Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/152

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

ie&ura accepimus,fed examinatiori calculo rcuoluentes,quate* nus obferuatis exatflius cofentircc, inucnimus anomalia; motu in H,DCCC.X i x .annis -&gypfns,xxi.gradib.& xx i11 i.fcrup. fuareuolutione coplcta iam excciTi(Ic,5£ tempus periodi annos M. DCC. x v i i.folumodo /Egyptios cotinere, qua rabo e ,pditu cft primucirculi fegmetu part. xc. ferup. xxxv, Alterix part. CLv.fcrup.xxxmi.Terriuucrofub annis DXLin.reliqs cir* culigtes cx m. ferup. Li.cStinebit. His ita coftitutis, pccfsiois qcp jcquino&ioru medius motus patuit, Siipfumcflegraduu xx 111, ferup. Lvu.fubeifde annis M.DCc.xvn.qbusois diuer fitas in priftinu ftatureftituta cft.Quonia in annis M.DCCCXIX habuimus motu apparente grad. x x v. ferup. i. fere. Veru a Ti mochari in annis c i i.qbus anni M. DCC. X V I t.diftant £ M. DCCC xix.oportebat motu apparete fuilTe circiter grad. i.fcrup. 111 r. eo cp maiufculu tucfuifle uerifimile fit,cp ut in centenis annis u* nu exegiffet gradu,qn decrefcebat adhuc fine decremeti nondu cofecutus.Proinde ligradu unu & decima quintam auferamus exgribus xx v.ferup. i,remanebit que diximus in annis M.DCC xvn.iEgypcijs medius cqualisq; motus diuerfb ac apparenti, tuc coarquatus grad. x x 11 i.fcrup. L VI I. qbus integra pccfsiois scqnoiflioR! acacqualis reuolutio cofurgit in annis xx v. DCCC xvi.inqtemge fiutcircuitioesar.omalia: xv.cu xxvm.gtefc re.Huic qcpratioi fefe accSmodat obliqtatis motus,cuius redi¬tione duplo tardiore cp ajquinoclioru pcefsione dicebamus. Nancp q> Ptolemaeus ^pdidit obliqtatepart.xxm.ferup.pri moru Li.fecudoi^ xx.antefein annis cccc.ab Ariftarcho Sa* mio minime mutata fuifTe,indicat ipfem tuc circa maxia: oblicj tatis limite pene conftitilTe:qn uidclicet S£ pccfsio arqnodioru erat in motu tardifsimo. At nuc qcp du eade tarditatis appetit reftitu tio,inclinatio axis no ite in maxima,fcd in minima trans fit,qua medio tge Machometus Aratefis,ut dictu,reperit part. Xxiu.fcru.xxv.ArzachelHifpanuspoftillu annis cxc.part. xxiii.fcrup.xxxiui.acitidem poftannos ccxxx.Propha* tiusludgus duobus ^pximefcrup.minore.Quod denicp noftra cocernit tepora,nos ab annis xxx.frequcti obfcruatione,inue mmusxxm.partes,fcrup.xxviii.Siduasquintas fere unius fcrupuli,aqbus Georgius Purbachius Siloannes de Montcre-