Gallia Christiana 1715 01/Instrumenta/Tolonensis

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Gallia Christiana - T. 1 (1715)
Instrumenta ecclesiæ Tolonensis (p. 129-131)

INSTRUM ENTA AD ECCLESIAM TOLONENSEM SPECTANTIA. I. Donum Roffolini de Foffis ultra VII libras annuas ab avo Juo legat as, dantis o£to alias libras. FRarer Jacobus Dei gratia episcopus Tolonensis, uni- vcriis & singulis prioribus, vicariis, & capellanis, curatis, & aliis ecdesiarum rectoribus per civitatem & diœcesim Tolonensem constitutis. Perferimus ad notitiam vcstram, quod nObilis & potens vir dominus R0S- sOlinus de Fc.ffis, miles, dOtninus de Bormc, ultra illas scptcm libras quas stVus siius pro anima sua in lynodo castri de Arcis annuatim leg< vit, pro solubri statu ani- mi suT, Sc parenrum suorum, octo libras rcfOrciatas « In aliis litteris anni mcccxxxi. docet avum fuum fiiiffe Guil- lclmum de Fostis fcpultum juxta ecclefiam Templanorum dc Arcis cum parentibus suis. Ibidem meminit Rogcrii de Fostis filii Dulcelinx, & Gantclnue ejus uxoijs humauc ia ecclesta Mi* norurn. Tomus I. singulisannis perpetuo expendendas reliquit, & fieri ordinavit per illos qui synodum tenent, Sc tenere consueverunt in domo nostra episcopali, prOut praedictae libræ avi sui consueyerunr distrioui Sc cxoNi. Datum Areis ix. Marcii mcccxxx. II. Fundatio parthenonis san£ti Petri de Almanarra. HOnorivs epiicopus servus ferVonim, dilectis iri Christo abbacifli & conventui S. Pontii Cister- ciensis ordinis falutem Sc apostolicam benedictionem. Ea quæ per legatos sedis apostolicæ provide crdinantur, nostro expedit munimine roborari, ne ulli subpceant quæstioni cum firmamento stabilita fuerint. Eapropter dilectæin Christo filix, vestris justis supplicationibus grato concurrentes astcnsii, ordinationem vel tranl- R ijo INSTRU lationem potilis, quam venerabilis frater noster Con— 4 rad. *Portuensis episcovus apostolicæ scdis legatus in monasterio S. Gervasii ae FoflT. prout in ipsius litteris perspcximus… • provide facta est, auctoritate aposto- lica COnfirmamus9 & pr^sentis scripti patrocinio communimus. Ad majorem autem rei ejusdem • • • • litterarum ipsorum de verbo ad verbum prescntibus duximus inserendum qui est talis. C. mi ferat lOnedi vina Portuen- fis>dc sanctx Rustinx episcopus…universis sanctæ ma* tris ecclesiæ filiis tam præsentibus quam futuris, salutem in Christo Jcsii. Rerum gestatum lerie ideo scripcoriim tenore munimine… a memoriæ radicibus aViilfa 9 notitiam post er i tari cyitct, danfquc k>Cum cavillationibus & imposturis liberiorem ea qux salubrirer tempora… machinatione Braudulofa succedentium nequiter irritare contendat. Hinc cstquod volentes caute casibus occurrere 9 ad notitiam VCstram duximus… nos cum adhuc legationis officio fungeremur infra scriptam potestatem a tanctiffimo patre nostro summo pontifice Honorio recepi fle in hxc Verba. Honorius episcopus seryus servorum Dei venerabili fratri C. cpiscopo rortuensi apostolicæ sedis legato solutem & apostolicam benedictionem. Cum in terra legationis tux multi sint, sicnt accepimus, Iblo… ures per quorum perversitatem eccle- fiæ > in quibus consiftunt tere in spiritualibus de Temporalibus sunt Collapsie > collocandi est in aliis locis ad oenirentiam. •.. ac ordinandi easdem ecclefias de perfonis regularibus feu etiam seCularibus, prout pen- latis locorum & temporum circunstantiis… cijpc* dire ; liberam tibi concedimus, auctoritate præsen- rium>potestatem. Dacum Viterbii idus Decembris pon-’ tificatus nostri anno quarto*. Ad decorem igitur domus Domini volentes pro modulo nostro plantandi plantare, & fecundum potestatem præscri pram extirpanda ex- tirpare 5 attendentes monasterium lincti Gewafli dc FolT. Arelatensis diocefis 9 de membra ipsius ob culpam abbatis, de monachorum quondam dicti monasterii ira este collapsa > auod vix adjicient utresurgant.Con*- siderantcs etiam diligenter o quod vix vel nunquam pro jure illius profellionis pollet dictum monasterium reparari 9 de membra, cum propter lapsiim ipsorum & viram abhominabilem sint populo in dcrifum, de ab eifdem contemptibiles habeantur, eXclusis penitus, dc perpetuo abbate de monachis quondam dicti monasteiii, dc in aliis locis ad penitcntiam peragendam collocan- . dis, in ecclefii sancti Petri de Almanarra Tholc/ani * diocesis monasterium monialium Cistercicnsis ordinis duximus construendum, quod monasterium volumus dc mandamus subcfle omnino monasterio fancti Pontii Mastiliensis diocesis o in quo s ut dicitur, magna viget religio & ibidem moniasibus commorantibus laudabile testimonium a. pluribus perhibetur. Ad provisionem autem monialium in monasterio S. Petri de Alman- narra commorantium 9 astignamus quidquid juris habebat vel habere debebat monasterium quondam fancti Cervasii in cpiscopatibus Tolonensi de Forojuliensi, vel aliis locis9 excepto quod archidiaconatus Arelatensis 9 dc excepta ecclesia sanctæ Caxiliæ juxta Castrum-no vum, quam mcnsz canonicorum Arehtcnfium afligna- vimus, de exceptis ecdesiis fancti Vincentii de Jons Mastiliensis diOCcfis, & sanctæMariæ de Cupresto Aquen- sis diocesis 9 quas dicto Monasterio S. Pontii in perpetuum astignamus. Verum auiaad quaelibet loca nostrx legationis personaliter acccaere non valemus, volentes nihilhominus partiri onera nostra inter fratres venerabiles, fratres B. Magaloncnsem episcopum de F. episcopum Tolosanum ad monasterium S. Pecri de Almanarra duximus destinandos, committentes discretioni corumdem 9 de qua plane confidimus, quod si quid cirda provisionem dictarum monialium augmentando vcl diminuendo duxerint innoVandum, nostra freti au- toritate, libere de sine ulla contradictione qualibet valeant immutare ac ordinare* Datum Biterris xi. Kalen- das Martii. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrx confirmationis infringere vel ei ausa rtmcrario contraire. Si quis autem hoc accenwc pr « - MENTA sumpseric > indignationem omnipotentis Dei 4 de bei- torum Petri de Pauli apostolorum ejus se noverit incur- furum. Datum Laterani vii. idus Junii pontificatui nostri anno quinto. III. Bulla Irmocentii IV quu abbatiam S. Petri de Al- manarrafub proteiiione S. Petri dr suasujcipit. INnocemtivs episcopus servus fervorum Dei, dilectis in Christo aboacistæ S. Petri de Almanarra, ordi- nis Cistercicnsis 9 ejufquc sororibus 9 tam przfcntibus cuam futuris, regularem vitam profestis in perpetuum. Religiosiun vitam eligentibus amplum convenit adesle præsidium dcc. Ea propter>dilcctæ in Christo filix » ves- tris justis postulationibus annuimus 9 de monasterium S. Virginis Mariæ, dcS. Petri de Almanarra 9 Tolonenfu dIcrcesis, in quo divino estis obsequio mctncipatæ, sub B. Petri de nostra protectione suscipimus, de præsentis scripti privilegio communimus. Imprimis statuentes, nc ordo monasticus qui fecundum B. Benedicti regulam arquc institutionem Cisterciensium fratrum a nobis poft concilium generale fusccptam, in eodem monasterio ins- tirutus cfle dinofcitut, perpetuis temporibus inviolabiliter obfervetur. Praeterea qiuscumque postefiiones 9 quxCumque bona idem monasterium postmet dcc. firma vobis de cis auæ Vobis AiccelTerint 9 de illibata permaneant j in quibus hxc propriis duximus exprimenda Vocabulis ; locuta ipsum in quo prcfatum monasterium cst cum omnibus pertinendis suis > detimas 9 domos » hoftos 9 terras > vineas, poflefliones, falinas, de redditus quos habetis in castro de Areis, & territoriis castro- rum quæ Pennuhim, Roketa 9 Ayronis 9 de Bnimeca. Vocanrur 9 terras, poHestiones, de redditus quos habedt in castsO quod dicitur Draginiani 9 in castro de Revest, dc deFramguec, dcc. Liceat Vobis personas liberai dc absolutas, ex seculo fugientes ad conversionem recibe » re, & eas absque Contradictione aliqua retinere. Prohibemus ut nulli fororum vestrarum gost factam in mo nasterio ycstro profcfliOnem, fas fit line abbatiffæ licentia secedere, &x. Insuper authoritatc apostolica inhibe* bemus, ne ullus epilcopus > quælibet alia perlbna ad synodos vel conventus forenses venire 9 vel judicio fie- culari de vestra propria substantia. de postestionibus vc- > stris lubjacere compellat) nec ad domos vestras causa ordines celebrandi 9 caulas tractandi, vel aliquos conven* tus publicos convocandi venire præfumat. Ncc regularem electionem abbatiflæ Vestrx impediar 9 aut dcinsti- tuenda Vcl removenda ea aux pro tempore fuerit, con* tra statura Cistercicnsis ordinis se aliquatenus intromittar. Pro Consecrationibus vero altarium vel ecclesiarum, sive pro oleo siincto, vel quolibet ecclefi.sticosocramen- to 3 alio modo quicquam audeat extorquere. Sed hæc omnia gratis vobis episcopus diœcesitnus impendat. Dc- Cernimus ergo ut nulli omhino licear præfatum monasterium perturbare, dcc. Ego Innocentius catholicae ecclefix episcopus. Ego Vilelmus Sabinensis episcopus* Petrus S.Martelli presbyrer cardinalis. Ego Vi- lelmus basilicæ duodecim apostolorum prcsbyter cardi- nalis. Datum Lugduni per manum Marini unctx Ro* mœ ecclesiæ vice-cancelsarii anno incarnationis mccl< pontificatus Innocentii septimo. IV. Bulla BenediHi XIL pro unione ecclefix parochialis santti Stephani de Ponte > cum parthenone Sa Petri de Almanarra. BEnbdictvs episcopus servus fervorum Dei 9 dilecto filio præposico monasterii Piniaceusis, ordinis fancti Augustini, ulutem. Exhibita fiquidem nobis pro parte dilectarum in Christo filiarum abbatiflæ de conventus monasterii sstncti Petri de Almanarra petitio continebat, quod monasterium prædictum, quod dudum crar ficum justa littus maris prope castrum Arcarum &c. 4 propter guerras quæ diutius in provincia Provinciæ, proh dolor, Vigucnjnt, dcstnictmn fuit penitus de omnino 9 propter quod abbacifla de conventus prædicti cum bonis suis quæ potuerunt 9 ic in dicto castro rctrale- runr, & ibidem cœperunt construcre ecclefiam cum dormitorio, opere multum suinptuofo > ad cujus operis consummationem redditus dicti monasterii, aui adeo nunc renues de exiles cxistunt, quod ex eis aobarista. & conventus prædictæ commode sustentari non poliunt, minime fjfficerc dignosiruntur. Quare pro parte dictorum abbati Hi & conventus nobis extitit humiliter sup- plicatum > ut ruralem ecclesiam five curam sancti Scc- phani de Ponte dictx dieccsis, siram in territorio dicti iji k castri, cnjuS fructu^ redditus, de proventus ilkm pro tempore obtinenti, de in ea relidenti ultra decem fran- cos auri non valeant annuatim. Nos igitur hujusmodi Supplicationibus inclinati discretioni tuae mandamus, Juatenus de præmistis te informe), de fi repereris vera, ictam ecclenam S. Srephani cum omnibus juribus eidem abbarisiæ de conventui auctoritate apostohca in oerpetuum incorpores de annectas. Datum Saonx n. caL Martiiponcif. xix. bulla frit exfecutioni mandata per Galterium Be- raudi Piniacensem prepofitum anno 1406». Ludovico /I. rege Sicilia & comite Provincia confirmante.