Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/707

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


INSTRUMENTA A D GALLIAM CHRISTIANAM IN PROVINCIAS ECCLESIASTICAS DISTRIBUTAM SPECTANTIA QUÆ PERTINENT AD PROVINCIAM, ET PRIMUM AD ECCLESIAM A L BI E N S E M. I Bulla Irmocentii Papi XI. qua erigitur Albiersa ecclejia in metropolim. INNOCENTIUS EpiscOpus, scrVus scrVOrum Dci, ad perpetuam rei memoriam. Triumphans PastOr ætcrnus, glOriOsa dictante sanctOrum tradi- tiOnc Parrum, ut suum salVarct populum, decretis in monte collcquiis > in reductlOne unctuarii, inter alia ministeria pcrmifit, gucsel ignis in altare siCcrdO- tls COnfoveretur, & ut line incennistionc Combureretur, ligna ei subjicere, ut illius 11011 ccllarct ministc- rium studiotum. Alrarc quippe Dci, COr fidelis habetur cujustlbct, in quO ipsius ignis arder indcsincnrcr experitur, quO Vcluc flamma ardentis caritatis incendatur. Sancta VcrO Se immaculata, quam pastOr ipfc, adVcnicnrc rcm^Orisplenitudine, ejus Unigeniti gso- riOiiiTimi afpcrhOnc unguinis fur.dari, confccrari, & xrcrr.alitcr stablliri ceniuir, ecclesia, ignis fcu Gicri flamims fplcndorc induta, quos rcgcncrctVit in Chri- stOjipliusCaritatis nexu & cumpagc hdclcs stringit uni- vcrfOS, & ecclelias luas alias unquam adOlcscentulas, ignis ejusdem COr.fovet ardoribus, & fibns exornat cariratls. NOS iraque illius lummi dircctiOnc PastOris, qui ecclefiarum fidelium Omnium nostrx COtnmilit insufficientia : curam, nOfquc, licet immeritos, in ip- fius montis Vcrriccad sunimuniUccrdOui pOntihcium 1 COr.sCcnderc VOluit, hujulnwdi instructi duc uni entis, eaidcm ecclesiis, carumquc pastores in partem (olli- citudinis COnsllii cœlcstis dilpositionc VOCarOs, in caritatis visccribus ardentius complectentes, HOstros continuo rcvOlvimus COgitatus, ut ea in Operam lIOf- rri ministerii dOna congeramus > per quæ ecclefiaruni & illis præfidcntium prælatOrum clispcndiis & ncccf- sitaribus OCCurratur, aC litium anfractibus, imiriOrtalibus incOmmOdis, aliifquc infortuniis prOVidcatur accOmniOdc, ipfæque ecclesiæ inViccm caritatis nexu COnjunctXjVOtiVæprOspcritatis incrementa lufcipianr. SaneprOVidi Vigillfcjuc pastOiis niOrc, COnfidcrantcs eccleliam Biruricenscm archicpiscopO de præfcnti Viduaram, quæ una ex antiqu illimis regni Franciæ mc- rrOpOlitanis ecclefiis cxistir, undecim scdcs COmplccti < cpiiCOpalcs, sibi sustragancaSjCafque maxime inilgncs •, nimirum ClaramOntcnfcm, fancti FlOri, Mirn.tren- scm, Anicicnscm, Rurhcncnfcm, Vabrenscm, Catur- censem, Albicnscm, Castrenfcm, LcmoVicenkm, & Tutclcnscm : ex his autem cathcdralibus, fex > VlJc- licct Albicnscm, Ruthcncnscm > Castrensem, Carur- censom, Vabrenicm & Mimarchscin, seu carum ple — ralquc ab ipfa Biruricenfi saa nictrOf diram distare

!)lus centum leucis, carumquc partem multo maprem itam cslc in tacis mOntanis, & prOpcmodum, hibcr- 110 siltcm tcmpOrc, inacccflibilibus, rantamquc d’f- tantistm & itinerum difficultatem multis incommodis lOcum præbcrc, ac communicationem mcnibrO- rum cum capirc impedire, nec pOisc cafdcm ecclesias sustrag.qncas, illarumquc diOCesancs, quandocumquc opus est, sui lncrrOpOlitani Bituricensis opem implorare & conlcqui j & hinc multOs beneficiatOS & ec- clcfiasticOs arripere oCcasiOncm Vagandi, suas ecclesias deferendi, & ab cis diu emanendi. Præterea ta- mctfi jurisdictiO ecclefiastiCa cum civili nunquam fic COnfundenda, distantiam tamen dictæ mctropOlitanæ ecclesiæ Bituricensis a suis sutfraganeis, jurisdictionum & subOrdinatiOlium seriem atque ordinem ab ecclesia. uniVcrsali præscriptum intcrVcrtcrc, cum nimiæ hu- jufmOdi distantia : difficilisaue ad merrOpOliranum re- curfus Obtentu, mulra inOrdinate fiant, & casibus in qulbus fdus mctrOpOlitanus adeundus cflet, ordinarii ViciniOrcs falcem in me Hem alienam immittendo, psOVidcrc, beneficia COnfcrrc, sacramenta administrare, ecclesias curandas committere, censuras relaxare, SCU iis innOdatOS absOlVcrc, aliOsquc cjusccmOdi actus jurisdictiOnis, in alicnOS subditOS COnrra sacrorum canonum dispOsitiOnem exercere præsumantjindc autem lites cnasci iimnOrralcs, inulta animarum pericula subOriri, rerum sacrarum prOfanatiOncs, offcn- sioncs, & dcplOrandas niOruin COrruptiOiics prOVe- nirc, ecclefiasticam dlsciplinam multipliciter pcrVcrti ac perturbari : quininiO archicpiscOpis Biruricenfi- bus suOS fustragancOs ad COncilia proVindalia VOCan- ribus, illOS nOn COmparcrc, nec interdie, nimiam scilicet & dispcndiOsam causontcs locOrum dlstanciam & itinerum asperitatem ac pericula jsed mittere pro- $ curatOrcs, qui quamtumyis scicntia, pietate, & probitate egregii, 11011 cum ramcn afferunt eccleiiis fructum, quem a suOrum cpiscOpOrum præscnria mcriro /pcrarc pOstcnt. Dc his VcrO fimihbufquc cdOctum caristimum in ChristO filium nostrum LudOVicum FrancOrum & : NaVarræ regem christictiiifllmum, prO eximia sua in Deum pictarc, ac in res ecclesoisticas studiO, remedium tot detrimentis & OffcniiOnibus in dies succrcfcentibus a fcdc ApOstOliCa enixis precibus HagiraVilVc, & flagitare > nec aliud remedium præfcn- tius, mcliusauc Vldcri, quam fi tam late pstcens prO- Vincia ecclenæ Bituricenlis diVidcrctur, lcparatis seu. di (membratis ab ea ex supradictis fuffragancis eccleiiis, & ex illis una, Videlicet Albicnfis, in mctrOpOlira- nam, cui reliqua.*, nempe Minutcnsis, Ruthcncnsis, Castrenlis, Carurcensis & Vabrensis in suffragancas a (lignarentur, erecta ; cum præscrtim ecclesia ipta Al- bicnfis lita fit in ciVitarc quæ est caput prOVinciæ Al- bicnsium, & juxta cOrumdcm sacrOrum canonum præscriptum, scclcs archicpiscOpalcs in ciViratibus præcipuis sinr COllOCstndæ, ipsstquc ecclesoi Albiensis adiru fit pcrcOmmOcla, quippe in mcditulliO cetera- » ruin jam dictarum ecclesurum cOnstitura, acccstu ad- lnOclum OptiniO instructa j & prOindc ecclefia Bituri- cenfis dcrrimcntum quOcl ex distractiOnc, fcudismcm- brariOnc sex ecclell.lruni f.ifiraganearum hujufmodi acciperet, facilius reparare Valear. NOS itaque ad cc- clcfias prædict.is, illarumquc præfulcs & uniVCiTos clciOS & pOpuLs carumdcm, qilOs nOn immcritO affectu prOsoquiniur in Visccribus cariratis, patcmæ dirigentes COnlidcratiOliis intuitum, ac spcranrcs quOcl A