Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/708

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


a INSTM 3ui bonorum largitor est amnium, & prout vult sua j ispcnsac bona gratiarum > dirigente Domino, erectio hujusinodi in praedicta provincia ad ecclesiarum praedictarum, illarumque pratulum & incolarum univer- sorum in dicta provincia consistentium, xdificacio- nem de Virtute in virtutem, tranquillumaue & prosperum sub timore Domini confovendum statum, mutua caritatis viciflitudinc fructus dietim afferet am- Sores, ipfiquc præsulcs & incolæ tanto Apostolicam em, in qua cœlcstis clayigcri Apostolorum principis succcstbrcs existimus, puris jugiter corde & animo venerari, & pro illius votivis lucccflibus opem & operam accuratioribus studiis impendere debeant efficaces, quanto sedem ipsam de eorum statu prospero & tranquillo folcrtius cogitare cognoverunt, matura supcr his cum venerabilibus fratribus nostris sitnctz Romanæ ecclesiæ cardinalibus deliberatione præha- bita, ad enixas ejusdem Ludovici regis prcccs, de eorum fratrum consilio & astensu, ac de Apostolicam potestatis plenitudine, praedictas fex ecclesias carum- quc civitates ac diœccses, videlicet.Albienscm, Ca£ trenscm, Mimatenscm, Ruthencnfcm, Carurcensem & Vabrenscm, illarumque cleros & populos a provincia Bituricensi, ac lupcrioritate & potestate pro tempore existcntis archicpiscopi Bituricensis, cui mccropolitico jure subsiint, perpetuo scgrcgamus, dividimus * separamus & dismembramus, illasqiic omnes & singulas pro tempore existcncis archicpiscopi & capituli, ac prædictæ ecclesiæ Bituricensis /uperio^ ritatcj jurisdictione, potestate, Vifitatione & correctione, ac jure metropolitico hujusmodi prorsus eximimus & liberamus, ncenon dictam ecclesiam Albienscm tunc per obitum bonæ mcmoriæ Gasparis olim episcopi Albiensis, extra Romanam curiam defuncti, pastOris solario destitutam, in metropoli ranam, & lcdcm cpisi : opalem Albicnsem, in archiepiscopalcm, archicpllcopalifquc & metropolitanæ proyinciæ sedem pro uno archicpilcopo Albicnsi nuncupando, cum pallii & crucis delatione ac omnibus & lingulis aliis msigniis, honoribus, privilegiis, & praerogativis ecclesiæ & sedis mctropolitanx ac archicpisco- palis, (jure nominandi perfonam idoneam ad ipsam ecclesiam Albicnsem, fic in metropoli ranam erigendam, vigore concordatorum Gallix dicto LudoVico regi * ejufque succcfloribus Francorum regibus pro tempore existcntibus salvo & illæfo remanente) nd Dci omnipotentis laudem & gloriOsistimæ ejus genitricis virginis Mariar, totiusque triumphantis ecclesisb glœ riam, & fidei catholicae exaltationem, de consilio & forcstatis plenitudine similibus perpetuo erigimus & instituimus ; ac ecclesias Castrensem, MIMATen- seMj RUthenensbm, Catvrcbnsem & Va- brensem prædictas, illarumque civitates & diœCcfes cum omnibus & fingulis illarum terminis, territOriis> castris, Villis, & : locis, necnon clero, populo, & personis, ac ecclefiis, monasteriis, SIC locis piis ac beneficiis eccle- siasticis cum cura & sine cura, scCularibus, & quorumvis ordinun regularibus, in cisdunciVitatibus &diœ- cesibus consistcntibus, archiepiscOpo Albicnsi, uti carum metropolitano, itidem perpetuo subjicimus & supponimus ac subjacere VOlumus. Et attento quod fructus mensæ archicpiscopalis Albiensis, multo pinguiores funr fructibus ecclesiz Bituricensis, ut archiepiscopo Bituricensi pro tempore existenti, cujus menta archicpiscopalis, sicut accipimus, redditibus ad sustinendam archicpiscopi dignitatem fatis instructa non cst, detrimentum quod ex dismembratione fex suffraganearum ecclesiarum hujusmodi pasturus est3 congruenti, quantum sicri potest, ratione reparetur, supplicatiOnibus prædicti LudOVici regis nobis siiper hOC pornctis inclinati, ac de cxpreflb Venerabilis fratris nostri Hyacinthi nuper cpilCopi Mimatcnfis, ad dictam eccleham Albicnsem ab eodem Ludovico tege nOminati COnfcnfir, annuam fummam quindecim millium librarum TurOnensium ; cx decimis ad mcnfam olim cpiscOpalein nunc archiepiscopalcm ejusdem l M E N T A l ecclesiæ Albiensis legitime spectantibus, & per cdim miliarium scu commiflarios a nobis ad id deputandum SCU deputandos aflignandis, juxta cxistimatio- nem peritorum ab eodem commiflario seu COmmista- riiseligendorum percipiendum, ab eadem tnensaax- chicpiscopali Bituricensi, Apbstolica auctoritate itidem perpetuo separamus & disinembramus : illamque fic separatam & dlfmcmbratam, & nunc prout ex tunc, postquam astigr.atio hujusmodi per COmmifla- rium SCU commiflarios przdictos juxta mandatum apostolicum facta fuerit, mcnsæarchicpiscOpali Bitu- ricensi, Slc archiepiscopo Bituricenn pro tempore existenti ad tuendum archiepiscopalis dignitatis decus, & alias omni meliori modo & forma > perpetuo dicta auctoritate 3 unimus 9 annectimus, & mcorpo- B ramus, ac concedimus, & affignamus 5 volentes > & pari auctoritate decernentes, ut capitulum ecclesiæ Albiensis in archiepiscopalcm, utpræfcrtur > erectae, adVeniciitc quomodOlibct, & quandocumquc sedis archicpiscopalis Albiensis vacatione, primo anno cu- juscumquc Vacationis hujusmodi siVc per obitum, siyc alias, omnibus & lingulis superioritatis jurisdic- tionis Sc sigilli ac reddituum utilium, juribus > quæ ratione dignitatis archicpiscopalis recens acquirentur dicto archiepiscopo Albicnsi, fruatur & gaudcac in fututum, quemadmodum etiam in pari calu vaCx- tiOnis sedis archicpiscopalis Bituricensis, capitulum ecclefiæ Bituricensis pendente primo anno cujuscum- que vacationis per obitum vel alias etiam, si ipso fc- des intra iosum primum annum repleatur, dictis an- D nuis quindecim millibus librarum mensie archiepisc opalis Bituricensis, ut praefertur, unitis fruatur, & gaudeat cum eorum oneribus, eodem prorsiis modo, quo ipP : archiepiscopus Bituricensis illis gavistis fuerit > ur ita ipsi capitulo Bituricensi damnum cx separatione & aismcmbrarionc supra dictarum fex eccle- siarum acceptum farciatur. Decernentes quoque præ- scntcs ac præmista omnia & singula cum omnibus & singulis inde cetcroquc legitime sccuturis j tSLtnctd supradictæ ecclesiæ Bituricensis & Albicnfis suis pas- toribu9 rcspcctiye yiduatæ fint, & defensionibus ca- reant, ncc desuper quOrumcumque interdie habentium seu habere prætcndentium consensus acceflcrir, nihilominus semper & perpetuo valida, firma & efficacia existcre & fore, luo/que plenarios & integros ) effectus scrtin & obtinere, ac illos ad quos spcctat, &c pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus Sc per omnia plcniflime suffragari, & ab cis respcctivc inviolabiliter Observari. Sicque & non alias per quos- cumque judices ordinarios vel delegatos quavis auctoritate fungentes, sublata eis & eorum cuilibet quavis aliter judicandi, & interpretandi facultate & auctOri- tatc, judicari & definiri debere 5 & si secus sujper his a quocumque, quaVis auctoritate scienter vei ignoranter contigerit attentari, irritum & inane decernimus, nonobstantibus præmiffis, ac de jure qnæsito non tollendo, ac de unionibus & dismcmbrationibu9 perpetuis committendis ad parces VOcatis, quorum intcrcst, exprimendOquc in illis VcrO vaforc, ac La- tcranensis COncilii noViffime celebrati uniones pcrpe- J tuæ, nisi in cafibus a jurepermistis fieri prohibentis » aliisijue apOstOlicis ac in uniyersalibus, proVinciali- bus, ac synOdalibus conciliis editis generalibus vel Ipccialibus COnstituriOnibus Sc ordinationibus, necnon ecclesiarum, aliisye quibusVis etiam juramento, Confirmatione apOstolica Vel quaVis firmkare alia roboratis, statutis & COiisuctudinibus, priVilcgiis quo S|uc induitis SC litteris apOstOlicis illis, earumque prae- ulibus, superioribus & capitulis, siab quibuscumque tenoribus, & formis, ac cum quibufyis & derogatoriarum derogatOriis, aliisquc cff.cacioribus & inloliris clausulis, ncenon irritantibus & aliis decretis per quoscumcjuc pOntificcs ROmanOS prædccestbrcs nos- trOs, ac nos &c dictam sedem illiusquc lcgatOS etiam mOtu, scientia & plenitudine similibus etum consisto- fialircr ac alias quomOdo liber, <Sc iteratis Viribus COn-