Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/841

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


ECCLESIÆ A Ellanos, plerumque ipsie ecclesiæ divinis fervitiis frau—. banrur. R. in Christo pater & dominuS Petrus Dei gratia Auraicenfis episcopus, comitatus prædicti rector, cuoiens quod in his cultus non minuatur divinus^ de consticutione & mandato, ut atterebat > sibi facto vivz vocis oraculo SS. patris & domini nostri domini Benedicti divina providentia papæ XII. ordinaverat Ac ftatuerat, qucd in qualibet dictarum cCclefiarum imponerentur per rectorem comitatus Venaiffini qui pro tempore estct, perpetui capellani in singulis earumdem, qui curam & regimen in habentibus populum haberent, qui perpetui capellani fecundum ordinationem felicis recordationis Johanftis papar XXII. quoad ecclefiaS prrceptorias de Roais 5 & de Richareiicfaiis > & decU mas pdsteffionum dictarum przceproriarum habete debebant, loco illarum decimarum dictus dominus rectOt eisdem capellanis pro siistentatione ipsorum, & debitis oneribus supporrandis, certas bladorum & vini affi- gnaverat quantitates j cumque de mandato > & ex cdm- miflionc ipsius doniini rectoris, venerabilis & discre- ti viri domini Petrus de Avitio thesaurarius > & Rojr— nalidus Guillelmi procurator, & advocatus stscalis comitatus ejusdem personaliccr acccffifTent ad loca eccle- fiarum ipsarum & cerris probis viris de loco quolibet dedis commififlenc, ut in certis locis, & proprietatibus cuiiæ Venaiffini minus utilibus, fuo juramento ad hæc specialirer præstito folemn i ter & fideliter taxandis quantitates ipsos Madorum & vini affignarent ca- Sllanis eisdem, qui > uc alferuerant, diligenti con- eratione præmista in singulis ecclesiis hujusinodi certas postefliones seu proprietates singulis capellanis affignaverant & taxaverant. In qua quidem ta* xatione & aflignationc per dictos electos & juratos facta, Ac in singulis ipsorum locorum magna deceptio intervenit curix Venaiffini, prout ad eorum notitiam iidcm domini thesaurarius Ac procurator aflerucrunt coram dicto domino rectore perveniflc de novo » cum longe plus valeant ac ascendant quam tata qux eistfcm eorum juramentis injuncta fuerat facienda per dominos theCiurarium Ac procuratores praedictos. Quare præfit- to domino rectori cum instantia lupplicarunt in his indemnitati ipsius Venaiffini curiae providere, præsenti- bus ad hoc vocatis ipsiirum ecclesiarum capellanis in. frascriptis, videlicet domino Giraudo Burgcnsis ca- pcllano parochialis ecclesiæ de Cayrana, domino Htt- gone Ferradelli capellano parochialis ecclesiæ fanctx 1 Cxciliz, domino Jacobo Richani de Saltu capellano ecclesiarum parochialium ad invicem annexarum Ri- charenchiartfm)& Borbotoni, domino Rair.audo Va- lafredi capellano parochialis ecclesiæ de Boiffono, domino Joanne Vcntoni capellano parochialis ecclesiæ sancti Romani de Malagarda, domino Petro Berbegerii, capellano parochialis ecclesiæ Villae- dei, Htigone Jordani capellano ecclesiæ sancti Vin- centii prope sonctum Paulum Tricastincnfcm, sine cura, domino Raynaudo Carrofii capellano capella : Templi de Cavallione, Ac dictus dominus rector de deceptione hujufinodi legitime, ut aflemit, infbr- inatus, taxationes Ac astignationes hujusinodi per præfa- tos juratos factas revocari, castari, Ac penitus annulla- ri, Ac mihi infra scripto notario inhibuit Ac præcepit 1 Uc de notis per me aflumptis, & fcriptis super taxationibus & affignationibus per homines jutatos hujufinodi factis cuique extraham aut extrahi vel confici faciam instrumentum, sed notas prædictis præcepit, & per me cancellari voluit & mandavit 5 Ac res Ac proprietates, jura Ac bona qux per dictos homines juratos fuerint taxata, Ac astignata capellanis prædictis, sint Ac ede debeant curix Venaiflihi-, Ac iit taxatio Ac afiignatia prius facta & ordinata per eundem dominum rectorem perpetuo durare valeat, & ut dicti capellani in claro Sc certo taxationem Ac aflignationem habeart supradictam, etiam ut divinus cultus in dictis ecclesiis augeri valeat in futurum, & eistlem ecclesiis per didos capellanos melius & liberius valeat deserviri ; cum circa curam rei ruralis non habeant derogare, scd intendere dumu- RAUSICA NÆ. L xat circa, divina, ftatuit Ac ordinavit prædictus domi nus rector per modum qui seqnitut infra scriptum, a uod capellani prædicti ecclefiarum parocbidium viddicee de Cayrana, de silncta Cecilia, 4e sancto Roinano, de Malagarda, de Boyflbno, Ac Villa-dei » & quilibet ipsorum habeat ecclesiæ suæ, videlicet oblatione ; quæcumque tnortalagia, lectos, brandones, candelas Ac omnia alia quæ ad ecclesiam videlicet ad funeralia cum mortuorum corpotibus Vel pro ipfis portantur, Ac omnes obventiones quas infra ecclelum vel Coemeterium evenire contigerint, Ac etiam singulis annis habeat auilibet prædictorum capcllanorum praedictarum ecclesiarum cum cura j. siilmaras anncnæ > & 15. salmatas bladi de tribus granis æqualitcr, & 4. modia vini puri quæ solvantur & fblvi debeant per curiam 3 Venaiflini prædictam cuilibet prædictOrum, annis fin- gulis, scilicet annona, Ac blaaum tempore meflium in area, priusquam granum *b arca curix reservata asportetur > Ac vinum tempore vindemiarum ad tinam. Et Capellanus Richarencniarum Ac Borbotoni prædictas habear, sicut dictum est de aliis > obventiones ecclefia- rum ac cœmeteriorum stiorum, Ac a curia Venaiflini S. solmaus annonæ, Ac 41. silmatas bladi siiperius do claratas, cum curia prædicta in dictis locis vinum sibi non valear aflignare, quare sibi de bladis major fit as- signatio supraoictis 5 capellanis tero aliis de Roaisio, dcsancto Vincendo, capellar.o Templi de CavallionCi habeant sicut alii supra ictipri solum suarum ecclesia- tum cum obventionibus ipsarum Sc cœmeteriorum, si qux habeant, Ac a dicta curia Venaiflini quilibet ip- 3 (orum 3. salmatls annonæ, & 9. salmatas aliorum blado* nim fuperius declaratas, Ac trift modia vini puri lblven- turper dictam curiam, prout supra de aliis ext i tit declaratum. Et simiii & eodem modo fiat capellanis ciC- dem, Ac cotum cuilibet solutio prædictorum per arren- datores reddituum dictorum locorum* si Ac quando redditus ipsi vendi contigerit in futurum j si per thcsaura- rium, qui pro tempore fuerit in comitatu prædicto, in Venditione reddituum ipsorum onus fblvendi prædicturrt dictis atrendatoribus fuerit impositum Ac injunctum, & quod prædicta omnia capellani prædicti, Ac eorum SuiUbet nabeat pro decimis praedictis, Ac prodmnibus liis suis juribus quibufcurnquc, Ac quod nihil amplius DOstint petere a curia Venaiffini, nec ab incolis dictorum locorum plentibus Ac futuris, quacumque ratione, * occasione Ac caiila, & quod teneantur, videlicet lingulis praelibatisecclesiis, bene, honeste, decenter Ac so- lerrcr defcrTire4 Ac omnia ipsarum ecclesiarum oneri supportare, Videlicet hospitalitatem tenere, decimas dominorum archiepiscopi Arelatensis, Sc episcoporum in quorum diœcesious ecclesiæ dignoscuntur, Ac deci- malia jura solverc, onera legatorum sedis apostolicæ, Ac nunciorumejusdemsupportare, Ac alia onera, ad quæ aliæ ecclesiæ Aiarum ditrccsum sunt adstfictæ, hos- pitia per dictum dominum thesaurarium eis astignata habeant Ac teneant, Ac ipso suis sumptibus fustinerc s reparare, Ac sempei : prb melius reformare. Item sta- tuir Ac ordinavit, voluit Ac præcepit idem dotninus rector * quod nullus dictorum capellanotum aliqua animalia nutriatne cx eo graventur subditi, qucd non te-

neantur solrerc bannum, nisi dumtaxat unum porcum j vel ad plus duos pro provisionc suæ domus > & unum roffinumj vel aliud animal quod in dotno tenear^cum qud facere valeat necestaria suæ domus. Item statuit Ac ordinavit, Ac voluit, quod capellaniis Richarenchiarum, & Borbotoni uniim teneat conductititim capcllanum, qui tcclesiæ prædictæ de Borbotono continuus deserviar, Ac ibidem stet continue, jaceat, cpmtda^, Ac Continuam faciat mansionem. Item quod capellanus Cayranæ alium capellanum conductitium, aut alium fecum habere fninimc teneatur, nisi perfOnæsuæ necestitas immineat ; cum redditus fupradicti non sufficerent ad omnia præ- dicta ohera stipportanda, attento quod parochia illa per unum sacerdotem idoneum potest commode gubernari, nonobstante quod in collatione per dictum dominum remorem facta dicto domino Giraudo de ccdcih supra