Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/160

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

Dc particularibus ipforum motuum differentes, 8d eorum Canonica expolitio. Cap. vili. YH igitur data fit A B fcrupulorum LXX. quae cir- cumferentia nihil dillare uidetur a reda fubten- fa fecundum longitudinem , non erit difficile quaf cunque alias particulares differentias medqs ap* parentibuseqs motibus exhibere, quas Graeci Proif hapha^refes uocant jiunioresarquationes , quarum ablatione ucl adiedio^ nc apparentia? concinnantur. Nos Grtcco potius uocabulo tan* quam magis appofito utcmur.Si igitur E D fuerit trium gradu- um , penes rationem A B ad fubtenfam B F,habebimus B F Pro* ffhapha;refim ferup. mi. Sifexgraduum erunr,fcrup.vn.pro nouem gradibus undecim, Sd fic de caeteris, Circa obliquitatis quoque mutationem fimili ratione faciendum putamus,ubi in- ter maxima minimamfcj? inucta funt,ut diximus ferup. xxi m. qua; fubfemicirculo anomalia fimplids conficiuntur in annis M. DCC.xvn.8d media confiftcntia fubquadrante circuli erit ferup .XII. ubi erit polus parui circuli huius anomaliae fub obii quitatepartium xxm. ferup. XL. Atcpinhunc modum ficut diximus reliquas differentia; partes extrahemus proportiona- les ferme prardidis,prout in Canone fubiedo continetur. Etfi uarqs modis perhafee demon ffrationes componi poffunt mo tus apparentes. Ille tamen modus magis placuit, per quem par ticulares quarqj Profthaphxrefes feparatim capiantur,quo fiat calculus ipforum motuum intelledu facilior, magisfcp congru- at explicationibus demonftratorum. Confcripfimus igitur ta- bulam L x uerfuum audam per triadas partiu circuli. Tta enim neq? diffufam amplitudinem occupabit,neq$ coardatam nimis breuitacem habere uidebitur, prout in caeteris confimilibusfa ciemus, Hsc modo quatuor ordines habebit, quorum primi duo utriufcp femicirculi gradus continent, quos numerii com munem appellamus, eo quddper fimplicem numerum obliqui tas lignorum circuli fumitur , duplicatus Profthaphxrefiae- quinodiorum feruiet,cuius exordium i principioaugmenti fu