Gallia Christiana 1715 01/Instrumenta/Tricastinensis

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Gallia Christiana - T. 1 (1715)
Instrumenta ecclesiæ Tricastinensis (p. 119-129)

ECCLESIÆ TRIC ASTIN ENSI S. INSTRUMENTA AD ECCLESIAM TRIC ASTINENSEM SPECTANTIA. I. Eleliio Lanionis episcopi. ANno incarnationis Dominicx dcccxxxix. sub die Mercurii « alendarum Martium intrante qua- * dragefimum * venientes in nomine S. Trinitatis clerus & populus omnis Arausicensis & Tricastincnsis ecclesiæ ad oratorium siinctæ Mariæ Arausicensis ccdcfiæ, coram Hugonis præscntia incliti marchionis, & Rorgo- nis nobilistimi comitis, aflensiim etiam przbenrc sere- niflimO Ludovico imperatore, unanimi concordia dcs- ticuto pastore Bonifacio bonx memoriæ, in electione Laudoni sacerdotis, Dcumpræ oculis habentes, generali voto, & benevolo animo auctoritatem canonicam & ecclesiasticam præ manibus tenentes, una voce & uno consensiI cum acclamantes, testificati ftint cum in ecclesia prælibata aliquando viduata, divina largiente pietate honoris præsulatus’officii dignum efle conftitui pastorem. Eo namque tenore in prædicta ec- clefia eum acclamamus & eligimus, auia eum cogno£ cimus nutritum S. Marix * Diensis ecclesix, virum bonum & eruditum, Sc sobrium, vita & moribus decen— < ter ornatum. Ita ergo nos in pontificatus dignitate acclamamus, ut divina misericordia in præsulatus officii &c. ut in recenti biftoria S. Pauli Tricaftinensi. II. Vrbanus II. jubes us mortuo G. episcopo Arausicano, nullus in ejus locum eligatur> sed hac ecclesia in priftinam redeat unitatem, & ab episcopo Tricastino regatur. URbanus i Scc. Ad præfentium notitiam Sc futurorum memoriam non latere volumus, quoniam inter Tricastinos & Arausicos diuturna contentio habita eft, Tricastinis cuidem de unitione, Arausicis vero de parochiarum ecdesiarum divisione contestantibus. Et concertatio cum reverendistitno pontifici Gregorio i>rxdccestbri nostro… A r au fici •. • litteras dirigens, egatum pro hujus rei discuflione ad cos se misturum pollicitus est : quod tamen postea. •. indagare nequivimus. In hac autem suspensionc… G… ecclesiam fcpiscOpus electus, Sc consecratusest.Tricastinus ergo epist : opus Pontius Arausicensem ecclesiam afferens per multos annos a suis prædecestoribus fuistc postestam : querelam hanc cum ad nostras aures, pro multis ec- clesiæ Romanx persecutionibus proferre non postct, in pluribus transalpinis conciliis exponi procuravit. Novis- iime cum ad nostram notitiam pervenistet, nos auoque eam ad concilii proxime celebrandi audientiam differri præcepimus. Interim Venerabili fratri nostro Guillelmo Araulicensi episcopo significare curavimus, ut ad syno dum veniens, sc ad defendendum hujusmodi negotium præpararct. Cum autem veniflct, ipse quidem divisio- nisistius canonicas Causas proferre non potuit ; Tricas- tinus vero post diuturnam, Sc plufquam centenariam pofleffionem, Venerabilium pontificum Romanorum, Sc Gregorii Sc Alexandri privilegiis, causz fuæ partes tuebarur.Quare nos de Gregorii decreto, quo ab ipCi fuit ecclesia potitum, quaedam inter fratres nostros quzstio orca cst, placuit alium adhuc definiendi causie terminum adhiberi, in quo Sc Arausicensis episoopus si quam postct > defensionem nancisceretur, & Tricas- tinx ecclesix clerici de eodertipriVilegio nos jurejurando facerent certiores. Cumque… convcnistent, & confratcr nostcr Arausiaensis epilcopus, sicuc promiserat, nan vcnistct, nec excu&tioncs aliquas præmifistet j &runc nobis placuit negotii finem in tempus aliud protelari. Ceterum clericis Sc itineris difficultates, Sc rerum longa dispendia præt en dent ibus, ncc longiores poste moras pati instanriffimc proclamantibus, visum est fratribus nostris, tam cpiuopis, quam Sc nostrz apostolicæ ecclesix cardinalibus, ut Tricaltinorum clericorum satisfactionem suscipere deberemus. Tres itaque Tricastinæ ecclesix clerici super evangelia sacro-sancta jurarunt i sevidiste & legistc Romani pontificis Gregorii bullatum privilegium Bonifacio Tricastino episcopo attributum, per quod prædictz ecclesix fuerant coiiniræ. Cujus Videlicet privilegii tenorem secutus S. memoriæ pontifex Alexander II. przsatas ecdesias censiietatsub uno sempcr cpiscOpO permanere. Post hoc Arausicensis cpiscOpus, cum eccleuæ SUX clericis veniens, cas quas præsignavimus, Gregorii papæ V il. litteras, detulit ; alia quoque chartarum monimenta monstravit, quibus Sc rerum vetitas certius claruit, Sc Tricastinorum relatio vires accepit. Et nos ergo instrumentis talibus roborati, fecundum fratrum nostrorum judicium, præ- scnti decreto sancimus, ut defuncto fratre nostro venerabili episcopo, qui ad przsens Arauficensi ecclesiæ præfidet, ucraaue mox ecclesia in priftinam redeat unitatem j nisi torte post proximam quam prarparante Domino expectamus Pcntecosten, infra unius anni spa- tIum… consticerit eas certo Romani pontificis praecepto Sc decreto fuiste diyisas. Alioauin omnis sOpia- tur… ut defuncto confratrc nostro (uperius nominato episoopo > eadem ecclesia ad aliata transeat. Illa vero quæ hactenus prima habita est, & deinceps principatum obtineat. Ita ramen ut episcopus qui urrique præ- fuerit, nihil de pro ventionibus clericorum, redditu > ornatu, ministeriis, quæ vel quomodocumque in alterius patrimoniis habentur, modo quocumque velocca- sione qualicumque patiatur imminui. Si quis vero hanc nostræ constitutionis paginam, Scc… Actum Cremo- i nx xvi I. <al. Maii anno Dom. incarnationis MXCV. III. Bulla Alexandri II. pro Giraldo Tricaslinensis & Araustca civitatis episcopo. ALixander episcopus servus sensorum Dei, universo clero Sc populo Tricastincnsis Sc Arausicæ civitatis. Admonemus vos, cariflimi filii, ut fratri no£ tro Giraldo Pastori ♦, Sc episcopo vestro dignam obe- dientiam exhibeatis, Sc quia divina dispofitio eum cus- todcm animarum vestrarumjposuit, hortamur vos ut in omni pace Sc concordia sub ejus regimine indiflb- lubili caritate persistatis, & eum cum omni reverentia in patrem & proprium colatis episcopum.Illudque apof* tolica auctoritate vos monere destinavimus, nc quis vestrum in hoc consilio aut facto consentiar, ut Bertrannus > vel aliquis mortalium Arauficanam ecclesiam ab unitate Tricastinæ ecclesiæ dirimat, aut in aliqua parte constitutionem sanctistimi parris nostri Gregorii, qui utrasque ecdesias conjunxit & univit, corrumpat aut minuat. Scientes quod omnis, qui in hac di Vi fidi e consilio aut facto commiscetur, a parte B. Petri Sc nostra, apostolica auctoritate excommunicatur, & divinum ofncium penitus interdicitur. Datum Romx Scc. no I N S T R i I V. Sulla ejusdem papa, aua Geraldum episcopum utriufque firnid ecdefia Tricafiinensis & Arau- fica tuetur & confirmat. ALexaNDER episcopus servus fcrVorum Dei, Bertrando filio Raimnoldi, si obedierit salutem dc apostclicam benedictionem. Si vera sunt quæ te conari intelleximus, nec salutem animæ tuæ, sed ad perpetuam damnationem tuam re ejectum este perpendimus) pervenit enim ad aures nostras quod sonctistimi patris videlicet domini nostri Grcgorii papæ statuca & ordinationes summopere labores infringere, de Arausicanam ecclesiam, quam ipse justistima confideratione Tricastinæ j ecclesiæconjunxit, & unum episcopatum este constituir, die nocteque inde evellere stndeas de separare ; nec Ge- raldus ucriusquc urbis episcopus eamdem ecclesiam Arausicanam patiaris in pace, sicut episcopum oportet, tenere de regere præfatum, ac si prrdictæ ecclefix 9 non tam antiqua constitutionc de auctoritate domini Gregorii ad unius episcopatus continentiam copulatas &unirx fuiflent. Propterea ex parre fancti Petri dc nostra monemus, ne prædictam Arausicanam eccle- siam amplius a Tricastina ecclesia separare praesumas, sed.praedictum Geraldum episcopum episcopali jure & providentia Juxta constitutiones sanctiflimi patris Grcgorii, eam Tricastinensi ecclesiæ conjunctam regere dc gubernare permittas. Quod fi non feceris, scias tc dc omnes in hac causa tibi consentientes ex parte beati Pc- tri de nostra excommunicatos este, & omne divinum’ officium per tocam terram tuam suspendi decrevimus. Datum Romæ, &c. V. Bulla Pafchalis II. de unione ecclesia Arauficana ad Tricafiinam. J) Aschalis episcopus servus servorum Dci > vene- X rabili fratri de coepiscopo Gibelino Arelatensi > so- lutem & apostolicam benedictionem. Quod de unione Arausiacensis ecclesiæ atque Tricastinæ, prædeccflbr noster dominus Urbanus statuexit9& tua fraternitas non ignorat : unde in fusoepris dilectionis tuæ litteris > certi quid cibi scriberc nequivimus, quod Tricastinus epis— ; copus ad nos nondum pervenit. Fratre igitur coepitco- po nostro Guillclmo a mortalitate ad immortalitatem, a terrenis ad cælestia, ut credimus, sublevato, jam tempus adest ut Arauficana cccicsia Tricastino episcOpo reddatur, & diu siiper hoc eventilatis litibus, præson- tium auctoritate fraternitati tuæ mandamus, uc praedicto episcopo ipsom ecclesiam reddas, & ut tam clerus quam populus ei obediat. Datum Laterani. VL Bulla ejusdem papa pro unione pradilta. TJ Asch a lis episcopus servus servorum Dei, dileo JL tis filiis clero de populo Auraficensis ecclesiæ, salu- tem de apostolicam ocnedictionem. UniVcrsa ecclesiæ unitas, aux Deo auctore, beati Petri, de post eum ejus succestoribus, curæ commifla est > ita nobis est charira- tc serVanda, ut de creditarum nobis animarum saluti pia sollicitudinc consulamus, de sanctorum patrum decretis, & COnstitutionibus non dcViemus. Jure enim de auctoritate este vacuum quidquid prædeceflorum nostrorum se. GregOrii, Victor is, Alexandri Urbanistatutis*Aura- sicensis ecclesia Tricastinæ constet ecclesiæ este unita : auæstioni super hoc negotio diu ventilata, secundum ftawta eorum, consilio confratrum nostrorum finem imponere decrevimus j & ut episœpo Tricastino de cetero sicut proprio pontifici postpohra omni refragatione obediatis, apostolica auctoritate mandamus, ficque cum tranquillitate de pace in episcOpi obedicntia rcvc- JMENTA rentcr stare, ur omnis ecclesiæ plenitudo in unitatis soli- dirate permaneat, de omnis deinceps supcr hoc ita disceptatio sopiatur, ut nihil prorsus de liene Compofitis retractetur i de qui post legitimas de divinitus inspiratus constitutiones volet confringere, non pacis ecclesix ipse, sed rebellis patens agnoscatur. Carirare itaque dictante fraternitatem vestram monemus, ut episcopo Tricastino, qui pro vobis Deo rationem redditurus cst subdi non contemnatis, & sic vos este oves Christi agnoscatis, de ei qui loco Christi præfidet obedire non dubitetis. Obedi entes autem > apostolorum Petri & : Pauli orationibus, ad vitam perveniatis æternam. Datum Laterani hi. idus Aprilis Mc. VII. Bulla ejusdem papa Pafchalis Is. pro eadem unione. PAschalis epist : opus servus servorum Dei, clero & populo Arausicano, Lalutem de apostOlicam benedictionem. Miramur vos tanrz pertinacia sedis ap6- stolicæ decretis contraire, quod enim cum a prædeces- sorc nostro pro auctorizanda confirmatione definitum estet, quidquid a nobis quoque juxta definitionem prar- ceptum est, vos quoque adeo contcmsistis > ur nullam episcopo Tricastino dignati fitis subjectionem & obe- aientiam præbere. Nos tandem pertinaciam tantam apo* stolicæ dilectionis mansuetudinc tolerantes, iterata litterarum comminatione praecepimus, ne unitatem eccle- fiarum a prædecefldribus nostris constitutam Violare certetis ; sed supradicta fratri nostro epitropo undem hu- milicer obcdiacis. Dacum Laterani iv. idus Decembris. VIII. Praceptum Friderici I. imperatoris, quo confirmat ecdefia Tricafiinensi donationes omnes a Cardo magno > &c. snUasb IN nomine sitnctæ de individuæ Trini raris. Frideri- cus ordinante divina clementia Romanorum rex >dc ! sempcr augustus. Notum sit omnibus fidelibus nostris f tam przfentibus quam futuris in posterum ; quia pro mortali vita temporaliter exigenda, de futura feliciter ) obtinenda decorem domus Dei diligimus, & ad exemplum bonæ memoriæ prædecestorum nostrorum illam ampliare, sublimare, & confirmareJcsiiChristo* coo- perante proponimus. Quapropter Tricastincnsem cc- clesiam liberalitate serenistimorum augustorum nobiliter ditatam, de imperialibus edictis confirmatam, nos quoque regali munificentia suggerente, ejusdem eccle- næ Guilhelmo Venerabili episcopo honorare, de omnimode exaltare decrevimus. Statuimus igitur, utquid- quid Venerabilis de inconcufla piiflimorum augustorum lcilicet bonæ memoriæ Caroli, atque Lodoici, cetero- rumque prædcCestbrum nostrorum auctoritas, ecclesiæ Tricastinensi in honore bearæ Marix & sancti Pauli constructæ donavcrir, ratum nostra authoritatc, & munificentia nostræ præcepto inconvulsum* maneat in pcr- E petuum. Verumtamen quia tantæ rei firmitas imperiali authoritatc inniti desiderat, lancimus de COncedimus eidem siinctæ Dei ecclesiæ, stipulatione equidem nOstra subnixa, Guillelmo ejusdem ecclesiæ epitcOpo, de suc- cefloribus ejus, dominium prædictæ scilicetciyitatis cum omnibus redditibus j de a RodanO flumina usque ad Egrum fluVii, quidquid COgnoscitur rcgiæ cenfuræ este (ubjcctum j præcipimus atque jubemus, uc nullus judex publicus, Vel quilibet ex judiciaria pOtestare, auc ullus ex fidelibus nOstris tam pra/entibus quam futuris, infulas *, aut loca, de agros, ceu reliquas poflefliones, quas modernO tempOre in quibuflibet nostris territoriis infra ditiOnein imperii nOstri, juste & legalitcr memorata tener de pOstidet ecclesia, de ea, quæ deinceps in jure ipsius eccleiiæ VOluerit diyina pietas augeri > ad cau- fas audiendas, Vcl frcda, auc tributa exigenda, vel mansioncs ECCLESIÆ T juanfiones > vel piratas faciendas, aut fidejulsorcs tol— A lendos, aut homines ipsius ecclesix, tam ingenuos quam fcrVOS super terram ipsius commanentes, distin- gucndos, nec ullas rcdibitiones > aut illicitas occationes requirendas, nostris vel foturis temporibus, nec ea qux supra memoravimus, exigere penitus præsumat ; led licear præfato pratuli, iiiisquc silcccflbribus res praedictae ecclesix fub tuitionis atque immunitatis dcfcnsio- ne j remOCa totius judiciaria* potestatis inquietudine > quieto ordine postidere. Donamus etiam de concedimus J>rxdictæ ecclesiæ, atque Guillclmo episcopo & succcf- oribus ejus Nativum-laxum, quod antiquo vocabulo Tutela vocatur » ea condicione & authoritate, ut nullus judex publicus 9 nullus comes, nulla potestas ibidem habitare præsumat, aut munitionem aliquam con- struere, nisi przdictus episcopus, aut fticceflores ejus. B Hujus rei testes else volumus episcopos Amcdcum Losa- nensem, Arducionem Gebennensem, Conradum * Var- macientem ; duces Henricum Saxoniæ, & Welfonem. Ego Centolfus * regis cancellarius recognoVi. Data Vormacix anno ab incarnatione mcliv. anno tettio regni cius. IX. Palla foderis miti inter Bertrandum episcopum S. Pauli Tricajlmensis, &c. dr Raimundum Tolofo comitem. ANno incarnationis Mccii. menso Decembri. Ego Bertrandus de Petralita Dei gratia Tricastrensis episcopus, cum voluntate canonicorum ecclesix sancti * Pauli 9 & militum atque burgensium ejusdem civitatis, cognOlcentcs totius episccpatus & ecclesiæ efle communem utilitatem i bona fide per me & succeflbrcs meos promitto vobisRaymundo eadem gratia duci Narbonæf comiti Tolosano, marchiont Provinciæ, reginæ Cons- tantix filio, & succestbribus vestris, cjuod omnes homines in placito & in guerra vos fideliter adjuyabo, cum civitate Tricastina, & cum castro de Balmis, & cum villa sincti Restituti, & cum medietate Camareti. Et fi aliquod castrum vel munitionem de cætero adqui- fiero, cum eisdem vobis fideliter adjuvabo. Ec hac dc causii vobis osculum in lignum fidelitatis dono. Item quotiescumque & quandocumque cavalcadx de terra ve* stra communiter & univerlaliter exierint, cavalcadas vo- biscvjn nostris sumptibus faciemus. Et nos Raymundus * dux Narbon. comes Tolosstn. marchio Provinciæ promittimus in manus tuas B. de Perralata episcOpoTri- castino in fignum fidelitatis te osculando, ecclefiam sancti Pauli, & ejus civitatem, & castclla, & villas, & uni- yersas pOsteffiones cum omnibus hominibus suis rebus mobilibus & immobilibus, eundo & redeundo, atque stando, bona fide tanquam res nostras proprias defendere fideliter, & custodire, contra omnes homines in placito, & in guexra, & cum nostris sumptibus manu tenere. Jordanus archidiacOnus, & Petrus de sancto Paulo miles, & Petrus burgenlis tactis sanctis cvangeliis, juraverunt utile este, de expedire ecclesiæ sancti Pauli, quOd suptadicta pacta inter B. Tricasti- num episcopum > de dom. comitem mirentur, de tenerentur ; juras erunt etiam pro sc, & pro concivibus suis, ] quod prædicta pacta domino comitiserVarentur. Facta lunt hæc apud mOntem Alavernegum in praesontia W. de Baucio, & UgOnis fratris ejus > & B. CaVcllicensis episcopi & Berrrandi de Duitorc, Ros.dc Sqbrnno, Kaimund. Gaufsedi, &c. Et COdern annO mensc Martio apud sanctum Paulum, cives suprascripti juraverunt in domo episcopi, se præfenua pacta inita dOmino R. comiti T0I0S. seryacuros, &c. Tomus I. MCASTINENSIS. 1x1 X. Hominium a Raimundo de Baucio principe Aurai- ca ( Orange) exhibitum Bertrando Trtcafii- nensi episcopo. NOvcrint universi quod anno mcclxxiv. pridie kalend. Martii vir nobilis Raymundus de Baucio 1 princeps Auraycz, dominus castri de Suza > & deBu< ’ xedonc > non deceptus, nec circumventus fraude, vel ingenio alicujus, COnfcstus fuit & publice rcccgnoVic venerabili patri in Christo Domino Bertrando de Cia- hensays Dei gratia episi : opo Tricastrino, præscnci & recipienti nomine episcopatus Tricastrini, & tenere, dc S11OS hærcdcs succeflbrcs debere tenere ab ipso domino episcopo, & ejus succeflbribus epiiscopis Tricastrinis in perpetuum > in feudum francuni Qc gentile, quidquid habet & postidet3vel Quasi ad manum suam in caf* tro de Buxedone discecesis Tricastrinensis, & in toto territorio, tenemento & distsictu, & in pertinentiis & appendenti is ejurdem, & in hominibus > & in mulieribus ipsiItn castrum habitantibus » de in posterum habitaturis, mixto de mero imperio, & in lenoru de jurisdictione ipsius > & quidquid in eo sui habebunt in posto. rum stiCccstOrcs. Item confestus fuit se tenere in feudum francum de gentile, de S11OS hærcdes ab ipso episcopo, nomine epikopatus Tricastrinensis, & ab ejus succestbribus episcopis Tricastrinensibus > majus dominium castri de Buxedone, excepto affare dictus de Moncenes, quod est sexta pars dominii dicti castri cum suis perci- nenciis, quod idem nobilis confestus fuitsc tenere a domino papa, seu a Romana curia, nQmine comitatus Ve- naistini, scilicet omnia quæ in castro de toto territorio poflidet, dcc. Item fuit concestumquod ipse Raymundus de BauciO, & ejus hxredes semper in mutatione domini, vel vasidli, teneantur facere homagium ligium flexis genibus 9 de jurare fidelitatem > cum illis articulis >qui in juramento contineatur, videlicet dictus episcopus dc succeilorcs poffint suum vexillum 9 ceu baneriam ponere in signuni dominii de recognitionis dicti castri, seu ip fOrtalitio, dcc. Item fuit pactum, quod Raymundus de Baucio, & ejus succeflbrcs, teneantur dictum episcOpum, de succeflbrcs in episcopatu Tricastrino juvare de placito Scdeguerra, dcc. Acta fuerunt hxcin curia Tricastrina, præicncibus domino Petro Gar.archi* > diacono Tricastrino. XI. Pariagium inter Carolum VI. Francorum regem, delphinum Viennensem, & Deodatum Tricajli- nensem epijcupum. IN nomine, dcc. NoVerint universi, quod anno a nativitate Domini mccccix. die m. mcnsisMartii, honorabiles & circumspecti viti D D. Siffredus Tholoni, dominus S.Gallr, de iVonus de Area bail- livus GnfeiVaudani, consiliarii dclphinalcs, & commis- sarii ad infra scripta pro parte delphinali specialiter deputari, constituti in domo episcopali civitatis Tricasti- næ coram R. in Christo P. de Dom. Deodaro de Stagno, dictæ civitatis Tricastinæ episcopo 5 præsentibus dc astistentibus libi venerabilibus viris DD. Beren- gario Alrici baccalaureo in decretis, præpoGto, Tho- irn Pesentiarchidiano j Francisco Artaudi, &c. canonicis, Johanne Rolandi hebdomadario, Germano Fabri dcc. diOrariis dictæ ecclesiæ Tricastinæ vocatis ibidem ad sonum campanæ, & more capitulantium congregatis. Pratentibus etiam hominibus univerfitatis dictæ civitatis ad fenum tubæ VOcatis, ur moris est

quorum nomina sunt hæc : Guillelmus Bermundi, Guil- lclmus de Rua, Berengarius de Podio, Armandus Marini, Antonius Bererig rii, Guillelmus Galafredi, Petrus <ie Troyes, Giraudus de sstncto Laurentio, Johannes Pelister ii, Raynaudus Bortini, Vincentius S^ka- gii, Petrus VcciOtiis, Bernardus Dalmaflii, Joannes Galbcrti, Lambertus Barralcrii, Marciniis Chciffoui y Q. ii2 INSTRUM magister Guillelmus Spcrandicu > Pernis Jacobi, Jor— i Janus Bernardi, Bertrandus Campoli, Pctms la Chas- sa, Hugonetus Pulchri > Jacobus Lantelmi, Joanncs Artandi, Nicolaus Pcatii, Antonius Bernardi, Petrus Solerii, Hugo Charretctii, Joanncs Rufii, Fulco Bernont, Barthulomcus Silvi, Joanncs Laugerii, Hu- goncms Barralerii, Petrus Laugerii, Guillelmus Sados, Artandus Fcutrerii, Poncius Gincfii, Guillelmus Pauli, Armandus Bruni, Bertrandus Solerii, Joanncs Mal- hcti, Isiiardus Bulcthi, Stcph.nus Giraudi, Annandus Silvi, Hugonetus Barreci, Bertrandus Brici, Joan- nes Blavcrii > Marrinus Valentiæ, Guillelmus Albciti, Joannes Desidcrii, Guigo Riolelii, Petrus Aimarii, Bertrandus Feutrcrii J Guillelmus Robaniti, Gerento- nus Laugerii, Hugo Marcherii, Pontiu9 RcoVclli, Rostagnus Alhaudi, Hugodc Rua, Paulctus Michaelis, Joanncs Alhiarcti, Petrus Fabri, Guillelmus Capreoli, Armandus Cocellerii > Hugo Alhaudi, magis- tcr Hugo Rodulphi, Joannes Chaironi » Guillelmus Amblardi, Guillelmus Michaelis, Berengarius Bordcti » Pontius Balbi, Jacobus Amblardi, Joanncs Gautcrii » Joanncs Robini, Hugo Laugerii, Pontius Marcherii » Antonius Jayeni, Petrus Beroni, Vincendus Joannis, Pelegrinus Castelli, Petrus Rufii, Pontius Cotcllerii » Hugo Rollandi, Joannes Paschalis, Lambertus Ri- chardi, Antonius Culorii > Bertrandus Pagcsii, Ste- phanusHugonis, Joannes Textoris, Guillelmus Ber- trandi, Joannes Guithardi, magister Guillelmus dc Monte-cJaro, Petrus Gencvesii senior, Gerentonus Jan- senti, Petrus Genevesii junior, Hugo Charreterii, & tnagister Pontius de Buyriaco » Monnccus de Morio, < Vinctus de Scclla, & lfaquctus Profait, Judati. Ipfi siauidem dortiini commistarii præfaro domino episcopo exhibuerunt > Sc præ senta ver unt eorum commiflionis litteras, necnon litteras screniffimi principis domini Caroli, Dei gratia Francorum Regis, delphini domini nostri, emanatas in duabus pellibus pcrgameni simul subtiliter Colla junctis, figillo regio, Sc dclphinali cera viridi in filis sericeis, modo Sc forma quibus lirteræ pcrpetuæ quæ ab eodem domino nostro emanancur, Sc in ejus cancellarii Parisiis figillari consueverunt sigil- latas 9 in cujus sigilli medio est sculprum quoddam icu- tum armis regiis, & delphinalibus insignirum > Sc circumcirca dictum scutum videlicet desupcr erat imago ftquilx volantis : deinde a parte dextra, medietas hominis silvestris, deinde leonis, deinde grifbni j & can— E tumdcm a parte linistra, in circuitu vero dicti sigilli erat fcriptum evidenter : Sigillum Caroli Dei gratia Francorum regit, & delphini fiennensis. Contra fi- gillum Ycro in dorso dicti sigilli erat imprefliim, in cujus medio est scutum parvum dictis armis regiis, Sc delphinalibus decoratum, Sc circumcirca scriptum cst : Contra-figillum Caroli Dei gratia Francorum regis, delphini Viennenjis : junctura vero dictarum pellium a parte superiori, Sc inferiori filis sericeis crar siita, Sc etiam dicto contra sigillo sigillata, quas ambas litteras lucccflive de Verbo ad verbum legi fecerunt » Sc publicari alta vece per ir » e Guillclmum Chaketi notarium, Sc k-crcrarium dclphina.-cm infra scriptum in præsentia ipsius domini episcopi, dominorum dccapitulo, hominum universitatis prædictæ, & testium infra scripto— j rum paratos sc offerentes ad cxecuUOncm dictx eorum commistienisjlirrcrarumque regiarum przdictarum procedere, & cætcra facere delphinali nomine qux furienda incumbent juxca commiflioncmcis datam, instanrer dictum dominum episcopum, dominos de capitulo, Sc cives superius nominatos, Sc eorum quemlibet, prouc eum tangit, Sc cOncemerc potest, requirentes ut faciant pro parte sua illud idem. Quarum quidem litterarum Videlicet commiflionis, Sc regiarum tenores de verbo ad Verbum hic immediate inseruntur. Guillelmus de Area dominus Cornilionis, cambel- lanus & consiliarius regius, gubernator dclphinatus, dilectisncstris domino Sistredo ThdOni juris utriufque peri re, domino siinctæ Gallæ, Sc lvono de ArcadOini- ccild, ballivo GrcfiVaud.ini yCOnsiliariis delphinalibus E N T A l salutem. Visis litteris tegiis, Sc delphinalibus sigillo regio, Sc delphinali impendenti filis sericeis, Sc cera Viridi sigillatiS » daris Parisiis mcnfe NoVembri, anno Domini Mccccviti. continentibus ad plenum confirmationem, Sc ratificacionem tractatus habiti inter nos dclphinali nomine ex una parre, Sc R. in Christo patrem dominum Deodatum episcopum Tricastincnscm t capitiilumque ecclesiæ cathedralis civitatis Tricastinx, necnon Sc nomines univcrsitatis dictx civitatis, Sc loci sancti Restiruti, & aliorum locorum in dicto tractatu declaratorum > & specificatorum, seu eorum legiriinum procuratorem debira, & sufHcienci potestatead hoc fiil- citum ex altera, de & super COmmuniOne, socictate, Sc pariagio civitatis, locorum > territoriorum, & ju- risdictionum, homagiorum fidelitatis, obVcntionum, & : B aliorum jurium ad temporalitatem dicti episcopatus per* tincnrium in dicto tractatu declaratorum. Quas litteras pro subsequcntibus exequendis volumus expediri, re- m a nente ipsarum fidimus in camera ddphinalium com- Sutorum, Sc ad ipsius tractatus cxecucioncm procedere cur convenit cupientes fidelitati vestræ de qua non immerito confidimus j tenore przscnrium committimus, przcipimus, Sc mandamus districtius injungentes quatenus ad dictam civitatemTricastincDscm^&alu loca opportuna vos personaliter transferentes, dictum fractarum ibidem publiceris, & publicari faciatis, simul conveniendo ibidem cum episcopo, capitulo, Sc populo dictorunrlocorum vocato, Sc congregato, Sc pofleflio- nem realem, Sc actualem, seu quafi dictx parcis com » mu n ion is, fcu paxiagii quantum parrem concernit del- ’phinalcm recipiaris, Sc adipiscaris realiter cum efftctu, arma delphinalia cum armis cpiicopalibus communirer in dictis civitate, castris, Sc in locis eorumdem, ac aliis communicaris opportunis in quibus vobis videbitur ctpcdire ponendo, Sc affigendo balliVum, Sc cetcrot officiarios in & super exercitio jurisdictionis custodia castrorum, & aliis necestariis, Sc opportunis constitua- tis communiter cum dicto episcopo, Sc cum omnimoda porestate, juramenra debita ab eis recipiendo, sigillum commune ordinetis, Sc cætcra omnia > Sc singula adimplearis, & exequamini qiuc in præmifli$, Sc circa præ- miflk, ac ea concernentia quoVisinodo juxra formam ipsius tractatus > continendam & tenorem quomodoli- ber fuerint faCienda nihil de contingentibus omittendo ? deinde dictas litteras regias, & delphin ales domino cpis- copo, capitulo, Se aliis ad quos spcctat tradatis, expediatis, & deliberetis pro Sc nomine nostro, pro- mista, & conventa per nos in dicto tractatu super hoc adimplendo, & quictantiam debitam de dicta expedi* tiOne reportando in dicti delphinalium computorum camera reponendum, super quibus omnibus, Sc singulis quantum partem concernit delphinalem exequendis vobis omnimodam conferimus harum fcrie potesta- tem, ac vices nostras committimus in hac parre, ratum Sc gratum habere promittentes nomine quo stipra rorum id, Sc quidquid per vos fuerit gcstum, Sc actum hujus- modi excqucndo tractatum : omnibus & singulis OstScia- riis delphinalibus, justitiariis pariter, Sc subditis, ipsorum cuilibet præcipicntcs, Sc mandantes quatenus vobis, & deputandis a vobis prænuila. exequcndo, Sc in dependentibus, Sc connexis procedendo, pareant efficaciter, & intendant siue contradictione qu.icumquc, prabeantque auxilium, consilium, & EiVorem, fi Sc quando fuerint super hdc requisiri. Ec omnia & fictgu- h quæ inde egeritis, nobis apud Gratianopolim quam brcVius poteritis stib forma publici, seu publicorum instrumentorum fideliter reportetis in dicta dclphina- lium computorum camera rcpOnenda. Datum Graria* nopolidiexx. mensis Februarii, anno nativitatis Domini MCCCCix. per dOminum gubernatorem in consilio quo erant domini Jacobus Gelu consiliarius regius præ- ndens in dicto confilio, Guillelmus Gelmon, Joanncs Generis, Jaccbus cie fancto Germano ad Vocatus fiscalis, jOanncs Vcrerisjudiccs appella ionum>& computorum auditores, Fr.mciscus NicOlcri. Carolus Dci gratia Francarum rex, delphinus Vicn— I, E C C L E S I Æ T R I nensis :’notum fieri volumus uciiverfis nrxsentibus, p®— i ricer & futuris nos litteras quasdam viaillcfonnam quæ tquirur continentes : Innomine Domini. Arnen. Per hoc publicum int- tramcntum cunctis tam przfentibuS > quam siituru appareat, & fit notum, quod cum R. in Christo parer dominus Dcodatus episcopus Tricasti nensis evidentem utilitatem, & commodum ecclefix fuz eminus præ oculi* habens, ac ipsius ecclefix meliora perlpiciendo diligens quod non est dubium eidem pxofururum molcstiis > ac mstuxbiis quæ ecclefix fuse praedicta : tcmporibuS contigerunt prarreritis > ac in dies magia contingere ibcran-* tnr nifi provisione occurreretur celeri attentis : habiti diligenti cum capitulo ecclesiæ przdi&æ > ac multitudine copioso virorum tam ccdeuasticoruni 9 nobilium 9 quam aliorum civitatis, & diœcefii suæ super hoc con— ] nlio, & deliberatione maturis 9 communionem, paria- gium, & socictatcm facere dispofiierit cum sereniffiino domino nostro Francorum rtgc> delphino Vienncflfi de bonis & juribuS siiæ tcmporaUuus inferius dcck~ ratis. Hinc est quod anno a nativitate Domini mccccyiii. & die xxv. mensis Septembris indictione i. cum anno sumpra pcrsonaliter constirutus spcctabilis » Bc magnificus vir dominus Guillelmus de Arca 9 dominus Cor- nilionis, cambellanus & consiliarius regius, gubernator Delphinatus pro sereni flime principe domino Caxolo, Dei gratia Francorum rege, delphino Vicnnensi domino nostro, astiftendbus etiam eidem egregiis, k magnarum automatum viris dominis Jacobo Gelu licen- tiito in utroque jure, consiliario regio > | ite in ( consilio delpninali, Guillelmo Geimon > Joanne Generis in legibus licentiatis, Jacobo de soncto Germano advocato fiscali 9 & procuratore generali Delphinatus » Sistredo Toloni juris utriufque perito, & AndricoGæ- rini computorum ium auditore 9 vice de nomine præfati serenimmi principis domini nostri regis » delphini Vicnnensis ex una parte, & honorabili & dc- cumspecto vim domino PccroDdphini in legibuslioen- tUro, procuratore & procuratorio nomine R. in Chri- ftoparris 9 & domini P. Dcodati de Stagno, Dci gratia Tricastinen fis episcopi fupradicti > & dominorum capitali ecclefix carnedralis civitatis przdictx, ncenoa lc procuratorio nomine hominum univerfiratum jam dictæ civitatis, & lod fancti Rcftitud, fic iliorum locorum infra scriptorum habente speciale mandatum ad [ omnia & lingula infra scripra peragenda, ut de procurationis SUX potcstate conftat quodam publico mstru- mcnto sumpto j scripto & fignato manu mei Jacobi de Buiraco notarii publici infra scripti, ac bulla plumbea, dicti episcopatus plumbato 9 cujus tenor inferius inferetur ex parce altera. Apud Grauanopolim in superiore consistorio delphinali przhabitis maturis deliberationibus ad invicem fecerunt » inierunt, & appunctarerunt, & conclufionem communi consensu nominibus quibat supra communionem, societatem, & pariagiom civita- tis » locorum * territoriorum, jurisdictionum, hcœagio rum, fidelitatum, obventionum, & aliorum jurium ad temporalitatem dicti episoopatus pertinendam inferius declaratorum per modum & formam, ac sab pac- tiS, conditionibus & rdervationibns infra scriptis. In primis tractatum, conventum & concordatum eft fier præfatos dominum gubernatorem nomine delphina- i, & Petrum Delphini nomine procuratorio quo siipra » quod omne merum & mixtum imperium > feu jurilidi- ctio temporalis 9 tan> civilis quam criminalis civitatiS Tricastinensis, loci fancti Resticuu, locidc Balmis » lod S dor in i, Perreriar Nemoris bastardi, de medietatis Kisdictionis loci de Camareto, de generaliter omnium orum, territoriorum 9 de renqmenrorum quæ ad praefatum dominum episcopum nomine sux prædictx ecclefix spectant de pertinent, excepta fuperioritare > & majori dominio castri de Suza, quam seu quod noa pocest dictus dominus episcopus alienare absque perditione feudi, fit communis 9 scu commune perpetuo 9 dc indivisiI scu indivisum inter præfatos dominum regem Tomus la 3ASTINENS13. « a, l <Mphinum » >cepi&opilm Cipnulidam. Item. Emolumenta ratione » fivc ad cadam dide ju- fistli&ionis provenientia, prarcerqoam in infiM exceptati !, enint œmnxunia przl ia domino nostto delphino^ domino œisœpo de htcceflotibos eorum. item. Coafcntum & cooœnkram $st ouodvaflalli cpiisœpi de ccdcfizprædiax » ^ nobiles homines dc alii dvitatis de locorum prædidormta cujufaimqiie conditionis aut status cxiftant, hotnagium ratione ccm- Ssalitatis debente* > teneantur præftare domino noftrb phino bochaeiuni in perfonam domini gubernatoris > fai deputandi w eo in qualibet muudoocgabcrnatori% o fuerint per przcmim dominum giipenurorcmn fcu deputandum ab eoreqiiifiri, prout, de taliter t ac quemadmodum prædido domino cpiiœpo præftarc coh- 1 faevenmt, five przftiteniiit • de pœftare tenebantur 3 dc tenentur in miittnancqiisixpiqiMXxmi^caluœtt** tingente. Item. Præfici subditi rencbuntiih & debebunt in omnibus alliis i feu stilAliif inrltrmrlii perdomifimn Arum delphinum in fin patria delpdiuuli in^oncndis una cum subdituddphti s contribuere quemadmodum subditi civitatis GratunopoliS cum pnc&tis dd- phinalibuS subdiris comribucnmt. Item. Si œnringat bocu alicujus diAæ dvkatii > dc locorum œnfifari mobilia A erant de cflc debent inter prædi&OS dominum noftnun delphinum de epi/œpunu ac succestores suos communia j immobilia tero ad £>- Ium episcopum, Icu ejussuccxÆvcS perdnebapt. Item. DomiiiuS noAer ddphinus poterit, de vdAit

cudi facere, de fabricari in di£a ri vitate Triqrftiiia monetam tam auri quam argenti » arma regit ddphini domini nostri > & croflam communiter habenccou Item. EnxJamenaexdid>moiiecipr<rrc ! nicnriacniit inter praefatos domines delphinum de cpfœpam cem- mntiia ; Item. Io curia commimi przdiAa ede tigillum commune anmi ddphimlibot de crofla communiter infriilpmm f CUJUS cmoloiIlCDCl CTUIlt snndœninit amu munia ; Item. In civitate pnedi&a ballhras inffituetur communi confaisa dominorum guberoatoria 9 de aiscopii ani jurabit in manibus œrum deputandi, fm dcpacan- dorum abds, de fiicceflaribus eorum > vd ab cis deputandorum, bene de fideUccr offidum ballivatiis m > dominiSconimunibus r^cre, &gubcmare9 cui balli- Todecmolumentu > &prorentibas communibaS coos- dtuaitiir> de lobrentur ftipendii, videlicet 40. florcoi moneczddnhiiulis> prout fiJvinir offidadis dclphi- mlibus. bem. In casu quo dilbordarent iam dicti domini gubernator, de episcopuS in ballivo eligendo alternis bienniis > per dominum gubernatorem de epiicopuin eligetur 9 qui dotninuS episcopus primp eliget fi voluerit. Item. Ballirus przdictui juristlictioncm ordinariam communem dr i taris, de locorum prædictonnn nomine doaunorumœtniiiiiniiim habebit, de exercebit > neque amodo ibidem erit aliquis judicis officium exercens 9 lcu jus dicere valens nemine condomioorum prædi&>- rum prætcr bailivumpnodictnm. Item. CLavanus communirer digerar, qui jurabit » ut siipradi&um eft de ballivo, bene de fideliter regere 3 dc ratioocm reddere de emolumentis ex communi provenientibus, ac fingulisamuS cuilibet dominorum præ- didnram partem drmidilm di Aeram anohunentonm tradere fine contradictiooc quacumque. Item. Infticuerar anus notarius commmuter jpro iic qux pertinent ad curiam ballivi prædi&i > qui /arabit ut supra. Item. Servientes 4 gaimerii * five apparitores comma- hi consonsu condcminorum eligentur, qui jmibancbæl- liro bene & fideliter coodomiiui fervire. Item. Prxco eligetur annmuniter ut supra, de jurabit ; qui quidem præco dum pneconisidnc pio curiæ communi, mæœniuoona&cicc utendo Tabis genera libus » Videlicet pro pare cnndomuioraiii. Qjj ri4 INSTR1 Irem. Domus in qua Cohfucvit teneri, de de præfcnti j curia tenetur temporalis una cum carccribus Recobrati appellatis >erit communis præfatis damims delphino & episcopo. Item. Si officiarhts aliquis curiæ communis delinquar, ejus coactio, cendcninatio de punitio ad bnlliVum pertinebit | si vero ballivus delinquat S punitio fiet per con- dominOs, vel deputandos ab cis. Item. Si aliquis cx commenfalibus, de dOtncsticis episcopi delinquat, aut osticiarii fui, officialis locum tenens, tiuo graffarii curiæ fpiritualis, clavatius curiæ prædtctx, procurator fiscalis, procurator animarum, dc tres servientes curiæ prædictæ spiritualis, ipso > vcl ipsi > tam civiliter quam criminaliter per dictum domi’ numepiscopwn folum, de in solidum punientur, emO- Jumehtaquc ratione praedictorum proVenicntia ad pi artatum dominum cpilcopum, aut ejus lucccstoics pertinebunt. Item. Omnes causie civiles, de profanæ civium, dc personarum locorum praedictorum per balliVum prodictum tractabuntur, de definientur absque hoc, quod osticiarii curiæ episcopalis in aliquo, aut aliqualiter pos- sint fc intromittere de eisdem citando, teu aliquem jurisdictionis actum exercendo in praefatos cives > feu personas. Et consimiliter nullus ofnciarius delphinalis in cives, feu personas prædictas jurisdictionis actum aliquem exercere poterit, aut debebit> vel se intromittere de eisdem. Item » Si a domino ballivo contigerit appellari, appellabitur ad judicem communem appellationum datum, vel dandum per dictos condominos in dicta civitate, ( dc non alibi, de idem si fecundo, vel cercio contingeret appellari. Item. Dominus noster delphinus, ejus gubernator in Delphinatu, de alii osticiarii delphinalcs præfcntcs, & futuri, nullatenus impedient quOininus ecclesia Tri- castinensis, de personæ libi fubjectæ utantur, & gaudeant libere, & sinc contradictione libertatibus, privilegiis 9 franchesiis, aut immunitatibus quibus uti & gaudere consueVerunt, sive a præfato domino episcopo, aut ejus succestbribus, seu ab aliis quibuscumque COn- cestis ouinimo ballivus infra decem dies postadeptionem poncffionis fui officii, jurabit præfatis hominibus quod prædictas franchcsias, privilegia de immunitates eisdem custodiet illibatas. Item. CiVitas Tricastinensis, loca prædicta, pertona
] clegenres de venientes, in eisdem gaudebunt libere libertatibus 9 immunitatibus de franchesiis quibus terra delphinalis » de subditi ejus gaudere de fruihactenus consueverunt, gaudent de fruuntur. Item. Dominus noster rex delphinus communionem, pariagium, de socictatem jurisdictionis, & emOlumen- torum locorum, & rerum prædictjrum, sic ut præmic- rirur pro indiviso ad eumdem, de succelloix* suos in Delphinatu tranflatorum, non pOstit nec debeat quocumque titulo, modo, siVecausit, seu qualitercumque in aliam personam status cujuscumquc minoris, velma* jOris transferre, sed remaneant perpetuo penes præfarum dOminum iiOstrum regem delphinum, de succeflbrcs suos in Delphinatu, quemadmodum terra delphinalis. E t in Cafu quo contrarium fieret per præfarum dominum 1 nOstrum regem delphinum> præfens pariagium, seu sO- ciecas fic cafla de nulla, SCU irrita, caflum, nullum dc irritum, nulliusquc esticaciæ pariter de momenti, scd ad præfatum dominum epiicopum, ecclesiam suam, aut succeflbres siios prædicta revertantur, & : sintreVer- sa pleno jure, ac fi nunquam communiO, pariagium, sou foderas facta extitiflenr. Item. ConcOrdatum fiiic de conventum, quod præfa- tusdoirrinus noster rex delphinus, ejus gubcrnatOrDel- phinatus, de alii osticiarii dclphinales, præfarum dominum episcOpum, succeflbres fuos, ecclesiam cathe- dlaiem, persOnas ceclesiæ, præsenres de futurOS hOmincs vaslallos, subdicos ciyitatis, & lOCOruni prædictOruin, jurisdictiOnem tam spiritualem, quam tcmpOralem præ- facidOmiui episcOpi, de CCclesia : prædictæ reneantur, IMENTA & debeant sustinere, stnparAre, fervare, & defendere perpetuis temporibus, prcut terram faam delphinalem tenetur, & debet defendere contra peiTonas qua/cum- <pic. Item. Præfata ratificari, laudari, approbari de confirmari facere per Romanum pontificem, dum ecclesia Dei gratia ad uniOncm cxrircric reducti, pjopriis sumptibus & expensis tenebitur dominus episcopus prædictus, sive ejus suCcestbrcs, quos ad hoc vult fore adllrictos, dc adstringic. Item. Quod per prædicta præfarus dominus episcopus non intendit COminunicstrc aliquomodo in totO, vel in parte fortalirium civitatis Tricastinæ, hospitia episco- palia dictæ SUX ecclesiæ in dicta ciyiratc, forraliuum etiam siincti Restituti, de hospitia episccpalia suæ ec- J clesiæ in dicto loco existenria, terras cultas de incultas, nemora, Vineas, prata > molendina, furnOs, pcdagia, bannum vini > lcydas, pafcua, aquas, aquarum decur- sus, census, sorvitia, taschias, cinquena, quartones, jura quæ percipit super mensuras dictæ civitatis > de lo- COruni dominia directa, kudimia, rrezena, tonile, pey- rerias, decimas, seu alia jura, siVesint in blado, pecunia j aut alias quotnOclolibct consistcnria ad dictam ecclesiam pertinentia, seu in futurum competitura, sed civitatem Tricastinensem, villam siincti Restituti, excepto for talis io fuo prædicto, de juriidictioncm temporalem in ciVitate, tenemento, fortalitiis > hospitiis, & lccis quibuscumque aliis ab exceptatis præfato doniino nOstro regi delphino communicat, volens prodicta exceptata perpetuo penes suam ecclesiam remanere, prout ’ante præsontem communionem, pariagium, scu focie- tatem erant j pertinebant, de ad eamdem competebant, sunt, fuerunt, pertinuerunt, de competierunt. Quæ quidem Omnia, & singula suprascripta dictæ partes, dc earum quælibet nominibus quibus supra, gratis ex earum certa scientia mutuis, de folemnibus stipulationibus hinc inde intervenientibus promiserunt, de ad sancta DeicVangelia in animas dominorum suorum juraverunt in manibus nOstroriim notariorum publicorum infra scriprOrum stipulantium, de recipientium vice, de nominibus dictarum partium > de ipsarum cujuflibet, dc omnium, de singuioram quorum interest, intererit, vel intereste poterit in futurum perpetuo rata, de grata habere, de renere, & inviolabiliter obseryare, conrraquc nOn facere, dicere, vel venire tacite, vel expreste, sub i obligatiOnc, de exprella hyporeca omnium, & Angulorum bonOrum dictOrum dominorum magistrorum morum nomimbus quibus prædicta fecerunt, & cujustibet COrumdcm praesentium de fucurOrum, & sub Omnibus juris, de facti renuntiationibus ad hæc neccstariis pariter, & cautelis ; rcferVato tamen in omnibus » de per omnia cnnscnsu beneplacito regis delphini domini nostri, prOutsijpra. De quibus omnibus, de singulis su- pradictis, dictus dominus gubernator pro parte dicti domini nOstri regis delphini per jOanncm Henrici, dc Franciscum Nicoleti secrerariOS delphtnales, acjaco- bum deBuiraco ipsius domini cpiicOpisecrerarium, no- tariOS publicOS infra scriptOs, de etiam dictus procurator pro parte dicti domini episcopi, & ecclesix suæ petierunt, & fieri voluerunt publica instrumenta tot quoc opus fuerit de neCcstc. Acta fuerunt hæc ubi supra, praesentibus Venerabili de circumspcctO VirOciOmino jOannc de Viridis decrctOrum dOctOre, pnorc de ROincta Va- pincensis diœcesis, nobilibus de pexentibus Viris dominis Stffredode Arciis, & GiraudO de Grandi-Valle militibus cambellanis regiis, iVOnede Arca b.IlliVo Grcy- siVaudani, magistro GiraudO ROsterieillustristimi prin-’ cipis domini ducis Bituricensis secrcuriO, JOannc de Fabrica castellano sancti SimphOriani de Ausone, Joan- ne deMarcfCO panaterio dOmini nOstri delphini, Hu- gOne de VarcscO castellano Mirabclli in baroniis, Mi- chaele Richerii castellano Vorapii, de Stephano Chal- vetOnis COmpurOrum dclphinalium clerico, Guillclmo dc Grandi-Valle dOmiCellO, discretis Viris Petro Banta- rdis, JacObO de MOllena, jOstnnc Gulfrcdi, Lantclmo Mure, FrancisCO Joffredi secretariis delphinalibus, AnE CC LE SIÆ TRI tonio Boycrii, & Joanne Legarii notariis publicis, & A pluribus aliis vocatis, & regatis ad præmifla. Tenor vero instrumenti procurationis & potestatis dicti domini Petri Delphini de quo fic siIpra mentio, talis est. IN nomini Domini nostri Jesii-Christi. Amen. Anno a nat i Virate ejusdem DOmini Mccccvnl. & die vi. mensi » Septembris R. in Christo P. & domino D. Deodatodc Stagno episcopo, & domino in folidum civitatisTricallineqsis existcnte. Per hujus vcti, & publici instrumenti seriem, concinentiam, & tenorem, cunctis tam pratentibus quam futuris fit manifestum, 3uod supradictus R* in Christo P. & dominus Deo- atus Tricastincnsis episcopus atrendens, & confidc- rans quod propter mortalitates, guerras, tribulationes, Sc opprcffioncs gentium armorum quz in istispirtibus g a longis tcmpOribus fuerunt, & propter molestias, occupat ion cs, & opprcfliOnesjac tribulationes quas nonnulli nobiles vicini, & magnates eidem domino episcopo, Sc ecclesiæ S11X 9 ac hominibus, Sc subditis suis tcmpOribus rcrro actis fecerunt, Sc de dic in diem facere nOn ceflantjpræsens civitas Tricastincnsis, Sc alix terræ dO- miniepiscOpi siint in mctjOri parte destructæ : &nisi modo infra scripto de opportuho remedio provideatur, gentes ipsius civitatis, Sc locorum aliOtum non poterunt prardictas tribulationes, Sc dppreffiones supportare : idcirco idem dominus episcbpus volens, Sc cupiens de opportuno remedio providere super iis, Sc utilitatem luam, Sc dictæ siiz ecclesiæ Tricastincnsis, ac hominum, Sc subditorum suorum pro viribus pro « curare de consilio, Sc exprcllb confcnsu venerabilis C capituli ecclesix SUX cathedralis Tricastincnsis, Sc ipsum venerabile capitulum de ipsius domini episcopi mandato in unum aggregatum infra castrum episcopale dictæ civitatis Tricastincnsis, in qua quidem congregatione venerunt, Sc interfuerunt venerabiles, & circumspecti riridOmini Berengarius Alrici Baccalaureus in decretis, præpositus, Thoinaffius Pesanti arch i diaconus, jOannes Vcgasacrista, Pontius Bonabclli, Joannes Cotcllerii canonici dictx ecclesiæ cathedralis Tricasti- nensis in præscnti civitate Tricastinensi pro nunc relidentes solummodo, Scpræscntes nominibus eOtum propriis, Sc nomine ipsius capituli, Sc aliorum do- tninOrum canonicorum ipsius capituli absentium : Sc etiam ad humilem postulationcm, Sc rcquifitioncm uni- versicatis hominum dictæ civitatis Tricastincnsis, ipsa I univcrsitate voce præconia de ipsius domini cpisi : Opi justii, Sc præcepto, ac mandato in unum COngregata infra castrum praedictum coram ipsodOtninoepiscOpo, in qua siquidem congregatione venerunt, & interrue- Xuntjprovidi, Sc discreti Viri, Joanncs Artaudi, Joanncs Chaironi, Joannes Giraudi, Magister HugO I<O- dulphi, Petrus, & LeOnardus Arraudi fratres, Jacobus Fabri, LambenusBarralcrii, Petrus Botcron, Mas- sonus, Sc Petrus deTrois, Joanncs Varche, jOannes Alene, Berengarius de pO<lio, Poncius Marcherii 9 jOanncs Barreti, Hugo Galtcrii, Bcrnardus Dalmaffii, Petrus Laugerii, Pontius Cotellcrii, Stephanus de Alamannia, Petrus A i mari i, Petrus Solerii, Petrus GeneVCsii, Joannes Robini, Hugo de Rua, Petrus de Sabaudia, HugO Charreterii, Guigo Richardi, Bertrandus Guitardi, Stephanus Giraudi, Martinus Va- lcntiæ, Guillelmus GrOsti, Armandus Marini, Petrus BecOne, Antonius Berengarii, Antonius Ca- pclli, Bertrandus de Laya, Guillelmus de Monte claro, JacObus, Sc Guillelmus Amblardi, & Joanncs Arnulphi, ac Mornctus de Mornastio 3 Vinetus dc Scell.% Sc isaqucrus Profait Judæi, Sc plures alii Christiani. In qua quidem congrcgaticne erant nedum duæ partes, imo tres Sc ultra hominum praefentis civitatis Tricastincnsis prout homines ipsi dicebant, & astere- bant : ncenon Sc ad supplicationem, Sc rcquifitioncm universitatis hOminum dicti k>ci sancti Restituti, pra aua uniVersitare Venerunt, Sc interfuerunt in ipsius UOinini cpisssOpi præscntia, & de ipsius domini cpis- copi licentia, voluntate, Sc mandato homines inferius CAST1N ENSIS. uj nominati ad hoc per dictam uniVcrfiratpm spccialiccr deputati, scilicec NicoLusde Grilhone^ Petrus fia- Iuli, PetruS Sicani domiccili, Guillelmus Payani, ^trus Payani, Guillelmus Donadci, Petrus Bcm$ j Stephanus Garcerii, Falco Donadei, Petrus Garcerii, Joannes Ruffi, Sc Petrus Romei. Ipse, inquam, dtf- hiinus episcopus gratis, & voluntarie nomine suo proprio, Sc dictæ suæ ecclesiæ Tricastincnsis $ Sc suorum iucccflbrum episcoporum Tricastinorum, Sc dictum venerabile capitulum dictæ cathedralis ecclesiæ Tricas- tinensis nominibus siris, Sc dicti venerabilis capituli, Sc succeflbf um suorum in ecclesia, Sc capitulo praedictis, dictæque uniycrsitatcs hominum pratentis civitatis Tricastinensis, & loci sancti Restituti supra nomini- torum nominibus suis s Sc aliorum hominum, Sc per- sonarum civitatis, Sc loci praedictorum absentium t Sc eorum hxredum, Sc succcflbrum omnes superius nominati de licentia, voluntate, Sc expresto consensu ip- sius domini cpilcopi ibidem przscntis > Volentis, Sc consentientis, autoritatemque, Sc licentiam atque mandatum speciale eisdem præstantis, dantis & concedentis ad infra scripta omnia > & singula facienda ; & etiam idem dominus episcopus, ut dominus pro medietate lodi prædicti de Camareco pro indiviso cum domi 110 Grignani exi st ente 9 ac nomine, Sc vice hominum suorum loci prædicti pro eVidenti utilitate, Sc commodo ipsorum dominorum episcopi, & capituli, & universitatis civitatis locorum prædictorum, Sc pro conservatione, custodia, Sc tuitione omnium supra nominatorum’, ac succestbrum suorum, & totius ter- rx episcopalis Tricastincnsis, attendentes, Sc confido- rantcs quod alias » nec aliter non poterant supradicti$ damnis, opprestionibus, injuriis, violentiis, Sc periculis obVUre ; gratis > Sc voluntarie, unanimiter, Sc concotditer pari animo, Sc consensu ; ncmincque ipsorum discrepante, omnes insimul, & quilibet ipforum in solidum, etiam divisim prout negotium infra scriptum tangit j Sc ad ipsos spectat, omnibus melioribus mOcio, via, jure, Sc forma quibus potuerunt, & debuerunt, fecerunt, Sc constirucrunr, crcaVCtunt, Sc solemniter ordiriavenint fuum Verum, certum, Sc indubitatum procuratorem, œconomum 9 actorem, Sc negotiorum suorum gestorem specialem > Sc generalem, ita insuper quod generalitas lpecialiuti non deroget 9 nec e contra, fcd una pbcius per alteram roboretur > Sc ) confirmetur, videlicet venerabilem, Sc circumspectum Virum dominum Petrum Delphini licentiatutn in legibus de Abolena Tricastincnsis diœcefis licet absentem tanquattl præsentem 5 scilicet ad apariandum, Sc recipiendum in pariagium pro ipso domino episcopo, Sc ejus nomine, & luccestorum suorilm quOrumcumque in ecclesia, Sc episcopatu Tricastinenli in futurum ; videlicet in medietate totius temporalitatis, Sc jurisdictionis civitatis suae Tricastincnsis, territorii, arauc tc- ncmcnti cjuldcm, & in medicrare totius temporalitatis, Sc jurisdictionis loci prædicti S. Restituti, & in medietate totius temporalitatis, Sc jurisdictionis loci dc Camareto qui locus est pto indiviso inter ipsum dOmi- num episcopum, Sc dominum Grignani, Sc in medietate supcrioritatis, & altæ jurisdictionis quam idem £ dominus episcopus habet in castro, Sc territorio dc Balinis, & de Solorino, Sc in Pcyrcria Nemoris Baf- tardi, & in omnibus aliis territoriis, atque locis diœ- ccsis Tricastincnsis, excepta superioritatc, Sc majori donuniO quod habet in castro de Suti, quæ praedicta ex pacto exprcfli) non debfct, neque potest sine fcudi perditione in alium transportare. Et hoc cum sereniffi- mo, Sc indito principe domino CarOlO Francorum rege, delphino Vicnncnfi nomine sui Delphinatus, Sc in cius cbfentia cum magni fico, & potenti viro domino Guillclmo de Arca, domino Cornilionis, cambellano, & confiliariO regio, atque gubernatore Delphinatus, & venerabili COncilio dclphinali in loco GrarianOpoU residente nomine ipfnis domini ncstri delphini, & pro ipso, Sc ad opus ipsius delphini dumtaxat, ipsosquc medietates dictæ temporalitatis, Sc jurisdictionis d- QJij 126 I N S T R l vitatis, & locorum prædictdtum, & medietatem tem— a poraiit2tis>& majoris dominii quæ dictus dominurepis- copus habet in Locis praedictis <fc Baimis, & de Sclori- no, & territoriis > atque ren ement is ebrumdem, & in quibuscwnqnc aliis locis > & territoriis dicecefis Tri- eaftmensis > di&a siipericritaxe > & majori dominio loci prædicti de Suza excepta, nunc& in perpetuum causa dpariamenti>noinine ipsius domini epilcopi ; & domiao- nnn venerabilis capituli prædi&i, & civium., atque aliorum hominum prædictonim proat ad ipsi » (pectar, dandum, aporiandum & concedendum przUto domino gubernatori, & venerabili consilio rhinali praedicto nomine > & vice ipfius domini nostri tegis delphini stipulanri > & recipienti at supra sub certis pactis, con- ▼endonibiis, & retentionibus eidem procuratori per dictum dominum cpiscopam, & cjua venerabile capitulum » & homines supcrius expreflatos, declaratis, & cxpreflatis 9 atque de&riptu in quadam papiri schedu- la. dara 9 de tradita eidem. Qux pacta 9 retentiones, dc conventiones idem procurator, nomine ipforum dominorum episcopi & capituli 9 atque hominum prædio torum poflit declarare > interpretari 9 stiperflua removete » neceflariaaddere, & alia capituli, &convcorio- nes de novo facere, & de | Ii ctis omnibus 9 de fin- gulis cum supca dictis dominis gubernatore, & venerabili consilio praedictis 9 de quolibet ipforum etiam divifim convenire > & concordare prout idem dominus episcopus, & alii (apra nominati confticucnrds facere convenire, donare, remittere > & perpetuo concedere poflcnt 9 fi in prætniffis præfcntes perfonaliter interes— < fair : & de compenfationc omnium præmiflbrum dicto domino episœpo per supra nominatos dominos gubernatorem, & venerabile consilimn praedictum juxta, bonam voluntatem 9 de confcientiain idem dominus cpi/copos conftiraens, de alii supra no ninati consti- tocntes prout ad ipfos /pectat remittunt conveniendum, dc oonœrcianrinfn prout supra nominaris do ninis, dc dicto procuratori placuerit 9 de videbimr faciendum : necnon pacta, conventiones, rctencioncs>& omnia, & lingula alia, in dicto negotio neccstaria, & opportuna in animas ipsius do.nini episcopi, de aliorum lupra nominatorum constiruenrium complere, de adimplere promittendum 9 de jurandum, de ipsorum bona pnelcntia, dc fiiuira, de cujuflibct iplbrumpro przmiffis obligandum curiis quiDuscumque cum renuntiationibus, de £ clausulis in præmistis necestariis 9 de opportunis, de cetera alia univcrla 9 de singula faciendum, tractandum » concedendum, arrestandiun » & conveniendum qux in præmiffis, de circa præmista necestaria fuerint, de erum opportuna. 9 de qux ipfcmet dominus constituens 9 dc alii supra nominati omnes insimnl 9 de quilibet per fc9 dc in folidum edam divisim facere, dicere, dare, concedere, convenire, remittere, concordare, de exercere poflcnt, fi in præmiffis przsontes personaliter inceres- icnt 9 & qux causarum 9 de negotiorum merita poftu- lant, dcfidcrantj de reouininr ; etiamfi talia in præ- miffis ferent qux mandatum exigerent fpcciale. Promittentes idem dominus episcopus constituens 9 de alii prædicti constituences in quantum praedicta ipfos, dc quemlibet inforum t2ngunt>& tangere postunt ferarum* £ gratum 9 & firmum perpetuo habituros, de observani- ros omne id, & quidquid per dictum procuratorem actum, dictum, concefliim, appariatum furar, ac edam conventum 9 tractatum 9 promistumque fuerit, ac etiam juratum in præmistis 9 de quolibet pranmstbrum. Relevans ex nunc idem dominus episcopus, de alii confutuentes dictum procuratorem 9 de relevatum estc volentes ab omni onere fatis dandi, pio quibus omnibus > dc lingulis idem dominus episcopus 9 de alii constiruen- tcs constituerunt se fidcjustorcs » de principales in soli- diim pacatores penes me notarium infra fcriptum tanquam publicam perfonam stipulantem, de recipientem, nomine de vice omnium de lingularum quorum in- rcrest, intererit, vel in futurum interefle poterit, iu- dicioque sifti 9 de judicatum solvi cum omnibdi suis dausuJisuoivcrsiS in de sub obligatione omnium bono- r M E N T A V rum suorum, &cujuflitec ipforum nominibus quibas supra præscntium > & futurorum. Et ad majorem omnium & fingulorum præmiflorum firmitatem præfatus tlominus epilcopus > de domini de capitulo superiusno- minati juraverunt in animas 9 de conscientias suas ponendo quilibet manum dexteram siipra pectus, & alii homines universitatis dictæ civitatis Tricastinmsis, dc didi lociS. Reftituri super fanda Dei cvangelia per ipfos, & quemlibet ipsoIum gratis corporaliter mana tacta. Et hjpradidi Judxi juraverunt super legem Moi- fis, & elevando manum dexteram ad culum, & pcnendo ipsam supra caput, more Judcorum, cum de iub omni juris, de mti renuncianonead praemifla ncccflaxia 9 pariter de cautela.Et ulterius præfatus dominus episcopus, & capitulum, & homines prædicti constitucntes gratis, ) & voluntarie prout ad quemlibet ipsorum spcctar praedicta omnia de singula, dtim per dictum procuratorem acta, dicta, appariata, conventa, retenta, promifli, arreftaca 9 m&M de jurata fuerint, exnunc prout ex tunc approbaverunt 9 ratificaverunt 9 homologaveninc, dc conhniiaveruIic, & perpetuo rara 9 grata, & firma habebunt 9 renebunt > & obsorvabunt per sc9 de succes- forcs suos quoscumque sub obligationibus > clausulis > renuDcianoiiibus> & juramentis praedictis. De ^uibu* omnibus 9 de singulis supra dictis, præfari domini epis- copus, & capitulum 9 de alii constituentes petierunt fibi 9 de dido eorum procuratori publicum neri instru- mentum, & fi opus hierit publica instrumenta ner me notarium infra lcriptumquod poflit fieri, de renci> cor- > rigi, mutari 9 dictari, meliOrari, & emendari semel 9 dc pluries, de in ipfb addi poflinr 9 de detrahi 9 seu minui dausulx, & renuntiationes juris, de facti neccstarixad dictamen 9 de confiliumfiipradicti procuratoris, de ciu jufliber in jure sopientis, donec perpetuam obtineat fir- mitarcm. Acta fuerunt hxc Augustæ Tricast. infiu castrum episccpale dictæ civitatis 9 videlicet in magna aula, dicti castri, præfcntibus testibus venerabilibus viris dominis Antonio Poutancrii de Pecralata 9 Joanne R> gerii>& Scephano de ManfbS.FIorentii Uceriensis diœ- cefis prefbyreriSjPcuo Ulfi clerico Vivariensis diœcesis, dc aliis supra nominatis, & me Jacobode Buyraco clerico notario Tricastinensi au tori cate imperiali publico, ipfiusque domini Tricastincnsis episcopi secretario ; qui in prædicti procuratorii constiuidone, & aliis præmis- ( fis dum ficur praemittitur per dictum dominum episcopum 9 de alios consticucntcs supcrius nominatos fierent, dc agerentur una cum praenominatis testibus præsem fai 9 caquc sic prout siint liiperius soripra fieri vidi 9 de astjuc notam recepi de qua hoc instrumcncum publicum ad requisidonem ipforum constiuicntiilm extraxi 9 fcripfi manu mea propria>lxillaque plumbea Tricastincn- fi bullari feci, & figno meo /olito fignavi in tcstimo- nium præmistbrum. Quas quidem litteras superius infertas 9 ac omnia, dc singula in cis contenta nos grata 9 de rata habentes laudamus 9 radficamus, & approbamus per plentes quibus, ut perpetuae firmitatis robur obtineant 9 nostnim fiximus apponi salvo in aliis jure nostro, de in omnibus quolibet alieno. Datum Parisiis mense Novembri anno Domini mccccviii. de regni nostri vige » fimo nono. Sic signarx 9 ner regem delphinum ad rcu- tionem confilii, Joannes le Begue : in calce vero dictarum litterarum est scriptum : Collatio facta ad litteras supcrius infertas per me Joannem le Begue : manu vero prædicti secrctarii 9 qui ipsos litteras fignavir, est scriptum in calce carumdan hoc verbum 9 Visa. Quibus quidem litteris lectis 9 de publicaris 9 de per dictum dominum epi/copum, dominos de capitulo, & cives siipra fcriptos auditis, ut dicebant 9 de oene intellectis ea omnia & singula rata, de grata habentes 9 dc approbantes, paratos sc obtulerunt amnia & singula in dictx communionis, sodctatis 9 de paxiagii COntra>ctu contenta, de in dictis lineris regiis 9 de delphinalibus descripta pro eorum parte, & prout eos 9 de ipsorum quemlibet concernit 9 facere, tenere, de inviolabiliter oMcryarc, dictumque contractum in singulis capitalis t ECCLESIÆ TR & partibus ejusdem effectui > & executioni debite de— i mandare. Ad quod faciendum prædictx parces communi consonsu in crastinum hora prinix terminum receperunt. Quem terminum » & horam dictus dominus episcopus supra dictis de capitulo, & civibus supra scriptis ad perfoiuliter comparendum coram ipso in dicta domo sua, & dictum tractatum in quantum cos, Sc quemlibet conim concernit adimplendum peremptorie alEg- navir. Quo crastinoqui fuit quarta dies mensis Martii conC* titucis præfatis dominoepiscopo, & omnibus de capitulo supra scriptis more capitulantium campana pullata, vocaris Sc congregatis omnibus de capitulo supra /criptis civibus, volens ut dicebat dictas dominus episcopus estectualiter adimplere conventa, Sc concordata prout supra, animo transferendi postcstioneIn medietatis j pro indiviso dictx civitatis Tricastincnsis > & jurium temporalitatis ejusdem juxta tenorem pactorum Sc conventionum prædictorum, de consensu dictorum de capitulo claves portarum, seu portalium omnium dictæ civitatis tradidit dictis dominis commiflariis, videlicet in manibus domini Siffredi Toloni recipientis, quas claves ipsi dominus Siffredus » Sc dominus IvonuS com- mistkrii de confcnsu prædicti domini epit ropi illico tradiderunt vice, & nomine dictorum dominorum episcopi, & delphini Jacobo Fabri, Sc Bcrengario Bordcti civibusdictæ civitatis tenendas Sc custodiendas, donec per dictos dominos super ipsarum custodia aliter fuerit ordinatum. Deinde dicti dominus episcopus, Sc com- mistarii communiter, Sc concorditer omnes Sc singulos officiarios temporales dictæ civitatis Tricastincnsis, Sc aliorum castrorum dicti episcopatus inferius nominato— <■ rum cujufcumque gradus > Sc condicionis cxistant, ab eorum officiis ordinaverunt cste exoneratos, Sc ipstjs, Sc quemlibet ipsorum cx tunc in pratentia quorum supra exonera Verunt, & : deposuerunt, & dictas exonerationem, Sc dcpofitionem publicari fecerunt ibidemper præco- hem cujufllbct omciarii, porestatem expreste & specifice revocantes ; Sc iis peractis grædicti duminus episcopus, &commistarii Volentes lingulis officiis providc- ie hibito prius incer fi : deliberato consilio proceflerunc communirer & concorditer ad provisionem, Sc colla » tionem officiorum faciendam uc lcauirur. Et primo contulerunt officium oallivatus dictorum civitatis Sc c.istrorum, nomine condominorum præ- di&orun^nobili viro Hectori de Caihrio, licet ablenci, ] legendum, Sc gubernandum per cumdcm a dicprzsenti in unum annum dumcalstt ad quadraginta florenos per annum, Sc ad emolumenta confucta, videlicet ; inventariorum, & xstimationum t.un cxrra villam, quam intra, & : arrcstorum, ftibrogandovicc Sc nomine ejusdem Hectoris quando ipsum abcflc contigerit a dicto balliyatu Antonium de la Sudria, alias Malanra j qui Antonius ibidem juravit dictum oÆcium bene > proSej & legalirer exercere > juramentumque dicti Hectoris balliyi dicto domino episcopo recipiendum nomine condominorum committentes. Item. Officium notariatus curix temporalis dicto- irum condominorum in prædictis civitate, & castris contulerunt magistro Pontio de Buyraco notario publico sub emolumentis consuetis, recepto ab eo solito ju— ] ramento de dicto officio bene Sc legalirer exercere Item. Instituerunt clavarium communiter nominibus dictorum COndominorum, & procuratorem iimul in dicta curia temporali Nicolaum Peaflii ad decem florenos annuatim pro quo AlzJaria Arthelane ejus uxor cavit in forfna renuntiando vellcyano, Sc alii juri per quod contravenire postct qui limiliter juravit in forma debita, Sc consiicta. Item. Creaverunt servientes dictæ curix temporalis joannem Bruerie Sc Antonium Gercdatoris> exactis ab eis debitis juramentis. Item. Æstimatores extra villam ordinaVerunt Pontium Marcherii, & Petrum Laugerii ? Sc intra villam Rostagnum Alhaudi, Sc Jacobum Fabri, præstito ab cis Sc eorum quolibet folito juramento. 1CAST1NENSI 5. n7 Item. Posticrunc pro Banncriis Vincentium Sstlvagis, Joannem Pcliistcrii, & Guillclmum Botini rcccpcissi- militct ab cis debitis juramentis. Item. Pro fctipcorc dictorum b.mncriorum posuerunt Arnaudum Marini, qui similirer juraric dictum officium probe, & legalirer exercere. Quibus peractis ad instantiam > Sc requisitioncm dictorum dominorum commiflariorum, præfacus ddminus episcopus præcepic & injunxit hominibus infra scriptis ibidem praesentibus quatenus sibi, Sc ecclesiæ SUX, Sc domino delphino in personis ipsorum dominorum commi flat iorum communicer homctgium facilnr, Sc præstent fidelitatis sacramcnrum : qui quidem homines prædictis præceptis auditis, de ipns petierunt sibi fieri publicum instru- mcntum pro eorum exoneratione, paratos so offerente » nihilominus in przmistis ipsi) domino episcopo obedire, cjusque mandata observare juxta continentiam præli- baci tractatus > & ibidem, Sc incontinenti nobiles vixi magister Pontius de Buiraco notarius, Joannes Artau- dus > Petrus Arraudus, Leonardus Artaudus, Sc J ? an~ nes Giraudus^reseryato homagio doniini Gardæ nomine Brastx Girauuc sororis fuæ, Nicolaus Peafli eriam reservato homagio dicti domini Gardz, Sc Alziariæ ejus uxoris 9 Joannes Charroni reservato pariter homagio domini Gardx nomine S110, Sc Columnetx ejus uxoris, magister Hugo Rodulphi reservato similiter homagio domini Gardæ, Antonius Bcrengarii > Sc Pontius 13e- rengarii, Joannes Michaelis, Giraudus dcS. Laurentio* reservaro homagio domini Gardx, Guillelmus de Monte- claro, Antonius Culorii, Sc Joannes de S. Laurentio, Petrus de Viran, reservaro homagio domini Gardx, Sc Guillelmus de Manso S. Flori, Sc Artauda de CroG) uxor Antonii Manhpnis unus post alium succcstiVe di ct i $ domino episcopo nomine fuo, Sc ecclesiæ suæ, ac siic- cestbrum, in eadem stipulanti, & recipienti, Sc dominis commiflariis stipulancibus, Sc recipientibus vice& nomine dicti doniini nostri regis delphini, Sc succcflb- rum in Delphinatu stando pedes more > & ritu nobi~ itum, manibus complosis inter manus dicti domini epif- copi, & consequenter dicti domini Sifredi oris 0SCUI0 inter veniente inter ipfbs ia signum foederis, Sc amoris promiserunt, Sc juraVcrunc efle dicto domino episcopo ecclesiæ, Sc succestoribus ejusdem, necnon oomino nostro regi delphino > Sc siiis succeflbribus condominis dictæ civitatis boni homines, obedientcs, & : fideles, Sc ► deinceps facere ea quæ veri & fideles facere cenentur, Sc fer Vire videlicet incolume, tutum, utile, facile, pos- fibile & honcstum, Sc omnia, & singula qux in capitulis novæ & veteris fidelitatis forma continentur. Item. Plcbeii infra scripti, videlicet Gonctus Giutc- rii, Berengarius Borderi, Hueode Larva, Berengarius de Podio, Jacobus AmbiarJi, Paulecus Michaelis, Bcrmundu* Marini, Bertrandus Capreoli, Joannes De- fiderii > Guillelmus Pauli, Guillelmus Sadcti, Joannes Pallisterii, Guillelmus Botini, Vincentius S.dvagii, Joannes A lene, Stephanus Hugonis, Joanncs Mulheci, Petrus Laugerii, Pelegrinus Castelli, Joannes Bruerie, Joannes Laugerii > Bertrandus Feutrerii, Pontius Marcherii, Petrus Solerii, Antonius Marcherii, Rostag- nus Alhaudi reservato homagio domini Gardæ, Bertrandus Solerii, Petrus Boreronis, Fulco Barrerii, Gui- nonus Barralerii, Hugo Charraterii, Isnardus Valseri, Antonius Michael, Pontius Dei, Pontius Jacobi, alias Lcre, Antonius Feutrerii, Gerentonus Lagcrii, An- dræasCapreoli, Guillelmus Alberci, Lambertus Barra- lerii, Joanncs Rufli, Martinus Chaistoni, Pontius Co- tellerii, Joannes Blaoni » Frandscus Pcrefroni, JBau- doinus Balbi, Stephanus de Alanunia, Martinus Valentiae, Petrus Jacobi, alias le Page, Guillelmus Gala- frcdi, Bernardus Dalmafli, Pontius Gcuevelii, Srepha- nusGiraudi, Guillelmus Amblardi » Bertrandus Brici, Petrus laChasta, Guillelmus Michael, Bartholomæus Silvi, ArmandusCotcllcrii, Hugo Laugerii, Guillel- mus Capreoli, Jacobus Lantclmi, Guillelmus Robaneti, Pontius ROynclli, Joannes Gaurerii, Gonetus Baneti, Joanncs Galbeiti 9 Petrus Ainurii, Annandus Silvii > >2t I N S T R Antonius Jayefii, Gunnetus Pulchri, jOannes Liarcti, Petrus Fabri, Lambcrtus Pulchri, <3uigo Rich.irdi, Lanibercus Rechardi, Petrus de Trois, Hugo Marceri i, Amantius de Trois, Joannes Bedoflii, JOannes RObini, Guillelmus Sperandicu, Guillelmus Bertran- di, Raynaudus BOtini, Bertrandus Guirtardi, jOanncs Guitardi, Pontius BalbLPctrus RuffiJoannesS. Aman- rii, Joannes Arnulphi.Pctrus Brucric, Petrus de Sabau- dia, Antonius Gcrolatoris, Bertrandus Pelli (feri i, Petrus Bcconc, Antonius Chapclli » jOanhcs Paschalis, Joidanus Dcsidcrii, Joannes Boneri, Bertrandus dc L.iy.i, relerVaro homagio domini de Tahrd, Bertrandus Pagdii, rcfervato homigio stamini Petrxlatæ, Hugo Alhiudi, Guillelmus R.iinaudi, Hugo Roluidi, Pecrus Gcncvesii, Vincentius Joannis, Lambertus de Montcbrando, reserVato homagio domini Grignani, Artaudus Gu i toni Joannes Sperandicu, Antonius Bernardi, Jacobus Fabri, Joannes Textoris, Guigo Rio- lcfii, Guillelmus Bermondi, reservaro homsteto domini Gardæ, Guillelmus de la Rua, & Bertrandus Jaco- bi alias le Page, magistcr David de Scella, Ifaquerus Profait, de Salomon Profach, Judæi. Singulariter sin- guli, de sigillatim prvdictis dominis episcopo, de com- mistariis flexis genibus, de pollices dictorum dominorum episcopi, & Siffrcdi succefliVC osculando stipulantium, & recipicrttium prout supra promiserunt, dc juraVerunr este dicto domino episoopo, & ecclesie siiqe lucceflbribus, ac regi delphino, suisque succeflbribus in Delphinatu condominis dictæ civitatis bani homines, hdeles, de obedientc^ eorumque honores, & utilitates totis conatibus procurabunt, de damna pro viribus ( evitabunt > de cætera demum facient quæ probi, & fideles subclici dominis suis facere cenentur : de quibus omnibus, de singulis siipra scripris, & per dictos dominos episcopum, de commistarios factis, & gcstis petierunt sibi cuilibet fieri publicum » de publica instrumenta per nOS notarios infra scriptos. Acta fuerunt hæc in ciVitare Tricastina in domo episcopali, videlicet, in camera propria domini episcopi præsentibus nobilibus Viri9 Joanne de Combreta, alias de Bloqueriis, domino Pe- rro Delphini in legibus licenriato, Nandoneto Aicar- di, Dcodato Roflelli, de Antonio de la Sudria, alias Malanra, Joanne Dcsinosnogiis, domino Joanne Ro- gerii, domino Stephano de Manso S. Florentii prefbi- tero testibus ad præmlsta vocatis, specialiter, de rogaris. E Post hæc eisdem anno de die, praedicti demini episcopus, & comsnistarii praeceperunt Antonio Gerolato- ris præconi per eOS nOviter instituro ut ipse in locis (blitis dictx civitatis Faciat præconisationes quæ sequuntur ex parte dominorum episcopi, de regis delphini COn- dominOrum temporalitatis dictæ civitatis, videlicet > quod nulla persona cujuscumque conditionis existat, audeat, Vel præsiimat portare arma prohibita infra civitatem, de territorium Tricastinum subpœna 50. librarum pro quolibet contra faciente, de perditionis ar- nesiOrum. Item. Quod nulla persona cujuscumque con- ditiOnis existat, audeat, vel præsiImac immittere, seu immitti facere arere, feu avcria grofla, vel minuta caufa depascendi in territorio præsontis ciVitaris Tri- castinæ iub poena 25. librarum pro quOlibct contrafa— I ciente. Qui quidem præco iens illico pro mandatis dictorum condominorum exequendis, de paulo pOst rediens retulit prædictis dominis, de nobis notariis infra scriptis feci fle præConisiitiones supra dictas per modum, & farmam eidem impofitos, videlicet in platea dictæ ciVitaris nocmPlanam Turrium, in qua plarea omnes præconisationes fieri consueVerunt. De qua quidem relatiOne dicti dOmini episcopus, de commistarii petierunt fieri publicum instrumentum. COnsequenrer de COnfcnfu dicti domini epitropi, de præfati dOmini COmmistarii accesterunt personaliter ad portale turris fratla, de ibidem cum clstVibus aperuerunt, de clauserunt januas dicti pOrtalis in signum Vcræ pOssefliOnis nomine delphinali dictæCiViratis adipiscendæ. Dequi- bus dicti domini commiflarii petierunt sibi fieripubli- UMENTA A cum instrumentum ptx<entibus tam in dicta telatione quam in proxime dictis domino Joanne Rogerii, domino Stephano Rebancri prefbyreris > Ac domino Petro Delphini licentiaro in legibus testibus ad præmista Vocans, & rogatis. Et cx pcst eisilem anno & dic, prædicti domini episcopus, de commistarii præcepcrunt Nicolao Peaffiicla- variO, de procuratori roviter ordinato quatenus quam primum fieri pOrcrit, depingi faciat arma domini regis delphini cum crofla (juxta formam tractatus) per medium in locis publicis dictæ civitatis 9 de similiter fieri faciat figillum commune dictorum condominorum, in quo arma prædicta sine sculpta. Postremo prædicti domini commistarii manualiter, de dc f~cto lupra scrip- tas litteras regias, de dclphinalcs ongin.des contiueh- B res posuerunt, quas litteras dictus dominus episcopus sigillo authentico regio, de delphinali sup.a defignato communicas confeffus fuit ab ipsis dominis commistiriis habuifle, de realiter recepiste, & de eisdem le pro contento tenuit, de dominum regem delphinum, de ipsos commistarios stipulantes, de recipientes nomine dcl- phinili, & siiorum quictavir, & penitus liberavit cum pacto <dc ulterius non petendo. De quibus omnibus praedicti domini commistarii sibi fieri petierunt publicum instrumentum per nos notarios infra soriptos. Quæ acta fuerunt in dicta camera domini episcopi præsentibus nobilibus Antonio de la Sudria, alias Malanra, Deodato Rostelli > dcc… Et Ibidem, de incontinenti præfaci domini episcopus, & commistarii requisiverunt dominos de capitulo,
mandato domini episi
opi ad sonum campanæ congregatos, quitenus eidem de dicto domino delphino horna- giuin debitum præstcnt pro castro de Solorino quod ipsi antea tenebant in feudum ab ecclesia prædicta, dc fidelitatis sacrarhenrum præstcnt eifdem ficut hactenus præst i terunt episcopo, & ecdefia : Tricastinensi, &alia faciant ad quæ tenentur pro 1OCO, & castro prædicto. Qui quidem de capituso concorditer responderunt quod ad præsens non siint bene deliberati de modo dicti ho- magii, vel fidelitatis præstandæ •, de ideO perierunt eisdem congruum terminum dari ad ea facienda ad qux tenentur, & facere debent condominis prædictis virtute communionis prædictx, promittentes, & jurantes ipsis, de eorum cufliber in de pro praedicti’stare cognitioni, & ordinationi dominorum episcopi, de gu- 1 bernatoris Delphinatus, ac Venerandi confilii delpni- nalis. Et dicti dOmini episcopus, de commistarii pr « - miffis auditis affignaVcrunt eisdem de capitulo ad dictum homagium, de fidelitatis sacramentum praestandum terminum unius anni a die præsonti computandum, dc interim quandocumque. De quibus similiter praedicti domini petierunt sibi fieri publicum instrumentum, quæ acta fuerunt ut supra, dcc…. SuccefliVe anno quo supra, de dic Martis quæ fuit 3uinti Marcii, praedicti domini commistarii una cum tephano de Manso S. Florentii prcfbytero per dictum dominum episcopum ad infra scripra specialiter deputato, accesterunt ad locum S. Restiruti, ibique per traditionem claVium portalium dicti loci eifdem commis. sariis factam per dictum dominum Scephanum aperiendo cum dictis clavibus, & demum claudendo, de iterum reaperiendo, po(restionem dicti castri, feu villx nomine delphinali acceperunt. Et rndeVOcatis hominibus dicti loci præcOnia VOce, de ipsis comparent ibus ho- magra, de fidelitates eOium cujuflibet, videliCCt unius pOst alium reCepenint. Ec primo nObilium infra scriptorum, scilicet, Petri Sicardi, Nicolai de GrilhOne, rescrVaCO hOtnagiO hOfpitalis S. Joannis, Arnaudi jOr- dani, Pcrrini Bajuli, Giraudi jOrdani, Guillelmi Bajuli, Huguetæ Giraudæ uxOris NicOlai de Grilhone, qui omnes sigillatim, & smgulariter prædictis cteminis com- miflariis cOndOminOrum stipulantibus, de recipientibus Vice de nOinine ipsOrum COndOminorum, de luorum succestbrum, prOimferunt, de juraVerunt este fideles, dc probi hOmines dictOrum COndOminOrum, de omnia pro ipsis cOndominis facere, de adimplere qux in noVst, & & veteri forma fidelitatis centineniur junctis manibus i inter manus dictorum dominorum commiflariorum stan- tes pedes > & oris osculo intervenicncc prout de more nObiles facere COnsucVerunt. POpulares infra scripti, videlicet Joannes la Sanha, Pondus Michael, Petrus Gar- ccrii, Stephanus Garccrii, Guillelmus Monnerii, Joannes Brudoyrc, Guillelmus Payani, Petrus Ruffi, Fulco Donadei, Petrus Payani, Guillelmus Donadei, Joanncs Ruffi, Berengarius Ruffi, Petrus Garcerii junior, Pcrrus Chabcrti, Petrus Romcy, Arnaudus Payani > Petrus Bovis, Petrus Payani, Durandus Payani, Jor- danus Payani, Pcrrus Boneti, Joannes Arnaudi, Antonius BOvis, Antonius Payani, Guillelmus Bovis, Antonius Payani, Monerus Payani, Petrus Arnaudi, Guillelmus Piyani junior, Bertrandus Donadei, Guillelmus Valentini, Petrus Solerii, Joannes Boneti, Joannes j Payani, & Petrus Ruffi, lingulari ter singuli, & sigil- latim prrdic.is dominis co.i midariis flexis genibus, & polliobus d ictorum dominorum commistariorum Oscu- laris promiserunt, Sc jurarerunt dictis dominis commi s- siriis stipulantibus, & recipientibus, prout supra, quod ipli, & eorum quilibet erunt boni, probi, fideles, & ooediences dictis condominis j eorumquc bona, jura, & utilitates amodo, ut in antea procurabunt » & eorum damna suis Viribus evitabunt, & alia facient quæ veri & probi homines facere tenentur. Et ibidem, & incontinenti dicti domini commiffarii crcayerunt bajulum dicti loci Nicolaum de Grilhonc, & Petrum Ar- naudum fecerunt servientem, & banncrium loci ejus- dcm : qui Nicolaus, & Petrus juraverunt ad sanctæ Dei evangelia suum Osticiuni bene, probe, & legaliter ( exercere, subditosquc non opprimere. Dc auibus omnibus dicti commiffarii petierunt sibi fieri publicum ins- trumcntum per nos notarios publicos infra scriptos. Acta fuenmtbxc in domo episcopali dicti loci (ancti Restituti > prrsentibus nobilibus viris Joanne de Bro queriis, Lanceloto de Montedraconc > & Annæo de Boiffeto, ac domino Malerco Blanchoni prcfbytero dicti loci, rcKibus ad præmifla vocatis, & rogatis. hem. Eodem anno, Sc die quinta menlis Martii præ- dicti domini commiffarii utriusquc partis acceflerunt ad locum de Camareto, & ibidem in locis consuetis fieri fecerunt prarcomfariones quales factæ fuerunt in civitate Tricastina, Sc hoCper Antonium Gerolatoris præ- conem publicum de Camareto in signum actualis, seu realis posteflionis condominorum prædictorum, Sc ab hominibus infra scriptis, videlicet a Rostagno Garnc- rii, Petro Dalborii, Umberco Ia Motta, Rostagno Bri- cii, Philipono Laurentii, Sc Petro Ortolani habitatorr- bus dicti loci nomine condominorum pnrdictorum^ho- 3LONENSIS. ii9 i magium, Sc fidelitans sacramentum receperuntqut homines jurarerunt, Sc promiserunt dictis dominis commiflariis stipulantibus, Sc recipientibus, ptout supra, in omnibus, Sc per omnia facere Quemadmodum populares, Sc plebeii sancti Restituti. De quibus omnibus præfaci domini commistarii ad opus, Sc uri lira* tem dictorum condominorum perierunt sibi fieri unum, Sc plura, Sc tot quot fuerint ncceflaria publica instru- menta per nos notarios infra scriptos. Acta fuerunt hæc in foco Camareti in hospitio Rostagni Bricii, præ- sentibus nobilibus Joanne de Broqueriis, Lanceloto de Montedracone, Petro de Lacti, Sc Anronio Gerolatu* ris, teftibus ad præmifla vocatis, (pecialiter, Sc rogatis j Sc me Guillelmo Chalvtti clerico de Saornono diœcesis Vapincensis publico, imperiali Sc delphinali auctoritatibus notario D. nostri delphini secretario, ipi præmiflis omnibus Sc singulis, cum sic, ut præmis- um est, per prænominatos dominum episcopum Sc commistarios nerent Sc agerentur, una cum praenominatis teftibus, Sc magistro Jacobo de Buyraco clerico notario, Sc dicti domini episcopi fecrctario > qui ambo de prædictis omnibus & singulis notam recepimus, pratens adfui, de qua hoc instrumcntum publicum in eribus pergameni pellibus simul ligatis, per alienam manum fidelem lcriptorcm ramen scribi fecimus, aliis arduis negotiis occupati. Er facta prius collatione de dicta nota cum originali, hic manu mea propria me subscripsi, Sc signo meo sdiro fignavi in robur Sc testimonium omnium, Sc singulorum præœistbrum, Sc me Jacobo de Buyraco clerico notario Tricastinensi auc- 3 toriute imperiali publico, & ejustlem in Christo parris Sc Dom. D. Dcodati episcopi Tricast* secretario, qui in præmiflis omnibus & lingulis dum sic > uc praemittitur, inter siipranominatos dominos epiRro- pum, Sc commiflarios > Sc Alios supra descriptos fierent Sc agerentur, pratens adfui, una cum supra nominatis teftibus, ac etiam mag. Guillelmo Qxalveti clerico notario de Saornono diœcesis Vapincensis publico imperiali Sc delphinali auctoritatibus^ Sc domini nostri delphini fecrctario, qui ambo de præmistis noram recepimus ; & per omnia & fingula sic fieri vidi Sc audivi. Dc qua nou hOC instrumencum publicum > in tribus pergameni oellibus simul junctis & ligatis per alienam manum, ndelem tamen scriptorem, Sc substi- tutum meum juratum scribi fecimus. aliis arduis ne- goriis occupari. Deinde prius facta debita COllationede dicta nota cum originali, hfc me subscripsi manu mea Kria, bullaque plumbea Tricastinensi bullari feci, jjno meo fOlito fignavi, in fidem Sc testimoniutn omnium & singulorum præmistbrum.