Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/225

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

cxxx v. vi.Martij tranfa&o,defiriente rurfusi Septentrione Luna ex femifle diametri,cuius medium erat Alexandrisc qua tuor horis a?quino<flialibus,fed Cracouiae tribus horis poft me diam no&em,cuius maneeratin Nonis Marti).Erat quocp tuc Solm xini.grad.8£xii.gtePifciu,mediomotuinxi. xluii Pifcium.Patet autem quod in medio fpacio temporis, quod es rat inter primam 8C fecundam edip(rm,Luna tantum pertranfis uit,quantum Sol in motu apparete (abie&is inquam integris circulis) ci,xi.partes& Lvfcrupula.Etifecuda ad tertia part, cxxx vn.fcrup. l v.Erat aute in priori interualloannus unus, dies clx vi* hora: ecquales xxm.cu dodrante unius fecundu apparentiam,fed examinarim hora: xxm.cum quincgodias uis. In fecunda ucrodiftantia annus unus,dies cxxx vn.horg quincp (impliciter,exafteuero hora: v.s.Et erat Solis & Luna2 motus a:qua!is coniunctim in primo interuallo reieiflis circulis grad.CLxix. fcru.xxxvn.&anomalia: grad. cx.fcru.xxi. In fecundo interuallo Solis SC Luna: motus (imiliter aequalis part. cxxx vii.fcrup.xxxm* Patet igiturqudd in prima dte flantia partes cx.fcrup.xx i. epicydi fubtrahunt medio motu Luna:partes vii.fcrup.XLii, In fecunda partes i,xxxi.fcrup, xxx vi.adduntpartem unam, ferup. xxi. His fic propofitis deferibatur Lunaris epicydus a b c,in quo prima eclypfis fuerit in a,altera in b,ac reliqua in c,quo etia ordine fuperius in pra:# cedentia Lunae tranfitus intelligatur.Et Ht ab circumferentia part.cx.fcrup.xxi.ablatiua (utdiximus) partium vn.fcrup*. xlii.b c uero partium Lxxxi.fcrup.x xx vi. qua: addat par tem unam,fcrup.xxt.erit reliqua circuli c a partium clxviii,-ferup. m.adie&iua, qua: reflant partes vi.fcrup.xxi. Quonia uerofummaabfis epicydi in bc&ca circumferentias noneft, cum adic<fhua:(int&fcmicirculo minores,neceflarium eft illa in a b reperiri. Accipiamus igitur d cetru terre,circa quod epicy dus aequaliter feratur,unde agatur linea: ad (ignaedipfium da, d b,d c,&conne<flantur b c, b e, c s.Cum igitur a b circumferen tia partes vtt. xlii. (igniferi fubtendit,erit angulus a d b partis um vii, XLii.qualium clxxx. funt duo redi, fed qualium c cctx.duo redi fuerit,erit angulus ipfe part. x v.fcru. xxmr.