu Borea m T 24 i 4 Auftralis. 28 O 4 Sequentium Borea. 0 0 2? * 4 Auftralis. 0 T 27 I $ In corpore trium qua media. 54? T 2? i ? Auftralis. 54«* T ?0 X1 4 Borea trium. >48 T 20 0 3 Ad caudam duarum iequens. 545 0 i? i ? Pracedens. 3*8 | «f 1-6 ? In cauda quadrifateris icquetiu Bor. m 0 1« ii f Auftralis. 554 0 Uii 5 Antecedentium reliquarum Borea, ??2U 1? 0 f Auftralis. ??2 T 14 O ? InextremitateSeptetrionalicauda. ?27rl 9 r ? In extremitate Auftrali cauda. zzo 0 20 f ? Stellce 22.quaru.mag.tcrti:e i o.quartae8. quintae 4. ORIONIS. T I n capite nebulofa. f id i nebulofa In humero dextro lucida rubefccns. U i 17 O I In humero finiftro* 4? ri 17 i 2 maior Qua fequitur hanc. 48 f 18 O _4 minor In dextro cubito* ?7 H 14 x 4 In ulna dextra* $9ii ilii d In manu dextra 4 auftraliQ (equens. f9 i i IO ii 4 Pracedens. $9 T 4 Borei lateris iequens. 8 i d Praecedens ciufdem lateris* $9 9 8 i d In colorobo duarum pracedens. ?? ,° ? Sequens, ?7T£ ? i f In dorfo4«ad linea recfta q (equitor. r 4 Secundo pracedens# 49 ii 20 O d T ertio pracedens. 4 Sii 20 ^ d Quarto loco pracedens. 47 r' 20 i ? Inclypeo maxime Borea ex noiiem. 4?TT 8 0 4 Secunda. 42 8 i 4 Tertia- 4» i 10 i 4 Quarta. * 2i i 4 Quinta. 38 f 14 i 4 Sexta. ■J.7.H Ilii Li p t} SeptiA VSTRALl A SIGNA. Formae ftellarum. |Logit,| |Latir.| ORIONIS. 1 partes.l |partes| magnitu. Sepuma* CXfiaua. Reliqua cx hfs maxime Auftratis. i J*** 39 H 17 5 20 f21 k 3 3

2 In baltheo fulgetiu trium pratcedes. Media. Secioens friam ad redam lineam. 48 k£ 9°k£ ?»** 24 i 24±T 2 2 2 in manubrio enlis. In cnfe trium Borea* Media. Auftralis. 47 * fo s ?o 0 90 f 2 8ki 29 k

 • 9* 7 3

3 3 1 minor In extremo enfisdaarum fequens. Prarcedens. In finiftro pede clara 8i fluuio cois. fi 0 49 * 4» k 30 k 3° 5T ?> k 4 4 1 In tibia finiftra. In finiftro calcaneo* In dextro genu. 44 r 40' 93 i 3° 5 I* Z 3 3 i 4 4 ? maior Stellaru } 8.mag.primaeU.fecunc fextar 5.8C nebulofa una. x 4. tertiae 8. quartae 1 f.quinca: F L V V II. Quae 5 finiftro pede oriois in prfcfs In flexura ad crusOrio* (pio fluufj Poft hac duaru fcques.(nis maxie bo 41H 42 S 4» T 28 i29 ki 4 4 4 Qua: prarit. iDeinde duarum qua fequitur. [Qua: prarcedit. 38 0 30- i 3; k 28 ?• 29 i 29 7 4 4 4 Poft ha:c fcqucns trium. Media- Antecedens trium. 2s>a 29 0 2* £ 2 6 0 27 0 2744 4 4 4 Poft fnteruallum feques ex quatuor. Quar praeit hanc. Tertio prtccedens. 2t f 18 0 17 i 3 2ki 31 0 28^4 3 3 * Antecedens omnes quatuor. Rurfus fimili modo q fccjt ex qcuor. Antecedenshanc. >9 k 10 k 8 * 28 0 29 k 23 k7 3 4 Prarcedens hanc etiam. Quar antecedit has quatuor. Qua» i couerfioe fluurj pecflus ceti co 9 5 3 ir 398 k 23z 23 i 32 i 3 3 4 Quae fequitur hanc. (tingit. Sequentium trium prarcedens. 399 T 1 * 34kj ii* 4! 4) Media AVSTRALIA SIGNA* Forma: ftellarum. iLogit •1 |Latit.| FLVVIIt partes. | |partes| magnitu. Media, 7 5 ?8 f Sequens trium. lo£- ?$> > > In quadrila tero pcedetiu duaru bor. »4^ ' 4i 3 -I 4j Auftrina* i4*> 42 i 4 Sequentis lateris antecedens. il 3 4? 1 4 L' Sequens ea tum quatuor. 18 0 4? 7 •4 Verius ortu coiudaru duaru borea. 27 2 1° 7 4 Magis in Auftrum, 28 r 1» H 4 In reflexione duarum fequens. 21 2 l?4f 4 Prar cedens. *9 ? 1? g 4 In reliqua diftantia trium iequens. 11 i 1? 0 4 Media, 8 ? 1? 2 4 Pratcedens trium. 5 i <y2 O 4 In extremo fluminis fulgens. 15? 2 1? i F Stellae $4*mag.prima i .tertia f .quarra 27.qulnta i . LEPOR.1S. In auribus qdrilateri pcedetiu borea 4? 0 ?! 0 1 Auftralis. 4? ? ?* i 1 Sequentis laterisborea. 44^6 ?! i 1 Auftralis. 44$i 1 In mento. 42 2 }9kk 4 maior In exrremo pedis ftniftri prioris* ?S> * 41 i 4 minor In medio corpore. 48 rf 41 r ? Subaluo. 48 i 44 7 ? In pofterioribuspedibp duaru borea 14 1 44 0 4 Qua: magis in Auftrum, 5* 7 4127 4 In lumbo. 1? T 58 | 4 In exrrema cauda. O 8 1 4 Stellae j 2.mag.tertia 2.quarta d.quinta 4. C A NTS: In ore fplendidifsima uocata Canis. In auribus* 71 0 7? 0 ?5> i ?! 0 1 4 maxia In capite. 74U ?* i 1 In coilo duarum Borea. 7tfrr ?7H 4 Auftralis. 78** 4.0 0 4 In pedore. 7? H 4* i 1 In genu dextro duarum Borea. dp 2 41 i 5* Auftralis. 42 f 1 In extremo prioris pedis. *4 i 4*—i ? AVSTRALIA SIGNA. Forma» ftellarum. |Logit.| |Latit.| CANIS. 1 partes.l |partes| maonitu. In genu (lniftro duarum prarcedens. Sequens* In humero (lniftro duarum fequens. 68 0

 • 9 r 78 0 4& i

49 H 4 6 0 9 9 4 Quarprcdt. In coxa finiftra. Sub aluo inter fcemora. 7f 0 80 0 77 0 47 0 4^xi f» i f i minor In cauitate pedisdexcri. In extremo iplius pedis. In extrema cauda. 76 i 77 0i 99ie 90 i 4 ? ? minor Stella: i S.mag.prima i •tertia ^.quarta ^-quinta 7. CIRCA CANEM INFORMES. A feptentrionead ucrricem Canis* Sub pofterioribus pedib.ad rc<fla Ii* Qua: magis in borea, (neam Auft. 72fi 6} i 64*'z 29 i 60 4 9*±k 4 4 4 Quarctiamhanc Septentrionalior* Refidua ipfaru quatuor max» e borea Ad occafum q(i ad re<fla linea triu p- Media* (cedes. 66 j 67 £

 • °, i

i 97 0 <y6 O 99 * If7*i 4 4 4 4 Sequens trium. Sub his duaru Iucidaru prarcedens. Antecedens. Reliqua Auftraliorfupradicfl/s. 99±i f* i 49 f 49 5 99 i 99 H 97 kh 99 5 4 2 2 4 Stella: 1 1. mag.fecunda 2. quarta 9 ♦ CANICVLAE SEV PROCYNIS. In ceruice* ( Canicula. Infccmore fulgens ipfaT&xvvoy (eu z8 82 4 14 O i 4 V Duarum mag.prima una,quarta una* ARCiVS SIVE NAVIS. In extrema naue duarum prarcedens. Sequens. In puppi duarum quar borea. 97 H 92 i 4 2kh 4? i 4f 0 1 Qua: magis in Auftrum * Prarcedens duas. In medio fcuto fulgens. 9i £ 8S4£ 4 6 0 49 5 47 i 4 4 4 Sub fcuto prarcedens trium. Sequens. Media trium. 88 4,’ 92 i6. 9 is? 49H 49 49 £ 4 4 4 In extremo gubernaculo. Tn carina puppis duarum borea. Auftralis. 97 j f7 f 87 { 45>*T 99 0 £i* 4 4 In iolee» AVSTRALIA SIGN / • Formas ftellarum. jLogit. | Latit. 1 ARGVS SIVE NAVIS. jpartes. 1 !partcs| magnitu. In foleo puppis Borea. 9i r 99 i 9 In eodem folio trium prarcedcns. 99 7 9« i 9 Media . 9^ii 97 i 4 Sequens• 99 ii 97 ii 4 Lucida fequens in tranftro. 104 i 98 i 2 Sub Iiac duarum obfairaru pcedens. IOI J 60 O 9 Sequens. 104 T 99 T 9 Supra didam falgente duaru pcedes. 106 i 9 6ii 9 Sequens. • 07U 97 0 9 In lanulis & ftatioe mali borea triu. I 10 O 9« 7 4 maior Media. IIP i 99 r 4 maior Auftralis trium* «17 i 97 g 4 Sub his duaru c5iundarum Borea. «22 i 60 O 4 Auftralior» •22 f *« 7 4 In medio maliduarum Auftralis, n? 7 9« i 4 Borea: I I2ri 49 0 4 In fummo ueli duarum antecedens. III i 4? 7 _4 Sequens. 112 j 4? 7 4 Sub tertiaquat fcquitur icutum. p8 i 94 7 2 minor In fecftione inftratf» looit 9« i lncer remos in carina» 99 0 65 0 4 Quae fcquitur hanc obfcura. 102 j <>4 i <9 Lucida qua? (equitur hac in ftra t/one. »«? ? 2 Ad Auftru magis infra carina fulges. «21 ij <^975 2 Sequentium hanc trium antecedens. 12 8 i ^975 ? Media. »?4r£ tf£ii < Sequens. «?9 f ^9 H 2 Sequentiu duaru ad fecftione pcedcs. '44 7 * Sequens. »9« 1 62 4 In temone boreo & antccedete q pit. 97 ^ 4!maior Qua»fequ/tur* 7i i ^9i? ; (maior Qua:in temone reliq pcedit Canob. 70 3 79 0 1 Reliqua fequens hanc» 82 , 7« rj J Stella: 4?.mag. prima i.fecuda<?.tertia 8.qrta 22.gnta7.fexta 1 HYDRA. In capite y.pcedetia duaru in narib. 97 T «9 0 4 Borea duaru & in oculo. (Auft. 9*H «J 7< Sequetiuduaru Borea & in occipite. 99 0 «I t Auftralis NICOLAI COPERNICI AVSTRALU SlGN A. Forma? ftcllarum. |Logit.| |Latti.| HYDRAE* lpartes.1 (partes |m agnitu. Auftralis earum 8C inhiatu. Qua? (equitur has omnes in gena. In .pdudione ceruids duaru pcedes. $>8r { looij *4» ? 12 4 ilii 4 4

Qua? (equitur. In flexu colli trium media. Sequens hanc. 111 H 114 0 1? t 1* T >4rr 4 4 4 Qua? maxime Aultralis* Ab auftro duaru cotiguaru obfcura Lucida earu (eques. (et Borea. MI sZ MI k M ? i «7 i ipti 20 i 4 6 2 Poft flexum colli trium antecedens* Sequens. Media earum. 119 J M4 i I 22 O i

20 0 4 4 4 Qua: in recla linea trium prarcedit. Media* Sequens. !?1 7 T I 7,6 T 24 r 2? 0 22 * 5 4 _J_ Subbaie craterisduaium Borea. Auftralis. Poft has in triquetroprarccdcns. >44ri '4 *ri M* i 2*H ;° 1 ?l T 4 4 -± Earum Auftralis. Sequens carundcm trium. 1*7 H 1*9 i 54 i 5» i? 4 5 Poft coruum proxima cauda?. In extrema cauda. 17? T >5 i 17 £ 4 4 Stella? 2^.mag.(ecuda i. tertia ; .quarta I 9.quinta 1 .fcxta 1. CIRCA HYDRAM INFORMES. A capite ad Auftrum. Sequens eas qua? funt in collo. 5><* 0 124 f ^ * 2 2<J O 5 5 Informes 2.magnitudinis tertia?. CRATERIS. Inbali Crateris quae & Hydra?cois. Tn medio Cratere Auftralisduarom. Borea ipfarum. '59rs I4<> 0 14? r 25 0

is 0 4 4 4 In Auftrali circumferentia orificij. InBorcoambiiu. 1*0 ^ 14*H ii? k 4 4 maior In Aulirali an&* In anA Borea* 1*2 i 14* O M ST 4 4 minor Stella* (epiem,magnitudme quarta. Corui AVSTRAUA SIGNA. forma* ftellarum. 1 Logic. | |Latit.| CORVI. partes. | partes Imagnitu. Iii roitro di hydra: communis. 21 7 3 Inceruice. I f7 fs >9 H 3 [n pedore. l6o o >s i ? In ala dextra dc procedente. l6o r j >4rj 3 fn ala fequenteduarum antecedens I 6 o o 12 7 ? Sequens. \6\ T I I ~ 4 In extremo pede comunis Hydro. I» i 3 Stella: 7.maq;nitud. tertia; ^.quarta: i .quinta i. CENTAVRI. In capite quatuor maxime auftralis. 1 21 7 > Quo magis in Boream. I»? T >}ij Mediantium duarum procedens. i 82 i 20 i Sequens QC reliqua ex quatuor. I8J } 20 O ? In humero finiflro &i pracedente. >79 i 29 i 3 In humero dextro. i 8c> o 22 i 3 In armo finiflro. 182 i >7 T 4 In foito quatuor pcedentiu duaps Bo >9> { 22 i 4 Auflralis. (rea. 192 i 2J-T4 4 Reliquaru duaru q i fummicate (cuti >99 i 18 i 4 Quo magis in Auftrum. >96hr 20 O 4 In latere dextro trium procedens. >9*ii 28 4 4 Media. 187 i 2 9 7 4 Sequens. 188 { 28 O 4 Tn brachio dextro. >*9ii 2* i 4 In dextro cubito. >96 i 29 7 3 In extrema manu dextra. 200; j 24 O 4 In educflioe corpis humani lucens. 191 i 3? 7 _L Duarum obfcurarum (cquens. !91 0 3« O Procedens. 18pij ?0 j 9 In dueftudorfi. I8> h ??7T _± Antecedens hanc in dorib equi. 182 f 37 7 9 In lumbis trium fequens. >79 i 40 O 3 Media. 178 -T fti_L 4 Antecedens trium. I7<> 0 41 O 9 In dextra coxa duaru cotrguarum p I7<> O 4* i 2 Sequens. (cedes 4^7 4 In pectore fub ala equi. >9> hi 40 H 4 <1 Sub AVSTRALIA SIGNA* Formae ftellamm. Logit. |Latit.| CENTAVRI. [partes. |pattes|magnitu. Sub aluo duarum procedens. 179 i 7 41 © 2 Sequens. i 8 I o 4?rs 1 In cauo pedis dextri* 18; f U_J 2 infuraciuidem* i $8 H nH 2 In cauo pedis finf ftr/. Sub mufailo eiufdcm* 1SSH ?? i 4 184 i Ilii Infummo pede dextro priore* 181 ii 1 97 i 188 0 4» 5 I In genu finiftro. De foris fub femore dextro. 4? ? 45> "3 2 Stella* 57.magnir.prim3e i .fecunda: ^.tertia: 7.quarta: f.quinta:*?. BESTIiE QVAM TENET CENTAVRVS. In fummo pede pofteriore ad manu 201 f *4TT 1 In cauo eiufde pedis. (Cetauri. 199 i 20 y 1 In armo duarum prcecedens. 204 T Sequens- 207 f 21 O 4 In mediocorpore. zo6 4 ** i 4 In aluo. 20; { 27 O f In coxa. 104 i 2^ O * In dutftu coxa: duarum Borea. 20S O 28 i Auftralis. 207 O 20 O * In fammo lumbo. 208H 11 y * In extrema cauda trium Auftralis. f i±_i < Media. 19 f i JO 0 4 Septentrionalis trium* 196 ^ 7 4 Iniugulo duarum Auftralis. 212 i 17 0 4 Borea. Hir? t 'M 4 In riifta duarum pntccdens. 20p 0 4 Sequen*. 210 O 12H 4 In priore pede duarum Auftralior. *4°K «i * 4 Qua: magis fn Boream. T I O O 4 Stella: i ^.maqnitud.terti* 2.quarta' i i. quinta: 0. LARIS SEV THVRIBVLI. In bafi duarum Borea. 22 1 O uti 1 Auftralis. **>> j m 4 In media arula. 4 In SIGNA AVSTRALIA. Poni» ftcllarum. (Logitu |Latitu-| LARIS 3 E V THVRIBVLI. | partCS (partes (magnitudo In foculo trium Borea. Reliquam duaru cotiguaru auftralis 224 0 228 i ?° H H ■ Borea. In media flamma. 228 . 224. ’ ? H - ?4 4 ? Stella! 7. magnitud.quartae f .quinta! a. CORONA AVSTRINA. Qua: ad ambitu auftrale foris pcedit Qua; hanc fequitur in corona. 242 i 249 0 *I 2 1 0 4 9 Sequens hanc. Qua: etiam hanc (equitur. Pofthanc antegenu Sagittarii. 24^ T 248 i I249 i 20 2 20 0 18 i 9 4 9 Borea in genu lucens. Magis Borea. 29° 7S 29° 2 17 i itf 0 4 4 Adhuc magis in Boream. In ambitu Boreo duarum fequens. Prarcedtns. 249r? 248 i 24.8 0 :M 1417 4 c> Ex hitcruallo prarcedens has. Qua* etiam hanc antecedit. Reliqua magis in Auftrum. 24* i 245 0 242 i '4r; >9ii 18 2 9 9 < Stella: i $.magnitud-quartief.quinta: tf.fexta: 2. PISCIS AVSTRINI. In ore ateg eade q in extrema aqua*. In capite trium praecedens. Media. JOO 1 294 0 297 i 2? O 2, j 22 2 1 4 4 Sequens. Quae ad branchiam. In fpina Auftrali atqjdorfo. 299 0 2 89 2 22 T «<* 2 19 T 4 4 9 In aluo duarum fequens. Antecedens. 294 j 292 } i »4 » 9 4 ] n fpina feptctrionali (eques trium. Media. 288 f LsSiJ '9 ? i 4 4 Prarcedens trium. In extrema cauda. 284 289 f 1 8 »

  • i 4

4 Stclbcprarterprima i l .quarummag.quarce9.quint* 2. NICOLAI COPERNICI SIGNA AVSTRALIA. Forma; ftcllarum. CIRCA PISCEM AVSTR1 |L6gitU. NVM INFORMES. (partes. Latitu| partes |ma gnitudo Prxcedentiu pifcc lucidaru q anteit. Media. Sequens trium. 171 t 274 r 277 t 22 f 22 3 21 0 5 Qua: hanc prarcedftobfcura. Cartcraru ad feptetrione auftralior. Qua? ma^fs in Boream. 17P j 277 i 277 i 20 {j I <J O 1 4 ST 4 4 Stella? d.quarum magnitud.tcrc x quarta 2 .quinta: i ♦ Inipfa Auftrali parte ftella; j;6.quarum primae magnitud.jr, fecund ac jS. tertia;60, quarta; )6y. quinta; 5*4. fexta; 9,nebulo* fa j. Itaqj omnes infimul ftella; j 022t quarum primx magnitu,

y,fecunda;4f.tertiaeio8.quarta;474,quinta; z}6, fexta
po.ob

fcura^.nebulofa; p. Nicolai


Fairytale left blue.png Liber Primus Liber Tertius Fairytale right blue.png