Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/725

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


EC C L E SIÆ i donec pacificus postcflbr fuerit, aut in casu litigii fch—. tenriam > recredentiam nuncupatam, reportaverit, fructus, reditus & proventus percipiat j (cd illorum, seu alicujus eorum fructus, reditus Sc proVentus, durante lite hujusinodi prar fatis capitulo, ad effectum tamen uc lkc duranre in divinis officiis, prour alias fi idem SUC- ccstbr pacificus elTcc reneretur, COiiVertantur, & resi- duum, fi quod superfuerit, pro negOtiis capituli erogetur, cedant. Quodque præpontus, Sc capitulum præfari nullam in choro jurisdictionem habeant, nisi prout Sc quemadmodum tempore supprestionis Sc reductiOnis hu- juhnodi habebant, quinimo iuper hoc nihil immutando, adcmjacobo, & pro tcniporc cxistenti episcopo C1S- trenlij cjufquc pastorali jurisdictiomjubjcctioni & obe- dientiæ, prout tempore iupprcffiOnis Sc reductionis hujusmodi iubjccti erant> perpetuo subjiciantur. Et de— 1 muin quod præposttus & capitulum præfaci, ne ipsi tanri muneris & officii eis per Francilcum cardinalem AcJacobum episcOpum prafatos, tam circa reductionem & erectionem, ac eorum a regularium institutionum observatione absolutionem hujulinOcii, quas ad ampliorem dictx eorum ecclesiz decorem ipsi Franciscus cardinalis & Jacobusepiscopus apud nos solerti studio & in- dustria procurarunt, quam alias impensi, ac beneficii ab eorum illustri domo de Turnone recepti prorsusim- memoreseste, & vitio ingratitudinis laborare censean- tur ; sed muneris & omcii ac beneficii hujusinodi ad posteros memoria habeatur, sponte Sc libere teneri, Sc obligari voluerunt, dic per ipsos JacObum episcopum Sc capitulum statuenda., ac eiidem capitulo præfigenda, unum anniversarium solemn e, obicum de Turnone nuncupandum, pro an imarum, tam eorumdem Francisci cardinalis & Jacobi episcopi, quam aliorum pratentium Sc futurorum, ac defunctorum ipsius illustris domus de Turnone salute, in dicta ecclesia Castrensi, annis singu- lis perpetuis futuris temporibus celebrare teneantur. Et nihilominus præposito Sc capitulo præfatis pro felici ftatu & salubri directione ejuklein ecclesiæ Castrensis, quxcumque statuta salubria super divinorum officiorum celebratione, & agendis per ministros ecclesiæ, ac honore Sc debita reverentia superioribus exhibendis, nec- ron delatlene almutiarum, capparum &ssiiper pelliciorum ; necnon præcm i nentia eorumdem capituli, vel S0I1US præ- pofiti, ac archidiaconorum, cantoris, succentoris &thc- laurarii prædictOrum pro tempore existcntium, quam in eadem ecclesia Sc illius choro nabebunt, ac capitulis ge— j neralibus vel particularibus, Sc synodo celebrandis, collationibus oeneficionim & divilionibus fructuum » ncc non distributionunf in horis canonicis perceptione Sc amistione, & aliis omnibus decorem Sc nonestarem ecdesiz prædictx, etiam quoad bonos meres ministro- tum prædictOrum concernentibus. Necnon quæ super præmistis majori declaratione indigebunt, iubstancia non murata : etiam illa & fundationem hujusinodi non observantes distributionibus privando > Sc alias znulctando, condendi Sc edendi, ac condita & edita, quoties eis videbitur, alterandi, ac in meliorem & saniorem sencenriam mutandi, & ab omnibus sub txrnis ecclesiasticis & pecuniariis observari mandandi, plenam Sc liberam auctoritatem Sc facultatemconcedimus.Prv- terca præfacos mOnachos, ac eorum singulos, qui fbr- san propter transgreflum institutoruni regularium praedictorum, aliquam apostasiar notam iive irregularitatem, aut inhabilitatem incurrerunt, ab hujusinodi exccstibus Sc apostasia, Sc auibufris excommunicationibus, & aliis sententiis, cenmris & pernis ecclesiasticis, quas præ- mistbrum occatione quomodOlibet forsan incurrerint, przfatis, auctoritate apostolica » earumdesr que tenore przsentium absolVirrus, ac cum cis super irregularitate, si quam censuris hujusmodi forsan ligati, niistas Sc alia divina officia celebrando, aut illi le immiscendo, contraxerint. Quodque eriam quæcumque > quotcumque, & qualiacumque, cum cura & fine cura, feculam, alias si : invicem compatienda beneficia ecclesias- tica, etiamfi canonicatus & præbendæ, dignitates, pcr- fonatus, administrationes, vel officia in cachedralibus Tomus L CASTRENSIS. >9 i etiam metropolitanis vel collegiatis scCularibus, & dignitates ipsjc in cathedralibus etiam metropolitanis post pontificales majores, seu collegiatis ecclesns hujusmodi » principales fuerint, fi eis alias canonice COnferancur, aut eligantur, prælcntentur, vel alias astumantur ad illa, & instiruantur in eis post supprcstionem Sc rcductiOiiem hujusmodi, ac si numquatn regulares fui flent, recipere. Sc illa, necnon quxcumauc, quodcumquc, Sc qualiacumque alia beneficia ecclenastica cum cura Sc sine cura 9 SC- cularia, ac prædicti, & quorumvis aliorum ordinum regularia > etianisi sccularu, parrochiales ecclesia : vel earum pcrpetux vicariz : regularia Vero, prioratus, præposi- turx, præpoficatus, dignitates, personatus, administra- tioncSjVel Officia, ctiamh claustralia fuerint, & similicer, ad priorarus, præpositarus, dignitates, personatus » ad- ministratoncs, vel officia hujusinodi consueverint, qui per electionem afliimi, cisque cura immineat animarum 9 3uæ eorum singuli, etiam cx quibusyis conccstionibus Sc ispensarionibus apostolicis in titulum Leu commendam obtinent Sc cxpcctant, nec non in quibus Sc ad qux jus cis Sc eorum cuilibet COinpetit, ut prius retinere, illa- quc omnia & singula quoties eis placuerit dimittere, Sc eisdem commenda.* cedere : ac loco dimisti » vel di- mistorum, aliud vel alia, simile vel diffimilc, aut fimi- lia vel diflimilia, beneficium vel beneficia, ecclesiasti- cum vel ecclesiastica, quæcumque, quotcumque, Sc qualiacumque se invicem compatienda similiter recipere, Sc ut præfertur retinere. Necnon quascumque pen- siones annuas siiper quibusvis fructibus 9 reditibus Sc proventibus ecclesiasticis cis astignatas, ut prius etiam I quoad vixerint percipere. Ac quibusvis gratiis Sc induitis > ac dispensatiOniDus eis hactenus, Sc eorum cuilibet apostolica vel alia quavis auctOr ita te quomodolibct COn- ceflis j uti & gaudere 9 Sc beneficia sub eisdem dispensationibus comprehenso recipere, Sc juxta illarum tenorem retinere— Et nihilominus eidem ecclesiæ Castrensi, ac illius capitulo > & aliis etiam dignitates, ac canonicatus & prarbendas inibi pro tempore obtinentibus, ce- terisque personis ejusdem ecclesiæ, etiam habitum & alia indumenta regularia super & subtcr quomodolibet deferentibus, pro tempore exi flentibus, tam cenjunctim quam divisim, quod omnibus & singulis privilegiis, im- muniratibus, favoribus, prærogativisjConceffioniouSjgra- tiis & indulgentiis ac indukis, per quoscumquc Romanos pontifices, ac alias personas ecclesiasticas, ante sup- prcffionem, reductionem & erectionem hujusinodi quo- modolibct conceffis. Ac omnibus aliis, quibus alix ca- thedrales ecclefix feculares, & illorum canonici, ac di* gnitares, & personatus in eis obtinentes, de jure vcl dc consuetudine utuntur, potiuntur & gaudent, ac uti, potiri Sc gaudere poterunt quomodolibet in futurum, uti, potiri Sc gaudere libere Sc licite Valeant^eisdem auctoritate apostolica > & tenore przsentium dispensamus, ac eis pariter indulgcmus, omnemque inhanilitatis Sc infamia : maculam fi ve notam, per eosdem monachos Sc eorum singulos præmistbrum occasione quomodolibec contractam penitus abolemus. Necnon obtenta beneficia & jura in eis, vel ad illa quomodolibet qiuesita propter reductionem & status hujusmodi immutationem, non vacare, & commendas non ccstare : ac dispensationes »

gratias, indulta Sc privilegia hujusmodi plenum firmitatis robur obtinere 
ac cum permutandi & commcndæ cedendi, necnon derogationis, omnibusque & lingulis aliis in eisdem contentis clausulis cisdem ecclesiæ & capitulo 9 ac singulis monachis præfatis, etiam post status regularis hujusinodi alterationem s suffragari pofle Sc debere in omnibus, Sc per omnia, perinde ac si reduc- tio, immutationes Sc ablolutiones prædictx minime fac- vx. fui flent, decernimus. Quocirca dilectis filiis decano ecclefix siincti Petri de Burlat o Castrensis diœcesis Sc Albiensis, ac montis Albanensis officialibus, per apostolica scripta mandamus, quatenus ipsi vel duo > aut unus eorum per se vel alium lcu alios, pratentes litteras, & in eis contenta quæcumque ubi, & quando opus fuerit, ac quoties pro parce Jacobi episcopi Sc capituli prædictOrum, £eu majoris partis eorum desuper fuerint re- C ij