Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/509

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


, 4t ECCLESIA C A epistolæ synodicæ episcoporum Galliæ ad siin— A ctum Leonem papam missæ. Ipsi & multis aliis episicopis i nscribitur epistola quinquagesima secunda ejusdem sancti Leonis. III. PoRCIANUS. Porciani nudum nomen, ut repertum est a nobis, relinquimus ; nihil enim nobis occurrit unde illustraretur ejuS episcopatus, cui affigna- tur annus 459. IV. P HI L AG RIU S. Philagrius variis ex conciliis in lucem erupit ; subscripsit enim conciliis Epaonensi parocniæ 3 Viennensis an. 517. Arelatensi IV. anno 524’. Carpentoratensi anno 527. necnon Arausicano II. anno 519. V. PRÆTEXTATUS. Æque certa simt de Prærextato episcopo testimonia, iisdemque ex fontibus depromta.Nam ad Iynodum Aurelianensem V. misit Optatum abbatem, qui ejus nomine subsoripsit, an. 549. At Arelatensi V. ipse interfuit an. 554. ac Pa- risiensi 11. an. 555. nisi mavis cum Carolo Coin- tio fynodum hanc revocare ad annum 551. VI. S. V E R A N U S. * Sanctus Veranus ex pago Gabalitano ortus, ab Evantio Gabalorum episcopo, clero urbis ad- scriptus est. Sed declinandæ gloriæ causa (jam enim virtutum ejus famapercrebuerat) fugit, & transmisso flumine Rhodano, in pago Cabelli- censi aliquandiu latitavit. Inde Romam profectus, iterum siium Cabellicensem secessum petiit, futuri tunc minime præscius. Vacabat tum sedes episcopalis mortuo episcopo, cui unanimi cleri popubque consensu siissectusest Veranus. Quo vero tempore id factum sit aliquatenus assequi possumus ex conciliis & negotiis j ecclesiasticis, quibus interfuit. Anno videlicet

. 585. subscripsitsynodo Matssconensi II. An.se- Suenti Prætextato Rotomagensi episcopo Fre- egundis dolis enecato, Guntramnus rex misit Veranum Cavellionensem, cum Arthemio Se> nonico & Agræcio Tricastino episcopis, ut perquirerent hujus/celerisjlersunam, & in conspectu ejus exhiberent. Qui fortiter hac defuncti simt provincia ; absque enim formidine reginæ Fre- degundi audacter dixerunt
Noveritis quia fi persuna qua hac perpetravit, in medio pofita non suerit, rex noster cum exercitu huc venitns, omnem hanc regionem gladio incendioque vastabit, quia manifestum est hanc interfecisse gladio episcopum qua maleficiis Francum jussit interfici His dictis obtestati simt ut nunquam in ecclesia ( Rotomagensi) Melantius, qui prius in locoPrætex- tati subrogatus fuerat, sacerdotis fungeretur officio. Anno 587. idem episcopus sisscepit e sacro 4. lavacro filium Childeoerti regis, cui Theodorici 9— nomen posuit. Anno 589. cum rege Gumtramno 4In actis editis hujus concilii nomina sedium episcopalium ta- Scntur. At in ms. codice Canufiæ Portarum D. Polycarpus legit : CtsuritH in Chrijli nomine Arelnt. tptsuo ut, Pbll*grtui,.., Cfibolliriciv. eptsc. PritextntM ;… eccleGa.Apttnsuo 3 » ^ Con~ tMnclicsuf • •• • Kt&nfi civit, cpisuopm, frt. BELLI CENSIS. 941 apud Augustodunum fuerunt aggregati multi « ex ejus regno episcopi, ad deliberandum de se— ct dandis tumultibus in puellari sanct± Radcgun- dis apud Pictavos monasterio a Cbrodielde & Basina regiæ stirpis monialibus excitatis. Ex his autem præsiilibus erat Veranus, cujus nomen legitur in inscriptione epistolæ synodi hujus ad episcopos Ætherium Lugdunensem, Syagrium Augustodunensem, Aunacharium Autisiiodorensem. Gregorius Turonicuscx cu- jus historia hæc edocti siimus, narrat 1. 3. de miraculis sancti Martini, se ad visitandam ge » nitricem siiam, territorium Cavillonensis urbis adiisse, ibique audivisse a Verano episcopo Jiuomodo invocata ope sancti Martini fuisset anatus a febre quartana. Ad Christum migravit sanctus antistes die XI. Novembris ; quem Cabellicenles ih patronum elegerunt. Exstat ejus vita tomo 11. bibliothecæ Labbei. Valen— I » tinæ synodi actis subditur apud Sirmondum & Labbeum Verani Cabellicensis episcopi sen- tentia de castitate sacerdotum, digna sane quæ legatur, in qua præ ceteris observanda lunt næc verba : Notum vobis est circa loca beatitudinis vestra, sub magnorum patrum disciplina, monachorum congregationes esse non parvas i unde ad sup-
plenda clericorum officia in promtu est viros bonos assumi. Sancti Verani corpus ad Jargolien- sism ( Gergeau) ecclesiam diœcesis Aurelianen- sis allatum esse, auctor est Saussaius 1.3. annal. eccses. Aurel. cujus transtationis dies festus re » colitur die 19. Octobris. VII. LUPUS. Post sianctum Veranum longum sequitur in- terpontificium, forte ob Saracenorum bella & hostiles incursiones. Forsiran quoque toto illo fere ducentorum annorum (patio quidam sederunt Cabellioni antistites ; at monumenta quæ y ipsorum memoriam ad posteros transtnittere debuerant, in tot procellis, vastationibus, incendiis perierunt. Primus autem qui nobis post tam longum temporis spatium occurrit, est Lupus, qui subscripsit concilio Narbonensi anni 788. contra Felicem Urgellitanum episcopum— • VIII. HILDEBOLDUS. Hildeboldus Cabilonensis, vel potius Cabe- lionensis, subscripsit privilegio Trenorchien- sibus concesso, in conventu Cabilonensi anni 875. Cur autem non tribuamus hunc episcopum Cabilonensibus ad Ararim, manifesta E est ratio ; nempe in hac synodo erat Gerbaldus episcopus hujusce Ledis. IX. REGINARDUS. Reginardus invenitur in conventu episcoporum apud Barcbinonam in ecclesia sanctæ Crucis anno 906. indict. vm. de quo in Arnusto Narbonensi archiepiscopo. Anno 909. ind. XI1. v. Nonas Maii, sedit in concilio Magalonensi apud Jimcarias. Idem subscripsit testamento Fulcherii Avenionensis episcopi, conditi anno 516. indict. IV. VI. nonas Maii. X. HeRIbERTUS. Heribertusad hoc usque tempus incognitus, recensetur