Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/144

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

cefsionem æquinodiorum ante Ptolemgum in illis cccc.annis, quam a Ptolemaeo ad Albitegnium: 8i hancquoqj uelotiorem abAIbitcgnio ad no (Ira tcmpora.In motu quoqjobliqtatis in uenitur differentia. Quoniam Ariftarchus Samius ipfam zodi aci8ia:quinocflialis obliquitatem panium xxm.fcrup.primo ru Li.fecundorum xx.eandemquam Ptolemaeus. Albitegni» uspart.xxui.fcrup.xxvi. ArzachelHifpanuspoft illum an niscxc.part.xxiii.fcrup.xxxun. Atcp itidem poftannos ccxxx.Prophatius Iudaxis duobus fere fcup.minorem. No* ftrisautemtemporibusnon inuenitur maior partibus XXIII. fcrup.xxvn i.s. Vt hinc quoq?manifeftu lit,ab Ariffarcho ad Ptolema:um fuiffe minimum motum, maximum ueroab ipfo PtoIema:o ad Albitegnium. Hypothefes,quibus ccquinoctioru,ob!iquitatisq; fignife ri,Siccquino<fliaIis mutatio, demonftratur. Cap. m. Vod igitur a:quinoctia Si folftitia permutantur in» aquali motu,ex his uidetur effemanifeftum.Cuius caulam nemo forfitan meliorem afferet, quam axis terra:, Si polorum circuli a:quino(5liaIis deflexum quendam.Id enim ex hypothefi motus terra: fequi uidetur.Cu manifeftum fit, circulum qui per medium fignorum eft,immu labilem perpetuo manere,attclfantibus id certis It ellarum ha:» rentium latitudinibus,a:quino(ftialem uero mutari. Quoniam fi motus axis terra: (Impliciter 8i exatfle conueniret cum motu centri,nulla penitus,ut diximus,apparcrct xquinodtiorum co» uerfionumfcp pra:uentio,At cum inter (edifferant, fed differen» tia ina:quali,necdfe fuit etiam (olfticia Si a:quinoctia ina:qualt motu praxedere loca ftellarum.Eodem modo circa motum dc clinationis contingit,quietiam ina:qualitcr permutat obliqui» tatem fignifcri,qua: tamen obliquitas retflius a:quino<ftiaIi con cederetur.Qua ob caufam binos omnino poloru motus recipro cos pendentibus fimiles librationibus oportet intelIigi,quonia poli 8i circuli in fpharra fibi inuice coharrent Si confentiut. Alius igitur motus erit,qui inclinatione permutat illorum circuloru,