Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/163

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

De eorum,qua: circa prxcefsionem xquinodiorum expo Hia funt, examinatione ac emendatione. Cap. ix» T quoniam per conicduram fumpfimus augmenti principiu in motu differcte,medio tempore fuiiTe, abanno xxxvi.primxfccundu Calippu periodi ad fecudu Antonini,a quo principio anomalia: mo tu ordimur. Quod an rede fecerimus, &obferuatiscoFentiat, oportet adhuc nos expcriri.Repetamusilla tria obferuata fide* ra,Timocharidis,Ptolemxi,&Machometis Aratei, Simanifes dum cft,qudd in primo interuallo fuerint anni ^Egyptq cccc. xxxu.Infecudoanni DCCxLii.Motusxqualis in primo tem porisfpacioeratpart. vi.diffcrespart. mi. (crup. xx. anoma* iixduplicispart.xc.fcrup»xxxv.auferetismotui xquali par tem i.lcrup.xL.Infecudo motus cqualispart.x.fcrup.xxi.Di uerfiparr.xi.s.Anomalixduplicis part. CLV. ferup. xxxiiu» Adqcietis xquali motui part. t. ferup. ix. Sit modo zodiaci cir cumfercntia uti prius A B c,8i in B quod fit xq nodium mediu uernum fumpto polo,circum ferentia aute A B partis unius,& ferup. x.defcri baturorbiculus ADCs.motusaute aequalisip fius B inteiligatur in partes A, hoc eft in prxee dentia,atep A fit limes occidentalis,in quo xq nodiudiucrfummaximcprxit,& c orienta* lis, in quo xquinodiudiucrfum maxime fe quit. A polo quoque zodiaci per B fignu defeendat DBB, qui cu circulo fignoru quadrifariam fecabit ADC B circulum paruum, quoniam redis angulis fe inuicem per polos fecant. Cum auce fuerit niotus in hemicyclio AD c ad confcquentia, & reliquum c E A ad prxcedentia,erit medium tarditatis xquinodq apparer» tisinD propter renitentiam ad ipfius B progrelTum, in E uero maxima uelodtas promouentibus fe inuiccm motibus in eafde partes. Sufcipiantur etiamnum ante Si pone D circumferenti» FD,DG,utracppartiumXLv.fcrup.xvti.s. SitFprimus termi nusanomalixquiTimocharis,GfecundusquiPtoIemei,5£tcr* tius p,qui Machometi Aratenfi,per qux figna defeendant ma^ ximi circuli per polos figniferi F N,G MO p,qui omnes in par*