Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/153

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

gio,qui,pxime nos prtcceflerunt, paru differut.Vbi rurfus liq difsime patet obliq tatis permutatione a Ptolemaeo ad DCCCC. annos accidiffe maiore,cp in alio quis intcruallo temporis.Cu ergo iam habeamus anomalie pcelsiois circuitu in annis M. DCC xvii.habebimusetiafubeo tepore obliqtatisdimidiuperio* du,ac in annis fn.ccccxxxim. integram eius reftitutionem. Quapropter ii ccc L x.gradus £ eunde fn.ccccxxxi 11 i.anno runumerupartiti fuerimus,uelgradus CLxxx.p M. DCCXVII exibit annuus motus iimplicis anomaliae ferup. prim. vi.fccun donz xvn.cert. xxim.quart.ix.Haccrurfus p cccLXV.dies diftributareddut diariu motu fcrupulor*: fecundoru i.tertioi^ n.quartoru ii.Similiterpcefsionis aeqnotflioru medius cu fue rit di ff ributus pannos M. DCC.X VIi.8derat grad.xxi II. ferup. prim. L VII. exibit annuus motus fcrup.fecund. t.tert. xir. qrt. v.atcp hucp dies cccLxvdiarius motus ferup.tert. vm. quart. xv.Vt aut motus ipfi fiat apertiores,3£ in promptu ha^ beatur,qn fuerit oportunu,Tabulas fiue Canones coru expone mus p cotinua trqualccp annui motus adiedione,reie<ffis femp L x in priora fcrup.uel in gradus fi exercuerint,easqj aggregaui mus ufqj ad ordine Lxannorucomoditatisgratia. Quonia in annoru fexagcnis,eade fefe offert facies numeroru, denominati onibuspartiu&fcrupuloi^folumodotrafpofitiSjUtq prius fe* eunda erat,prima fiat,&ficde exteris, q copendio p has breues Tabellas infra annos fTi. DC.falte duplici introitu licebit accipe 6C colligere in annis ,ppofitis motus xqles.Ita qqj in dieru nu* mero fc habet. Vtemur aut in fupputatioe motuu cgleiiiu annis ubiqj iEgyptqs,q foli inter ciuiles reperiutur xqles,oportebat em mefura cogruere cu mefurato,qd in annis Romanoi^, Grac coru,& Perfaru non adeo couenit,qbus no uno modo,fed ,put cuicpplacuit gentiu intercalat. Annus aute ^Egyptius nihil af* fertambiguitatisfubcertodierunumerocccLxv.in qbus fub duodenis melibus cqiibus,qs ex ordine appellatipfi fuis nomi nibus:Thoth,Phaophi,Athyr,Chiach,Tybi,Mechyr,Phame noth,Pharmuthi, Pachon, Pauni,Epiphi,Mefori,in qbus ex aeq coprehedunt vi.fexagenxdieru,&quinq$diesi;efidui, qs intercalares noIant.Sutcpobidinmoiibusieqlibusdinumeran disanni iEgyptioru accomodatifsimi,inqs ali) quilibet anni refolutioedieru facile reducuntur. * q