Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/807

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


ECCLESIÆ A usque adCLusonnam & a ROCa-Gaudoni usquead Pa— A tronos. Concedimus etiam vobis jus omne, h quod in Avenioncnsi, UtiCcnsi Sc Ncmauscnsi diœccsibus, idem castrum vel alibi habuiste dignOscatur, exceptis decu mis, Sc omnibus clOminicaturis antiquis, quæ nos Sc Arelatensis ecclesia infra praedictos terminos habere dignofciuir, Sc excepto pcdngio de pilis Belliquadri, quOd antcceflbrcs nostri archiepiscopi Arclatenlcs, & DOS ipsi COiilucviinus percipere rcmpOrc comitum aliorum, Sc exceptis etiam petitionibus & querimoniis, fi quas advcrius personas aliauas archiepiscOpus & capitulum anrc captionem castri Belli quadri habebant dc jure, infra terminos anrc dlctos. Pro dicto autem fcu- do, vos & hxrcdcs vcstri, nebis & succeflbribus nOf- tris homagiumligium facietis, & jurabitis fidelitatem, pertonas nOstras, Sc canonicorum Arelatensium E vitam, membra fideliter eustOdire, res omnes &jura ad nos & capitulum ceu ccdcsiam Arelatensem pertinentia » contra omnem hominem deffendetis, Sc manu tenebitis bona fide. Bajulus etiam quem apud Bcl- liquadrum, vel Furchas constituetis pro tempore, eandem nobis Sc ecclesix Arelatensi excepto homagio fidelitatem jurabit : & quod jura nostra, nobis & fratribus canonicis nostris integra pro polse SUO servabit. Item nobis archiepiscopo Sc succctlbribus, pro censu centum nurchas boni Sc legalis argenti aa pondus villae Montispestuli in festo fcilicet S. Michaelis apud Arelatem per vos vel nuntiOS vcstros fine difficultate aliqua dabitis, aut dari facietis fideliter annuatim. Item quando cudetur moneta nostra in his partibus, ( dabitis unum denarium in libra, vel de mOneca nova qux currit in castro Belliquadri, ubicumque cudatur, Sc nOs per potestatem nostram Sc Juris dictum, pro pofle nostro eamdcmcurrere faciemus. Item confitemur nos rcccpifle a vobis pro accapto mcccc. marcas argenti pro comparandis Dolicflionibus ad usum mcnfæ nostræ, Scc. Item non licebit vobis, vel hxredibus vestris, ullo unquam tempore præfatum fcudum donare, commutare, vel alio modo in aliquem transferre, nisi in hæ- redem qui in universum VObifr succedet. Item neque nos, neque canonici Arelatensis ecclesiæ, dabimus aliquid pro ksda, vel pcdagio in vendendo, vel tradu- cendo per aquam vel per terram res nostras proprias, vcl alienas ad usum nOstrum emendo, Scc. Ec nOs Mi- chacl Dei gratia Arelatensis archiepiscopus, promittimus per nos Sc succcstores nostros vObis & heredibus vestris, quod bona fide vos Sc Vcstros juVabimus, Sc pro postc nostro prædictum fcudum, Sc jura nostra rationabiliter defendemus. Et nos Simon COmes Montis- fortis, præfata castra Belliquadri Sc Furcarum, cum omnibus territoriis suis & oistrictu, a vobis domino rneo Arelatensi archiepiscOpo, prout superius cxpres- fum, per nos Sc hæiedcs nostros in fcudum recinimus, homagiumligium & fidelitatem, VObis Sc lucceflb- ribus vestris, quantumcumque mutabitur dOininus siVe in fcudo, sive in Arelatensi ecclesia, sine difficultate qualibet faciemus, Scc. Et nos Arelatensis archiepiscopus Sc Simon comes Montis-fortis dictum contractum facimus, salvo in omnibus mandato Sc auctOritate domini papæ> ac venerabilis P. nostri Dei gratia S. Mariae in Aquiro diaConi card. apostolicæ sedis legati. Acta sunt hæc in castro Belliquadri in praesentia G. AVinionensis cpiscOpi, Scc. X XIV* Littera Raimundi Berengarii comitis Provincia & Forcalquerit pro ecclesia Arelatensi, &HtIgone archiepiscopo. NO s Raimundus Berengarius Dei gratia comes & marchio Provinciæ, & COmes Forcalquerii, Deo jugiter lervirc VOlentes, pro salute animæ nostræ & r. animæ inclytæ recordationisIldcfonsi patris nostri, & omnium prædecestbrum nostrorum, volumus Amandamus, per omnes succcstores nostros, & perpetua RELATENS1S. loi sanctiOnc concedimus, ut de cetero Deo Sc ecclesiæ Art latensi, Sc per eam Venerabili patri Hugoni Dei gratia Ucclcfix cjufdcm archicpiicopo, Sc ejus succestbribus omnibus, dentur dccimæ, Sc reddantur de rora con- damina, qux dicitur Mafliliensis, Sc de ejus frontaria, Sc de omnibus provenribus ab ipsa condamina, & in territorio quOcl dicitur Trcbons •, Sc mandamus quod, istæ dccimæ dentur & reddantur, ab his qui in prælcnti dictam condaminam detinent, Vel pOfficlcnr, vel in futurum pOstidcrent, co silvo, quod camella nostra, constructa insra domum nostram quædicnur Truella apud Arelatem, percipiat tertiam partem dictarum decimarum ; quam partcin nos Hugo Arelatensis archiepiscO- pus concedimus, ut prædicta capella in perpetuum absque alicujus contradictione poflidcat. Acta fuerunt hæc apud Aquas in palatio comitis, ante capellam ejusdem palatii, in prælentia Roberti abbatis Insularumdc Arcis, Petri de S. JacObo canonici Sc infirmarii Arela- tcnsis. R. Berengarii præpositi Forojuliensis. Vil. de Cocinaco, Sic. Anno mccxxvii. xi.kal. Jan. XXV. Charta fundationis fratrum Pradtcatorum Arei a- tenjium. IN nomine DOmini Jcsii Christi amen. Anno ab incarnatione ejufcicm MCCXxxi » calendas* Julii domino Frederico Dei gratia ROmanorum imperatore * femper Augusto regnante, Sc dOmino PerceVallo db Auria potestate* Arelatensi existentc, cgo Petrus Amantius intuitu Dei & pro redemptione animæ meæ > Sc parentum Sc succestOrum meorum, plena, perpetua Sc irreyocabili donatione inrer yivos dono, cedo Deo Sc bcaræ Mariæ, Sc VObis fratri Raimundo priOri proyin- ciali ordinis Praedicatorum in Provincia, Sc per vos succeflbribus vestris, & roti ordini siipradicto tantum dc Vinea mea quam habeo ad portam Agnel 5 & qux jungitur a circio Sc ab occidente viis publicis, a meridie ccmeterio S. Dcfiderii, Sc ab oriente terrx Ada- laidis sOroris Hugonis Gaufrcdi, quantum sufficiat ad ædificatiOnem unius ecclesiæ, Sc ad claustrum & cerne- terium Sc hortum, Sc domos, & ad alia quæ necesta- ria fuerint ad cognitionem Sc proVisionem vcstri præ- ) dicti Raimundi conyentus > qui ibidem statuerur Sc morabitur in futurumj quam quidem ecclesiam, claustrum, Sc domos neceflarias eidem conventui ego sumptibus meis secundum quod Deus mihi ministraVerit, faciam ædificari in ca parce dictx yineæ qua magis Vobis videbitur expedire, Sc hæc suprascripta uniyersa & singula bona fide complere, Sc accendere ad cognitionem vestram junctis manibus meis inter manus vestras vobis fsepe dicto fratri Raimundo promitto, & in cor- pOralcm postestioneIn dictæ Vineæ Vos induco. Actum tuic hoc in ecclesia S. Desiderii, sub praesentia Sc testi- mOnio fratris Columbi prioris domus Prædicatorum dc Ayinione, Guillelmi Caulani, fratris Giraudi dc Grilloni, fratris Bernardi de Tolosii, Sc fratris Rolandi de Cremona, Sc Pontii AicardijGuillelmide Toro, ma- £ gistri Johannis Francisci, Guillelmide S-Desiderio, Sc Mei Petri de POdiO Arelatensis notarii, aui mandato dicti Petri Amantii hanc chartam scripsi, kgnavi, Sc fi- gillo Arelatensis communis munivi. XXVI. Hominium prajlitum aBarralide Baucto, Johanni archiepiscopo Arelatensi. ANno ab incarnatione mccxxxviij. pridie nonas Januarii notum sit quod dominus Barralis de Baucio juravit homagium J. sanctæ Arelatensis co clcsiæ archiepiscopo, flexis genibus & junctis manibus pro castro Trencataillarum cum suis pertinendis, Sc pro portibus civitatis Sc burgi Arelatis, de Rodaneto » dc Furchis, de S. Egidia, Ac pro pedagiis Sc usiIcicis tam N iij