Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/104

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


tunc Sole per pr?cedctia cognitu acceperimus,couertemuscj$ ad jpfum Sole orbiu fcdione,quoufqi utcrq; eoiv zodiacus inCp,Si exterior ille, q p polos eft orbis, feipfum pariter obumbret, tuc quocp interiore orbe Lunae aduertimus 8£ oculo ad planueius pofito,ubi Lunacxaduerfo.ueluti code plano difleda uidebi* musinotabimus loeu in inftrumenti Ggnifero:ipfe enim tuc erit Luna; locus fecundu longitudine uifus.Etcnim fine ipfa n5 erat moduslocis fteIlarucopra:hendendis,utpotequaecx omnibus iola diei Si nodis fit particeps. Deinde no<fteiuperuenicte,auan do ftella,cuius loeu inquirimus,iam cofpici poteft,exteriore or bem loco Lunae coaptamus,per que ad Luna ipfam,ficu t in So* le faciebamus,coferimus politione AftroIabij.Tucquoqj interi orem circulu u er t imus ad ftella,donec uidebitur adhaerere pia* niciei orbis,atqj per fpecifla,qua: ii i cotento funt orbiculo con* fpiciatur.lta enim 8i longitudine cu latitudine ftellx cSpcrtc ha bebimus.Hcc du aguntur,quis gradus zodiaci carlu mediatocu lis fubiide<ur,S£ idcirco quibus horis res ipfa gcfta fuerit liqui» do conftab/t. Exemplo Ptole. Qui Antonini pqlmp. annofe* eundo,nona die Pharmuthi,menGsodaui i^gyptioru in Ale» xandria,circa Solis occalum,uolesobferuarelocu ftellae,quae in pedore Leonis bafilifcus fiue regulus uocat,Aftrolabioad So¬lem ia occumbente coparato,quinqj horis ^quinodialibus a me ridictrafadis, duSol in m. partibus Si fcmuncia unius Pifciu inucniret,reperitLuna^ Solefequente partibus xcn.3£odaua unius p admotu interiore circulu,quapropter uifus efttuc Lu* ncc locus in v.partibus Si fextante Geminoru. Etpoft horae di* midiu,quo fexta i meridie implebat,Si ftella ia apparere ccepif» fet,quarto gradu Geminoru carlu mediante, couertitcxteriorc orbe in ftrumcti,ad ia dcpriehenfum Luna: loeu, pergens cu or bc intcriori,accepira Luna ftella; diftantia in colcquetia figno* rum partibus LVII.&dccima unius. Quonia igitur Luna repi ebatur ab occidere Sole in partibus,ut didu eft,xc i i.Si odaua, quae terminabant Lunain v. partibus,& fextate Geminoru. At coueniebat fub dimidio hora: fpacio Luna fuifTe mota per qua* drante unius gradusrquadoquide horaria portio in motu luna ri dimidiugradu plus minushe excipit:fed propter comutatio* nem tuc ablatiua Lunar,oportebat efie paulo minus quadrante,