Gallia Christiana 1715 01/Instrumenta/Addenda

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Gallia Christiana - T. 1 (1715)
Addenda instrumentis (p. 202-204)

ADDENDA INSTRUMENTIS. ADDENDA INSTRUMENTIS AlBIENS is provincia. Littera R. * Albiensii episcopi ad J. abbatem.Ardnrel- lensem, ejusque monachos, qnibns improbat quod Ci- flerciensem ordinem diffament, & ex suo coenobio expellere nitantur. RDci gratia Albiensis ecclefiæ humilis minister, . dilecto fratri J. Ardurclleufi abbati cunctis- que fratribus syb ejus obcdicntia degentibus, salutem. Sinister & horribilis rumor ad nostras usque au » res pervenit, quod quidam ex vobis Cisterciensem ordinem ab Ardurellcnsi ecclesia, diffamantes, expellere conantur, cum conster nos vestris vestrique abbatis G. crebris petitionibus & abbatis Cadunenhs P. G. cen- scnsii & auctor i tace, nec non etiam ecclefiæ nostræ consilio, ac principum hujus terræ, Rotgerii scilicet de ’ Trencavclli atque Ermengaudi de Vintro, ncc non dc inultorum aliorum virorum nobilium, pro eodem ordine Ardurelli fubsticuendo ad Cistercienses scripfiflc, fcribendo impetraste. Contra nostram igitur rantOrum- que bonorum auctoritatem de consiliun^quosdam ve- strum inauietos machinari, contentione/que movere, reverentiflimumque fratrem nostrum Jobannem abbatem vestrum obedi^ntiæ filium sociosqueejus diffamare vehementer adrtiiramur 9 præsertim cum consilium nostrum cum abbate qui modo est Cadunensis, nuper fuit ut pax estet inter vos omnes ustjue ad generale capitulum Cistercii 9 ubi res tanta a toc bonis componeretur. Rogamus igitur vos de episcopali auctoritate vobis praecipimus, ne contentionis de mobedientiæ vel diflentiO- nts de intamiæ malo aures populi conturbctis>ne nomen Dei per vos apud nos blasphemetur. Valete. De cærero fraternitatem vestram hortamur curiofi- tatis vitium omnino cavere, & patientiam religioni yrihræ neccflarum solerti studio cullodirc, de rectori ordinis vestri unquam animarum Vestrarum pastori obcdientiam de reverentiam in omnibus de per omnia exhibere i quoniam justus judex in promptu habet in- obedientiæ malum per pastores ecclesiæ puniendo vindicare. Nos aurem de protectione Cisterciensium fratrum litteras domini p. Bicuricensis archiepistx>pi nuper accepimus quas vobis dirigimus. ADDENDA INSTRUMENTIS Mimatbnsibus. TNter bomagia exhibita variis episcopis Mimatensibus Xhoc invenimus.NoVcrint unirerfi præfentcs de futuri, quod ego Giurinus de Castro-novosnon coactus, non de- ceptusjlec præcibus alicu jus circumventus, sed mera dc spontanea mea voluntate de amicorum mcOrum, specu- Iltcr de mandato de voluntate domni Guarini (at. Guil- lelnuJdeCastro noVO decani Aniciensis avunculi tnei>& Bernardi de Castro noro fratris mei, bona fide de fine dolo confiteor & in veritate recognosco me recepi fle quondam & adhuc recipio de ceneo ad feudum francum in omnibus nomine B.Privati de pro ipso B.Privaro a reverendo in Christo patre Stephano Dei gracia epi- scopo Mimatensi castrum de S. Albano cum omnibus juribus de perrinentiis suis>& castrum de Apcherio cum omnibus dcc. de castrum de Monte-Alayraco>promittens eidem domino episcopo sub pœru cenrum nurcharum argenti, dc sub juramento a me corporaliter præstito, me non feciste aliquid, neque de cetero facturum, per quod recognitio de receptio lupradictx poflinc in aliquo retractari seu mutari dcc. Acta fuerunc apud Badar… iv. nonas Sepcemb.anno Dotn.millesimo ducenresimo xLV< Ex his intelligimxs Stephanxrn Mimatensem episco- pxm ibidem memoratum 9 sedtfse usque ad annum 1145. Aliud e fi homagium Guarini de Cafbv-novo militis domlni de Apcherio, exhibitum Guillelmo Mimatensi episcopo 9 pro cafiris de Apcherio, de SanRo— Albano A ADDENDA I b Monte-Alairaco, de Roquas, de Caftro-novo, pro i parte, de Rando pro parte, & pro pojsejsione in villa dc Crosanis. Legitur falium anno MXCI. calendis Martii indi&ione iv.sedlegi debuit M. cc. xct. in quo currebat indi fi. iv. cum anno 1091. conveniret indl&io xiv, Tunc sedebat Gu ille Imus Duranti, qui hoc anno mense Julio poffiffionem erat adeptus ; dr paulo po(l homagta excepit ; hoc in homagio legitur : Ad requifitionem debeo reddere Vcl succtstbres mei 9 vobis vel fucccstbribus vestris unum deprædictis castris… & postmodum vos vel succcflbrcs vcstri debetis illud restitucre mihi &c. & illo castro mihi vel lucccstbribus meis rcflicuro, debeo aliud castrum Vcbis… reddere ; & vos… illud incontinenti tenemini restitucre, & sic de ceteris castris… Confiteor etiam me debere reddere VObis domino epi- scOpo prædicto > & succcslbribus vestris unum de duobus castris, videlicet de SanctO Albano & de Monte- Alairaco tantum ad electionem vestram Si tamen guer* ram vos contingeret h.stxre, & ego de dicta guerra nollem vos juvare, vel etiam pro pace facta & finita guerra, vos & succcstores vestri debetis mihi & succelsoti- bus meis restitucre illud castrum, in co statu in quo illud receperitis ; scilicet cum victualibus, ac etiam armaturis. Et hinc, (tamine episcope, debetis dictum castrum tenere ad proprias expensiis. Veruntamen enim alterum dc dictis castris semcl in una guerra eligentes, aliud ca- ftrum in eadem guerra recipere non potestis vel habere. Alter Guillclmus Duranti fuperioris nepos initio fui cpiscopatus excepit etiam homagiltm Guarlni de Caftro- novo domini de Apeherio anno 1298. In notitia de fundatione monafterii fantla Enimlavir-{ ginis jn pago Gabalitano, dati sanflo Theofredo, memoratur Maganfredus prapofitus Mimatensis tempore Srephani episcopi anno circiter jji. In collett. fragm’. Aquiran. Dom. Eftlennot Tom III. p. 157. ADDENDA INSTRUMENTIS Cadvicensiius. Dc dono riganensif ecclesia coenobio fantti Saturnini Tolofa fallo. REsciicat rationalis mortalitas tam przfens quam fucura, iis elementis utcunque exaratis, quoa ego G. gratia Dei Cadurcensis episcOpus cernens B Maris lOCiimauO concinentur corpora SS. Virgmum Fidei, Spei&Chariratis.matrisquc earumSapientixperniciter. negligentia ac avaritia clericorum seu laicorum peflum— — dari ; ut est pastorahs oflicn depravata corrigere, & correcta servare, & valde inutile non puniri suo, si puniendus est alienOjCupiens evadere illud terribile quod Hcly quondam contigit scelere filiorum : deliberavi ibi canOnice vivere fecundum patrum decreta, id est. Au- gustini, Hieronymi & ceterorum. Jdcirco meorum consilio fidelium canonicorum concedo supradictutn locum sanctiffimi Saturnini ecclefix Tolofanx præposi- to futurisque præpofitis viræ regularis, quatinus quæ- cumque vitanda sunt > a siipradicto loco evellant & distipent, de quæ appetenda sunt plantent de adificenc. HOC factum est sub papa Gregorio, regnante Philippo, mense Junio in festiyirate Baptistæ Johannis, in qua dic Ugo Oriol, Giralezde Pradeil, & Ayincs deFelono & alii nonnulli ante altare B. Mariæ de Vigano fupra- dicto præposito B. Saturnini profestionem fecerunt, dc obedicntiam promiserunt, quem sijlpradictum Ugonem przpositus simcti Saturnini constituit ejusdem loci priorem.Sig. Petri Carcastensis episcopi. Sig. Raimundi G.lusmar de Barbara. Sig. Hugo Girals. Sig. Pontii Bernardi. Sig. GautbertdcFaurgas.Sig. Srephani prcs- byreri, & alii multi. In Rogerio abbate Mvifliacensi exhibuimus litteras Ildesonji comitis Talo fani poemtentis quod abbatem se- cularem dedijfes Mdiffiacen/i monaflerio. FVagmen tum chartularii Moi/fiacenjis exhibet nofttr D. Claudius Eftierinot tbm. K. Fragm. bift.pag. 4J9. in quo continetor placitum Tolofa habitum anno 1139. in quo Jedente eodem Ildefonso comite Bertrannus de Monte • tncensi ifte abbas secularis omni poteflatc in ecclesiam 9 & in clocaria spo liatur. S T R U M E N T I S. 20, ADDENDA INSTRUMENTIS RuTHENEK SIBUS. Littera B. Ruthenenjis episcopi ad Raimundum Tolofa- num comitem. IN nomine sanctz de individuæTrinitatis Arnen. Mi nifestum fit omnibus præfencibus de fu uri’quod B. Dei gratia Ruthenensis epicopus, de COnfilio de ex- prestb consensii nostri capituli> attendentes dr conside- rantes grata servitia de uniVerso benefici i nobis & prae- dece flori bus nostris eccleliæRuthenensiiCollata a vobis domino Raimundo Dei grana comite Tolosanojmar* chione Provinciæ, de a prjcdecc flo i ibus vcftris in arduis necefliratibus ecclefixnostræ, non fine magnis vestris de prædecestorum vestrorum laboribus cxpcr.sis : volentes præterita recompenfarc servitia, de pro futuris vestram gratiam adipisci : donamus3da|nus de in feudum concedimus vobis de succestbribus vestris in perpttuum podium quod vocatur * Femeiol cum Qrnnibus jurib is, pertinentiis de appenditiis suis. Quod * si quod podium cst alodium nostrum, de ecclesiæ Ruthcnci.sis, de ^uo nunquam recognoscendo vel aliter lespondinius, vrl aliter respondere debemus alicui domino temporali, confidentes & in veritate recOgnos.entes dictam donationem seu in feudum concestionem nos facere pro utilitate ecclesiæ Ruthenensis, cui dictum podium sit per se sterile, de nobis de ecclesiæ nostræ penitus inutile : dc caret omni fructu. Praedictum itaque podium liberum & abfolurum de jure nostro ecciefiæ nostræ, in voi dc succcstores vestros pleniffime transferentes, ex caufa, præfat.v donationis, & in Feudum conc flionis tradi-, mus iplum, vobis concedentes ut in auctoritate nostra de mandato nostro, poflitis postestionem ingredi corpcraiem, de ipsum podium construcre, de xdificarc pro vcstra omni roda voluntate, retinentes nobis de cc* clesiæ R ut h en en fi majus dominium quo i dominus debet habere in fcudo, videlicet ut in in> tatione domni episcopi Ruthenensis, & in mutatione feudani, de re* cognitionem facere, de sideliracem promittere fine ho- magio de sacrarocnto, vos de succellbres vcstri Ruthc* nen. episc. de ecclesix dcbcati. Ad bæc nos przfatus Raimundus Dei gratia comes Tolosae, marchio ProVinciæ a vobis dicto domino episcopo de ab ecclesia Ruthen. recipientes dictam do-R nationem, de in feudum conccstionem in forma præ- feriprade podio supradictO : pro pi xdicta donatione dc in feudum concemone donamus, damus, cOncedimus> dc remittimus si quid juris habuerimus, vel habere debemus in castro de Luzeso de perti entiis suis vobis domi nO episcopo de ecclesiæ Rurhcncrfi remistionem dc dcfemparationem a nobis alias super iis Eidam > prout in instrumenris inde factis plenius COntinetur, fpecia- liter COnformantes. Promittimus insuper vcbis quod de feudo prædicti podii fideles etimus de dcfenlorcs de feodo vobis de luccestoribus vestris de eccksiæ Rurhc- nensi. Horum omnium fune testes B aRillus aominus Biucii, PETRvs abbas simcti Pauli, Berbmgarivs Cenrulli, magister Raimundus de Vuel canonia Ru- thcnenfcs, W. Lorses archipresbyter Amiliani, Wil- LELMus Augcrii, PoNTIts Asteaudi magister Pori* l TIUs Baricia, WILtELMu s Jordani de Creflcllo, Gail- lardus de Opiano, WiLLELMus Gaufridi, Birnar- dus Jordani de Compicre, frater BerNAR dvs capellae nus domini comitia, GERARbus de Poaombus, AMbRICUs hostiarius, de Johanne Aurioli domi* ni comitis supradicti notarius, qui mandaro utriusque hæc fcripsit. Actum apud Luvcnsdn mense Maii anno Domini M. cc. xxxix. ADDENDA INSTRUMENTIS A R E t A T I R S 1 < P R O V I N C I Æ. £sc chartulario > feu authentico episcopali rubeo 9

! >*&• 303- SaCRAMENTALB EtISCO PORUM de provincia. EGo Pontius sanctæ Mariæ Aqdensis sedis nunc ordinandus episcOpus/lebitam lubjcctionem de reve- rentiarn & obedicntiam a SS. patribus constituum > Uk C C ij zo4 ADDENDA I N S cvnd.um præcepta canonum, farctae sedi Arelatensis cc— / clesiæ, rcctOribus ejus in præsentiadomniaichicpiscopi Raimbaldi exhibiturum promitto & super sanctum altare manu propria firmo. Ego frater Rostagnus sonctx sedis ecclefiæ ordinatus episcopus debitam subjectionem & Tcverentiam, & obedientiam, &c. utsupra in priori. Ego Stephanus Vcndacensis ecclesiæ vocatus episcopus >promitro coram DeO & sanctis ejus omnem subjectionem & obedientiam canonicam & fidelitatem ec- clcfia : soncti Scephani sedis Arelatensis, ubi corpus beati TrOphimi conscflbris quiescit, & Annoni præsenti ar- chicpiGcopO & succcfloribus ejus, sieum supervixero. Ego Arnulphus Vinciensis ecclesiæ Vocatus epiCcopus promitto coram Deo & simctis ejus, &c. ut immediate Ego Bertrandus fanctz sedis ecclesiæ Forojuliensis nunc ordinandus episcopus debitam subjectionem, &c. ut fupri ln primo in prarsentia D. Raimbaldi, Scc. Ego Bernardus Rcgiensis ecclesiæ episcopus vocatus prOsitcor me deinceps sub dicione Arelatensis mc- tropolicæ COnfistcrc&s ejus juflionibus obtemperare. Ego Bernardus ecclesiæ Antipolitanz voCarusepiscopus profiteor me deinceps sub ditione Arelatensis mc- tropolitæ consistere Sc ejus juflionibusobtemperare. Ego Algcricus sanctxRegiensis ecclesiæ sedis nunc ordinandus episcopus debitaa) subjectioneni, &c.Hr Jupra, in praesentia domni Raimbaldi Scc. ut sup-a i » primo. Ego Aldiricus Aurasicensis ecclesiæ voCatus episiopus promitto coramDeo Sc sanctis ejus omnem subjectionem Scc— Sc Annoni præsenti archiep. Scc. ut ftlpra in tertio. EgO Aldiricus Aurasicensis Sc Tricastrinensis vocatus episcopus promitto coram Deo & sanctis ejus omnem i subiectiOnem & obedientiam canonicam Sc fidelitatem ecclesiæ sancti Stephani sedis Arelatensis, ubi corpus B. TrOphimi confelioris quiescit Sc Raitnbaldo archiepi- scopo Sc succestoribus ejus, si eum supervixero* Ego Petrus ecclesiæ Avinione vocatus episcopus pro- fireOF me deinceps sub ditione Arelatensis metropolitx consistere Sc ejus juflionibus obtemperare. EgO Benedictus Ayinionensis ecclesiæ vocatus episcopus juro coram Deo Sc sanctis ejus omnem subjectionem & obedientiam, Sc fidelitatem ecclesiæ sancti Stephani sedis Arelatensis, ubi corpus almi Trophimi apostoli qui efcit, Sc Raimbaldo præscnti archiepiscopo & fuc- cestbribus ejus, si eum supervixero. Intet tnftrumenta ecclefia A elut en fis dedimus chartam Rajnmbaldb archiepiscopi^qua efl oflava, sed contraflctm. Eandem chartam poftea ampUorem & ut putamus integram recuperavimus ex magno chartulario Arelatensis ecclefia (librum aureum appellant) quam idcirco hic exhibendam putamus. Littera Rajambaldi Arelatensis archiepiscopi pro sanflo Viliore Mafliliensi. OMnipotentis quippe Dei incomprehensibili dif- pOsicionej non rostri ullius, ur reor, meriti, vel cujufpiam digni effectus exsecutione adeptus hujus sanctæ sedis Arelatensis pontificali culmine, mu Ira. subindc mecum de eodem regimine cœpi in animo evolvere > quOd id absque ingenti meæ valerem animæ nullatenus exsequi discrimine, eo quOd ejusdem urbis publica Sc priVata hostilis estent cuncta insoctationis mucrone turbata, & priscæ animus thronum fuæ deliberationis nequiret caprare. Tandem clementistima divinitatis propitiatione adepta, diu desideratx tran- quilliffimæ pacis Obventione, quod diuturna CYolVerat animus deliberatione, opitulante divinar miserationis fubVenrione id exsequi cœpic absque ulla dilatione : videlicet de sanctorum venerabilium locorum restitu- tione. Unde quadam dic de qucdam religioso loco in honore sancti Genesii vel sancti Honorati constructo foras muros nostræ civitatis posico, multa volrens mccum in animo quomodo de tam spiritali prisci TRUMENTIS. temporis monachorum officio vcrsus in postcstionis cssec fcculari ferVitiO, & dixi in corde meo si per meum forrastis initium in Dei postct reVerti servitium, non exinde grave sustinerem judicium, Sc de peccatis meis Deum haberem propitium. Et ita Deo favente qui magna solus facit mirabilia, mecum tractavi talia consilia uc illum locum darem monasterio sancti Victoris de Maffilia, in quo constitueret Hamus abbas ejusdem monasterii, monachos in Dci seryitio. Igitur ego Rahimbaldus gratia Dei præsulatus honore Æbli- matus superiorum c.\usa dictorum ipCim ecclesiam sancti Gcnesii cum omnibus sibi subjectis ecclesiis, & cctcra omnia quæ in præsenti videtur tenere, Sc quidquid in fututo potuerit adquirerc de ipsis rebus, quas jam tcnuic vel undecumque aliunde adauisierit, cxce- pcis illis laIcalibus fcudisJ& : quidquid illi laici ex ipsis J luis feudis abbati Sc congregationi ccsterint cum mco consilio vel exterorum episcOporum succcstbrum meorum torum per harum auctOritatis nostræ paginam litterarum in manus lsarni supradicti abbatis monasterii sancti Victoris Mastilienns Sc suorum monachorum tam præsentlum quam futurorum, tradimus, donamus, Cedimus jure perpetuo S0I… tiantibus * nobis 1 in hoc ipso vel consentientibus totius provinciæ prin 1 cipibus sou cornicibus Josfredo scilicet atque Bcr- tranno Sc nostræ sedis canonicis \ laudantibus etiam Sc firmantibus domno PonciO episcopo Mafliliensi cum fratribus siiis, qui ipsum ecclesiam Vel ipsum sanctum locum cum omnibus ad k peitinenribus tenere Videntur. Tali vero ratione uc ab ipsis monachis vel ab ipso abbate CC11S11S per singulos reddatur annos altario sancti Sccphani vel sstncti Trophimi, id est libra una * incensi in fcsto sancti TrOphimi ; idipsum enim quod nos inspirante DeO agimus & sacrorum statuta canonum & legalis jubec auctoritas, videlicet ut de rebus episcopii construatur focus monasterii. Nos vero hoc non agimus, sed id quod a nOstris antiquitus dcceflb- ribus constitutum est, Sc modo desticutum reformari cupimus in priorem statum •, ita ut si quis aliquando, quod abfic, nostrorum Visus fuerit suCcefldruni quic- piam contra sacrorum agere canonum tinctionem, Sc quod a nobis sancte Sc laudabiliter videtur institucrc ille c contra visus fuerit destituere, eterna se noverit ultione cum Anania Sc Saphira mulctandum qui ali— 3uid de apostolica communia putaVerunc este fraudan- um. Auctor Sc tcstis hujus donationis Rctiambaldus qui illum fecit Sc sua manu Hrmavic. Gaufredus comes firnuVit. Bertramnus ejus frater firmavit. Pondus episcopus Maffiliæ firmavit > Sc omnes fratres D ejus vidcllcec Willelmus, Aycardus, GCstredus, Ste- phanus, Bertramnus, Petrus. Willelmus vicecomes Mafliliæ & frater ejus firmaverunt. Poncius senescal- lu » firmavit. Canonici smcti Srephani firmaverunt » Anfcbcrtus, Durandus, Atelas, Engoaldus, Pado, Rostagnus, Odita, Bernardus, RQstagnus>Damianus, Pelicus, Martinu • EX COLLECTIONE RIMERII D £ QJJ A SUPRA. De Guillelmo Carpentoratensi episcopo. SUper treugis inter reges Angliæ & Franciæ nuntiorum Papæ memoriale : Philippes p*r la gracede Dieu Arcevesque de Ravennes & Guilles Eveque dc Carpentras Mejsages ordonnez. par noflre tres-saint £ pere lc Pape pour traiter de paix. 17. Juin 1375. T-7’ P-7J- Dc 40000. Francis pro castro soncti Salyatoris, sok Vendis acquictantia : Le Roy de France & d’Angleterre, &c. selon la forme & effet des trieves prises dr saites en- tre nous & nofiredit adversaire, a la medialion des RR. piers en Dieu P. Arcevesque de Ravennes, & G. adonques Eveque de Carpentras, &c..Ercevcjquc de Rouen. 2. Juin 137^. T.7. p. 108.