Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/145

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

polis ita delatis furfum deorfumcj} circa angulum fedionis. Ali us qui folfticiales a:quinodialesfcp praecefsiones auget S£ minu* irshincinde per tranfuerfum fada commotione. Hos aute mo¬tus librationes uocamus, co qudd pendctiuminftar lub binis limitibus per eandem uiam in medio concitatiores fiunt: circa extrema tardifsimi.Quales pleruncp circa latitudines planetas rumcontingunt,utfuo locouidebimus. Differunt etiamfuis reuolutionibus, quod inarqualitas aequinodiorum bis reditui tur lub una obliquitatis reftitutionc. Sicut autem in omni mo* tuintcqualiapparente,medium quiddam oportetintelligi,p quod inatqualitatis ratio pofsitaccipuita fane X hic medios po los mediumcp circulum tcquinodialcmjfediones quocp a:qui= nodialesX punda couerfionu media,neceffeerat cogirare.fub quibus poli circulust^ xquinodialis terreftris hinc inde defle dentes, ftatis tamen limitibus motus illos aequales faciantap- parere diuerfos.Itaqj bina:illa: librationes concurrentes inuicc efficiunt,ut poli terra: cum tempore lineas quafdam defcribant corolla: intorta: fimiles. At quoniam ha:c uerbis fufficicnter ex plicaffefaci!eiioneft,aceominus,uti uercor,auditu percipiens tur, nifi etiam confpiciantur oculis. Defcribamus igitur Hono¬rum in fpharra circulum ABCD, polus eius Boreus fit E,principi uni Capricorni A, Cancri c, Arietis B, Libra: D, X per A C figna, atcpE polum,circulus AECdefcribatur:maximadiftantiapolo rum zodiaci X arquinodialis Borealium fit E F, minima B crac perinde medio loco fit x polus,in quo deferibatur EHD circulus a:quinodialis,quimediusuocetur:EtBD a:quinodia media. Qua: omnia circa E polum a:quali femper motu in praxeden* tia ferantur,id eft,contra lignorum ordinem fub fixarum ftella rum fphaxa,lento,ut didumeft,motu. Iam intelligantur bini motus polorum terreftrium reciprocantes pendentibus limi* les,unus inter F G limites,qui motus anomalia:, hoc elfynaxjua litatis declinationis uocabitur. Alter in tranfuerfum, i praxede tibus in confequentia,&:i confequentibus in antecedentia, que tcquinodiorum uocabimus anomaliam,duplo uelociorem pri ori.Hi ambo motus in polis terra: congruentes mirabili modo defledut eos,Primum enim fub F conftituto polo terrg Boreo,