Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/843

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


INSTRUMENTA A D PROVINCIAM AVENIONENSEM PERTINENTIA QUÆ SPECTANT AD METROPOLIM AVENION ENS EM. I. i Sanltus Amulius Avenionensis episcopus urbe ab Alamannis obsessa, suos hortatur ai martyrium fortiter Jubeunaum. ANno autem tertio ineunte episcopatus siii, A matius beatiflimus pater, Crosco « duce, cum Alamannis suis AvenniCam urbem, post direptas ceteras urbes Lugdunum, Viennam, ArVernum, Gabalum, Albam, Tricastinum, Valentiam, Arausium, Vasionem > Car- pentoractem, Vendascam, Aptam, Arelatem, Uce— ] ticam, Nemausum, Agatham, & circumVicina, quæquæ oppida incenso & ad terram prostraca, effera rabie oppugnante, cum videret diutius eam non poflc refistere eis quibus coactz, vique captæ longe munitiores provinciarum finitimarum civitates omnes cervicem hlbmiseranr, quos civibus & oVibus suis metuentibus vel diriflimo mortis genere, nempe fame tabescere, Vel fine ullo sexus & ætatis discrimine sæv illime enecari, quos, inquam, illos consolans & corroborans GnctimOnia & censtantia siia eis fecerit*, piistimus pastor ad perferendas tantas calamitates, & mOrtem ip~ lam pro Christo obeundam, dici non potest. Equidem vidistis & audistis, filii> aicbar cis, quæ fratribus vcs- tris tam ecclefiasticis quam sccularibus omnis status, sexus, conditionis illata sunt ab immanistirnis his teris ( immania rormenta, & horrenda sacrilegia & stipplicia, ignes, carceres, lapidationes, submersiones, excar- nificationcs & cxdes, denique omnium fere episcOpo- rum, & sacerdotum, & principum Galliæ, qui reli- giOncm & fidem christianam deterere > & inipiO SC eorum cultu COnraminare magno animo recularunt. Ncc- HOn * non accepit quas ipsc Crœus Omnium tctcrrimus hostium Christianorum nulli parcens g adui, sexui, vel « rati, aedes lacras eVcruc > quas ille urbes egregias dc- m Quo tempore Alamanni, Croco duce, irruperint in Gallias, & tot tantaque damna intulerint, hic paulo morofius inquirendum. Qui citius id factum volunt, confignant anno circiter cclxv. Valeriano & Gallieno imperatoribus. Qui vero tardius, differunt hanc Galliarum stragem ad V. feculi exordium.’ GregariusTuronicus, !. i. hiltorix cap. xxx. manifeste pugnat pro priori fcntcntia, ubi sub Valeriano & Gallieno imperatoribus, post memorata SS. Cornelii & Cypriani martyria, subdir : Horam tempore & Chrocus ille Alamannorum rex, commoto exercitu Galitas pcrvagavit.Et cap. xxxii. narrat de S. Priyato quæ retulimus in Mimatcnsibus cpiicopis. Demum cap. xxxm. incipit loqui dc cruenta Diocletiani persecutionc. Unde palam fit Grcgorium Tu- ronicum crcdidiisc martyrium S.Privati contigiste antcquamDio- cletianus bellum Christianis indixiisct. Hanc fententiam tuetur Had.Valefiustum 1. i. rerum Francicarum, tum in notitia Galliarum ad hunc titulum.-S*.Privati monafterium. Noster Thcodcricus Ruinartius in notis ad Grcgorium Turon. utramque fententiam profert, sed nihil decernit, iatifquc habet nos remittere ad Tille- montium hist. ecclef. tomo i v. ubi propcnfior videtur in fecundam opinionem. Ut magis incliner in pnorem, præterca quæ jam dixi facit bæc ratio. Si incuntc fcculo V. totmanyrcs in Gallia facti fuistent, qui fcculo vi. potuiflcnt ignorari, ut ccrtiflime ignorati sunt ab ipso Gregorio Turonico, qui de omnibus ( excepto uno Privato) filet. Tomus A struxit, & quam incredibilem hominum, mulierum, puerorum & puellarum summa & implacabili crudelitate extinxit, quos gladio securive episcopos, scnio, sonctitate, & doctrina claros percuffit & obtruncavit > PriVatum Gabali *, Albæ * Ayolum, Scxrum Valentiæ, Justum Tricastini, Firmum apud Vinduascam*, Aptæ Leonium, Vasione Albinum, Carpcnctoratæ Valenti- num, Victorem Arelatæ, Lucium Arausio, Felicem Nemausi, & Agathx Venustum ; quos omnes ante nos dira hxc procella COnfumpfir. Et nos similirer fratres pro vera pietate oblatam mOrtem inyicto & alacri animo fuscipiamus, immortales Deo gratias agentes, quod digni habemur pro recta fide & nomine Domini nostri Jelu Christi hæc omnia pati 9 & hujus causa sanctis suis in æterna gloria annumerari. II. bebo episcopus Avenionenss refiitutam a se eccle- fiam snnlii Pauli consecrat. ANno quadringentcfimo trigcfimo tertio Debo Ave- nionensis episcopus templum soncti Pauli a Wan- dalis superiOribus annis magna feritare dirutum, magno & augusto impendio rcstitucre parat, cmbus non modicam in tam pium opus pecuniam subministrantibus ; idque sitnum est, qnod ipsomec pOncifex triennio post non unius Pauli, fed Petri simul & Pauli apostolOrum principum dicavit honori, quanta potuit magnificentia, vicinorumque episcopOrum ac populorum frequentia dc concursu. Ad ejus quippe consccratiOnij cumulandam celebritatcm, non sdum beatus Hilarius Arelatensis cpit- COpus intcreste dignatus est, sed de ipsi Marinus Arau- ficensis, Venerius Mastiliensis, & Aptensis Auxoniiu cpiscOpi, cum multis ecclesiarum suarum clericis adcflc VOlucrunr, in quos ille omnes singulari humanitate & : pene incredibili certavit pietate. III. > charta Ludovici imperatoris Remigio episcopo Avenionensi concesso. IN nOmine Domini nostri Jesu Christi HludoVicus gratia Dci imperator augustus. Si cj ga loca divinis cultibus mancipata ob amorem Dci, eorutnquc rcVeren- tiam beneficia opcrtuna largimur, id nobis procul du- biO ad æterna retributionis præmia capeflcnda profuturum liquido credimus. Idcirco norum este volumus cunctis fidelibus sonctæ Dei eccleliæ, & nostris pratentibus & fururis, quia adiens serenitatem culminis fub intiOductu cujusdam fidelis nostri Tcutberti comitis 9 b Hucusquc communis fuit opinio Carpcntoracte & Viu- daufcam unam camdcmque este urbem episoopalem. Ex hoc vero pretioso antiquitatis monumento duæ sunt urbes, fuum quat- quæ olim habentes « fpisoopum. Ac fortastc post hanc barbarorum procellam inter sc coaluerunt, & cx duabus facta est una. S